Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Tuoluoni Zhou Jing) 佛說摩利支天陀羅尼呪經

Translated by Unknown

Colophon

第 21 冊 No. 1256 佛說摩利支天陀羅尼呪經 失譯 共 1 卷
Volume 21, No. 1256; Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Tuoluoni Zhou Jing); Translated by Unknown in 1 scroll

Summary

See T 1254.

Notes

Sanskrit title and date 502-557 from Lancaster (2004, 'K 311')

English Translation

None

Primary Source

Unknown, 《佛說摩利支天陀羅尼呪經》 'Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Tuoluoni Zhou Jing),' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1256, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1256.

References

  1. Lancaster 2004, 'K 311'.

Collection vocabulary analysis