Back to collection

Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 佛說大摩里支菩薩經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說大摩里支菩薩經卷第一
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

[0262a23] 如是我聞一時舍衛國祇樹給孤獨園苾芻眾二百五諸菩薩

[0262a26] 爾時世尊苾芻眾菩薩摩里支菩薩日月之前日月不能 菩薩菩薩不能不能不能
不能燒水不能怖畏 冤家不得便苾芻 摩里支菩薩摩訶薩名號不能不能
不能不能燒水不能怖畏 輕慢一切冤家不能苾芻 菩薩名號不能得便亦復如是 陀羅尼

[0262b07] () () () () () ()
阿里 () () () 羅摩 () 嚩囉 ()
嚩囉 () ()

[0262b12] 摩里支菩薩陀羅尼有情道路 隱身非道隱身眾人王難 隱身水火盜賊一切隱身
便煩惱煩惱擁護 擁護乃至象王師子 一切中常擁護陀羅尼

[0262b19] () () () () () () 三摩 ()
乞叉 () [*] () () () () ()
() () () () () ( ) 曩謨 () 囉怛曩 ()
怛囉 () () () () () () ( )
() () () () () () 嚩囉 () 嚩囉 ()
() () () () () 滿滿 ()  
() () () ( ) () 嚩囉嚩囉 () ()
() () () 滿 滿 ()

[0262c03] 爾時世尊陀羅尼苾芻 諸菩薩天人阿修羅乾闥婆一切大眾 歡喜信受

[0262c06] 復次佛言眾生廣大 盧遮那觀想日月光如是日月 菩薩菩薩針線冤家
不為佛言摩里支菩薩 之前日月光明不見菩薩是故大三真言

[0262c12] () () () () () 那摩 ()
() ()   () () () () ()
() 三摩 () 乞叉 () [*] () () ()  
() () 嚩囉 () 嚩囉 () () () 滿滿 ()


[0262c20] 真言持誦有所 即時摩里支菩薩慈悲眾生 道路擁護非道擁護眾人擁護
擁護擁護乃至一切悉皆 擁護增長一切吉祥

[0262c25] 有成 無憂樹摩里支菩薩 金色童女青天蓮華頂戴
莊嚴如是 最上心真言 八千決定成就真言

[0263a01] () () () ()

[0263a02] 真言消除一切病苦 菩薩 護摩增益 護摩
護摩一千得人安樂 財寶稻穀護摩一千 夜叉芥子油 [*] (切身) 護摩
冤家自身芥子油護摩 一千冤家冤家 護摩一千消除拏枳儞
逐日摩里支心真言八百聰明 真言

[0263a13] () 嚩囉 () 嚩囉 () 嚩囉 () () ()
滿滿 ()

[0263a16] 摩里支菩薩最上心真言

[0263a17] () () () ()

[0263a18] 心真言二手合掌如花 大指中指跏趺 印相臍輪心印成就最上
一切最上勝法 不許心印成就廣大清淨 吉祥福德消除一切障礙罪業一切處 眾人恭敬

[0263a25] 摩里支菩薩一百八真言持誦 擁護真言

[0263a27] () () 阿里 () () () 羅摩
( ) 嚩囉嚩囉 () () 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉
() () () () () () 嚩囉 () 嚩囉 ()
() () () () 滿滿 ()

[0263b06] 持明成就法 行人觀想摩里支菩薩金色 之上白衣頂戴寶塔左手無憂樹
花枝圍繞出道大難自身衣角心真言 加持衣角衣角不能
侵害有成先令行人入三摩地 月輪之上思惟一切法中都 無有自身虛空毘盧遮那佛
金剛蓮華師子座結跏趺坐 金色髮髻頭冠毘盧印端嚴憶念 [*] 月輪普遍照曜摩里支菩薩 真言

[0263b19] () 摩里支 () ()

[0263b20] 菩薩針線現金 侵害成就法童女 二十一根本真言一百八
加持真言

[0263b24] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 摩里支 () () ()
() ( ) () () () () 嚩囉
() 嚩囉 () () () () () 滿 ()
()

[0263c01] 真言一百八真言

[0263c02] 曩謨 () 摩里支 () () () () () ()
() () 嚩囉 () 嚩囉 () () () () 滿
() ()

[0263c06] 如是念誦加持擁護 摩里支菩薩一聲然後 道路急難摩里支
真言自身同行解脫

[0263c10] 住處作法白日對日真言決定獲得成就真言

[0263c12] 曩謨 () 沒馱 () () () ()
() () () () 乞叉 () 乞叉 () [*]
() () () (真言通用)

[0263c16] () 嚩囉 () () 嚩囉  () () 滿滿
()

[0263c18] () 摩里支 () ()

[0263c19] () 嚩囉 () () 嚩囉 () 嚩囉  () ()
() () () 滿滿 ()

[0263c22] () () () () 羅摩 ()
嚩囉 () 嚩囉 ()

[0263c25] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () ( ) () ()
() 嚩囉 () 嚩囉 () () 滿滿 ()

[0263c28] () 摩里支 () ()

[0263c29] () 嚩囉 () 嚩囉 () () ()
() 滿滿 ()

[0264a03] () 摩里支 () ()

[0264a04] () () 嚩囉 () 嚩囉 () () ()
() () 滿 () ()

[0264a07] () () 嚩囉 () 嚩囉 () ()
() () () () 滿 ()

[0264a10] () 阿里 () ()

[0264a11] () () ()

[0264a12] () () ()

[0264a13] () ()

[0264a14] () ()

[0264a15] () 羅摩 () ()

[0264a16] () ()

[0264a17] () 嚩囉 ()

[0264a18] () () 嚩囉 ()

[0264a19] 如是真言 成就成就法最上心真言

[0264a21] () 摩里支 () ()

[0264a22] 所為息災增益調伏敬愛作法 持誦降伏觀想思惟 之上
吽字安在他人心中觀想召請一百 由旬來集降伏 不順成就

[0264a28] 成就法時令童女洗浴清淨 白花栴檀塗身白衣摩夷作者 大指
真言一百真言

[0264b03] () ()

[0264b04] 真言八百加持 天人 [*] 真言加持八百童女見過
目前調伏一切 () () [*] () 真言多數決定 一切善惡

[0264b10] 成就法冤家病苦不成灰土冤家脚下 一處冤家毒藥芥子
冤家真言 真言

[0264b15] () () () 阿母 () ( ) ()
() () [*] ()

[0264b18] 真言八百冤家舍下生病髑髏以前毒藥髑髏上書 [*] [*]
髑髏髑髏作惡 冤家決定生病冤家 毒藥芥子自身合為
髑髏上書冤家 [*] 二字真言 八千決定真言

[0264b26] () () () 阿母 () [*] ()

[0264b28] 真言

[0264b29] 髑髏第三 冤家真言八千 冤家一剎那真言

[0264c04] () () () () ( ) () 阿母
() [*] ( )

[0264c07] 觀想冤家一剎那

[0264c08] 冤家憎愛兩岸 冤家足下冤家 水牛冤家毒藥
身上用水 [*] (切身) 上書冤家 [*] 中間 吽字 [*]
冤家心中 安置真言冤家水牛互相 冤家互相真言

[0264c16] () () () 阿母 () [*] ()

[0264c18] 真言用水牛角 冤家毒藥芥子水牛冤家
冤家身上真言一剎那其所冤家

[0264c24] 摩里支降伏 大國 調伏成就請益
闍梨如法供養阿闍梨 一切眾生慈愍入三摩地曼拏羅 一切供獻使用作法 不得摩里支菩薩
白檀 曼拏羅白花燒香塗香花鬘 供養獻食真言

[0265a05] () () () () () ()

[0265a07] 塗香真言

[0265a08] () () () () ()

[0265a10] 真言

[0265a11] () () () () () ()

[0265a13] 真言

[0265a14] () () () () ()

[0265a16] 燒香真言

[0265a17] () () () () ()

[0265a19] 真言阿闍梨歡喜供養 觀想自身勇猛真言 真言

[0265a22] () () 嚩囉 () 嚩囉 () () ()
() () ( ) [*] ()

[0265a25] 真言清淨齋戒見善祥瑞 護摩護摩波羅菩提樹 優曇樹木十二
乳酪兩頭護摩 八千真言八千一切 成就復次
牛黃真言人名 [*] 圍繞二字 真言圍繞如花