Back to collection

Jāṅgulīnāmavidyā (Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經
三司食邑三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 

[0292b19]如是我聞一時薄伽梵住舍衛國祇陀苾芻眾二百五無數菩薩摩訶薩天龍夜叉八部眾雲集

[0292b22]爾時如來大眾往昔雪山香醉山童女福相莊嚴鹿毒蛇瓔珞毒虫
前後圍遶伴侶漿毒草如是仁者宣說真言世間一切
一切爾時童女聞已饒益有情真言

[0292c02]也他()()()()()
()()()()[*(-+)]()
()()()()()
()()

[0292c09]佛言苾芻遠離一切毒虫毒藥不能有毒
受持供養然後成就死死

[0292c15]也他那伽迦蘭
怛囉怛囉()

[0292c20]一遍經年消滅三毒一切惡獸
不能中毒處於中指上頭第一節文左右手轉念三七不得高聲高聲有毒
以此三七解毒

[0292c28]也他那伽()

[0293a02]一匝惡物大有

[0293a04]佛說大眾歡喜授時

童女伏毒

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1264a 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary