Glossary and Vocabulary for Jāṅgulīnāmavidyā (Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17 sporadic; scattered 壹哩蜜帝
2 17 壹哩蜜帝
3 12 zhòu charm; spell; incantation 若人聞此呪及念我
4 12 zhòu a curse 若人聞此呪及念我
5 12 zhòu urging; adjure 若人聞此呪及念我
6 12 zhòu mantra 若人聞此呪及念我
7 11 yǐn to lead; to guide
8 11 yǐn to draw a bow
9 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
10 11 yǐn to stretch
11 11 yǐn to involve
12 11 yǐn to quote; to cite
13 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
14 11 yǐn to recruit
15 11 yǐn to hold
16 11 yǐn to withdraw; to leave
17 11 yǐn a strap for pulling a cart
18 11 yǐn a preface ; a forward
19 11 yǐn a license
20 11 yǐn long
21 11 yǐn to cause
22 11 yǐn to pull; to draw
23 11 yǐn a refrain; a tune
24 11 yǐn to grow
25 11 yǐn to command
26 11 yǐn to accuse
27 11 yǐn to commit suicide
28 11 yǐn a genre
29 11 yǐn yin; a unit of paper money
30 11 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
31 10 zhà shout in a rage; roar; bellow 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
32 10 zhà to scold; to find fault with someone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
33 10 zhà to sympathize with; to lament 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
34 10 zhā zha 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
35 10 zhà to exaggerate 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
36 10 zhà ta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
37 9 to drag
38 9 to drag
39 9 to flutter; to sway
40 9 exhausted
41 9 ye
42 9 niàn to read aloud 我念往昔
43 9 niàn to remember; to expect 我念往昔
44 9 niàn to miss 我念往昔
45 9 niàn to consider 我念往昔
46 9 niàn to recite; to chant 我念往昔
47 9 niàn to show affection for 我念往昔
48 9 niàn a thought; an idea 我念往昔
49 9 niàn twenty 我念往昔
50 9 niàn memory 我念往昔
51 9 niàn an instant 我念往昔
52 9 niàn Nian 我念往昔
53 9 niàn mindfulness; smrti 我念往昔
54 9 niàn a thought; citta 我念往昔
55 9 one 壹哩蜜帝
56 9 one; eka 壹哩蜜帝
57 8 emperor; supreme ruler 壹哩蜜帝
58 8 the ruler of Heaven 壹哩蜜帝
59 8 a god 壹哩蜜帝
60 8 imperialism 壹哩蜜帝
61 8 lord; pārthiva 壹哩蜜帝
62 8 Indra 壹哩蜜帝
63 8 luó baby talk 哩曳得羯囉抳
64 8 luō to nag 哩曳得羯囉抳
65 8 luó ra 哩曳得羯囉抳
66 7 to join; to combine 二合
67 7 to close 二合
68 7 to agree with; equal to 二合
69 7 to gather 二合
70 7 whole 二合
71 7 to be suitable; to be up to standard 二合
72 7 a musical note 二合
73 7 the conjunction of two astronomical objects 二合
74 7 to fight 二合
75 7 to conclude 二合
76 7 to be similar to 二合
77 7 crowded 二合
78 7 a box 二合
79 7 to copulate 二合
80 7 a partner; a spouse 二合
81 7 harmonious 二合
82 7 He 二合
83 7 a container for grain measurement 二合
84 7 Merge 二合
85 7 unite; saṃyoga 二合
86 7 rén person; people; a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
87 7 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾千二百五十人俱
88 7 rén a kind of person 與大苾芻眾千二百五十人俱
89 7 rén everybody 與大苾芻眾千二百五十人俱
90 7 rén adult 與大苾芻眾千二百五十人俱
91 7 rén somebody; others 與大苾芻眾千二百五十人俱
92 7 rén an upright person 與大苾芻眾千二百五十人俱
93 7 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大苾芻眾千二百五十人俱
94 7 to be near by; to be close to 其蛇即爛壞
95 7 at that time 其蛇即爛壞
96 7 to be exactly the same as; to be thus 其蛇即爛壞
97 7 supposed; so-called 其蛇即爛壞
98 7 to arrive at; to ascend 其蛇即爛壞
99 7 self 我念往昔
100 7 [my] dear 我念往昔
101 7 Wo 我念往昔
102 7 self; atman; attan 我念往昔
103 7 ga 我念往昔
104 6 wéi to act as; to serve 鹿皮為衣
105 6 wéi to change into; to become 鹿皮為衣
106 6 wéi to be; is 鹿皮為衣
107 6 wéi to do 鹿皮為衣
108 6 wèi to support; to help 鹿皮為衣
109 6 wéi to govern 鹿皮為衣
110 6 wèi to be; bhū 鹿皮為衣
111 6 poison; venom 飲毒菓漿食毒草菓
112 6 poisonous 飲毒菓漿食毒草菓
113 6 to poison 飲毒菓漿食毒草菓
114 6 to endanger 飲毒菓漿食毒草菓
115 6 to lothe; to hate 飲毒菓漿食毒草菓
116 6 a disaster 飲毒菓漿食毒草菓
117 6 narcotics 飲毒菓漿食毒草菓
118 6 to harm 飲毒菓漿食毒草菓
119 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
120 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
121 6 poison; viṣa 飲毒菓漿食毒草菓
122 6 grieved; saddened 怛儞也他唵
123 6 worried 怛儞也他唵
124 6 ta 怛儞也他唵
125 6 è evil; vice 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
126 6 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
127 6 ě queasy; nauseous 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
128 6 to hate; to detest 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
129 6 è fierce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
130 6 è detestable; offensive; unpleasant 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
131 6 to denounce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
132 6 è e 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
133 6 è evil 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
134 5 Qi 百福相好莊嚴其身
135 5 jiā ka; gha; ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
136 5 jiā gha 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
137 5 jiā ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
138 5 cháng Chang 前後圍遶常為伴侶
139 5 cháng common; general; ordinary 前後圍遶常為伴侶
140 5 cháng a principle; a rule 前後圍遶常為伴侶
141 5 cháng eternal; nitya 前後圍遶常為伴侶
142 5 to know; to learn about; to comprehend 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
143 5 detailed 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
144 5 to elaborate; to expound 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
145 5 to exhaust; to use up 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
146 5 strongly 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
147 5 Xi 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
148 5 all; kṛtsna 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
149 5 zhuó to cut; to chop; to lop off 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
150 5 zhuó to raid; to make a surprise attack 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
151 5 zhuó to cut off; cheda 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
152 5 èr two 二合
153 5 èr Kangxi radical 7 二合
154 5 èr second 二合
155 5 èr twice; double; di- 二合
156 5 èr more than one kind 二合
157 5 èr two; dvā; dvi 二合
158 4 shé snake 若有毒蛇來咬此人者
159 4 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
160 4 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
161 4 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
162 4 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
163 4 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
164 4 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
165 4 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
166 4 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
167 4 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
168 4 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
169 4 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
170 4 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
171 4 Prussia 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
172 4 Pu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
173 4 equally; impartially; universal; samanta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
174 4 fu 嚩揭囉抳揭濕弭
175 4 va 嚩揭囉抳揭濕弭
176 4 一切 yīqiè temporary 能除世間一切諸毒
177 4 一切 yīqiè the same 能除世間一切諸毒
178 4 extensive; full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
179 4 to fill; to permeate; to pervade 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
180 4 to join 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
181 4 to spread 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
182 4 Mi 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
183 4 to restrain 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
184 4 to complete; to be full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
185 4 zhě ca 名者
186 4 bone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
187 4 Kangxi radical 188 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
188 4 skeleton 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
189 4 frame; framework 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
190 4 basic character; spirit; mettle 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
191 4 structure of an argument or written composition 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
192 4 Gu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
193 4 hài to injure; to harm to 不被一切諸毒所害
194 4 hài to destroy; to kill 不被一切諸毒所害
195 4 hài a disaster; a calamity 不被一切諸毒所害
196 4 hài damage; a fault 不被一切諸毒所害
197 4 hài a crucial point; a strategic location 不被一切諸毒所害
198 4 hài to hinder; to obstruct; to be unfavorable 不被一切諸毒所害
199 4 hài to fall sick 不被一切諸毒所害
200 4 hài to feel; to sense 不被一切諸毒所害
201 4 hài to be jealous of to envy 不被一切諸毒所害
202 4 hài causing harm; hiṃsā 不被一切諸毒所害
203 4 shī a low lying humid place 嚩揭囉抳揭濕弭
204 4 shī wet 嚩揭囉抳揭濕弭
205 4 shī an illness 嚩揭囉抳揭濕弭
206 4 shī wet; dravatva 嚩揭囉抳揭濕弭
207 4 jiē to take off; to lift off 嚩揭囉抳揭濕弭
208 4 jiē to make visible; to make public 嚩揭囉抳揭濕弭
209 4 jiē to lift up; to raise 嚩揭囉抳揭濕弭
210 4 jiē a sound of increasing loudness 嚩揭囉抳揭濕弭
211 4 jiē to uncover; to open up 嚩揭囉抳揭濕弭
212 4 jiē to signal; to indicate 嚩揭囉抳揭濕弭
213 4 to lift the skirt 嚩揭囉抳揭濕弭
214 4 jiē to borrow 嚩揭囉抳揭濕弭
215 4 jiē to carry 嚩揭囉抳揭濕弭
216 4 jiē Jie 嚩揭囉抳揭濕弭
217 4 jiē ka 嚩揭囉抳揭濕弭
218 3 童女 tóngnǚ virgin female 見一童女
219 3 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce
220 3 ha
221 3 one 見一童女
222 3 Kangxi radical 1 見一童女
223 3 pure; concentrated 見一童女
224 3 first 見一童女
225 3 the same 見一童女
226 3 sole; single 見一童女
227 3 a very small amount 見一童女
228 3 Yi 見一童女
229 3 other 見一童女
230 3 to unify 見一童女
231 3 accidentally; coincidentally 見一童女
232 3 abruptly; suddenly 見一童女
233 3 one; eka 見一童女
234 3 to exert; to strive 努迷努麼
235 3 biàn all; complete 但念七遍
236 3 biàn to be covered with 但念七遍
237 3 biàn everywhere; sarva 但念七遍
238 3 biàn pervade; visva 但念七遍
239 3 biàn everywhere fragrant; paricitra 但念七遍
240 3 honey 壹哩蜜帝
241 3 sweet 壹哩蜜帝
242 3 zhī to go 然後受之法必成就
243 3 zhī to arrive; to go 然後受之法必成就
244 3 zhī is 然後受之法必成就
245 3 zhī to use 然後受之法必成就
246 3 zhī Zhi 然後受之法必成就
247 3 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 丁壹反
248 3 fǎn to rebel; to oppose 丁壹反
249 3 fǎn to go back; to return 丁壹反
250 3 fǎn to combat; to rebel 丁壹反
251 3 fǎn the fanqie phonetic system 丁壹反
252 3 fǎn a counter-revolutionary 丁壹反
253 3 fǎn to flip; to turn over 丁壹反
254 3 fǎn to take back; to give back 丁壹反
255 3 fǎn to reason by analogy 丁壹反
256 3 fǎn to introspect 丁壹反
257 3 fān to reverse a verdict 丁壹反
258 3 fǎn opposed; viruddha 丁壹反
259 3 chà to differ 唾之念呪即差
260 3 chà wrong 唾之念呪即差
261 3 chà substandard; inferior; poor 唾之念呪即差
262 3 chā the difference [between two numbers] 唾之念呪即差
263 3 chāi to send; to dispatch 唾之念呪即差
264 3 cuō to stumble 唾之念呪即差
265 3 rank 唾之念呪即差
266 3 chā an error 唾之念呪即差
267 3 chā dissimilarity; difference 唾之念呪即差
268 3 chāi an errand 唾之念呪即差
269 3 chāi a messenger; a runner 唾之念呪即差
270 3 chā proportionate 唾之念呪即差
271 3 chāi to select; to choose 唾之念呪即差
272 3 chài to recover from a sickness 唾之念呪即差
273 3 chà uncommon; remarkable 唾之念呪即差
274 3 chā to make a mistake 唾之念呪即差
275 3 uneven 唾之念呪即差
276 3 to differ 唾之念呪即差
277 3 cuō to rub between the hands 唾之念呪即差
278 3 chà defect; vaikalya 唾之念呪即差
279 3 Kangxi radical 49 其蛇即死死已令其甦活呪曰
280 3 to bring to an end; to stop 其蛇即死死已令其甦活呪曰
281 3 to complete 其蛇即死死已令其甦活呪曰
282 3 to demote; to dismiss 其蛇即死死已令其甦活呪曰
283 3 to recover from an illness 其蛇即死死已令其甦活呪曰
284 3 former; pūrvaka 其蛇即死死已令其甦活呪曰
285 3 to crush; to mash; to grind 哩曳得羯囉抳
286 3 lái to come 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
287 3 lái please 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
288 3 lái used to substitute for another verb 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
289 3 lái used between two word groups to express purpose and effect 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
290 3 lái wheat 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
291 3 lái next; future 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
292 3 lái a simple complement of direction 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
293 3 lái to occur; to arise 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
294 3 lái to earn 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
295 3 lái to come; āgata 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
296 3 bottom; base; end
297 3 origin; the cause of a situation
298 3 to stop
299 3 to arrive
300 3 underneath
301 3 a draft; an outline; a sketch
302 3 end of month or year
303 3 remnants
304 3 background
305 3 a little deep; āgādha
306 3 to reach 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
307 3 to attain 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
308 3 to understand 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
309 3 able to be compared to; to catch up with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
310 3 to be involved with; to associate with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
311 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
312 3 and; ca; api 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
313 3 to examine; to spy on 伺嚩
314 3 to serve; to wait upon; to attend 伺嚩
315 3 vicāra; vicara; sustained application; sustained thinking; selectiveness; subtle discernment; discernment 伺嚩
316 3 yuē to speak; to say 我今當說真言曰
317 3 yuē Kangxi radical 73 我今當說真言曰
318 3 yuē to be called 我今當說真言曰
319 3 yuē said; ukta 我今當說真言曰
320 2 contrary; opposite; backwards; upside down 逆日轉念呪三七遍即差
321 2 to go against; to oppose 逆日轉念呪三七遍即差
322 2 to welcome 逆日轉念呪三七遍即差
323 2 to confront; to meet straight on 逆日轉念呪三七遍即差
324 2 to betray; to rebel 逆日轉念呪三七遍即差
325 2 to presume; to anticipate 逆日轉念呪三七遍即差
326 2 to receive 逆日轉念呪三七遍即差
327 2 to guess; to conjecture 逆日轉念呪三七遍即差
328 2 to resist 逆日轉念呪三七遍即差
329 2 to disobey 逆日轉念呪三七遍即差
330 2 to present a petition to the emperor 逆日轉念呪三七遍即差
331 2 adverse; unfavorable 逆日轉念呪三七遍即差
332 2 a traitor 逆日轉念呪三七遍即差
333 2 三七 sānqī pseudoginseng 逆日轉念呪三七遍即差
334 2 三七 sān qī twenty one; trisapta 逆日轉念呪三七遍即差
335 2 rào to wind around; to go around 左右手遶瘡
336 2 rào to entwine 左右手遶瘡
337 2 rào to surround 左右手遶瘡
338 2 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經 guānzìzai púsà huàshēn ráng yǔ lǐ yè tóng nǚ xiāo fú dúhài tuóluóní jīng Jāṅgulīnāmavidyā; Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經
339 2 ér Kangxi radical 126 以諸毒蛇而為瓔珞
340 2 ér as if; to seem like 以諸毒蛇而為瓔珞
341 2 néng can; able 以諸毒蛇而為瓔珞
342 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以諸毒蛇而為瓔珞
343 2 ér to arrive; up to 以諸毒蛇而為瓔珞
344 2 děng et cetera; and so on 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
345 2 děng to wait 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
346 2 děng to be equal 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
347 2 děng degree; level 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
348 2 děng to compare 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
349 2 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時童女為我說呪
350 2 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時童女為我說呪
351 2 shuì to persuade 爾時童女為我說呪
352 2 shuō to teach; to recite; to explain 爾時童女為我說呪
353 2 shuō a doctrine; a theory 爾時童女為我說呪
354 2 shuō to claim; to assert 爾時童女為我說呪
355 2 shuō allocution 爾時童女為我說呪
356 2 shuō to criticize; to scold 爾時童女為我說呪
357 2 shuō to indicate; to refer to 爾時童女為我說呪
358 2 shuō speach; vāda 爾時童女為我說呪
359 2 shuō to speak; bhāṣate 爾時童女為我說呪
360 2 method; way 有受持此呪法者
361 2 France 有受持此呪法者
362 2 the law; rules; regulations 有受持此呪法者
363 2 the teachings of the Buddha; Dharma 有受持此呪法者
364 2 a standard; a norm 有受持此呪法者
365 2 an institution 有受持此呪法者
366 2 to emulate 有受持此呪法者
367 2 magic; a magic trick 有受持此呪法者
368 2 punishment 有受持此呪法者
369 2 Fa 有受持此呪法者
370 2 a precedent 有受持此呪法者
371 2 a classification of some kinds of Han texts 有受持此呪法者
372 2 relating to a ceremony or rite 有受持此呪法者
373 2 Dharma 有受持此呪法者
374 2 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 有受持此呪法者
375 2 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 有受持此呪法者
376 2 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 有受持此呪法者
377 2 quality; characteristic 有受持此呪法者
378 2 to stop; to repress 嚩揭囉抳揭濕弭
379 2 curled ends of a bow 嚩揭囉抳揭濕弭
380 2 composed; calm 嚩揭囉抳揭濕弭
381 2 agreeable 嚩揭囉抳揭濕弭
382 2 to forget 嚩揭囉抳揭濕弭
383 2 a bow with silk and bone decorations 嚩揭囉抳揭濕弭
384 2 Mi [place] 嚩揭囉抳揭濕弭
385 2 Mi [name] 嚩揭囉抳揭濕弭
386 2 mi 嚩揭囉抳揭濕弭
387 2 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 能除世間一切諸毒
388 2 chú to divide 能除世間一切諸毒
389 2 chú to put in order 能除世間一切諸毒
390 2 chú to appoint to an official position 能除世間一切諸毒
391 2 chú door steps; stairs 能除世間一切諸毒
392 2 chú to replace an official 能除世間一切諸毒
393 2 chú to change; to replace 能除世間一切諸毒
394 2 chú to renovate; to restore 能除世間一切諸毒
395 2 chú division 能除世間一切諸毒
396 2 chú except; without; anyatra 能除世間一切諸毒
397 2 day of the month; a certain day 逆日轉念呪三七遍即差
398 2 Kangxi radical 72 逆日轉念呪三七遍即差
399 2 a day 逆日轉念呪三七遍即差
400 2 Japan 逆日轉念呪三七遍即差
401 2 sun 逆日轉念呪三七遍即差
402 2 daytime 逆日轉念呪三七遍即差
403 2 sunlight 逆日轉念呪三七遍即差
404 2 everyday 逆日轉念呪三七遍即差
405 2 season 逆日轉念呪三七遍即差
406 2 available time 逆日轉念呪三七遍即差
407 2 in the past 逆日轉念呪三七遍即差
408 2 mi 逆日轉念呪三七遍即差
409 2 sun; sūrya 逆日轉念呪三七遍即差
410 2 a day; divasa 逆日轉念呪三七遍即差
411 2 infix potential marker 不被一切諸毒所害
412 2 chí to grasp; to hold 常持此呪饒益有情
413 2 chí to resist; to oppose 常持此呪饒益有情
414 2 chí to uphold 常持此呪饒益有情
415 2 chí to sustain; to keep; to uphold 常持此呪饒益有情
416 2 chí to administer; to manage 常持此呪饒益有情
417 2 chí to control 常持此呪饒益有情
418 2 chí to be cautious 常持此呪饒益有情
419 2 chí to remember 常持此呪饒益有情
420 2 chí to assist 常持此呪饒益有情
421 2 chí to hold; dhara 常持此呪饒益有情
422 2 chí with; using 常持此呪饒益有情
423 2 sentence 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
424 2 gōu to bend; to strike; to catch 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
425 2 gōu to tease 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
426 2 gōu to delineate 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
427 2 gōu a young bud 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
428 2 clause; phrase; line 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
429 2 a musical phrase 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
430 2 verse; pada; gāthā 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
431 2 huó alive; living 其蛇即死死已令其甦活呪曰
432 2 huó to live; to exist; to survive 其蛇即死死已令其甦活呪曰
433 2 huó work 其蛇即死死已令其甦活呪曰
434 2 huó active; lively; vivid 其蛇即死死已令其甦活呪曰
435 2 huó to save; to keep alive 其蛇即死死已令其甦活呪曰
436 2 huó agile; flexible 其蛇即死死已令其甦活呪曰
437 2 huó product; workmanship 其蛇即死死已令其甦活呪曰
438 2 huó live; jīv 其蛇即死死已令其甦活呪曰
439 2 那伽 nàjiā naga 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
440 2 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 與大苾芻眾千二百五十人俱
441 2 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 與大苾芻眾千二百五十人俱
442 2 night 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
443 2 dark 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
444 2 by night 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
445 2 ya 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
446 2 night; rajanī 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
447 2 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 爾時如來告諸大眾
448 2 大眾 dàzhòng Volkswagen 爾時如來告諸大眾
449 2 大眾 dàzhòng Assembly 爾時如來告諸大眾
450 2 不能 bù néng cannot; must not; should not 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
451 2 jiàn to see 見一童女
452 2 jiàn opinion; view; understanding 見一童女
453 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一童女
454 2 jiàn refer to; for details see 見一童女
455 2 jiàn to listen to 見一童女
456 2 jiàn to meet 見一童女
457 2 jiàn to receive (a guest) 見一童女
458 2 jiàn let me; kindly 見一童女
459 2 jiàn Jian 見一童女
460 2 xiàn to appear 見一童女
461 2 xiàn to introduce 見一童女
462 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一童女
463 2 suō to dance; to frolic 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
464 2 suō to lounge 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
465 2 suō to saunter 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
466 2 suō suo 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
467 2 suō sa 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
468 2 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我得聞已
469 2 děi to want to; to need to 我得聞已
470 2 děi must; ought to 我得聞已
471 2 de 我得聞已
472 2 de infix potential marker 我得聞已
473 2 to result in 我得聞已
474 2 to be proper; to fit; to suit 我得聞已
475 2 to be satisfied 我得聞已
476 2 to be finished 我得聞已
477 2 děi satisfying 我得聞已
478 2 to contract 我得聞已
479 2 to hear 我得聞已
480 2 to have; there is 我得聞已
481 2 marks time passed 我得聞已
482 2 obtain; attain; prāpta 我得聞已
483 2 bèi back [of the body] 若惡瘡發背癰腫等病
484 2 bèi back side 若惡瘡發背癰腫等病
485 2 bèi behind 若惡瘡發背癰腫等病
486 2 bèi to betray 若惡瘡發背癰腫等病
487 2 é to intone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
488 2 é ga 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
489 2 é na 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
490 2 shī teacher 將諸毒虫虎狼師
491 2 shī multitude 將諸毒虫虎狼師
492 2 shī a host; a leader 將諸毒虫虎狼師
493 2 shī an expert 將諸毒虫虎狼師
494 2 shī an example; a model 將諸毒虫虎狼師
495 2 shī master 將諸毒虫虎狼師
496 2 shī a capital city; a well protected place 將諸毒虫虎狼師
497 2 shī Shi 將諸毒虫虎狼師
498 2 shī to imitate 將諸毒虫虎狼師
499 2 shī troops 將諸毒虫虎狼師
500 2 shī shi 將諸毒虫虎狼師

Frequencies of all Words

Top 805

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 17 a mile 壹哩蜜帝
2 17 a sentence ending particle 壹哩蜜帝
3 17 sporadic; scattered 壹哩蜜帝
4 17 壹哩蜜帝
5 12 zhòu charm; spell; incantation 若人聞此呪及念我
6 12 zhòu a curse 若人聞此呪及念我
7 12 zhòu urging; adjure 若人聞此呪及念我
8 12 zhòu mantra 若人聞此呪及念我
9 11 yǐn to lead; to guide
10 11 yǐn to draw a bow
11 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
12 11 yǐn to stretch
13 11 yǐn to involve
14 11 yǐn to quote; to cite
15 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
16 11 yǐn to recruit
17 11 yǐn to hold
18 11 yǐn to withdraw; to leave
19 11 yǐn a strap for pulling a cart
20 11 yǐn a preface ; a forward
21 11 yǐn a license
22 11 yǐn long
23 11 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
24 11 yǐn to cause
25 11 yǐn yin; a measure of for salt certificates
26 11 yǐn to pull; to draw
27 11 yǐn a refrain; a tune
28 11 yǐn to grow
29 11 yǐn to command
30 11 yǐn to accuse
31 11 yǐn to commit suicide
32 11 yǐn a genre
33 11 yǐn yin; a weight measure
34 11 yǐn yin; a unit of paper money
35 11 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
36 10 ruò to seem; to be like; as 若人聞此呪及念我
37 10 ruò seemingly 若人聞此呪及念我
38 10 ruò if 若人聞此呪及念我
39 10 ruò you 若人聞此呪及念我
40 10 ruò this; that 若人聞此呪及念我
41 10 ruò and; or 若人聞此呪及念我
42 10 ruò as for; pertaining to 若人聞此呪及念我
43 10 pomegranite 若人聞此呪及念我
44 10 ruò to choose 若人聞此呪及念我
45 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人聞此呪及念我
46 10 ruò thus 若人聞此呪及念我
47 10 ruò pollia 若人聞此呪及念我
48 10 ruò Ruo 若人聞此呪及念我
49 10 ruò only then 若人聞此呪及念我
50 10 ja 若人聞此呪及念我
51 10 jñā 若人聞此呪及念我
52 10 ruò if; yadi 若人聞此呪及念我
53 10 zhà shout in a rage; roar; bellow 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
54 10 zhà to scold; to find fault with someone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
55 10 zhà to sympathize with; to lament 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
56 10 zhā zha 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
57 10 zhà to exaggerate 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
58 10 zhà talking while eating 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
59 10 zhà ta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
60 9 to drag
61 9 to drag
62 9 to flutter; to sway
63 9 exhausted
64 9 ye
65 9 niàn to read aloud 我念往昔
66 9 niàn to remember; to expect 我念往昔
67 9 niàn to miss 我念往昔
68 9 niàn to consider 我念往昔
69 9 niàn to recite; to chant 我念往昔
70 9 niàn to show affection for 我念往昔
71 9 niàn a thought; an idea 我念往昔
72 9 niàn twenty 我念往昔
73 9 niàn memory 我念往昔
74 9 niàn an instant 我念往昔
75 9 niàn Nian 我念往昔
76 9 niàn mindfulness; smrti 我念往昔
77 9 niàn a thought; citta 我念往昔
78 9 one 壹哩蜜帝
79 9 one; eka 壹哩蜜帝
80 9 zhū all; many; various 爾時如來告諸大眾
81 9 zhū Zhu 爾時如來告諸大眾
82 9 zhū all; members of the class 爾時如來告諸大眾
83 9 zhū interrogative particle 爾時如來告諸大眾
84 9 zhū him; her; them; it 爾時如來告諸大眾
85 9 zhū of; in 爾時如來告諸大眾
86 9 zhū all; many; sarva 爾時如來告諸大眾
87 8 emperor; supreme ruler 壹哩蜜帝
88 8 the ruler of Heaven 壹哩蜜帝
89 8 a god 壹哩蜜帝
90 8 imperialism 壹哩蜜帝
91 8 lord; pārthiva 壹哩蜜帝
92 8 Indra 壹哩蜜帝
93 8 luó an exclamatory final particle 哩曳得羯囉抳
94 8 luó baby talk 哩曳得羯囉抳
95 8 luō to nag 哩曳得羯囉抳
96 8 luó ra 哩曳得羯囉抳
97 7 to join; to combine 二合
98 7 a time; a trip 二合
99 7 to close 二合
100 7 to agree with; equal to 二合
101 7 to gather 二合
102 7 whole 二合
103 7 to be suitable; to be up to standard 二合
104 7 a musical note 二合
105 7 the conjunction of two astronomical objects 二合
106 7 to fight 二合
107 7 to conclude 二合
108 7 to be similar to 二合
109 7 and; also 二合
110 7 crowded 二合
111 7 a box 二合
112 7 to copulate 二合
113 7 a partner; a spouse 二合
114 7 harmonious 二合
115 7 should 二合
116 7 He 二合
117 7 a unit of measure for grain 二合
118 7 a container for grain measurement 二合
119 7 Merge 二合
120 7 unite; saṃyoga 二合
121 7 rén person; people; a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
122 7 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾千二百五十人俱
123 7 rén a kind of person 與大苾芻眾千二百五十人俱
124 7 rén everybody 與大苾芻眾千二百五十人俱
125 7 rén adult 與大苾芻眾千二百五十人俱
126 7 rén somebody; others 與大苾芻眾千二百五十人俱
127 7 rén an upright person 與大苾芻眾千二百五十人俱
128 7 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大苾芻眾千二百五十人俱
129 7 promptly; right away; immediately 其蛇即爛壞
130 7 to be near by; to be close to 其蛇即爛壞
131 7 at that time 其蛇即爛壞
132 7 to be exactly the same as; to be thus 其蛇即爛壞
133 7 supposed; so-called 其蛇即爛壞
134 7 if; but 其蛇即爛壞
135 7 to arrive at; to ascend 其蛇即爛壞
136 7 then; following 其蛇即爛壞
137 7 so; just so; eva 其蛇即爛壞
138 7 I; me; my 我念往昔
139 7 self 我念往昔
140 7 we; our 我念往昔
141 7 [my] dear 我念往昔
142 7 Wo 我念往昔
143 7 self; atman; attan 我念往昔
144 7 ga 我念往昔
145 7 I; aham 我念往昔
146 6 wèi for; to 鹿皮為衣
147 6 wèi because of 鹿皮為衣
148 6 wéi to act as; to serve 鹿皮為衣
149 6 wéi to change into; to become 鹿皮為衣
150 6 wéi to be; is 鹿皮為衣
151 6 wéi to do 鹿皮為衣
152 6 wèi for 鹿皮為衣
153 6 wèi because of; for; to 鹿皮為衣
154 6 wèi to 鹿皮為衣
155 6 wéi in a passive construction 鹿皮為衣
156 6 wéi forming a rehetorical question 鹿皮為衣
157 6 wéi forming an adverb 鹿皮為衣
158 6 wéi to add emphasis 鹿皮為衣
159 6 wèi to support; to help 鹿皮為衣
160 6 wéi to govern 鹿皮為衣
161 6 wèi to be; bhū 鹿皮為衣
162 6 poison; venom 飲毒菓漿食毒草菓
163 6 poisonous 飲毒菓漿食毒草菓
164 6 to poison 飲毒菓漿食毒草菓
165 6 to endanger 飲毒菓漿食毒草菓
166 6 to lothe; to hate 飲毒菓漿食毒草菓
167 6 a disaster 飲毒菓漿食毒草菓
168 6 narcotics 飲毒菓漿食毒草菓
169 6 to harm 飲毒菓漿食毒草菓
170 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
171 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
172 6 poison; viṣa 飲毒菓漿食毒草菓
173 6 grieved; saddened 怛儞也他唵
174 6 worried 怛儞也他唵
175 6 ta 怛儞也他唵
176 6 è evil; vice 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
177 6 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
178 6 ě queasy; nauseous 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
179 6 to hate; to detest 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
180 6 how? 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
181 6 è fierce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
182 6 è detestable; offensive; unpleasant 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
183 6 to denounce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
184 6 oh! 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
185 6 è e 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
186 6 è evil 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
187 6 this; these 若人聞此呪及念我
188 6 in this way 若人聞此呪及念我
189 6 otherwise; but; however; so 若人聞此呪及念我
190 6 at this time; now; here 若人聞此呪及念我
191 6 this; here; etad 若人聞此呪及念我
192 5 his; hers; its; theirs 百福相好莊嚴其身
193 5 to add emphasis 百福相好莊嚴其身
194 5 used when asking a question in reply to a question 百福相好莊嚴其身
195 5 used when making a request or giving an order 百福相好莊嚴其身
196 5 he; her; it; them 百福相好莊嚴其身
197 5 probably; likely 百福相好莊嚴其身
198 5 will 百福相好莊嚴其身
199 5 may 百福相好莊嚴其身
200 5 if 百福相好莊嚴其身
201 5 or 百福相好莊嚴其身
202 5 Qi 百福相好莊嚴其身
203 5 he; her; it; saḥ; sā; tad 百福相好莊嚴其身
204 5 jiā ka; gha; ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
205 5 jiā gha 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
206 5 jiā ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
207 5 cháng always; ever; often; frequently; constantly 前後圍遶常為伴侶
208 5 cháng Chang 前後圍遶常為伴侶
209 5 cháng long-lasting 前後圍遶常為伴侶
210 5 cháng common; general; ordinary 前後圍遶常為伴侶
211 5 cháng a principle; a rule 前後圍遶常為伴侶
212 5 cháng eternal; nitya 前後圍遶常為伴侶
213 5 to know; to learn about; to comprehend 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
214 5 all; entire 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
215 5 detailed 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
216 5 to elaborate; to expound 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
217 5 to exhaust; to use up 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
218 5 strongly 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
219 5 Xi 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
220 5 all; kṛtsna 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
221 5 you 怛儞也他唵
222 5 you; tvad 怛儞也他唵
223 5 zhuó to cut; to chop; to lop off 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
224 5 zhuó to raid; to make a surprise attack 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
225 5 zhuó to cut off; cheda 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
226 5 èr two 二合
227 5 èr Kangxi radical 7 二合
228 5 èr second 二合
229 5 èr twice; double; di- 二合
230 5 èr another; the other 二合
231 5 èr more than one kind 二合
232 5 èr two; dvā; dvi 二合
233 4 shé snake 若有毒蛇來咬此人者
234 4 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
235 4 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
236 4 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
237 4 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
238 4 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
239 4 greatly; very 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
240 4 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
241 4 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
242 4 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
243 4 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
244 4 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
245 4 approximately 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
246 4 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
247 4 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
248 4 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
249 4 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
250 4 Prussia 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
251 4 Pu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
252 4 equally; impartially; universal; samanta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
253 4 fu 嚩揭囉抳揭濕弭
254 4 va 嚩揭囉抳揭濕弭
255 4 一切 yīqiè all; every; everything 能除世間一切諸毒
256 4 一切 yīqiè temporary 能除世間一切諸毒
257 4 一切 yīqiè the same 能除世間一切諸毒
258 4 一切 yīqiè generally 能除世間一切諸毒
259 4 一切 yīqiè all, everything 能除世間一切諸毒
260 4 一切 yīqiè all; sarva 能除世間一切諸毒
261 4 extensive; full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
262 4 to fill; to permeate; to pervade 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
263 4 to join 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
264 4 to spread 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
265 4 more 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
266 4 Mi 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
267 4 over a long time 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
268 4 to restrain 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
269 4 to complete; to be full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
270 4 fully; pari 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
271 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 名者
272 4 zhě that 名者
273 4 zhě nominalizing function word 名者
274 4 zhě used to mark a definition 名者
275 4 zhě used to mark a pause 名者
276 4 zhě topic marker; that; it 名者
277 4 zhuó according to 名者
278 4 zhě ca 名者
279 4 bone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
280 4 Kangxi radical 188 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
281 4 skeleton 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
282 4 frame; framework 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
283 4 basic character; spirit; mettle 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
284 4 structure of an argument or written composition 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
285 4 Gu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
286 4 hài to injure; to harm to 不被一切諸毒所害
287 4 hài to destroy; to kill 不被一切諸毒所害
288 4 hài a disaster; a calamity 不被一切諸毒所害
289 4 hài damage; a fault 不被一切諸毒所害
290 4 hài a crucial point; a strategic location 不被一切諸毒所害
291 4 hài to hinder; to obstruct; to be unfavorable 不被一切諸毒所害
292 4 hài to fall sick 不被一切諸毒所害
293 4 hài to feel; to sense 不被一切諸毒所害
294 4 hài to be jealous of to envy 不被一切諸毒所害
295 4 why not 不被一切諸毒所害
296 4 hài causing harm; hiṃsā 不被一切諸毒所害
297 4 shī a low lying humid place 嚩揭囉抳揭濕弭
298 4 shī wet 嚩揭囉抳揭濕弭
299 4 shī an illness 嚩揭囉抳揭濕弭
300 4 shī wet; dravatva 嚩揭囉抳揭濕弭
301 4 jiē to take off; to lift off 嚩揭囉抳揭濕弭
302 4 jiē to make visible; to make public 嚩揭囉抳揭濕弭
303 4 jiē to lift up; to raise 嚩揭囉抳揭濕弭
304 4 jiē a sound of increasing loudness 嚩揭囉抳揭濕弭
305 4 jiē to uncover; to open up 嚩揭囉抳揭濕弭
306 4 jiē to signal; to indicate 嚩揭囉抳揭濕弭
307 4 to lift the skirt 嚩揭囉抳揭濕弭
308 4 jiē to borrow 嚩揭囉抳揭濕弭
309 4 jiē to carry 嚩揭囉抳揭濕弭
310 4 jiē Jie 嚩揭囉抳揭濕弭
311 4 jiē ka 嚩揭囉抳揭濕弭
312 3 童女 tóngnǚ virgin female 見一童女
313 3 也他 yětā as; for instance; yathā 怛儞也他唵
314 3 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce
315 3 ha
316 3 one 見一童女
317 3 Kangxi radical 1 見一童女
318 3 as soon as; all at once 見一童女
319 3 pure; concentrated 見一童女
320 3 whole; all 見一童女
321 3 first 見一童女
322 3 the same 見一童女
323 3 each 見一童女
324 3 certain 見一童女
325 3 throughout 見一童女
326 3 used in between a reduplicated verb 見一童女
327 3 sole; single 見一童女
328 3 a very small amount 見一童女
329 3 Yi 見一童女
330 3 other 見一童女
331 3 to unify 見一童女
332 3 accidentally; coincidentally 見一童女
333 3 abruptly; suddenly 見一童女
334 3 or 見一童女
335 3 one; eka 見一童女
336 3 to exert; to strive 努迷努麼
337 3 biàn turn; one time 但念七遍
338 3 biàn all; complete 但念七遍
339 3 biàn everywhere; common 但念七遍
340 3 biàn to be covered with 但念七遍
341 3 biàn everywhere; sarva 但念七遍
342 3 biàn pervade; visva 但念七遍
343 3 biàn everywhere fragrant; paricitra 但念七遍
344 3 honey 壹哩蜜帝
345 3 sweet 壹哩蜜帝
346 3 zhī him; her; them; that 然後受之法必成就
347 3 zhī used between a modifier and a word to form a word group 然後受之法必成就
348 3 zhī to go 然後受之法必成就
349 3 zhī this; that 然後受之法必成就
350 3 zhī genetive marker 然後受之法必成就
351 3 zhī it 然後受之法必成就
352 3 zhī in 然後受之法必成就
353 3 zhī all 然後受之法必成就
354 3 zhī and 然後受之法必成就
355 3 zhī however 然後受之法必成就
356 3 zhī if 然後受之法必成就
357 3 zhī then 然後受之法必成就
358 3 zhī to arrive; to go 然後受之法必成就
359 3 zhī is 然後受之法必成就
360 3 zhī to use 然後受之法必成就
361 3 zhī Zhi 然後受之法必成就
362 3 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 丁壹反
363 3 fǎn instead; anti- 丁壹反
364 3 fǎn to rebel; to oppose 丁壹反
365 3 fǎn to go back; to return 丁壹反
366 3 fǎn to combat; to rebel 丁壹反
367 3 fǎn the fanqie phonetic system 丁壹反
368 3 fǎn on the contrary 丁壹反
369 3 fǎn a counter-revolutionary 丁壹反
370 3 fǎn to flip; to turn over 丁壹反
371 3 fǎn to take back; to give back 丁壹反
372 3 fǎn to reason by analogy 丁壹反
373 3 fǎn to introspect 丁壹反
374 3 fān to reverse a verdict 丁壹反
375 3 fǎn opposed; viruddha 丁壹反
376 3 chà to differ 唾之念呪即差
377 3 chà less than; lacking; nearly; almost 唾之念呪即差
378 3 chà wrong 唾之念呪即差
379 3 chà substandard; inferior; poor 唾之念呪即差
380 3 chā the difference [between two numbers] 唾之念呪即差
381 3 chāi to send; to dispatch 唾之念呪即差
382 3 cuō to stumble 唾之念呪即差
383 3 rank 唾之念呪即差
384 3 chā an error 唾之念呪即差
385 3 chā dissimilarity; difference 唾之念呪即差
386 3 chā barely 唾之念呪即差
387 3 chāi an errand 唾之念呪即差
388 3 chāi a messenger; a runner 唾之念呪即差
389 3 chā proportionate 唾之念呪即差
390 3 chāi to select; to choose 唾之念呪即差
391 3 chài to recover from a sickness 唾之念呪即差
392 3 chà uncommon; remarkable 唾之念呪即差
393 3 chā to make a mistake 唾之念呪即差
394 3 uneven 唾之念呪即差
395 3 to differ 唾之念呪即差
396 3 cuō to rub between the hands 唾之念呪即差
397 3 chà defect; vaikalya 唾之念呪即差
398 3 already 其蛇即死死已令其甦活呪曰
399 3 Kangxi radical 49 其蛇即死死已令其甦活呪曰
400 3 from 其蛇即死死已令其甦活呪曰
401 3 to bring to an end; to stop 其蛇即死死已令其甦活呪曰
402 3 final aspectual particle 其蛇即死死已令其甦活呪曰
403 3 afterwards; thereafter 其蛇即死死已令其甦活呪曰
404 3 too; very; excessively 其蛇即死死已令其甦活呪曰
405 3 to complete 其蛇即死死已令其甦活呪曰
406 3 to demote; to dismiss 其蛇即死死已令其甦活呪曰
407 3 to recover from an illness 其蛇即死死已令其甦活呪曰
408 3 certainly 其蛇即死死已令其甦活呪曰
409 3 an interjection of surprise 其蛇即死死已令其甦活呪曰
410 3 this 其蛇即死死已令其甦活呪曰
411 3 former; pūrvaka 其蛇即死死已令其甦活呪曰
412 3 former; pūrvaka 其蛇即死死已令其甦活呪曰
413 3 to crush; to mash; to grind 哩曳得羯囉抳
414 3 lái to come 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
415 3 lái indicates an approximate quantity 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
416 3 lái please 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
417 3 lái used to substitute for another verb 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
418 3 lái used between two word groups to express purpose and effect 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
419 3 lái ever since 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
420 3 lái wheat 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
421 3 lái next; future 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
422 3 lái a simple complement of direction 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
423 3 lái to occur; to arise 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
424 3 lái to earn 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
425 3 lái to come; āgata 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
426 3 bottom; base; end
427 3 origin; the cause of a situation
428 3 to stop
429 3 to arrive
430 3 underneath
431 3 a draft; an outline; a sketch
432 3 end of month or year
433 3 remnants
434 3 background
435 3 what
436 3 to lower; to droop
437 3 de possessive particle
438 3 a little deep; āgādha
439 3 to reach 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
440 3 and 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
441 3 coming to; when 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
442 3 to attain 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
443 3 to understand 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
444 3 able to be compared to; to catch up with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
445 3 to be involved with; to associate with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
446 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
447 3 and; ca; api 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
448 3 to examine; to spy on 伺嚩
449 3 to serve; to wait upon; to attend 伺嚩
450 3 vicāra; vicara; sustained application; sustained thinking; selectiveness; subtle discernment; discernment 伺嚩
451 3 yuē to speak; to say 我今當說真言曰
452 3 yuē Kangxi radical 73 我今當說真言曰
453 3 yuē to be called 我今當說真言曰
454 3 yuē particle without meaning 我今當說真言曰
455 3 yuē said; ukta 我今當說真言曰
456 2 contrary; opposite; backwards; upside down 逆日轉念呪三七遍即差
457 2 to go against; to oppose 逆日轉念呪三七遍即差
458 2 to welcome 逆日轉念呪三七遍即差
459 2 to confront; to meet straight on 逆日轉念呪三七遍即差
460 2 to betray; to rebel 逆日轉念呪三七遍即差
461 2 to presume; to anticipate 逆日轉念呪三七遍即差
462 2 beforehand; in advance 逆日轉念呪三七遍即差
463 2 to receive 逆日轉念呪三七遍即差
464 2 to guess; to conjecture 逆日轉念呪三七遍即差
465 2 to resist 逆日轉念呪三七遍即差
466 2 to disobey 逆日轉念呪三七遍即差
467 2 to present a petition to the emperor 逆日轉念呪三七遍即差
468 2 adverse; unfavorable 逆日轉念呪三七遍即差
469 2 a traitor 逆日轉念呪三七遍即差
470 2 三七 sānqī pseudoginseng 逆日轉念呪三七遍即差
471 2 三七 sān qī twenty one; trisapta 逆日轉念呪三七遍即差
472 2 rào to wind around; to go around 左右手遶瘡
473 2 rào to entwine 左右手遶瘡
474 2 rào to surround 左右手遶瘡
475 2 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經 guānzìzai púsà huàshēn ráng yǔ lǐ yè tóng nǚ xiāo fú dúhài tuóluóní jīng Jāṅgulīnāmavidyā; Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經
476 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以諸毒蛇而為瓔珞
477 2 ér Kangxi radical 126 以諸毒蛇而為瓔珞
478 2 ér you 以諸毒蛇而為瓔珞
479 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以諸毒蛇而為瓔珞
480 2 ér right away; then 以諸毒蛇而為瓔珞
481 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 以諸毒蛇而為瓔珞
482 2 ér if; in case; in the event that 以諸毒蛇而為瓔珞
483 2 ér therefore; as a result; thus 以諸毒蛇而為瓔珞
484 2 ér how can it be that? 以諸毒蛇而為瓔珞
485 2 ér so as to 以諸毒蛇而為瓔珞
486 2 ér only then 以諸毒蛇而為瓔珞
487 2 ér as if; to seem like 以諸毒蛇而為瓔珞
488 2 néng can; able 以諸毒蛇而為瓔珞
489 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以諸毒蛇而為瓔珞
490 2 ér me 以諸毒蛇而為瓔珞
491 2 ér to arrive; up to 以諸毒蛇而為瓔珞
492 2 ér possessive 以諸毒蛇而為瓔珞
493 2 děng et cetera; and so on 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
494 2 děng to wait 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
495 2 děng degree; kind 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
496 2 děng plural 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
497 2 děng to be equal 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
498 2 děng degree; level 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
499 2 děng to compare 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
500 2 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時童女為我說呪

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
yǐn drawing towards; upasaṃhāra
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhà ta
ye
 1. niàn
 2. niàn
 1. mindfulness; smrti
 2. a thought; citta
one; eka
zhū all; many; sarva
 1. lord; pārthiva
 2. Indra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
恶物 惡物 195 Evil One; Pāpīyāms; Pāpimant
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在菩萨化身蘘麌哩曳童女销伏毒害陀罗尼经 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經 103 Jāṅgulīnāmavidyā; Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing
迦兰 迦蘭 106 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
香醉山 120 Gandha-Madana
雪山 120 Himalayan Mountains
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 18.

Simplified Traditional Pinyin English
八部众 八部眾 98 eight kinds of demigods; aṣṭau parṣadaḥ
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
伏毒 102 subdue poison
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三毒 115 three poisons; trivisa
三千 115 three thousand-fold
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
围遶 圍遶 119 to circumambulate
夜叉 121 yaksa
也他 121 as; for instance; yathā
一匝 121 to make a full circle