jiā

 1. jiā foreign gha; ga
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts, in Chinese this character is not used alone (Guoyu '伽' jiā; Mathews 1931 '伽', p. 77; Unihan '伽')
 2. qié foreign gha; ga
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts (Guoyu '伽' qié)

Contained in

Also contained in

僧伽罗人罽腻伽伽利略伽沙

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 54 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經 — count: 76
 • Scroll 61 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 68
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 — count: 61
 • Scroll 7 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 — count: 59
 • Scroll 37 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 大方等大集經 — count: 59
 • Scroll 1 Dasheng Wu Liang Shou Jing 大乘無量壽經 — count: 58
 • Scroll 1 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經 — count: 56
 • Scroll 2 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 翻梵語 — count: 54
 • Scroll 1 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 翻梵語 — count: 52
 • Scroll 6 Miscellaneous Dhāraṇī Collection 陀羅尼雜集 — count: 51

Collocations

 • 恒伽 (恆伽) 阿耨達池東有恒伽河 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 18 — count: 26
 • 伽波 (伽波) 優睒伽波頭龍王 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 19 — count: 23
 • 陵伽 (陵伽) 加陵伽波惒邏 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 11 — count: 22
 • 伽伽 (伽伽) 止宿伽伽池側 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 20
 • 伽茶 (伽茶) 作伽茶伽茶 — Qishi Jing 起世經, Scroll 8 — count: 18
 • 伽池 (伽池) 止宿伽伽池側 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 15
 • 伽婆 (伽婆) 今宜往詣房伽婆梵志園觀 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 11 — count: 13
 • 茶伽 (茶伽) 作伽茶伽茶 — Qishi Jing 起世經, Scroll 8 — count: 8
 • 亦作伽 (亦作伽) 雲中亦作伽茶伽茶等聲 — Qishi Jing 起世經, Scroll 8 — count: 8
 • 崩伽 (崩伽) 佛住崩伽闍崩伽耆林中 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 30 — count: 7