suō

 1. suō verb to dance; to frolic
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '娑')
 2. suō verb to lounge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '娑')
 3. suō verb to saunter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '娑')
 4. suō phonetic suo
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used in transliteration of Buddhist terms from Sanskrit (Unihan '娑')
 5. suō phonetic sa
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: sa, Siddham: 𑖭; third of the three sibilants in the Sanskrit alphabet; a special character in esoteric chanting described in the 大毘盧遮那成佛神變加持經 “Vairocana Sūtra” (BCSD '娑', p. 362; FGDB '娑'; MW 'sa'; SH '娑', p. 323; Wikipedia '悉曇文字'; Giebel 2005, p. 43; T 848, Scroll 2, 18.0010a10)

Contained in

Also contained in

娑提苏罗娑娑罗双娑罗蹉国娑摩吠陀泪眼婆娑摩娑罗娑斯

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 佛母大孔雀明王經 — count: 192
 • Scroll 2 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Liturgy (She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 — count: 179
 • Scroll 2 Vairocana Sutra Ritual Manual (Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui) 大毘盧遮那經廣大儀軌 — count: 146
 • Scroll 1 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Liturgy (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會 — count: 133
 • Scroll 2 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Liturgy (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會 — count: 132
 • Scroll 2 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Ritual Manual (Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui) 大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌 — count: 120
 • Scroll 1 Fanyu Qian Zi Wen 梵語千字文 — count: 120
 • Scroll 1 Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經 — count: 118
 • Scroll 2 Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Baozang Shen Da Ming Man Na Luo Yi Gui Jing) 佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經 — count: 94
 • Scroll 1 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Ritual Manual (Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui) 大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌 — count: 84

Collocations

 • 娑毘 (娑毘) 佛本行集經娑毘耶出家品第四十二上 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 38 — count: 63
 • 陀娑 (陀娑) 有陀娑比丘為瞻病者 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 5 — count: 24
 • 娑多 (娑多) 娑多儗里 — Sutra on the Great Assembly (Dasanmore Jing) 大三摩惹經, Scroll 1 — count: 23
 • 娑比丘 (娑比丘) 有陀娑比丘為瞻病者 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 5 — count: 20
 • 娑逻 (娑邏) 中阿含王相應品頻鞞娑邏王迎佛經第五 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 11 — count: 16
 • 迦娑 (迦娑) 名弗迦娑 — Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經, Scroll 2 — count: 13
 • 鞞娑 (鞞娑) 中阿含王相應品頻鞞娑邏王迎佛經第五 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 11 — count: 13
 • 娑天女 (娑天女) 拘迦那娑天女聞佛所說 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 48 — count: 12
 • 逻娑 (邏娑) 尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 42 — count: 12
 • 娑利 (娑利) 尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 42 — count: 12