Back to collection

Grahamātṛkādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Yao Mu Tuoluoni Jing) 佛說聖曜母陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說聖曜母陀羅尼經
西天譯經三藏大夫 傳教大師法天 

[0421a22] 如是我聞一時大城爾時有無天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人木星火星金星水星
土星太陰太陽羅睺計都如是二十七恭敬圍遶金剛三昧莊嚴道場有無菩薩摩訶薩名曰金剛手菩薩
忿怒菩薩金剛菩薩金剛菩薩金剛菩薩金剛莊嚴菩薩金剛菩薩金剛菩薩觀自在菩薩普觀菩薩吉祥菩薩
蓮華菩薩蓮華菩薩蓮華菩薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如是大菩薩恭敬圍遶說法初善中善
深遠巧妙具足清白莊嚴如意

[0421b07]爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起神通力右繞世尊無數頭面作禮結跏趺坐清淨大眾金剛合掌
世尊宿形貌麁惡忿怒惱害眾生命根財寶人精年壽如是一切眾生
密法擁護佛言善哉善哉慈愍利益一切眾生如來最上祕密諦聽善思金剛手
宿天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人最上閼伽音樂依法加持一一供養
滅除釋迦牟尼佛自心大光慈悲宿剎那之間一切宿日月即從座起頭面禮
合掌恭敬白佛世尊如來正等覺攝受正法我等擁護有情災害所有刀劍毒蟲一切不害
守護爾時釋迦如來供養宿真言

[0421b27] () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () 多麼 () ( )
() () () () 嚩囉拏 () () () ()
() () () () () () () ()
() ()

[0421c06] 爾時世尊真言金剛手菩薩如是真言成就依法香水曼拏羅十二金銀
瓦器閼伽供養星曜真言一百八成就金剛手菩薩陀羅尼大明
擁護一切宿聞悉歡喜苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷經典曼拏羅閼伽供養真言富貴長壽
日日持誦一切宿滿有情一切意願宿陀羅尼

[0421c17] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () 曩謨 () 沒馱 曩謨 () 嚩日囉 ()
() 曩謨 () () 曩謨薩嚩 () () 薩嚩 ()
() () 曩謨 () 乞叉 () () 曩謨 () () ()
() () () () () () 日里 () 日里 ()
() () () () () ()
() () () () 薩嚩 ()
() () () () () () () () ()
() () () () 南麼 [*] 乞叉 () [*] 乞叉
() 薩嚩 () () 薩嚩 () 怛囉 () () ()
() () () () () ( ) 薩嚩 ()
() () 薩嚩 ( ) 婆誐嚩帝 祖母祖母 ()
() 麼麼薩嚩 () () () 薩嚩 () () ()
三摩 () () () () () () ()
() () () () () () 嚩日囉 () ()
() () () () () [*] ()
() () ( ) () () () ()
() () () () () () ()
() () 嚩囉拏 () () () () ()
() () 沒馱 () 嚩日囉 () () ()
那麼 () () () () () 乞叉 () 怛囉 ()
() 那囉 () () () () [*]
()

[0422a24] 爾時世尊陀羅尼金剛手菩薩真言最上祕密眾生滿一切有人長壽八月起首受持齋戒
十四日夜依法供養宿十五晝夜讀誦陀羅尼長壽九十九所有雷電星曜不能
宿命智所願如意爾時一切宿善哉善哉甚為希有我等受持頭面禮世尊忽然

佛說聖曜母陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1303 佛說聖曜母陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary