Back to collection

Sarvabuddhāṅgavatīdhāraṇīsūtra (Xi Chu Zhong Yao Tuoluoni Jing) 息除中夭陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

息除中夭陀羅尼經
西天北印度帝釋 三藏傳法大師賜紫沙門 施護 

[0860a08] 如是我聞一時殑伽河大眾 護世四大天王多聞天王最為上首

[0860a10] 爾時世尊四王怖畏 女童男童 怖畏相救乃至
怖畏無窮盡救護即時四大天王白佛世尊我等 世尊踴躍歡喜身命 如來願佛哀愍演說

[0860a17] 爾時世尊一彈指如是 十方一切如來無上正等正覺廣大慈悲 憐愍有情證得阿耨多羅三藐三菩提
慈悲觀察我有加護 敷演解說如是東西南北乃至上下一切如來如是南無一切如來無上
等正覺不捨慈悲眾生證得阿耨多羅 三藐三菩提慈悲觀察我有 敷演解說

[0860a26] 爾時諸佛證明宣說救護怖畏 如是乃至第二法輪演說 壽命色相具足生死
乃至老病亦復如是

[0860b01] 爾時十方一切諸佛照見一一世界如來 胡麻遍滿一切十方一一如來發聲

[0860b04] () () () () [*] ()
() () () [*] () () () () 滿 ()
薩嚩 (引入) () [*(-+)] [*(-+)] () [*]
() (合十) (十一) () (合十)
[*(-+)] (十三) (十四) () (十五) (十六) (十七)
() (十八) () (十九) () ( )

[0860b13] 爾時十方一切如來祕密神呪 一切如來無上正等正覺

[0860b15] 爾時北方多聞天王白佛世尊 十方如來威神之力加持擁護 怖畏

[0860b18] (二合一) () () () () ()
()

[0860b20] 爾時東方持國天王

[0860b21] () ()

[0860b22] 爾時南方增長天王在於

[0860b23] ()

[0860b24] 爾時西方廣目天王侍立

[0860b25] () ()

[0860b26] 爾時世尊四天王神呪一切 證明觀察男女晝夜受持 憶念長命命終之後
惡趣有人利益有情誠諦心受 命終無諸怖畏惡相現在白癩顛狂水火
疾疫乃至一切 遠離若是經典所在十方諸佛 悉皆來集擁護有人
經典書寫莊嚴轉讀佛像 嚴飾功德無有有人供養 諸佛精心吉祥災難
書寫懈怠功德亦復如是一切聖賢擁護災患爾時世尊 四大天王龍神八部阿蘇囉 人天一切大眾聞法歡喜信受奉行

息除中夭陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1347 息除中夭陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary