Back to collection

Sesame Oil Tantra Sutra (Fo Shuo Tanteluo Ma You Shu Jing) 佛說檀特羅麻油述經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說檀特羅麻油述經
東晉竺曇無蘭

[0908a06] 摩竭山中佛子羅云 山中羅云鬼神驚起明日 所為作禮一面羅云
低頭不樂默然不語羅云何以 低頭畏怖羅云昨日鬼神 佛語羅云天下生人山神
鬼神死鬼 佛語 鬼神鬼神鬼神名字慈心

[0908a16]     迦羅          檀特羅

[0908a20] 佛言檀特羅弟子 弟子鬼神儻來慈心自視思念
日月佛語 佛說檀特羅生人 山神不得鬼神
死鬼不得死鬼 不得不然 不行殺人刀
群有空閑處行縣大國耆老伴侶步行 蠱道蠱道不行
即為羅云使羅云諸比丘比丘尼 優婆夷白衣諷誦

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1391 佛說檀特羅麻油述經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary