Back to collection

Si Fen Lu Biqiu Jie Ben 四分律比丘戒本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

四分比丘戒()

西太原寺沙門懷素

[1015a06] 定慧聖賢八正七覺六和學者流行總有致使弘揚行儀鹿野龍城要旨戒心正文使菩提成實六趣三乘

四分律比丘戒本
後秦三藏佛陀耶舍

稽首諸佛, 比丘僧
毘尼, 正法久住
無涯, 
聖法, 
四棄, 僧殘
三十捨墮, 
毘婆尸, 毘舍拘樓孫
拘那含牟尼, 迦葉釋迦文
世尊大德, 
善說, 
譬如, 不堪有所
如是, 不得生天
生天, 生人
, 毀損
, 
如是, 恐懼
, 
說戒如是, 
, 進退
說戒如是, 
世間, 
星月, 眾聖
一切, 戒經
如來禁戒, 半月半月

[1015b16] 「?」 (答言:「。」)

[1015b16] 「和合?」 (答言:「和合。」)

[1015b16] 「大戒?」 (答言:「 大戒。」答言:「大戒。」)

[1015b17] 「不來諸比丘說欲 ?」 (依法答言:「說欲。」答言:「說欲。」)

[1015b18] 「比丘尼請教 ?」 (答言:「請教。」:「請教。」)

[1015b19] 「和合 何所作為?」 (:「說戒羯磨。」)

[1015b20] 「大德十五眾僧 說戒時到忍聽和合說戒如是?」
(:「。」不成:「不成。」)

[1015b22] 「大德 波羅提木叉汝等諦聽善思自知 懺悔默然默然
大德清淨如是如是 乃至憶念有罪懺悔妄語妄語佛說道法
憶念有罪欲求清淨懺悔懺悔

[1015c01] 「大德說戒大德 ? (第二第三如是說) 。

[1015c03] 「大德清淨默然如是

[1015c04] 「大德四波羅夷法半月半月戒經

[1015c06] 「比丘比丘不還自悔不淨乃至畜生比丘波羅夷不共

[1015c09] 「比丘村落閑靜 不與取大臣
出國:『所知。』比丘波羅夷不共

[1015c13] 「比丘人命持刀授與 :『男子不生。』
如是心思種種方便 比丘波羅夷不共

[1015c17] 「比丘所知自稱:『上人 入聖勝法我見。』異時
不問自清淨故作:『不知 虛誑妄語。』增上慢比丘 不共

[1015c22] 「大德四波羅夷法比丘一一 波羅夷不得諸比丘 比丘波羅夷

[1016a03] 「大德清淨? (第二第三如是說) 。

[1016a04] 「大德清淨默然如是

[1016a05] 「大德十三僧伽半月半月戒經

[1016a07] 「比丘夢中僧伽

[1016a08] 「比丘婬欲女人 一一身分僧伽

[1016a10] 「比丘婬欲女人麁惡婬欲 麁惡婬欲僧伽

[1016a12] 「比丘婬欲女人:『 梵行持戒精進修善婬欲法供 如是供養第一。』僧伽

[1016a15] 「比丘往來彼此 私通乃至須臾 僧伽

[1016a18] 「比丘為己 十二 比丘指授處所比丘指示處所難處
無妨比丘難處為己比丘指授處所過量 僧伽

[1016a24] 「比丘大房為己比丘 指授處所比丘指授處所難處 比丘難處大房為己
比丘指授處所僧伽

[1016a28] 「比丘恚所覆波羅夷比丘 波羅夷清淨異時不問。『瞋恚故作。』
比丘語者僧伽

[1016b03] 「比丘瞋恚波羅 比丘波羅夷清淨異時不問
比丘自言:『瞋恚故作。』語者

[1016b08] 「比丘和合僧方便和合僧 不捨比丘比丘:『大德 和合僧方便和合僧法堅
不捨大德和合歡喜同一 水乳佛法中有增益安樂。』 比丘如是堅持不捨比丘
事故乃至不捨僧伽

[1016b16] 「比丘有餘若一乃至無數 比丘 比丘:『大德比丘
比丘法語比丘比丘比丘我等喜樂比丘我等。』比丘 :『大德比丘法語比丘
比丘比丘我等喜樂比丘 我等比丘非法比丘 比丘大德破壞和合僧汝等樂欲
和合僧大德和合歡喜同一 水乳佛法中有增益安樂。』 比丘如是堅持不捨比丘
事故乃至不捨僧伽

[1016b29] 「比丘聚落城邑行惡行惡諸比丘 比丘:『大德行惡
行惡大德行惡聚落不須。』比丘 比丘:『大德諸比丘
有如同罪比丘。』 諸比丘:『大德:「有如同罪比丘。」
諸比丘大德 惡行行惡。』 比丘如是堅持不捨比丘
事故乃至不捨僧伽

[1016c14] 「比丘惡性不受戒法諸比丘 自身不受:『大德
大德 大德且止。』比丘比丘: 『大德自身不受大德自身
大德如法諸比丘諸比丘如法大德如是佛弟子增益展轉展轉 展轉懺悔。』比丘如是堅持不捨
比丘事故乃至 僧伽

[1016c24] 「大德十三僧伽初犯乃至比丘一一 波利婆沙波利婆沙增上
摩那埵摩那埵出罪二十 比丘不滿二十比丘比丘不得諸比丘
大德清淨? (如是) 。

[1017a02] 「大德清淨默然如是

[1017a03] 「大德不定半月半月戒經

[1017a04] 「比丘女人可作 非法優婆夷三法 一一波羅夷僧伽
比丘自言:『。』三法 波羅夷僧伽優婆夷如法比丘 不定

[1017a11] 「比丘女人不可 麁惡優婆夷二法中一一法僧伽比丘自言:『
。』二法一一法治僧伽 優婆夷如法 比丘不定

[1017a17] 「大德不定大德 清淨? (如是) 大德清淨默然 如是

[1017a20] 「大德三十提法半月半月 戒經

[1017a22] 「比丘長衣 不淨

[1017a24] 「比丘三衣 宿僧羯磨

[1017a26] 「比丘比丘 便成衣 不足一月滿足


[1017b01] 「比丘比丘尼貿易

[1017b03] 「比丘比丘尼

[1017b05] 「比丘居士居士 比丘

[1017b08] 「比丘若非居士居士自恣比丘知足 受者

[1017b11] 「比丘居士居士比丘如是 某甲比丘比丘不受自恣 如是說:『善哉居士如是如是
。』

[1017b15] 「比丘居士居士比丘 如是某甲比丘比丘 居士自恣居士如是:『善哉
居士如是如是 。』

[1017b20] 「比丘大臣婆羅門居士居士 遣使比丘如是某甲 比丘使比丘比丘:『大德
受取。』比丘使如是 :『合時清淨 。』使比丘:『大德執事?』
語言:『僧伽藍優婆塞 執事諸比丘執事。』使 比丘如是
大德某甲執事大德 。』比丘執事 三反憶念語言:『。』
三反憶念不得 在前默然憶念 在前默然不得
求得不得 所得遣使語言:『 遣使某甲比丘比丘不得
使 () 。』

[1017c10] 「比丘綿臥具

[1017c12] 「比丘羊毛臥具

[1017c14] 「比丘臥具應用二分羊毛三分 四分比丘不用二分三分四分 臥具

[1017c17] 「比丘臥具不捨 僧羯磨

[1017c19] 「比丘坐具 壞色坐具 壞色


[1017c23] 「比丘道路羊毛無人自持 由旬無人自持由旬

[1017c26] 「比丘使比丘尼羊毛

[1017c28] 「比丘 受者

[1018a01] 「比丘種種寶物

[1018a02] 「比丘種種販賣 (二十) 。

[1018a03] 「比丘長鉢不淨

[1018a05] 「比丘比丘展轉乃至


[1018a09] 「比丘使

[1018a11] 「比丘居士居士使比丘比丘不受自恣便語言:『 極好
廣大堅緻 。』比丘乃至一食

[1018a16] 「比丘比丘瞋恚 奪取比丘

[1018a19] 「比丘有病石蜜

[1018a21] 「比丘一月求雨浴衣半月應用 比丘一月求雨浴衣過半

[1018a24] 「比丘未竟三月諸比丘比丘乃至

[1018a27] 「比丘三月一月滿阿蘭若 恐怖比丘如是三衣 一一衣村舍諸比丘因緣
宿乃至

[1018b02] 「比丘僧物 (三十) 。

[1018b04] 「大德三十提法 大德清淨? (如是) 大德 默然如是

[1018b07] 「大德九十提法半月半月戒經

[1018b09] 「比丘妄語

[1018b10] 「比丘種類毀呰語者

[1018b11] 「比丘兩舌語

[1018b12] 「比丘女人宿

[1018b13] 「比丘大戒宿宿宿

[1018b15] 「比丘大戒

[1018b16] 「比丘比丘麁惡大戒 僧羯磨

[1018b18] 「比丘大戒過人:『我見。』

[1018b20] 「比丘女人說法男子

[1018b22] 「比丘 () 。

[1018b23] 「比丘鬼神

[1018b24] 「比丘妄作他者

[1018b25] 「比丘

[1018b26] 「比丘繩床臥具露地自舉

[1018b28] 「比丘僧房臥具 自舉

[1018c02] 「比丘比丘住處後來中間 止宿念言:『我去。』 因緣威儀

[1018c05] 「比丘比丘不喜僧房

[1018c07] 「比丘繩床

[1018c09] 「比丘

[1018c11] 「比丘大房 (二十) 。

[1018c13] 「比丘不差教誡比丘尼

[1018c14] 「比丘教授比丘尼乃至日暮

[1018c16] 「比丘比丘如是語:『諸比丘 教授比丘尼

[1018c18] 「比丘比丘尼貿易

[1018c19] 「比丘比丘尼

[1018c20] 「比丘比丘尼

[1018c21] 「比丘比丘尼同一道行 乃至異時異時 畏怖異時

[1018c24] 「比丘比丘尼上水下水

[1018c26] 「比丘比丘尼讚歎教化因緣 檀越先有

[1018c28] 「比丘婦女同一道行乃至