Back to collection

Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律

Scroll 23

Click on any word to see more details.

十誦律卷第二十 (第四)
後秦北印度三藏弗若多羅

七法自恣第三

[0165a11] 舍衛國諸比丘夏安居如是 :「長老我等不共語言問訊。」諸比丘 一處夏安居如是
乞食坐床淨水常用 一處不足乞食後來
不足草地 長老食器一處 坐床淨水常用
食堂掃除入室坐禪長老 晡時淨水常用空無能持來著一面
不能手招比丘 本處不共語言問訊諸佛常法 安居方國
比丘佛說心念:「法夏安居。」 大會安居自恣衣鉢 如是思惟:「不見不見
。」第二大會諸比丘住處夏安居自恣衣鉢頭面禮 諸佛常法如是語問訊比丘:「夏安居
安樂乞食不難道路 ?」如是問訊諸比丘:「夏安居安樂乞食不難道路?」
比丘:「安樂乞食不難道路。」 比丘以是白佛以是因緣 佛種因緣諸比丘:「愚癡怨家
云何自言安樂何以比丘 法相。」佛種因緣 :「偷蘭遮何以
不共外道夏安居 比丘一處三事自恣何等 如是自恣一心
自恣如是:『 自恣?』有言:『。』」佛言:「比丘 法成應作自恣何等自恣
自恣自恣自恣自恣自恣 不知比丘成就善法應作自恣何等自恣自恣自恣自恣自恣
自恣爾時比丘唱言:『大德 某甲某甲比丘自恣 時到忍聽某甲某甲比丘當作自恣
如是。』『大德某甲某甲比丘 自恣某甲某甲比丘 長老某甲某甲比丘
長老默然不忍便。』『某甲 比丘自恣默然 如是。』如是自恣羯磨:『大德今日
自恣時到忍聽一心自恣 。』諸比丘一切 [-+] 自恣上座應從偏袒著衣
第二上座:『長老今日自恣。』第二 上座偏袒著衣 [-+] 兩手上座如是語:『長老憶念自恣某甲
長老自恣見聞疑憐愍如法。』第二:『長老憶念 某甲比丘長老自恣見聞疑
憐愍如法。』第三:『 憶念自恣某甲比丘長老 見聞疑憐愍
如法。』自恣應從偏袒 [-+] 合掌如是語上座:『今日自恣。』 上座應從偏袒著衣 [-+]
合掌 :『長老憶念自恣某甲比丘 老僧自恣見聞疑憐愍 如法。』第二:『長老憶念自恣
某甲比丘長老自恣見聞疑 憐愍如法。』第三:『長老 自恣某甲比丘長老自恣
見聞疑憐愍如法 。』如是次第一切自恣若一自恣自恣自恣自恣至上
唱言:『一心自恣。』」

[0165c25] 佛語諸比丘:「自恣 何等非法別自非法和合 自恣有法別自四有法和自恣
非法別自非法和合自恣 有法別自中有法和自恣如是

[0166a01] 「住處自恣五比丘 比丘一處自恣廣說自恣

[0166a03] 「住處自恣比丘諸比丘 自恣諸比丘一處 自恣如是自恣上座應從偏袒著衣
[-+] 合掌如是語:『長老憶念自恣某甲比丘長老自恣見聞疑憐愍如法。』第二:『長老憶念
自恣某甲比丘長老自恣 憐愍如法。』 :『長老憶念自恣某甲比丘長老
自恣見聞疑憐愍如法。』應從偏袒著衣, [-+] 兩手上座如是語:『長老憶念
自恣某甲比丘長老自恣見聞 憐愍如法。』第二: 『長老憶念自恣某甲比丘長老
見聞疑憐愍 如法。』第三:『長老憶念自恣某甲 比丘長老自恣見聞疑憐愍
如法。』如是諸比丘自恣 比丘比丘如是

[0166a22] 「住處比丘自恣 自恣次第 如是思惟:『諸比丘
自恣比丘自恣。』不見中有 高處比丘:『長老 自恣。』不見本處如是
心念:『今日自恣今日自恣。』如是 比丘自恣。」

[0166b01] 舍衛國佛語諸比丘:「 時到。」比丘偏袒著衣長跪合掌 白佛:「世尊諸比丘不來。」佛言:「
如是語病比丘:『自恣。』答言:『。』 自恣:『中說自恣。』 自恣自恣
自恣不得自恣 比丘自恣將來 自恣諸比丘自恣諸比丘 自恣一切比丘得罪

[0166b10] 「住處比丘 自恣比丘自恣比丘 一處自恣比丘比丘如是

[0166b12] 「 住處五比丘自恣諸比丘自恣自恣諸比丘一處
自恣五比丘自恣一處老病比丘隨意自恣自恣若一 自恣若一
自恣幾許名字 自恣欲取自恣 :『白衣沙彌比丘異道
不見不共種種 白衣不能比丘尼 父母阿羅漢破僧惡心出佛身血。』
自恣自恣 不到:『白衣沙彌比丘 不見不共種種
不共白衣不能比丘尼 濟人父母阿羅漢破僧惡心出佛身血。』 自恣不到自恣八難中一
自恣不到復次自恣 放逸入定 不到自恣因緣得罪
放逸因緣無罪入定 自恣自恣自恣 自恣:『白衣
沙彌比丘異道不見 不共種種不共白衣 不能比丘尼濟人父母阿羅漢
破僧惡心出佛身血。』自恣復次 自恣八難一一 自恣復次自恣
放逸入定自恣 自恣因緣得罪 因緣無罪入定

[0166c15] 「住處自恣比丘怨家 遣使:『今日
若是比丘自恣出界 自恣。』比丘 出界如是不得諸比丘別自
別自一切比丘得罪

[0166c22] 「住處自恣一切比丘僧有罪不知 比丘清淨 比丘中善比丘:『
比丘如是如是何等?』答言: 『比丘如是如是如是如是。』 :『長老如是?』答言:『不獨
一切。』比丘: 『長老一切何以不如法 懺悔?』比丘比丘如法
諸比丘比丘懺悔如法 如是作者不如有益無益

[0167a04] 「住處自恣比丘 比丘比丘如法懺悔如是 應作自恣自恣

[0167a06] 「住處自恣 比丘比丘比丘:『長老 。』如是自恣 自恣

[0167a10] 「住處自恣憶念比丘 一心念:『如法懺悔。』如是 自恣自恣自恣比丘
比丘一心念:『。』如是 自恣自恣

[0167a14] 「住處 一切比丘僧有罪不能 清淨如法懺悔諸比丘 比丘近住如法
:『我曹如法懺悔。』 比丘如是不能 中一比丘:『大德我等住處一切
得罪不能清淨比丘 如法懺悔不能比丘 近住如法懺悔我等
如法懺悔時到忍聽 如法懺悔如是。』如是應作 自恣

[0167a27] 「住處自恣一切 比丘僧如是:『大德住處 時到忍聽
如是。』如是應作自恣

[0167b03] 「住處自恣比丘自恣 自恣住處諸比丘清淨 諸比丘自恣如是比丘
無罪諸比丘自恣一切住處比丘清淨 比丘自恣如是比丘無罪
諸比丘自恣 比丘清淨諸比丘 自恣如是比丘無罪若是諸比丘
自恣一切住處比丘 清淨諸比丘自恣如是比丘無罪如是住處
自恣比丘自恣 住處比丘清淨 比丘次第自恣諸比丘自恣一切
住處比丘清淨 諸比丘應作自恣諸比丘 自恣住處比丘
清淨諸比丘 自恣若是諸比丘自恣一切 住處比丘清淨
比丘自恣不得 出界自恣比丘自恣 比丘
自恣次第自恣比丘自恣比丘自恣次第自恣比丘自恣
比丘比丘自恣次第自恣 自恣比丘
自恣次第自恣 比丘自恣比丘自恣次第自恣
自恣比丘比丘 自恣次第自恣比丘比丘自恣比丘
自恣 次第自恣比丘比丘自恣 比丘
次第自恣比丘比丘 自恣比丘比丘自恣次第

[0167c17] 「住處自恣比丘自恣 自恣住處比丘清淨 :『比丘自恣
自恣我等應作自恣。』比尼自恣住處比丘 自恣比丘得罪
比丘比尼自恣若一若一住處比丘清淨
比丘自恣比丘得罪

[0167c27] 「住處自恣比丘自恣 自恣住處比丘清淨 :『比丘自恣
自恣我等自恣。』比丘 :『自恣。』不淨 自恣住處比丘清淨
諸比丘自恣比丘得罪 不淨自恣一切 一切
住處比丘清淨 諸比丘自恣比丘得罪

[0168a09] 「住處自恣比丘自恣 自恣住處比丘清淨 諸比丘:『我等
自恣?』不淨 住處比丘清淨諸比丘 自恣比丘得罪不淨
自恣一切 一切住處 清淨諸比丘 比丘得罪

[0168a19] 「住處自恣比丘自恣 自恣住處比丘清淨 聞已:『住處比丘
清淨別異不須 諸比丘。』破僧自恣住處比丘清淨
比丘自恣比丘偷蘭遮破僧 若是諸比丘破僧 自恣若一
一切住處比丘清淨諸比丘自恣 比丘偷蘭遮破僧比丘自恣
比丘自恣 比丘自恣比丘 比丘自恣比丘比丘
自恣比丘自恣比丘 自恣比丘自恣 自恣比丘自恣
比丘比丘自恣 比丘自恣比丘 自恣比丘比丘自恣比丘