Back to collection

Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 薩婆多部毘尼摩得勒伽

Scroll 8

Click on any word to see more details.

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八
元嘉僧伽跋摩

優波離問波羅夷

[0611b19] 優波離問佛言:「比丘呪術 作人畜生?」佛言:「自知 比丘不可波羅夷自知比丘
偷羅遮。」

[0611b23] :「比丘呪術畜生 ?」「佛言自知比丘不可波羅夷自知比丘偷羅遮。」

[0611b26] :「比丘呪術畜生 ?」

[0611b28] 「何等女人波羅夷?」「若一切身 波羅夷不可偷羅遮。」

[0611c01] :「云何波羅夷?」:「波羅夷。」

[0611c02] :「云何波羅夷?」:「波羅 。」

[0611c04] :「云何女根波羅夷?」:「 。」

[0611c06] :「合共?」:「 小便波羅夷偷羅遮。」

[0611c08] :「女人?」:「大小便 波羅夷偷羅遮穿身分
偷羅遮 。」

[0611c12] :「一一波羅夷 一一波羅夷?」:「兩邊 偷羅遮偷羅遮。」

[0611c15] :「波羅夷云何?」:「兩邊 云何兩邊
如是非人 如是男子黃門如是畜生 黃門如是。」

[0611c21] 比丘偷羅遮

[0611c22] :「頗有比丘波羅夷?」: 「。」

[0611c24] :「比丘?」: 「偷羅遮波羅夷。」

[0611c26] :「頗有比丘女根?」:「 偷羅遮男根女根突吉羅。」

[0611c28] :「間有間作波羅夷頗有 比丘間有間作?」:「 皮囊偷羅遮。」

[0612a02] :「頗有比丘女人波羅夷?」: 「犯戒不和污染比丘尼 突吉羅。」

[0612a05] :「比丘中共?」:「比丘 波羅夷不知比丘偷羅遮。」

[0612a07] :「比丘二八人中取分?」:「 妄語滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0612a10] :「重物本處波羅夷頗有 比丘重物本處?」:「。」

[0612a12] :「客語比丘:『大德汝等出家人 。』?」:「
方便突吉羅 偷羅遮比丘: 『。』突吉羅
滿偷羅遮比丘:『 。』比丘滿偷羅遮 比丘:『。』比丘
滿偷羅遮。」

[0612a21] 語言:「。」比丘波羅夷

[0612a23] 比丘:「 。」比丘滿波羅夷客語比丘:「
。」比丘滿波羅夷

[0612a26] :「重物本處波羅夷頗有 重物本處波羅夷?」:「 比丘比丘
不知突吉羅比丘滿偷羅遮比丘不可稱量波羅夷 稱量偷羅遮不可稱量
不可量偷羅遮。」

[0612b04] :「偷取 何者波羅夷?」
:「波羅夷佛舍利 滿波羅夷不滿偷羅遮偷羅遮供養
應供養滿突吉羅。」

[0612b10] :「比丘?」:「滿波羅夷 滿偷羅遮書經滿
不滿偷羅遮讀誦書寫。」

[0612b13] :「支提白衣莊嚴 比丘?」:「守護
滿波羅夷不滿偷羅遮非人 如是滿偷羅遮不滿突吉羅。」

[0612b17] :「比丘白衣家語居士:『居士 某甲。』?」:「滿偷羅遮不滿突吉羅居士如是。」

[0612b20] :「中有比丘偷取?」 :「偷羅遮滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0612b23] :「人物著衣比丘?」: 「選擇偷羅遮選擇滿波羅夷不滿
偷羅遮滿波羅夷 滿偷羅遮如是。」應當

[0612b28] :「?」:「偷羅遮。」

[0612b29] :「比丘波羅夷頗有比丘 波羅夷?」:「。」

[0612c02] :「頗有比丘?」:「。」

[0612c03] :「比丘重物著處波羅 頗有比丘重物著處波羅夷?」 :「弟子近住弟子和上
阿闍梨偷羅遮。」

[0612c07] :「比丘人物人物 取得?」:「偷羅遮人物 。」

[0612c10] :「波羅夷云何?」:「 二十波羅夷。」

[0612c13] 受具方便受具突吉羅受具方便受具突吉羅 受具方便受具偷羅遮受具
方便受具突吉羅

[0612c17] 受具方便受具偷羅遮 具戒方便受具偷羅遮

[0612c19] :「比丘寺舍波羅夷?」:「二事偷羅遮得勝波羅夷
偷羅遮滿波羅夷寺舍田宅 如是若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮多方便一一方便滿偷羅遮
方便偷羅遮滿波羅夷 不滿偷羅遮如是 攝受。」

[0612c27] :「比丘銅錢波羅夷?」:「滿波羅夷。」

[0612c29] :「比丘波羅夷頗有 比丘波羅夷?」:「 。」

[0613a03] :「比丘波羅夷頗有 波羅夷?」:「。」

[0613a05] :「比丘欲取 有想 ?」:「偷羅遮 有想
上衣波羅夷。」

[0613a08] :「波羅夷頗有比丘 眾多?」:「大眾偷羅遮多人偷羅遮。」

[0613a11] :「木器滿波羅夷頗有比丘 木器滿波羅夷?」:「。」

[0613a13] :「比丘滿波羅夷頗有滿波羅夷?」:「 偷羅遮。」

[0613a17] :「比丘?」:「當量滿波羅 不滿偷羅遮。」

[0613a19] :「比丘?」「滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0613a21] :「波羅夷頗有比丘 ?」:「自己同意
。」

[0613a24] :「比丘波羅夷頗有 ?」:「數數
一一偷羅遮比丘自己 偷羅遮後心滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0613a29] :「著地比丘 ?」:「偷羅遮。」

[0613b02] :「比丘?」: 「偷羅遮滿波羅夷不滿
手印滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0613b05] :「不用?」:「滿波羅 不滿偷羅遮。」

[0613b07] :「比丘重物著處波羅夷 比丘重物著處?」:「比丘 遠處第二比丘著處偷羅遮。」

[0613b10] :「比丘居士同意?」:「偷羅遮居士:『大德。』比丘 偷羅遮如是。」

[0613b13] :「比丘?」:「 。」

[0613b15] :「比丘金銀壞色?」: 「滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0613b17] :「比丘不還?」:「滿波羅 不滿偷羅遮。」

[0613b19] 比丘偷羅遮

[0613b20] :「比丘不還偷羅遮滿 不滿偷羅遮比丘決定不還
本處偷羅遮本處決定 滿波羅夷不滿偷羅遮。」

[0613b24] :「?」:「。」「比丘 陶器?」:「。」「
?」「偷羅遮受具方便受具 突吉羅受具方便受具突吉羅受具方便受具
受具方便受具 受具方便受具滿波羅 。」

[0613c03] :「比丘駱駝牛羊?」:「 滿波羅夷不滿偷羅遮
如是解放使 。」

[0613c07] :「比丘方便比丘尼 ?」:「滿波羅夷不滿偷羅遮比丘
方便比丘本處滿波羅 不滿偷羅遮。」

[0613c11] :「比丘偷盜波羅夷頗有偷盜 波羅夷?」:「犯戒不和 污染比丘尼突吉羅。」

[0613c14] :「頗有受具波羅夷?」:「 學戒。」

[0613c16] :「頗有比丘畜生變作 畜生殺人?」:「自知比丘 自知比丘偷羅遮。」

[0613c19] :「波羅夷頗有 不得波羅夷不得?」:「 。」

[0613c22] 比丘偷羅遮比丘 阿羅漢如是

[0613c24] 偷羅遮 阿羅漢阿羅漢偷羅遮不得阿羅漢阿羅漢偷羅遮
阿羅漢偷羅遮

[0613c28] 「若一女生何者波羅夷?」:「殺生波羅夷出家何者養母畜生
畜生突吉羅。」

[0614a03] :「比丘墮胎波羅夷頗有比丘 墮胎?」:「畜生偷羅遮 畜生波羅夷。」

[0614a06] :「比丘高處下處波羅夷 頗有比丘高處下處
?」:「後母偷羅遮不得 阿羅漢如是 方便自殺波羅夷
後母偷羅遮阿羅漢如是比丘人非人殺人偷羅遮比丘 偷羅遮不得阿羅漢如是。」

[0614a15] :「比丘而是 ?」:「偷羅遮。」

[0614a17] :「比丘走去諸人比丘:『大德?』答言
。』便:『惡人。』殺心處所 波羅夷不死偷羅遮無心 突吉羅不死突吉羅眾多 。」

[0614a23] :「頗有比丘父母不得波羅夷不得 ?」:「父母重病 波羅夷不得。」

[0614a26] :「比丘偷羅遮 偷羅遮非人偷羅遮。」

[0614a28] :「比丘人人波羅夷頗有比丘 波羅夷?」:「自殺偷羅遮 自殺偷羅遮。」

[0614b02] :「比丘?」:「 受具方便受具
受具方便受具突吉羅受具方便受具偷羅遮受具 方便受具波羅夷。」

[0614b07] :「比丘人人波羅夷 比丘人人波羅夷?」:「
犯戒不和污染比丘尼突吉羅。」

[0614b11] :「頗有受具殺人波羅夷?」:「 學戒。」

[0614b13] :「比丘如是語:『沙門果退。』?」 :「偷羅遮。」

[0614b15] :「比丘:『沙門果。』?」:「 波羅夷。」

[0614b17] :「『阿羅漢果阿那含果斯陀含果。』 ?」:「 (退二種退退退是故)
不得退退波羅夷。」

[0614b20] :「比丘學人?」:「 波羅提木叉偷羅遮空無所有
波羅夷修多羅毘尼阿毘曇如是。」

[0614b22] 「 比丘最後?」:「過去 已滅偷羅遮波羅夷。」

[0614b25] :「比丘如是語:『須陀洹 阿那含阿羅漢。』須陀洹
阿那含阿羅漢?」:「偷羅遮。」

[0614b28] :「比丘白衣:『 斯陀含阿那含阿羅漢。』: 『須陀洹乃至阿羅漢。』波羅夷。」

[0614c02] :「比丘須陀洹果斯陀含 阿羅漢果?」:「偷羅遮。」

[0614c04] :「比丘:『山中須陀洹果 山中斯陀含竹林精舍阿那含 崛山阿羅漢。』?」:「
多羅懈怠偷羅遮妄語波羅 。」

[0614c09] :「比丘答言 ?」:「 沙門果波羅夷。」

[0614c12] :「比丘:『某甲乞食比丘須陀洹 阿那含阿羅漢須陀洹乃至阿羅漢。』 ?」:「偷羅遮。」

[0614c15] :「比丘:『受用某甲居士衣食臥具醫藥 須陀洹乃至阿羅漢受用 阿羅漢。』?」:「偷羅遮。」

[0614c18] :「比丘:『某甲居士眾多比丘種種 眾多皆是須陀洹乃至阿羅漢
。』?」:「 。」

[0614c22] :「比丘:『大德何處衣食乃至 ?』比丘答言:『某甲居士眾多比丘比丘 :「若是須陀洹乃至阿羅漢四事
隨意。」須陀洹乃至 阿羅漢。』?」:「偷羅遮。」

[0614c27] 「比丘:『不畏不畏大眾惡道。』?」:「因此過去
變壞偷羅遮妄語聖法波羅夷乃至惡道如是。」

[0615a02] :「比丘:『一切結使繫縛煩惱解脫。』 ?」:「過去煩惱偷羅遮結使繫縛解脫波羅夷。」

[0615a05] :「比丘:『賢聖所知。』?」 :「修多羅偷羅遮 波羅夷。」

[0615a08] :「比丘:『根力覺道。』?」: 「修多羅偷羅遮妄語根力 波羅夷。」

[0615a11] :「比丘:『須陀洹果 。』?」:「偷羅遮乃至阿羅漢 。」

[0615a14] :「比丘:『入世不得世俗智。』 ?」:「偷羅遮。」

[0615a16] :「比丘:『世尊。』?」:「 說法教誡偷羅遮妄語世尊波羅夷。」

[0615a18] :「比丘:『我是佛。』?」:「 不善偷羅遮妄語波羅夷。」

[0615a20] :「比丘:『毘婆尸佛弟子。』?」 :「歸依釋迦牟尼便歸依七佛宿命通波羅夷。」

[0615a23] :「比丘:『須陀洹不得須陀洹。』 ?」:「偷羅遮。」

[0615a25] :「比丘:『。』問言:『。』 閻浮?」:「
妄語沙門果波羅夷。」

[0615a28] :「比丘某甲比丘須陀洹果 ?」:「偷羅遮乃至阿羅漢如是。」

[0615b01] :「比丘過人波羅夷?」:「 犯戒不和污染比丘尼 。」

[0615b04] :「頗有受具過人波羅夷?」 :「學戒。」

[0615b06] :「比丘四波羅夷?」:「 偷盜方便殺生方便阿羅漢 。」

[0615b08] 四波羅夷

十三僧伽

[0615b10] :「比丘?」:「 方便偷羅遮方便
僧伽不異偷羅遮方便 偷羅遮不出偷羅遮受具方便受具突吉羅
受具方便受具偷羅遮受具方便受具偷羅遮如是 應作。」

[0615b18] :「比丘僧殘不知時日何處 ?」:「受戒。」

[0615b20] :「比丘按摩偷羅遮比丘 偷羅遮偷羅遮男根