Back to collection

Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 根本薩婆多部律攝

Scroll 4

Click on any word to see more details.

根本薩婆多部律攝卷第四
尊者勝友

三藏法師義淨 

學處第七

[0544a21] 爾時薄伽梵憍閃毘國六眾苾芻斬伐 僧伽修善 學處

[0544a24] 「苾芻住處苾芻 苾芻眾處所苾芻眾應觀處所 應法無諍進趣苾芻
應法不淨進趣 住處苾芻處所 如是住處僧伽。」

[0544b01] 二種施物 不淨不許 住處過去諸佛聲聞受用
信敬苾芻佛殿給孤獨長者 法式長者遍布逝多林
聖眾施主眾造寺施主 寺中別人施者施主 興工

[0544b09] 自下因明分房臥具法式 安居授事 :「有利。」
當時第三方 惡作 應計分之苾芻
住處苾芻不及知識隨處 均分授事
授事等人蘇呾羅 僧伽上座讀誦 住處房舍當時人數多少若一
隨時受用 破壞僧伽物勸化白衣 修補棄捨損壞
均等 均分藥瓶齒木瞿摩眾人行處
上下倉庫並不應分阿蘭 顯露多少安瓶受用 應分施主樂於
修理施主 何人大眾分利 住房均分
移轉門徒 出外分房阿蘭 乞食留守
應作防守隨意 須知行法波及 不淨除去
惡作藥叉猛獸安居安居 出家利養不合
貪求應作三時分房 隨意分給住處
:「分房。」告之: 「。」若非共同
今日明日為時此處此處 鄔波馱耶如此惡作
苾芻 詐言有病分房有人不以年高 暫停分房
授受惡作 相識權時停止給孤獨 乞食造立六眾
惡作凡是非法並不 因緣不論 隨處住處
無限隨意有限分房平地五法
臥具所有大眾臥具 一處上座十二差遣臥具
雜事器物 雨衣雨衣十一 使十二房舍臥具
有餘長者苾芻來者 所有臥具餘者 分掌損壞凡是僧伽臥具受用
隨宜坐具惡物 惡作黑背僧事半月 房舍臥具不依法式
臥具老宿 二師臥具呵責 鳥雀宿使撿察
由此緣故增長 施主施僧有事來者
苾芻飲食住處悉皆 乞食乃至來者同一利養褒灑陀
修造減小施主 制底
彩畫依舊圖畫佛語磨滅

[0545b01] 凡是應作此類不同心作
所謂隨一 苾芻俗人心念 :「僧伽。」
苾芻基石 苾芻:「具壽 。」房門
撩亂眾僧 作者大眾共和羯磨作法 如是處所
僧伽同樂此處座席乃至苾芻 羯磨
隨一中層上下四邊 作法二種利樂界外界內
界內界外 惡作不淨熟食所謂露地房簷溫暖洗浴
制底外道俗人尼寺 食時惡作

[0545b23] 苾芻眾多僧伽 事故苾芻
相者除過住處非理

學處第八

[0545c01] 王舍城 實力 實力:「波羅。」便自相
梵行不忍煩惱學處

[0545c05] 「苾芻不捨清淨苾芻 波羅淨行異時不問苾芻瞋恚
語者僧伽。」

[0545c09] 苾芻不捨 無益
惡事毀呰三根即非苾芻 故作語者瞋恨便
清淨二者清淨相似不清不清 四者不清相似清淨初二
五事何謂不見不疑妄言三事 二事不信而言
我見二事不疑 我見三事語語本罪五事不見不疑
三事 而言二事 十一
第四 人體清淨 手印遣使如是:「
字說犯事。」 犯人學人苾芻尼大眾 如是:「中有人犯波羅。」
窣吐羅 男女他者窣吐羅式叉 :「苾芻尼本罪式叉
窣吐羅五無間苾芻苾芻。」:「 輕罪苾芻式叉
鄔波索迦苾芻 惡罵俗人不受 不為說法從眾求乞調
羯磨 不成作法便俗人 羯磨不成等壓界上 羯磨。」

學處第九

[0546a18] 王舍城 鹿交會相似實力梵行 學處

[0546a21] 「苾芻不捨清淨苾芻 波羅淨行異時 不問非分相似
毀謗苾芻瞋恚故作語者僧伽 。」

[0546a25] 非分涅槃生死 勝法名為非分非分即是 苾芻苾芻波羅
波羅 乃至 其所得罪
前人領解破僧學處第十

[0546b05] 王舍城提婆達多 通化信樂如來求索 不得便
達多以為 和合僧惡心不捨 煩惱十一二種學處

[0546b11] 「苾芻方便和合僧破僧 不捨苾芻苾芻:『具壽 和合僧堅執具壽眾僧和合
歡喜無諍一心一說水乳大師 法令安樂具壽破僧。』 苾芻如是不捨
再三慇懃 不捨僧伽。」

[0546b19] 和合同一形相作業活命僧伽總有
無恥僧伽有恥僧伽無恥僧伽僧伽非理僧伽非理僧伽僧伽僧伽僧伽
皆可最初羞恥四重禁破事聖眾 無故第九學人提婆
達多愚癡異見僧伽 相等正則自制五事 邪法五事乳酪犢子
殺生塵土 蘭若方便
僧事破僧堅執不捨攝化 門徒自守和合僧 無間不受
具壽和合眾多 或是僧伽僧伽羯磨 惡見衣食利養
受用歡喜增益各各 無諍彼此共相愛樂無諍 一心散亂當令寂定既得勤求
解脫一說契經十二分教 互相水乳 大師教法
善能調伏聖教流通安樂 聖種現法樂住獲勝 再三白四羯磨
作法慇懃 其所非理

破僧學處第十一

[0546c22] 學處

[0546c23] 「苾芻若一苾芻 隨順苾芻苾芻 :『大德苾芻有所論說
何以苾芻法律依法語言 虛妄愛樂愛樂。』苾芻 :『具壽:「苾芻法律依法
語言虛妄愛樂愛樂。」何以 苾芻法律不依法律語言虛妄破僧和合僧和合歡喜
無諍一心一說水乳大師教法 安樂具壽破僧惡見 堅執。』苾芻如是
不捨再三慇懃 不捨僧伽 。」

[0547a08] 利益無益 語者語詞圓足語者合理:「 實義名曰法語柔軟名曰。」
其事出於愛樂 隨順破僧
惡作眾多不肯窣吐羅 乃至羯磨第二一一 第三如法大師
不捨非法 和合如法不和非法不和 法眾不和