Fo Shuo Mulian Wen Jie Lu Zhong Wu Bai Qing Zhong Shi 佛說目連問戒律中五百輕重事

Translated by Unknown

Colophon

第 24 冊 No. 1483a 佛說目連問戒律中五百輕重事 失譯 共 1 卷 Volume 24, No. 1483a Fo Shuo Mulian Wen Jie Lu Zhong Wu Bai Qing Zhong Shi Translated by Unknown in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Unknown, 《佛說目連問戒律中五百輕重事》 'Fo Shuo Mulian Wen Jie Lu Zhong Wu Bai Qing Zhong Shi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 24, No. 1483a, Accessed 2016-10-12, http://tripitaka.cbeta.org/T24n1483a.

Collection vocabulary analysis