Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 阿毘達磨發智論

Scroll 18

Click on any word to see more details.

阿毘達磨發智論卷第十八
尊者迦多衍尼子

三藏法師玄奘 

定蘊第七第三

相應  不得退
  

[1013c21] 十想無常想無常無我不淨厭食一切世間不可斷想
四靜慮四無量四無色八解脫 勝處十遍處八智三三摩地無常想 靜慮無常想四靜慮四無色
解脫無常想無常無我斷想不淨第三第四 初二解脫不淨厭食一切
不可第三第四靜慮靜慮靜慮靜慮靜慮四無量 初二解脫勝處八智三三摩地第二
第二靜慮四無量初二解脫勝處 八智三三摩地第三靜慮第三靜慮 八智三三摩地第四靜慮第四靜慮
解脫勝處遍處八智三摩 無量無量世俗 乃至世俗智空無邊處
空無邊處空無邊處解脫遍處三三摩地識無邊處無邊 解脫遍處三三摩地無所有
無所有處解脫三三摩地 非非想非非想解脫 解脫世俗智解脫解脫
第二第三解脫第二第三解脫 空無邊處解脫空無邊處解脫 遍處三三摩地識無邊處解脫
解脫遍處三三摩地無所有 解脫無所有處解脫三三摩地 非非想解脫非非想解脫
解脫解脫勝處勝處勝處勝處世俗智乃至第八勝處第八勝處世俗智遍處
遍處遍處遍處世俗 乃至第十遍處第十遍處世俗智法智 法智法智五智
類智五智他心智他心智四智 世俗智世俗智一智苦智 二智集智集智二智滅智
滅智三智道智道智三智 三摩地三摩地 無相無相

[1014b04] 無常想靜慮相應無常想 四靜慮四無色四解四智三摩地相應無常想無常無我斷想
不淨靜慮初二解脫 世俗智相應不淨厭食一切 不可靜慮世俗智相應
靜慮相應靜慮 靜慮四無量初二解脫勝處八智三摩 相應第二靜慮第二靜慮四無量初二
解脫勝處八智三三摩地相應第三 第三靜慮無量八智三三摩地相應第四靜慮第四靜慮無量淨解脫
勝處遍處八智三三摩地相應無量 無量相應世俗智 乃至世俗智相應空無邊處
無色相應空無邊處空無邊處 解脫遍處三三摩地相應 識無邊處解脫遍處
三摩地相應無所有處無所有處 解脫三三摩地相應非非想 非非想解脫世俗智相應
解脫相應第二第三 第二第三解脫世俗智相應空無 解脫空無邊處解脫遍處
三摩地相應識無邊處解脫識無邊處 遍處三三摩地相應無所有處 解脫無所有處解脫三三摩地相應
非非想解脫非非想解脫 世俗智相應解脫相應勝處勝處相應勝處勝處
智相乃至第八勝處第八勝處世俗 智相遍處遍處相應 遍處遍處世俗智相應乃至第十遍處
第十遍處世俗智相應法智三摩 相應法智三三摩地分相 法智類智他心智三摩地分相
他心智滅道苦智二三 分相

[1014c13] 成就靜慮四靜慮成就 不成成就靜慮四靜慮 二三一者梵世未盡二者梵世
未盡極光未盡四者遍淨四無量無色界遍淨廣果四者
欲界梵世極光四無色 二三未盡一者 未盡二者空無邊處未盡
識無邊處未盡四者 八解脫一二 遍淨遍淨未盡一者
遍淨遍淨未盡廣果 未盡空無邊處未盡二者 欲界梵世極光遍淨未盡
廣果廣果未盡空無邊處未盡識無邊處 未盡欲界梵世極光遍淨
未盡遍淨廣果空無邊處 未盡生空識無邊處識無邊處 未盡無所有處未盡四者
欲界梵世極光廣果未盡 遍淨廣果識無邊處未盡 識無邊處無所有處無所有處
非非想不得滅盡定五者欲界 梵世極光空無邊處未盡 遍淨廣果無所有處不得滅盡定
非非想滅盡定欲界 極光識無邊處未盡 廣果滅盡定欲界梵世極光
無所有處不得滅盡定 梵世極光滅盡定八勝處 遍淨未盡
色界四者欲界梵世極光遍淨 遍淨廣果 欲界梵世極光遍淨十遍處
一二九十欲界梵世極光 遍淨遍淨未盡無所有處 一者空無邊處未盡
識無邊處二者空無邊處 欲界梵世極光遍淨遍淨 未盡廣果未盡
色界未盡色界 空無邊處八智二者異生法忍四者苦法智
五者類智法忍 乃至滅法滅法乃至道法 道法以上諸位三三摩地
異生二者 滅法滅法成就 靜慮乃至成就第四靜慮

[1015b06] 補特伽羅隨信隨法行信勝解 身證慧解脫俱解脫隨信 四靜慮四無色成就不成
信行相應四靜慮一二 一者遍淨未盡。 ◎乃至四者梵世未盡四靜慮
一二欲愛未盡一者 未盡乃至四者遍淨 四靜慮一二
正性離生一者靜慮靜慮 正性離生乃至四者第四靜慮 正性離生相應四無色一二
無所有處未盡乃至四者 空無邊處未盡四無色一二 未盡一者
未盡乃至四者無所有處無漏 無色不成隨信隨法行 相應四靜慮一二
一者遍淨未盡乃至 四者梵世未盡四靜慮 二三欲愛未盡無色界一者
欲界欲愛未盡梵世 未盡極光未盡遍淨未盡廣果二者欲界梵世
梵世未盡極光未盡遍淨 梵世極光未盡極光
遍淨四者欲界梵世遍淨 無漏四靜慮一二欲愛 未盡一者欲愛未盡乃至四者
遍淨相應四無色一二一者無所有處未盡乃至四者 空無邊處未盡四無色
一二色界未盡一者 色界未盡生空無邊 未盡識無邊處未盡
無所有處未盡 二者色界空無邊處空無邊處 未盡識無邊處
未盡無所有處 色界空無邊處識無邊處未盡識無邊處無所有處四者
色界空無邊處無所有處無漏 一二未盡一者 未盡乃至識無邊處
信勝解身證相應 四靜慮不成四靜慮一二 非非想一者
乃至四者欲界梵世無漏 成就相應四無色成就不成 四無色一者
四者色界無漏無色 成就慧解脫相應四靜慮不成四靜慮一二
色界一者廣果乃至四者欲界 無漏四靜慮成就相應四無色 不成四無色一二一者
非非想乃至四者色界 空無邊處無漏無色成就俱解脫 相應四靜慮不成四靜慮
一二非非想一者 廣果乃至四者欲界梵世無漏 四靜慮成就相應四無色不成
四無色一者 四者色界無漏無色 頗有成就相應四靜慮無漏
欲愛未盡頗有成就四靜慮 相應無漏異生欲界梵世 頗有成就無漏四靜慮相應
聖者無色界頗有成就無漏 四靜慮相應聖者欲界 頗有成就頗有
不成相應四靜慮無漏聖者欲界梵世頗有不成 四靜慮相應無漏頗有不成
無漏四靜慮相應頗有 不成相應四靜慮無漏 聖者無色界頗有不成相應無漏
靜慮異生欲界梵世 頗有不成無漏四靜慮相應 欲愛未盡頗有不成相應
無漏四靜慮異生無色界頗有 成就相應四無色無漏 未盡頗有成就無漏四無色
色界空無邊處阿羅漢 有成頗有不成相應 無漏色界空無
阿羅漢頗有不成無漏四無色 相應未盡頗有不成頗有相應四靜慮無漏
欲界退無色欲界頗有四靜慮相應 頗有得無四靜慮相應
第四靜慮正性離生 阿羅漢果頗有頗有 相應四靜慮無漏頗有
四靜慮相應無漏異生 欲界退欲界梵世 色界頗有無漏四靜慮相應
聖者遍淨欲界退頗有 頗有相應四無色 無漏阿羅漢色界退
得無無色相應 阿羅漢果頗有頗有 相應四無色無漏頗有
四無色相應無漏異生 所有色界退頗有 無色相應
識無邊處練根頗有無漏 無色相應聖者無所有處 色界退頗有

[1016c14] 頗有退相應四靜慮無漏頗有退四靜慮相應無漏異生遍淨欲界退頗有退
無漏四靜慮相應聖者遍淨 欲界退頗有退頗有 退相應四無色無漏頗有
退四無色相應無漏 無所有處色界退頗有退 無漏四無色相應聖者
所有色界退頗有退

[1016c25] 頗有相應四靜慮欲界梵世退無色界欲界 頗有相應四靜慮頗有
相應四靜慮頗有相應 靜慮頗有四靜慮頗有四靜慮遍淨
欲界退欲界梵世無色界 頗有四靜慮頗有 頗有無漏四靜慮
第四靜慮正性離生阿羅漢 頗有無漏四靜慮聖者 欲界退頗有無漏四靜慮
頗有無漏四靜慮 有味相應四無色阿羅漢 色界空無邊處退頗有相應
頗有相應四無色頗有相應四無色頗有 四無色頗有四無色
無所有處色界退頗有四無色頗有四無色 頗有無漏無色
阿羅漢果頗有無漏無色 聖者識無邊處色界 退頗有無漏無色頗有 無色

[1017a21] 三惡妙行三不善根三善根
聖語聖語四生入胎 聖語聖語濕生 化生三識
五蘊五取蘊五趣五妙欲學處色蘊取蘊 四取天趣
學處六識 六受色聲
法外意識相應受想 香味舌識 相應受想身識
相應受想七識 世法九有業道 識住世法有情業道
第二識住有情第三識住有情第四識住有情 第五有情第五識住
第六有情第六識住第七 第七識第八第九有情 四靜慮四無量四無色
解脫八勝處十遍處靜慮第二靜慮無量初二解脫 勝處第三靜慮
第四靜慮無量解脫勝處 遍處空無邊處解脫遍處識無邊處解脫遍處
無色三解脫 心智世俗智他心智 世俗智

定蘊第七不還第四

不還學無學  
菩薩願智  無諍
調伏  
法輪正法  

[1017c01] 不還般涅槃般涅槃 無行般涅槃上流色究竟一切一切一切一切
何等現法般涅槃無色不還 涅槃般涅槃何者 般涅槃般涅槃
般涅槃乃至上流色究竟何者 般涅槃