Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 146

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 四十六
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第六中根第一

[0747a08] 二十二因相乃至廣說何故 因緣實有 因緣決定實有遮止相應
相應法相應實有 相應由此中說相應意趣
二十二因相十四 五受三無漏根相應自體相應自體法相因相
相應七色命根 如何相應 相應相應相應
相應因相相應 十四因相相應 因相自性他性相應
自性自性因相相應 十四因相相應 因相自性自性
相應自性他性 相應由此 相離意趣
二十二因相十四自體自體法相因相 問答
相應同類由此三性 同類遍行 由此三世
無為親勝 由此 相應法自體
自體自體大種廣說 意趣二十二因相 十四自體自體法相
自體自體法相 自體法相因相 問答

[0747b15] 二十二有緣乃至廣說何故 所緣緣 實有二十二
有緣十三意樂 無漏有所緣法為此 有緣明眼人明眼人
有所有緣無緣 十三一者苦根十三 緣法為此無緣
盲人盲人 無緣有緣無緣 十三有所緣法為此
有緣無緣 明眼人盲人明眼人有所 盲人所見有緣無緣 有餘第三句義初二無異
不然本論相違十門 有緣有為隨眠無緣 隨眠有緣無緣有為
有緣無緣有漏 隨眠有意識相應法一剎那 有緣無緣是故
有緣無緣七色命根 有所緣法 有緣無緣盲人所見

[0747c12] 中略二十二有緣四句差別 十八界以此四句分別 十八界色界第四五識第二
意識界三句法界四句十二處色處第四意處三句法處四句五蘊色蘊第四受想
識蘊三句行蘊四句取蘊 六界五色第四識界 有色可見有對無為法滅諦
第四無色見法對法有漏 有為法過去未來現在不善無記 無色界學無學無學
見修不斷苦集道諦靜慮無色 四句四無量自性同分 有情第三不住同分有情
第二相應隨轉同分 有情第三第四不住同分 有情第二第四初三解脫八勝處
遍處自性第二相應 隨轉第二第四受想解脫第四 四解四句遍處第三
四句滅智無相等持第二他心智 二等三句煩惱 識相第二意識相應三句
差別廣說異生異生 異生異生何謂
何謂異生聖者異生異生 異生無漏聖者 成就異生異生
異生成就聖者苦法智異生住世 一法異生苦法智
俱生苦法智忍者住世 第一異生 第一俱生世第一法
苦法智忍者律儀 律儀律儀 律儀律儀
律儀異生 [-+]
不斷善根異生 善根不斷
邪見俱生 正定 邪定聚正定
邪定聚邪定聚 正定 五淨居異生異生
五淨居異生 異生 五淨居色蘊
受蘊五者 三無漏根無漏 九法想蘊
無想行蘊 五根無漏 三無漏根九法
識蘊一者意根三無漏根 九法善根
三蘊法界意處法處三蘊受蘊行蘊識蘊善根
不善根 法界 法處受蘊識蘊不善根
無記 六界六界眼識 耳識身識意識界法界
意處法處受蘊識蘊 無記無記 十三
三界十二法界 法處想蘊 五處
五色根五處 無記 十三
十三十二法界 六處法處想蘊十二六處十二
十二六處六處受蘊識蘊 六處三蘊六界六界六處
六處三蘊色蘊想蘊行蘊 五處 五色五處五色
想蘊十八 十二處五蘊 一界一處一界法界一處
法處色蘊行蘊 乃至廣說中有 緣生
眼根緣生眼根眼根眼根 中有 緣生
眼根緣生 眼根耳根乃至 知根眼根眼根
增上乃至知根 增上中有 緣生
眼根緣生眼根 眼根眼根增上

[0749a04] 緣生云何 生意三受五根 三無漏根緣生
云何 作意作意 睡眠緣生
生意三受五根 作意生意 三無漏根作意惡作睡眠
緣生云何 作意惡作睡眠緣生云何
生意五受三無漏根 云何 生意五受三無漏根
作意惡作睡眠 云何 生意三受五根作意
緣生云何 生意三受五根云何
作意 有餘第二不生由此

[0749a29] 不生由此 云何 三受五根作意
不生由此 不生由此
云何生意 三無漏根作意惡作 睡眠
云何生意 三受五根作意 不生由此
不生由此

[0749b14] 有餘第三緣生不生由此 緣生不生由此
緣生不生由此 緣生不生由此 緣生不生由此
緣生 不生由此 廣說
緣生廣說緣生廣說

[0749b27] 眼根緣生眼根云何 眼根緣生耳根 知根云何
生意三受五根生意 三無漏根眼根惡趣諸色命根意根苦根異熟眼根 善趣諸色命根意根樂根喜根
異熟眼根緣生耳根乃至知根眼根命根 男根苦根五根命根
一切意根緣生意根 乃至知根云何如意 生意五受三無漏根意根
生意三無漏根 意根惡趣諸色命根意根苦根 異熟信意善趣諸色命根
意根樂根喜根異熟意根不善善趣諸色命根意根樂根喜根 異熟不善惡趣諸色命根
意根苦根異熟如意五受五根 差別一切苦根 五根不善未知知根
未知知根眼根乃至知根 云何未知知根未知已知三受五根未知
知根生意三無漏根未知知根惡趣諸色 意根苦根異熟未知知根
諸色命根意根樂根喜根異熟未知知根已知根知根 已知根已知根知根意根
三受五根知根知根 三受五根眼根眼根耳根乃至知根乃至知根 知根眼根乃至已知根
眼根眼根增上同類增上 命根苦根
增上增上 三無漏根眼根舌根