Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 156

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 五十六
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第六中一第五

[0791b08] 諸法無學正見相應無學正思惟相應 答應四句無學正見一切 非一無漏心無學正思惟一切無漏心
非一是故大四有法 正見相應無學正思惟無學正見 正思惟無學正思惟相應無學正見
相應法無學正見相應正思惟無學 中正思惟無學正見相應 無學正思惟自體自體因緣 無二自性俱起前後剎那
諸法自體緣故 正思惟相應無學正見相應法 中間靜慮無色無學正見相應
無學正思惟相應正思惟 有法無學正思惟相應無學正見 無學正思惟相應正見無學正見相應
無學正思惟相應法無學正思惟相應正見 無學正思惟中正無學 思惟相應無學正見自體自體 因緣相應無學正見相應無學
正思惟相應法靜慮無生智 正思惟相應法無學正見相應 正見有法無學正見正思惟
無學正見相應正思惟無學 思惟相應正見無學正見正思惟相應 自體心心二相
云何大地法大善地法 有法無學正見正思惟相應無學 相應正思惟無學正思惟相應正見
攝心心所法無為相應 無學正見相應正思惟無生智 中正思惟無學正見相應
正見無學正思惟相應自體 相應無學正思惟相應正見靜慮中間靜慮無色無學正見
正見相應自體自體相應 無學正思惟相應地中正思惟攝心心所法靜慮中間
靜慮無色無生智心所法 有漏心所法無為相應皆是第四諸法無學正見相應
無學正勤相應答應四句無學 正見一切非一無漏心無學正勤 一切一切無漏心是故
有法無學正見相應無學正勤無學 正見相應正勤無學正勤相應自體 自體相應有法無學正勤相應
正見無學正見無學正見相應 正勤相應法無學正見自體自體 相應無學正見相應無學正勤相應
無生智中正相應法 見相正見有法無學正見 正勤相應無學正見相應正勤
正見相應法正勤 自體心心二相 大地法大善地法尋伺有法
無學正見正勤相應無學正見相應 正勤攝心心所法無為 相應無學正見相應正勤無生
中正正見相應 正勤相應自體自體相應 攝心心所法無餘 心所法一切有漏
心所法無為相應皆是第四正勤正念 正解四句諸法
無學正見相應無學正智相應諸法 無學正智相應無學正見相應以此 二法俱起

[0792a19] 諸法無學正思惟相應無學正勤相應 答應四句無學正思惟一切 非一無學正勤一切一切
無漏心是故四句 正勤正勤正念正定正解 諸法無學正思惟相應無學
智相答應四句無學正思惟一切無漏心非一無學正智一切 非一無漏心是故大四 正見正思惟

[0792a29] 諸法無學正勤相應無學正念相應答應四句無學正勤正念一切 一切無漏心是故小四有法
無學正勤相應無學正念無學正念 無學正勤相應正念自體自體 相應有法無學正念相應無學正勤
無學正勤無學正念相應正勤自體自體相應有法無學正勤 相應無學正勤正念無學正勤
正念相應法自體心心 二相云何大地法 尋伺有法無學正勤正念相應
攝心心所法無為相應無餘無學心所法 一切有漏心所法
相應皆是第四 正念正定正解小四 諸法無學正勤相應無學正智
答應四句中正一切一切 正智一切非一無漏 亦作四句正思惟正勤 正勤正念正定

[0792b22] 諸法無學正解相應無學正智相應 答應四句無學正解一切 一切無漏心無學正智一切
非一無漏心亦作四句正勤 正智

第六第六

[0792b28] 成就眼根二十二成就不成 如是領會 何故轉移
何謂無形 有心無心不定差別 不斷無記
異生聖者見道修道無學道 等位二十二不成轉移不定 成就眼根二十二
成就不成乃至知根 成就眼根成就不定成就 身命不定十七
成就不成舌根身根 不成女根男根若一成就 成就無形俱不成
不得命終緣故樂根 遍淨聖者第四靜慮成就異生第四靜慮不成苦根 欲界成就生色不成喜根
極光聖者第三第四靜慮 成就異生第三第四靜慮不成 未離欲成就離欲 成就五根不斷成就
不成未知知根見道成就 成就已知根成就不成知根無學位成就不成是故
不定眼根舌根色界 成就無色界不成欲界不定 身根成就不定成就四者
身命不定十八成就 不成眼根眼根成就不成 十七成就女根
不定成就身命意樂 喜捨不定十四成就不成 女根男根成就
二根成就十五男女身命 五根不成三根三無漏根不定成就命根成就
不定成就不定 十九成就不成 生色成就無色界不成
欲界成就不成身根 成就無色界不成女根男根 生色無色界不成欲界成就 不成樂根遍淨
成就異生不成苦根 欲界成就生色無色界不成 喜根極光聖者 成就異生不成
命根意根三界有情成就成就樂根成就不定成就 不定十八
不成成就苦根 成就不定成就身命 不定十五成就不成 成就喜根成就
成就五者意樂喜捨不定十七成就不成 成就不成不定
成就身命五受不成一者知根不定十三成就 成就成就信根成就
不定成就五根 不定十四成就不成 信根精進定慧成就
知根成就十三不成 不定成就十三身命 未知知根不成二者已知
知根不定成就不成 成就已知根成就十一 不成不定成就十一意樂
喜捨已知根不成二者未知 知根不定成就 成就成就知根成就
十一不成不定成就十一 意樂喜捨知根不成無漏不定成就 不成

[0793b19] 成就眼根三世二十二成就 不成乃至知根成就眼根不成過去未來無記
成就現在過去未來羸劣 成就過去未來現在過未二者 現在成就無心
身命不定 眼根成就身根不成 過去未來成就過去未來
現在過未二者二者身命 不定成就女根不成 過去未來成就過去未來
過未五者 身命不定女根男根成就男女二根不成過去未來
三世過未三世 無漏成就過去未來三世現在過未三世二者
現在四者男女身命不定西 過未成就五受 三世成就不定
論師不定 現在中說 命根不成過去未來
成就過去未來現在過未二者 一者不定命根 成就樂根不成
未來成就過去未來未來 現在過未二者一者一者不定成就苦根
不成過去未來成就 過去未來現在過未五者 二者身命不定成就
喜根不成未來 成就過去未來未來現在過未 二者一者
不定成就不成 未來三世過未三世 成就過去未來三世
過未四者三世二者 二者身命不定健馱羅 過未五受三世
不定迦濕彌羅 成就信根 不成過去未來成就過去
未來現在過未 一者不定信根精進 定慧成就未知知根
成就過去未來三世現在過未 三世二者已知二者成就三世過去未來未來
現在三世 三受一者未知 身命不定
成就已知根不成過去未來三世過未三世二者 無漏成就過去未來未來現在
過未 已知一者不定成就 知根不成過去未來三世
過未三世無漏成就過去未來未來現在過未
不定不成眼根 二十二不成成就乃至知根 不成眼根不成
成就不定眼根男根三無漏根 成就身根不成七色
成就不定 男女俱不成不成 男女成就不定
無不成就不成樂根 不成無漏 不定
成就苦根不成 成就不定 不成喜根不成
無漏成就 不定不成 不成成就
不定不成信根 成就無漏成就 五受不定信根精進
定慧不成眼根三世 二十二不成成就乃至知根 不成眼根不成三世
過去未來三世一者過未成就過去未來現在過未 二者一者不定
眼根男根不成 不成三世過去未來三世 七色未知過未一者
成就過去未來三世現在過未 三世二者一者 不定男女俱不成
不成三世過去未來三世二者 男女過未五色成就過去未來 現在過未二者一者
不定無不成就 成就樂根不成三世過去未來 三世無漏過未
五色成就過去未來現在 過未一者不定不成苦根不成
三世過去未來三世五者 未知過未五色成就 未來現在過未
一者不定不成 不成三世過去未來三世 無漏過未
成就過去未來現在過未 一者不定 不成不成三世
過去未來三世一者過未 成就過去未來現在過未不定
不成信根不成三世過去 未來三世無漏過未 成就過去未來三世
過未四者三世二者 二者身命不定信根精進定慧不成未知知根
不成三世過去未來三世 未知過未成就 過去未來現在過未二者
不定未知知根 知根善根 善根