Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 159

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 五十九
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

定蘊第七第一

[0805c08] 諸法無色善心乃至廣說 何故無相應法無生 無退宗正相應法
何故無色不問 不違法相便 一切一切一切一切心中
色法非一乃至非一 心中不問 心力隨心色法
心力隨心 法智九十八隨眠
無色忍心諸色 是故不問無色等心要是勢力無色

[0805c24] 諸法無色善心諸法 善心不善心 云何善心諸法相應
無色相應無色心所法 無色無常 同類云何
不善心不善心退善法 不善心退聖者離欲欲界退
勝果善惡 上品退 行者不能 加行一來勝果
云何加行加行 加行煩惱勢力 現在不能乃至 五品退預流果勝果
善惡 上品退加行 不能加行 預流勝果若一
來者退善惡 其所 異生離欲不善 退善惡
不善心無色界歿 欲界不善心與欲
云何退善法退 阿羅漢退
退種性種性阿羅漢非非想 退不還果勝果并非 非非想退如是乃至起初
靜慮退不還果勝果 靜慮退起初 上品退加行 不能加行
不還勝果不還異生無所有處 所有退無所有處退
如是乃至起初靜慮退 靜慮退無所有 識處乃至靜慮 異生離欲欲界
身見邊執見退善惡 無色界歿生下
無色界靜慮歿生下靜慮五蘊 無色界歿欲界有身 邊執見與欲
欲界歿上二界 下地歿

[0806b23] 設法善心無色諸法善心 無色云何 諸法相應無色
云何無色善心記法 善心長養大種增益 無常善心記得
離欲第九無間道解脫道 靜慮乃至 第三靜慮第九無間道解脫道
第四靜慮 金剛喻定盡智 離欲
勝解練根加行道 靜慮 時解脫阿羅漢練根不動
未至定乃至第四靜慮加行道 靜慮 一切第九解脫道四靜慮 引發五通
行道五無間三解脫雜修靜慮 無間解脫道四無量初三解脫 遍處無礙解未至定
第四靜慮增長無諍願智邊際 增長未至定乃至第四靜慮空空 無相無相功德增長 靜慮
善心乃至無常 色界善心相續大種 增益四相長養 大種增益問答解釋大種

[0806c24] 諸法不善無色不善心諸法 不善無色不善心云何不善心諸法相應
不善云何 退不善退 異生離欲欲界有身
邊執見退見修不善 不善 無色界歿欲界有身見邊執見
見修不善設法不善心不善無色諸法 不善心不善無色無色
無色云何不善無色諸法相應不善無色云何無色不善心退善法
無色不善心云何無色 善心退記法不善心 長養大種增益無常
不善心退記得阿羅漢欲界 退 不還無所有處
退 乃至靜慮第二 靜慮欲界退一地 異生
所有不善退 欲界乃至靜慮第二靜慮
不善退一地見修 欲界離欲 靜慮不善退
與欲不善心 記得非非想歿欲界不善心見修
欲界 與欲 心心威儀工巧
乃至靜慮歿欲界不善心 與欲 與欲
心心 不善心乃至無常 三十四隨眠聖者隨眠隨一
大種長養增益

[0807b11] 諸法無色諸法 無色善心 不善心云何諸法相應
有無無色云何善心善心記法善心 長養大種增益無常
善心無色云何不善心不善心退記法 善心長養大種增益
無常不善心無色 無色諸法 無色無色
云何無色諸法相應 有無無色云何無色退善法
無色云何不善無色 退不善不善 諸法欲界無色
諸法欲界無色欲界 色界無色界 云何欲界諸法相應
欲界無色相應欲界無色欲界 心所法欲界無色 無常同類
色界色界欲界 色界欲界長養大種 無常色界欲界
無色界歿第四靜慮 第四靜慮欲界乃至 靜慮靜慮欲界
無色界歿生色 歿生下色界欲界世俗離欲第九無間道
靜慮欲界 乃至世俗第三靜慮第九無間道解脫道第四
欲界離欲 勝解練根世俗加行道 靜慮欲界
未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根 不動世俗加行道靜慮 欲界引發五通
行道五無間解脫道世俗他心智通解脫道雜修靜慮中間四無量 三解脫八勝處遍處無礙解
未至定乃至第四靜慮世俗無礙解增長 無諍願智邊際增長未至定 第四靜慮空空無相無相 世俗功德增長靜慮
欲界色界乃至無常欲界 界定大種長養增益
云何無色界無色界 欲界長養大種增益 無常欲界無色界定時大種
長養增益四相云何 欲界 欲界長養大種增益
無常欲界 類智苦集現觀 欲界世俗智無漏道離欲
第九無間道解脫道 靜慮欲界乃至 第三靜慮第九無間道解脫道
第四靜慮欲界 金剛喻定盡智 靜慮欲界爾時
欲界善法離欲勝解 無漏加行道解脫道 靜慮欲界
時解脫阿羅漢練根不動 乃至第四靜慮無漏加行道 靜慮欲界
一切第九解脫道四靜慮欲界爾時所得欲界善法 無漏他心智通雜修靜慮 後心未至定乃至第四靜慮無漏
增長靜慮欲界 乃至 無常欲界無漏
無所有處定大種長養增益 四相設法欲界 無色諸法欲界欲界
無色色界無色無色界無色 云何欲界無色諸法相應 欲界無色云何色界無色
欲界退生色欲界退 色界聖者欲界 退色界
乃至靜慮第二靜慮欲界退色界一地 異生欲界 退色界見修
乃至靜慮第二靜慮 欲界退色界一地見修