Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 39

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第一第六

[0199c25] 世尊有為有為有為 了知了知一剎那云何 云何無常云何
何故分別契經 有為有為乃至廣說 顯示云何云何 根本復次
顯正三有為相 一剎那譬喻若一剎那 三相一法一時 互相諸法起名
一剎那具有 三相如是一法一時 作用相違
作用有作用同時 先後一法生滅作用究竟一剎那無有 生滅非一剎那一剎那具有三體
三相同一剎那由此因緣故作 自性轉變 云何諸法不捨自相轉變云何 中說答應自性無有轉變
若爾何故中說 別名轉變無常 復次因緣 因緣轉變因緣
一切法自體自我自性 無有轉變因緣轉變 得勢得力
增上 增上功能功能 熾盛增進
退墮落猛利遲鈍 和合離散 轉變復次轉變二種一者
轉變二者作用轉變自體轉變 無有轉變自體改易 作用轉變 未來未有作用現在便
過去作用轉變復次轉變 二種一者自體轉變二者功能轉變 自體轉變無有轉變
自體改易功能轉變 轉變未來世功能現在 功能過去與果功能 轉變復次轉變二種一者轉變二者
轉變轉變無有 改易轉變轉變有未來現在過去 改易既有轉變
有為有為法自相共相 若是自相云何一法 若是共相云何一切有為法各各別有 四相自相若爾
一法四相一法四相無有一色多種所謂 乃至廣說四十自相 四大種一一各各別有
自相復次自相二種一者 自相二者自相有為有為法 自相自相一法四相無有
復次自相二種一者本性自相二者 自相有為有為法自相本性 自相一法四相無有有餘師說
共相若爾云何一切有為法各各 四相相似名為共相一法 共相自相
有為法生住異滅名義各別有為大士相大士自相 但是大士
應作共相共相 一者自體共相一一有為法自體 二者和合共相一一有為法
四相和合但是和合共相 生相有餘生相 有餘有餘如是展轉無窮 答應
若爾生相無窮無窮無有三世無住由是因緣生死難眾苦生長 連鎖無窮同一剎那無窮有餘
師說三法俱起一者二者 生生二法生生生生 一法由此道理無窮
何故二法生生生生法性 為難女人 為難應作
九法俱起一者二者生生四者 五者 八法三相
生生一法由此道理無窮 何故八法生生生生 法性為難 為難生生
自性有為法有作用 何故
正生 名產尊者世友如是說要有 故此 無生
不生 無餘緣法不生大德生相 有餘 書畫有餘
勝者生相 相應

[0201a18] 有為法住相 有為相中何故世尊有為 有為契經云何
苾芻不住此前 云何色法無常乃至廣說品類云何 云何云何
云何云何無常 答應有為法住相 若爾有為相中何故契經 四有有為有餘
復次有為法實有住相無為 有為相中復次 世尊有為相中住相 增益有為相中
增益何故有為相中 無常所以者何 現在何所無常
現在無常 譬如有人稠林怨敵 損害稠林
若一不從稠林 三相復次 和合世尊有為相中
和合住相 有為相中復次 世尊有為相中生相 從未來世現在現在
過去住相有為相中復次別有有為住相墮在無為 有為
住相了知 住相何故有為有為 世尊有為法 寂滅

[0201b23] 有情契經云何苾芻 不久不住全無
剎那住相尊者世友契經 剎那不住 全無世尊建立施設 剎那剎那住相微細
施設不住剎那 聲聞獨覺神通屈伸 從此色究竟其中 相續從此非一
移轉無從是故決定 剎那剎那生滅相續從此其中 剎那極微由此 不住大德
無常不住 無住此前云何 色法無常乃至廣說此前
無常乃至廣說而言 別名無常 名為三相 品類云何云何
不能不能住相 一剎那 作用無住因果相續
心心法應問言 名為轉變 相者應有 轉變
相者轉變外道答應轉變名為 作用作用故作羸弱作用
轉變 若爾轉變外道所立行相不滅轉變行相
滅後轉變有為法時勢 力強 和合
離散時興墮落猛利 遲鈍作用作用 增上功能功能
熾盛增進退 未熟 轉變外道有為相與 云何
不為不為一時應作四解云何不以 相同若爾云何不為不為一時應作四解
自體 解理無常 有餘師說相異若爾云何 如是相從
互相復次相從無始 和合相離相隨 世友如是說相異相依
是故不以復次既是過患相離 不同既是過患相離 各別人相不異
大德佛說有為 不同 若一剎那何不一切 白髮非理白髮
色有有對 如何白髮復次 少壯有相相違相違 白髮相違不生白髮復次
大種大種不生白髮 大種增益大種白髮復次氣勢 不生白髮氣勢白髮復次 白髮不由眾同分
異熟 中有白髮欲界無色地獄趣傍生
俱盧如是 純淨雜穢白髮 如是白髮何等異生聖者
白髮聖者預流果乃至獨覺 世尊白髮 諸佛 音聲破壞支節無心
涅槃佛田菩薩三無數劫種種難行苦行 善業剎那轉增 由此善業相似
如斯相似勝果白面 若一剎那有無相者何不一切 屍骸 屍骸
屍骸復次有心有心 屍骸有心無心 屍骸復次有情有情 屍骸有情無情
屍骸復次有執受 屍骸有執受 屍骸復次有情 命終屍骸有情
皮肉筋骨 增上