Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 86

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第二十門第四十六

[0442b27] 眼根乃至無色界無明隨眠九十 隨眠一一隨眠何故
四十二章隨眠復次 顯正無學 無漏顯眼 有漏隨眠
顛倒無實煩惱 無有相應 無漏法應有相應應有
有所相應 有漏隨眠 相應 煩惱煩惱有相
復次自身增上慢 解脫暫時煩惱自身 解脫 隨眠復次分別契經
中說眼根隨眠 分別分別故作

[0442c19] 中有五部即為五部隨眠五部乃至 隨眠
一切隨眠遍行隨眠 一切隨眠 遍行隨眠
一切隨眠遍行隨眠 見道見道一切隨眠 隨眠一切
隨眠遍行隨眠復次 隨眠苦集 滅道二種相應相應
二種染污染污 苦集隨眠二種一遍遍行滅道隨眠二種一有
無漏隨眠相應法一切 遍行隨眠
其所應有相應唯有 相應法一切 隨眠遍行隨眠
有所相應法 隨眠遍行隨眠 其所應有相應
有所相應法 一切隨眠遍行隨眠 唯有相應法
一切隨眠遍行隨眠 其所應有相應無漏 唯有相應唯有
相應法有漏隨眠遍行隨眠唯有見道 相應法見道一切隨眠遍行
隨眠有漏其所 有所相應無漏唯有相應 唯有見道相應法
見道有漏隨眠遍行隨眠 唯有染污法 一切隨眠遍行隨眠
其所應有相應唯有 染污法一切隨眠遍行隨眠唯有
遍行隨眠 隨眠相應法其所相應有漏
遍行隨眠遍行 隨眠相應法其所相應 有漏
遍行隨眠遍行隨眠 應法其所相應 有漏 遍行隨眠遍行隨眠相應
其所相應 有漏有漏 隨眠有漏隨眠相應法
相應有漏 無漏隨眠 無漏隨眠相應法其所
相應見道有漏隨眠見道 有漏隨眠相應法其所應有 有漏
見道無漏隨眠見道無漏 隨眠相應法相應隨眠隨眠相應法其所
相應有漏

[0443b27] 復次四十一三十六隨眠 四十一十一 十隨眠相應法并不相應十一
八法隨眠相應法并不相應法 見道九法 隨眠相應法并不相應法
五法隨眠相應法并不相應法 十六隨眠 見道
不依中有身見相應法 身見相應無明隨眠其所 相應 相應
相應一切隨眠 遍行隨眠有身
見相應法邊執見邪見乃至 相應法不共無明 應法不共無明隨眠
其所相應 一切隨眠遍行隨眠 相應法 一切隨眠遍行隨眠
十一 八法邪見 相應法邪見相應無明
相應 有漏隨眠遍行隨眠 邪見相應法
相應法斷見相應法斷見相應無明隨眠 其所相應
有漏隨眠遍行隨眠 斷見相應法 相應法
不共無明相應法不共無明 相應 有漏隨眠遍行隨眠
相應法 隨眠遍行隨眠 八法見道九法
相應法 相應無明隨眠其所 相應隨眠遍行
應法相應法 不共無明相應法不共無明隨眠 其所相應
隨眠遍行隨眠 相應法一切 隨眠遍行隨眠
法應十八界 十二處四聖諦 五部隨眠五部分別 隨眠差別

[0444a24] 眼根色界遍行隨眠 色界隨眠 眼根欲界四靜慮
遍行隨眠 身根色界 眼根女根欲界遍行隨眠
女根欲界隨眠 苦根欲界女根 命根三界遍行隨眠
三界隨眠 命根九地欲界四靜慮四無色遍行隨眠
五根五根通有無漏有漏 三界九地命根 隨眠意根一切隨眠
通有無漏有漏三界五部 隨眠意根九地欲界 靜慮四無色一切隨眠
無漏隨眠通有 無漏有漏三界九地五部如意 樂根色界一切欲界遍行隨眠
樂根色界三地欲界 及第靜慮欲界五識靜慮 一一各遍行
隨眠第三靜慮在意 有漏無漏有漏五部一切隨眠 一切隨眠無漏隨眠
喜根色界一切欲界無漏 無明一切隨眠喜根色界 三地欲界初二靜慮欲界五部
隨眠相應喜根行相 行相相違相應欲界喜根 滅道相應無明一切
欲界隨眠滅道相應 喜根無漏相應 相應相應 有緣喜根欲界無漏
相應無明一切隨眠初二 喜根通有無漏有漏五部 一切隨眠相應喜樂相應 各自一切隨眠喜根色界
隨眠無漏隨眠欲界 一切隨眠欲界五部 隨眠相應隨眠無漏
隨眠一切無漏法隨眠 事故所以者何有身見顛倒 隨眠貪瞋癡
隨眠無漏法隨眠復次 隨眠無漏法
隨眠復次有身 我我所即為隨眠無漏法 復次隨眠緣事
即為隨眠無漏法雖是隨眠 緣事事故隨眠 隨眠 隨眠無漏法雖是隨眠
隨眠 無漏隨眠是故 隨眠琉璃蚊虻
不能大德無漏 是故不為隨眠 不可尊者妙音如是說無漏 隨眠
尊者世友如是說 有漏隨眠隨眠 增長有漏隨眠無漏法 隨眠隨眠漸減眼根
無漏法不為隨眠

[0445a06] 色聲身識色界 隨眠十一 隨眠
遍行隨眠身識 欲界靜慮遍行
隨眠色聲觸處色蘊 有色有對如是 色界眼界
香味舌識欲界遍行隨眠 如是四界欲界 隨眠香味欲界
香界法意識界一切隨眠如是三界通有無漏有漏三界 五部一切隨眠相應一切
無漏隨眠法處 四取識界無色有漏有為法 過去未來現在無學
中有唯有通有無漏有漏 三界九地五部一切隨眠相應 一切隨眠無漏隨眠無漏無為法隨眠學無學
無漏 遍行隨眠中善 有漏無漏唯有有漏
三界九地隨眠 隨眠不善欲界繫欲界 隨眠如是二法欲界五部
隨眠無記無色界一切 欲界二部遍行隨眠 記法無色界染污法無記
欲界有身見邊執見染污法 記法虛空非擇滅無色界無記 五部無色界一切隨眠
欲界無記染污 欲界一切遍行隨眠 染污欲界
一切遍行隨眠虛空非擇滅隨眠 色界繫色界一切隨眠 色界五部隨眠
色界繫無色界一切隨眠 色界五部隨眠 一切隨眠三界
九地四部隨眠 隨眠不能隨眠

[0445b23] 苦集諦一切隨眠苦集二諦 九地五部有漏一切隨眠滅道隨眠苦集滅道
無漏一切不為隨眠三三摩地無漏三解脫門 四靜慮色界一切隨眠
靜慮通有無漏有漏色界五部 染污染污皆是四靜慮 是故色界一切隨眠無漏
隨眠四無量色界遍行隨眠 成滿無量色界 無量初二靜慮無量
是故色界遍行 隨眠三解脫八勝處遍處 心智成滿解脫勝處遍處
色界差別他心智通有漏無漏有漏色界 四靜慮