Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 92

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第二十門第四二十二

[0473b13] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣成就不成眼根緣緣一切有情成就
意樂喜捨五根緣緣 女根色界聖者無色 成就異生無色界不成緣緣
一切有情成就 眼根乃至 無色界無明隨眠緣緣
隨眠成就不成眼根緣緣隨眠無色界 成就無色界不成身命
喜捨五根緣緣 女根隨眠色界 成就色界不成緣緣
隨眠空無邊處成就空無 不成緣緣 隨眠
眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣遍知九十八隨眠 遍知九結眼根 遍知空無邊處眼根識得
遍知緣緣識得遍知無色 隨眠遍知三結身根 緣緣識得遍知女根識得
異生三十一隨眠遍知 聖者隨眠遍知緣緣 遍知空無邊處女根緣緣
遍知根緣緣緣識得 遍知命根緣緣遍知 無色隨眠遍知三結盡意
三無漏根緣緣遍知

[0473c17] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣隨眠遍知隨眠 眼根隨眠遍知
空無邊處眼根隨眠 遍知緣緣隨眠遍知 無色隨眠遍知三結
身根緣緣隨眠遍知 女根隨眠遍知異生三十一隨眠遍知聖者
遍知緣緣隨眠 遍知空無邊處女根緣緣 隨眠遍知根緣緣緣
隨眠遍知命根 隨眠遍知無色隨眠 遍知三結意樂喜捨三無漏根
緣緣隨眠遍知

[0474a05] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣遍知隨眠遍知 眼根識得遍知異生
十一隨眠遍知聖者隨眠 遍知緣緣識得遍知無色 隨眠遍知三結 緣緣遍知女根
識得遍知異生三十一隨眠 遍知聖者隨眠遍知 緣緣識得遍知空無邊處
女根緣緣識得遍知緣緣識得遍知命根 緣緣識得遍知無色隨眠
遍知三結五根緣緣 遍知眼根乃至無色界無明隨眠
緣緣隨眠遍知隨眠 眼根隨眠 異生三十一隨眠遍知
聖者隨眠遍知緣緣 隨眠遍知無色隨眠 遍知三結喜根
隨眠遍知女根 隨眠遍知異生三十一 遍知聖者隨眠遍知
緣緣隨眠遍知時空無邊 女根緣緣隨眠遍知 緣緣
遍知命根緣緣 隨眠遍知無色隨眠 三結五根緣緣
隨眠遍知

[0474b09] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣識得遍知隨眠遍知 眼根緣緣遍知
無色隨眠遍知三結 身命意樂喜捨五根緣緣 遍知女根遍知
異生三十一隨眠遍知 聖者隨眠遍知緣緣 遍知無色隨眠遍知三結 緣緣遍知


[0474b20] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣隨眠遍知隨眠 遍知眼根緣緣
隨眠遍知無色隨眠 三結身命意樂喜捨五根 緣緣隨眠遍知
女根隨眠遍知 異生三十一隨眠遍知聖者 隨眠遍知緣緣隨眠
遍知無色隨眠遍知三結緣緣隨眠 遍知

[0474c03] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣作證九十八隨眠隨眠 作證九結眼根
空無邊處眼根作證 阿羅漢九十八隨眠作證九結 緣緣作證阿羅漢果九十八
隨眠作證九結身根 作證女根作證 異生三十一隨眠作證聖者
隨眠作證阿羅漢九十八 作證九結緣緣作證空無 女根緣緣作證
阿羅漢九十八隨眠作證九結 根緣緣緣作證命根 緣緣作證阿羅漢果九十八
作證九結意樂喜捨無漏 緣緣作證

[0474c21] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣隨眠作證隨眠作證眼根隨眠作證
無邊眼根隨眠作證阿羅漢九十八隨眠作證九結 緣緣隨眠作證阿羅漢
九十八隨眠作證九結身根 緣緣隨眠作證 根緣隨眠作證異生
十一隨眠作證聖者隨眠 阿羅漢九十八隨眠作證 緣緣隨眠作證空無
女根緣緣隨眠作證 阿羅漢九十八隨眠作證九結 根緣緣緣隨眠
命根緣緣隨眠 作證阿羅漢果九十八隨眠作證 意樂喜捨三無漏根
隨眠作證

[0475a12] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣作證隨眠作證眼根作證異生三十
隨眠作證聖者隨眠作證 阿羅漢九十八隨眠作證九結 緣緣作證阿羅漢果九十八
隨眠作證九結喜根 緣緣作證女根 作證異生三十一隨眠作證
聖者隨眠作證阿羅漢 九十八隨眠作證九結緣緣 空無邊處女根緣緣
阿羅漢九十八隨眠作證 緣緣作證 命根緣緣作證
羅漢果九十八隨眠作證九結 五根緣緣作證

[0475b01] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣隨眠作證隨眠 眼根隨眠作證
異生三十一隨眠作證聖者隨眠作證阿羅漢 十八隨眠作證九結緣緣
作證阿羅漢果九十八隨眠 九結喜根緣緣 隨眠作證女根
隨眠作證異生三十一隨眠作證聖者隨眠作證阿羅漢九十八隨眠作證九結
隨眠作證空無邊處 女根緣緣隨眠作證 阿羅漢九十八隨眠作證九結
緣緣隨眠作證 命根緣緣隨眠作證 阿羅漢果九十八隨眠作證九結
五根緣緣隨眠 作證眼根 無色界無明隨眠
作證隨眠作證 緣緣作證阿羅漢 九十八隨眠作證九結身命
意樂喜捨五根緣緣 作證女根作證 異生三十一隨眠作證聖者
隨眠作證阿羅漢九十八隨眠 作證九結緣緣作證 九十八隨眠作證九結
緣緣作證

[0475c04] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣隨眠作證隨眠 作證眼根緣緣
隨眠作證阿羅漢果九十八隨眠 作證九結身命意樂喜捨 五根緣緣隨眠作證
女根隨眠作證 異生三十一隨眠作證 隨眠作證阿羅漢九十八
隨眠作證九結緣緣隨眠 作證阿羅漢果九十八隨眠作證 緣緣
作證

[0475c17] 眼根乃至無色界無明隨眠九結 三縛十隨眠 隨眠
眼根九結三縛十隨眠乃至五根

[0475c23] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣乃至眼根 緣緣九結三縛十隨眠
乃至五根 緣緣

[0475c28] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣乃至眼根 緣緣九結三縛
乃至 緣緣

[0476a05] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣乃至 緣緣九結三縛
十隨眠乃至 五根緣緣

[0476a11] 成就眼根乃至無色界無明隨眠乃至成就眼根 異生未離欲九結三縛
離欲 靜慮二縛隨眠 三垢二縛靜慮
二縛隨眠 聖者未離欲正性離生 類智九結三縛十隨眠
類智道類智 九結三縛隨眠道類智未離欲
三縛隨眠 離欲靜慮 正性離生類智二縛
隨眠三垢類智 道類智二縛 隨眠三垢道類智
靜慮三結二縛 三垢靜慮 正性離生類智
二縛隨眠 類智道類智二縛隨眠
道類智無色三結二縛 隨眠 無色乃至成就
樂苦喜捨五根 異生九結三縛 聖者類智
九結三縛十隨眠類智道類智 九結三縛隨眠
道類智三縛 隨眠成就 未知知根未離欲正性離生
類智九結三縛十隨眠 類智九結 三縛隨眠
離欲靜慮正性 生苦類智二縛 隨眠三垢類智
二縛隨眠三垢靜慮正性離生 類智二縛隨眠
類智 二縛隨眠 成就已知根未離欲
三縛隨眠離欲靜慮三結