Back to collection

Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 舍利弗阿毘曇論

Scroll 17

Click on any word to see more details.

舍利弗阿毘曇論卷第十七
姚秦罽賓三藏曇摩耶舍 曇摩崛多

道品第十

[0638c09] ◎因故比丘分別 退背捨 鳥羽
便消滅比丘如是分別 不淨退 背捨厭離比丘有心分別
不淨無異背捨不厭不正比丘如實自知 便不淨增益異名
果報如是比丘正智比丘 分別不淨不生 背捨厭離比丘如實正知
不淨我有增益異名 果報比丘正智不淨親近 果報大功德甘露以是
因緣一切世間不樂親近修學 果報大功德甘露 緣故比丘分別一切世間
世間種種退 厭離鳥羽 便消滅比丘如是
一切世間不樂世間種種退 背捨厭離比丘 分別一切世間不樂世間種種
無異背捨不厭不正比丘如實自知便一切世間不樂 增益異名果報如是
比丘正智比丘分別一切世間 世間種種不生 背捨厭離比丘如實正知
世間不樂我有增益異名 比丘正智一切世間不樂親近 修學修學果報大功德
甘露以是因緣親近修學果報大功德甘露以何因緣 故作比丘分別命根
自貢命根決定堪忍常住貪著 如是無餘比丘有心分別 命根自貢命根決定堪忍
貪著命根如是比丘如實自知便增益異名 果報如是比丘正智比丘分別
命根自貢命根決定堪忍 常住貪著命根如是無餘比丘如實自知增益異名
如是比丘正智親近修學果報大功德甘露以是因緣 無常想親近修學果報
大功德甘露以何因緣故作 分別無常想利養名譽恭敬退 背捨厭離
鳥羽便 比丘如是分別無常想利養 恭敬退背捨厭離
比丘有心分別無常想利養 名譽恭敬無異背捨 不厭不正比丘如實自知便
無常想增益異名果報 比丘如實自知比丘分別無常想利養名譽恭敬不生
厭離比丘如實正知無常想我有增益異名果報比丘正智 無常想親近修學修學果報
大功德甘露以是因緣無常 親近修學果報大功德 甘露以何因緣故作比丘分別
無常懈怠不信放逸 恐怖臨死 比丘有心分別無常 懈怠不信放逸不生恐怖
臨死比丘如實 便無常增益異名果報如是比丘如實自知
分別無常懈怠 放逸恐怖 臨死無常比丘如實正知
無常增益異名 比丘正智無常親近修學果報大功德甘露以是因緣
無我親近修學 大功德甘露緣故 比丘分別無我識身
我我所憍慢寂靜正解 比丘有心分別無我 識身我我所憍慢
寂靜不解比丘如實自知便 無我增益異名 果報如是比丘如實自知比丘
無我識身 我所憍慢寂靜正解如是 如實知無我增益異名
果報比丘正智無我親近 修學果報大功德甘露以是 因緣何謂因緣正見
正覺正語正業正命正念因緣

[0639c18] 何謂八聖道正見乃至正定八聖道 八解脫解脫解脫無色 第二解脫解脫
三解脫一切色想瞋恚思惟若干 成就無邊空處第四解脫一切 成就無邊識處第五解脫一切
識處成就無所有處第六解脫 無所有處成就非非想第七 解脫一切非非想成就受想
第八解脫何謂解脫比丘不滅色想色想比丘以外色調 柔軟柔軟得色解脫比丘
分別色想傾向 解脫何謂比丘分別 名色何謂眼識
意識分別如實分別微分 緣分何謂八解脫 以次入定何謂
解脫傾向 解脫何謂無色第二 比丘色想色相以外
色調柔軟柔軟解脫 分別色相傾向 解脫何謂無色比丘色想
分別無色何謂 眼識如實意識 如實分別微分緣分何謂
第二八解脫以次以次入定第二 無有中間第二何謂解脫 傾向解脫解脫
何謂第三解脫比丘色相 日月星宿摩尼珠七寶宮殿 金銀銅環琉璃真珠珊瑚玉石
比丘色相解脫比丘 分別色相傾向解脫何謂諸色展轉適意
何謂解脫何謂第三八解脫以次以次入定第三無有中間第三何謂解脫
傾向解脫解脫何謂一切色想瞋恚思惟若干成就無邊空處第四解脫何謂色想
識相名色何謂瞋恚忿怒 相應瞋恚何謂若干 善分若干復次色想
眼識相應名色復次瞋恚 五識相應忿怒相應 復次若干諸眾生境界
清淨煩惱若干比丘一切 色想瞋恚思惟若干比丘 鼻孔飲食飲食住處
出處思惟解空比丘 猶如思惟思惟如是
比丘色想地中 思惟解空 比丘分別內外色想觀空寂靜思惟
無邊無邊無邊行人 空處共生 入空復次比丘大地須彌
思惟思惟 思惟比丘思惟無邊空處寂靜思惟無邊空處
無邊空處寂靜行人空處共生 入空復次比丘如是思惟現世
未來現世色想未來色想空處 寂靜微細善淨比丘思惟無邊空處 勝處無邊空處寂靜行人
空處共生 入空復次比丘如是思惟現世 未來現在色想未來色想
無邊空處無餘寂靜比丘思惟 無邊空處寂靜無邊空處行人 空處共生
入空何謂第四八解脫以次 以次入定第四無有中間 第四何謂解脫傾向
解脫解脫何謂一切空處成就 識處第五解脫比丘如是思惟 成就無邊空處頗有法勝無邊空處
比丘便唯有空處大器 小器如是思惟 以此比丘如是
無邊空處頗有法勝無邊 比丘便唯有無邊空處 因故無邊空處
比丘思惟無邊識處寂靜無邊 識處寂靜行人識處共生識處
比丘如是思惟現在未來 色想未來色想空處識處寂靜 比丘思惟無邊識處寂靜無邊
識處寂靜行人識處共生識處 比丘如是思惟現在未來
現在色想未來色想空處識處 無餘唯識寂靜比丘思惟無邊 寂靜無邊識處寂靜行人
識處共生 識處復次比丘如是思惟無邊空處無邊識處入寂微細善淨
比丘思惟無邊識處寂靜無邊 識處寂靜行人識處共生識處
比丘如是思惟入空識處 寂靜微細善淨比丘思惟無邊識處 寂靜無邊識處寂靜行人
識處共生 識處何謂第五八解脫以次 以次入定第五無有中間
何謂解脫傾向 解脫解脫何謂一切識處成就 所有第六解脫比丘如是思惟
無邊識處頗有法勝無邊識處比丘便唯有無所有處比丘思惟無所有處寂靜無所有處寂靜
行人無所有處 共生無所有處定復次比丘如是思惟非我所有我所非我
比丘思惟無所有處寂靜 所有寂靜行人 共生
無所有處定復次比丘一切世間 依止處比丘思惟無所有處 寂靜無所有處寂靜行人
無所有處共生 無所有處定復次比丘 須彌山思惟思惟
思惟比丘 無所有處寂靜無所有處 行人無所有處
共生無所有處定復次比丘如是思惟現在未來 現在色想未來色想空處識處
無所有處寂靜微細善淨比丘思惟無所有處寂靜無所有處 行人無所有處
共生無所有處定復次比丘如是思惟現在未來現在色想未來色想空處識處無餘
比丘思惟無所有處寂靜 無所有處寂靜行人 共生無所有處定復次
比丘如是思惟無邊空處識處 所有入寂微細善淨比丘思惟 所有寂靜無所有處寂靜
行人無所有處 共生無所有處定復次 如是思惟入空識處
所有寂靜微細善淨比丘思惟 所有寂靜無所有處寂靜 行人無所有處
共生無所有處定何謂 八解脫以次以次入定第六 無有中間何謂解脫
傾向解脫解脫何謂 無所有處成就非非想第七 解脫比丘如是思惟過患
非非想寂靜比丘 思惟非非想寂靜 寂靜行人
非非想共生 非非想復次比丘如是 現在未來現在色想未來
空處識處無所有處 非非想寂靜微細善淨比丘思惟 非非想寂靜非非想
寂靜行人非非想 共生 非非想復次比丘如是思惟現在
未來現在色想未來色想空處識處無所有處非非想 無餘寂靜比丘思惟非非想寂靜
非非想寂靜行人 非非想 非非想復次
比丘如是思惟無邊空處無邊識處 無所有處非非想入寂 善淨比丘思惟非非想寂靜
非非想寂靜行人非非想共生 非非想復次比丘
思惟無邊空處識處 無所有處定若非非非想寂靜微細 善淨比丘思惟非非想寂靜
非非想寂靜行人 非非想共生 非非想何謂第七
以次以次入定第七無有 中間何謂解脫傾向 解脫解脫何謂一切
處成就滅受想定第八解脫比丘二法定慧定慧受想 受想滅盡定復次比丘
如是思惟我有 便我有 有餘比丘如是思惟
不生不生餘地 不生比丘思惟