Back to collection

Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 舍利弗阿毘曇論

Scroll 22

Click on any word to see more details.

舍利弗阿毘曇論卷第二十
姚秦罽賓三藏曇摩耶舍 曇摩崛多

相應攝品第一

[0667b15] ◎苦諦陰界何等 苦諦何等除非色法 苦諦苦諦陰界
何等苦諦何等 除非色法苦諦集諦 陰界何等集諦
集諦陰界何等 集諦何等除非色法 集諦滅諦陰界
何等滅諦滅諦 陰界何等滅諦 何等除非色法滅諦
道諦陰界何等 道諦何等除非色法 非道非道陰界
何等非道 除非色法道諦聖諦 陰界何等聖諦
何等除非色法聖諦 聖諦陰界 聖諦何等
除非色法聖諦陰界 何等何等 除非色法陰界
何等何等 除非色法苦諦 何等苦諦
何等除非色法苦諦 苦諦苦諦陰界 何等苦諦
何等除非色法苦諦 集諦陰界 何等集諦
集諦陰界何等 集諦何等除非色法 集諦集諦
滅諦陰界何等 滅諦陰界 何等滅諦
何等除非色法滅諦 滅諦道諦陰界 何等道諦
除非色法色法非道 道諦非道 何等非道
何等除非色法非道 聖諦陰界何等 聖諦何等
色法聖諦聖諦 聖諦陰界何等聖諦
何等除非色法聖諦 聖諦苦諦 陰界何等苦諦
何等除非色法苦諦 苦諦苦諦 陰界何等苦諦
集諦陰界何等 集諦集諦 陰界何等集諦
何等除非色法 集諦滅諦 陰界何等滅諦
滅諦陰界 何等滅諦 何等除非色法滅諦
滅諦道諦 何等道諦非道陰界何等
非道何等 色法道諦非道聖諦陰界何等
聖諦何等 色法聖諦聖諦 聖諦陰界
何等聖諦 色法乃至過去未來現在如是 (二重) 。

[0668b06] 苦諦陰界何等 苦諦何等善法 色法苦諦苦諦
陰界何等苦諦 何等善法 苦諦集諦陰界
何等集諦 集諦陰界何等 集諦何等善法
色法集諦滅諦 陰界何等滅諦 滅諦陰界何等
滅諦何等 善法色法滅諦道諦陰界何等
道諦何等 色法非道 非道陰界何等
非道何等 色法道諦 陰界何等
何等善法 色法聖諦聖諦 陰界何等
何等善法 色法聖諦陰界 何等何等
善法色法 陰界何等 何等善法
苦諦陰界 何等苦諦何等善法色法
苦諦 集諦苦諦 何等苦諦
何等善法色法 苦諦苦諦 集諦陰界何等
集諦集諦 陰界何等集諦 何等善法
色法集諦 滅諦陰界何等滅諦
滅諦陰界何等 滅諦何等 色法滅諦
滅諦道諦陰界 何等道諦 何等善法色法
非道道諦非道陰界何等非道何等
善法色法道諦 非道聖諦 陰界何等聖諦
何等善法色法 聖諦聖諦 聖諦陰界
聖諦 善法色法聖諦 聖諦
苦諦陰界何等 苦諦何等 色法苦諦
苦諦苦諦 陰界何等苦諦 集諦陰界
何等集諦 集諦陰界何等 集諦何等
善法色法集諦 集諦滅諦 陰界何等滅諦
滅諦陰界 何等滅諦 何等善法色法滅諦
滅諦道諦 陰界道諦 非道陰界
何等非道 何等善法色法 道諦非道
陰界何等 聖諦何等 色法聖諦
聖諦聖諦 陰界何等聖諦 如是乃至過去 現在如是 (三重)


[0669b10] 善學苦諦陰界何等 善學苦諦善學苦諦 陰界何等善學苦諦
何等善法 無學善學色法善學苦諦 善學集諦陰界何等
善學集諦善學集諦 陰界何等善學 何等善法
無學善學色法善學集諦 善學滅諦陰界何等 善學滅諦善學滅諦
陰界何等善學 何等善法 無學善學色法善學滅諦
善學道諦陰界何等 善學道諦何等 善法無學善學色法
善學非道善學非道 陰界何等善學非道何等善法無學
善學色法善學道諦善學 聖諦陰界何等善學 聖諦何等善法
無學善學色法善學 聖諦善學聖諦陰界 何等善學聖諦
何等善法無學善學色法善學聖諦 陰界何等善學
何等善法 無學善學色法善學 善學陰界
善學善學苦諦 陰界何等善學 苦諦善學苦諦 陰界何等善學苦諦