Jushe Lun Shi Yi Shu 俱舍論實義疏

Compiled by An Hui

Colophon

第 29 冊 No. 1561 俱舍論實義疏 尊者安惠造 共 5 卷 Volume 29, No. 1561 Jushe Lun Shi Yi Shu Compiled by An Hui in 5 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

An Hui, 《俱舍論實義疏》 'Jushe Lun Shi Yi Shu,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 29, No. 1561, Accessed 2016-10-16, http://tripitaka.cbeta.org/T29n1561.

Collection vocabulary analysis