Back to collection

Jushe Lun Shi Yi Shu 俱舍論實義疏

Scroll 5

Click on any word to see more details.

阿毘達磨俱舍論實義疏卷第五
尊者安惠

分別品第之一 (卷第三)

[0327a28]

傳說 二種
染淨 各別增上

[0327b02] 五根

譬如明眼人 險難
聰明 
多聞知法 多聞
多聞無義 多聞涅槃

[0327b07]

  
安泰

[0327b10] 入胎入胎 如故皆是 染心是以意根

[0327b13] 父母入胎攝持方能成就 羯剌藍

[0327b15] 隨心轉義契經 世間攝受如是一法自在隨行

增上 六根
二根 增上
 清淨增上
知命五受 
已知 知根
 涅槃增上

[0327b24]

不悅 即此
三定 
不悅 
見修無學道 三根

[0327b29]

無漏 有色憂苦
唯有 

[0327c03] 最後三根無漏三根之外不通 無漏契經爾時世尊成正覺思惟我所證法甚深微妙難解不可思議
尋思智者所知非凡諸眾生 邪教愛著諸見惑亂不能 不了 不能 信受我所言說
利益劬勞不如解脫 默然爾時娑婆世界主大梵天 佛世尊如是思惟世界
諸眾生佛世尊無上 微妙諸眾生不能信受現法 勸請世尊妙法
譬如壯士梵宮至於 禮佛三匝一面合掌恭敬 佛言世尊世界諸眾生異教
流轉生死歸依救護世尊 曠劫諸眾生修行無上 無上出現優曇花不為
隨機演說處於靜默世尊大悲心哀愍世間有情正法 諸眾生微薄機宜成熟利根
自然大法世尊諸眾 甘露門微妙有情利益 爾時大梵天王勸請世尊說偈言

世尊出現優曇 曠劫
有情 甘露門

[0327c29] 爾時世尊梵天王勸請大悲心 有情鈍根執著 中根生死有利不放逸如是
世尊諸世間一切有情處在世間 有利得道如實知 轉法輪說偈言

大梵天王諦聽 我所得法甚微
汝等開演 長夜安樂

[0328a08]

異熟 
 一一

[0328a11] 唯一命根異熟命根 異熟

北洲千年 西半日
不定 

[0328a15] 世間有情福業發願 不願至於百年九十 八十親友
長壽不定以此 貪心契經中說苾芻毘婆尸佛萬歲乃至迦葉波佛
萬歲出世 定限世尊何故如是說 大種殊勝延長
至于

梵行成立 聖道
歡喜 猶如

* * *

【經文資訊大正藏 29 No. 1561 俱舍論實義疏
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供,日本 SAT 組織提供北美大德提供,CBETA 自行掃瞄辨識
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary