Back to collection

Bhavasaṅkrantiśāstra 大乘破有論

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大乘破有論
龍樹菩薩

西天譯經三藏朝奉 祿傳法大師 施護 

[0254a09] 歸命一切智者應當如實了知諸法云何一切無性無性一切猶如
諸法虛空等諸法 一切緣法虛空云何諸法因而無諸自性
中一無有世間出世間一切 無生無有性云何諸法有所世間 父子眷屬有所其實不從先世
所生現世世間 猶如月中影像世間 分別分別心由此
是故有身世間 空無自性無自性無心無心是故無身自性分別
無有無有 無二真實中一
所得所有布施 忍辱精進禪定智慧諸法如是常行不久 證得無上菩提方便安住
廣度眾生如是有所一切智不可說一切法有名一切現前差別所生
生法無所有一切法無有 假名諸法實體一切 分別所生無分別虛空
分別 實語世間邪執如實 一切法
是故不見乃至不知 如是智者通達第一義諦如是最上真實如是

大乘破有論

* * *

【經文資訊大正藏 30 No. 1574 大乘破有論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】大德提供高麗藏 CD 經文,大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary