Back to collection

Tipo Pusa Po Lengjia Jing Zhongwai Dao Xiaosheng Si Zong Lun 提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

Scroll 1

Click on any word to see more details.

提婆菩薩楞伽經中外小乘 四宗
提波菩薩

後魏北印度三藏菩提流支

[0155a18] 問曰外道所立四宗佛法何者 一異問曰云何一異 答曰外道一切法外道
一切法外道一切法 外道一切法外道虛妄 各各執著以為實有問曰何等外道
一切法答曰一切法一者外道僧佉 論師一切法外道論師一切法外道尼犍論師一切
外道若提子論師問曰云何 僧佉一切法答曰僧佉外道 二法何以二相差別不可得
云何二相差別不可得答曰牛馬異法二相差別可見可取 不可得不可得中說
相如二法差別不可得 云何差別不可得答曰不可說譬如不可說二法
一切法因果如是問曰云何 外道一切法答曰 何以異法問曰云何
異法答曰 如是 問曰差別不可說答曰譬如
如是一切因果各異 問曰云何尼乾子一切法答曰一切法不可說
異義問曰云何不一不異答曰 方便貪瞋癡
譬如燈明 燈明因果一切法如是
問曰云何若提子 一切法答曰一切法 不可說二邊見過一異
論師過失智者不立如是三法問曰云何過失答曰別無 應有
是故一異不立雖然 一切法不可得答曰外道 虛妄分別邪見智相皆是不善
云何一等虛妄分別不得 不得即是 不得異法異法不得
相異相異異法離異異法不得 不得異法不成異法異法不得 二法一說二法一應
虛妄分別 一者不得無二云何 法相世諦虛妄分別
外道虛妄分別戲論 外道邪見

[0155c13] 自此如是一一觀察迦毘羅 外道虛妄分別不成 一切法一者不然
不滅云何 相差不可得何以 以此經論相應諸法
不可得不然二相 不可得指掌 不可得如是不可得
何以無異不可得如是 不可得指掌云何
指掌不滅不然 不滅手指 指掌青黃
白色不滅云何青黃 不滅青黃

[0156a02] 問曰青黃白色不滅 答曰如是覆疊不滅 白色如是覆疊不滅
是故即是即是青黃 云何意謂 覆疊若爾有法有法
云何是故不成外道 僧佉論一切法

[0156a10] 問曰外道論師一切法 異法 答曰不然譬喻
指掌雖說 不能異法是故不得 世間二種差別一者二者相差
香味不異差別不異差別 云何
香味譬如和合燒瓶 赤色青色香味 不可得
不滅

[0156a23] 問曰不然譬如 不滅 不滅如是答曰譬喻相似
先有前後 先有外道 論師一切法異義

[0156a29] 問曰尼揵外道論師一切法迦毘羅 論師過失一異是故 譬如燈明
無明無明 是故
譬如別處不可得 世間 是故若一
若一 故我云何答曰 不然僧佉過失無異
何等僧佉一如何等 云何燈明一者 即是即是唯有
二法一者云何 指掌差別差別 指掌差別若一云何是故不得
一言一異不成外道尼犍 一切法

[0156b20] 問曰若提子論師僧佉論師一切法 一異過失若提子一切法 不許是故
僧佉過失雖然不得無不 云何答曰不然譬喻譬喻 世諦有如第一義諦如是
是故我所 法體法體以此 不成以此畢竟
畢竟 一者即是 不滅不滅若爾云何虛妄分別
一異若爾 即是即是 是故是故不得
一異皆是虛妄分別唯有言說 實義如是覺因如是 外道若提子論師一切法

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

* * *

【經文資訊大正藏 32 No. 1639 提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary