Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 17

Volume 17 Jingji Section 經集部

No.Title
721 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 正法念處經
722 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Miao Fa Sheng Nian Chu Jing) 妙法聖念處經
723 Fenbie Yebao Lue Jing 分別業報略經
724 Fo Shuo Zuiye Ying Bao Jiaohua Diyu Jing 佛說罪業應報教化地獄經
725 Fo Shuo Liu Dao Jiatuo Jing 佛說六道伽陀經
726 Liu Qu Lunhui Jing 六趣輪迴經
727 Daśākuśalakarmapathanirdeśa (Shi Bu Shan Ye Dao Jing) 十不善業道經
728 Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 諸法集要經
729 Fo Shuo Fenbie Shan E Suo Qi Jing 佛說分別善惡所起經
730 Fo Shuo Chuchu Jing 佛說處處經
731 Fo Shuo Shiba Nili Jing 佛說十八泥犁經
732 Fo Shuo Ma Yi Jing 佛說罵意經
733 Fo Shuo Jian Yi Jing 佛說堅意經
734 Fo Shuo Gui Wen Mulian Jing 佛說鬼問目連經
735 Sutra on Four Wishes (Fo Shuo Si Yuan Jing) 佛說四願經
736 Sutra on the Four Articles of Self-Injury (Fo Shuo Si Zi Qin Jing) 佛說四自侵經
737 Suo Yu Zhi Huan Jing 所欲致患經
738 Fo Shuo Fenbie Jing 佛說分別經
739 Fo Shuo Man Fa Jing 佛說慢法經
740 Fo Shuo E Duo He Duo Qi Jing 佛說頞多和多耆經
741 Wu Ku Zhang Ju Jing 五苦章句經
742 Fo Shuo Zi Ai Jing 佛說自愛經
743 Fo Shuo Zhongxin Jing 佛說忠心經
744 Śrīkaṇṭhasūtra (Fo Shuo Chu Kong Zai Huan Jing) 佛說除恐災患經
745 Fo Shuo Za Zang Jing 佛說雜藏經
746 E Gui Baoying Jing 餓鬼報應經
747a Fo Shuo Zui Fu Baoying Jing 佛說罪福報應經
747b Fo Shuo Lunzhuan Wu Dao Zui Fu Baoying Jing 佛說輪轉五道罪福報應經
748 Fo Shuo Hu Jing Jing 佛說護淨經
749 Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 佛說因緣僧護經
750 Shami Luo Jing 沙彌羅經
751a Fo Shuo Wu Wu Fanfu Jing 佛說五無反復經
751b Fo Shuo Wu Wu Fan Fu Jing 佛說五無返復經
752 Fo Shuo Wu Wu Fan Fu Jing 佛說五無返復經
753 Shi Er Pin Shengsi Jing 十二品生死經
754 Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 佛說未曾有因緣經
755 Southern Qi 佛說淨意優婆塞所問經
756 Southern Qi 佛說八無暇有暇經
757 Southern Qi 佛說身毛喜豎經
758 Anityatāsūtra (Fo Shuo Zhu Xing Youwei Jing) 佛說諸行有為經
759 Āyuṣparyantasūtra (Fo Shuo Jiaoliang Shouming Jing) 佛說較量壽命經
760 Wei Ri Za Nan Jing 惟日雜難經
761 Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 佛說法集經
762 Arthaviniścayadharmaparyāyasūtra (Fo Shuo Jueding Yi Jing) 佛說決定義經
763 Fo Shuo Fa Cheng Yi Jueding Jing 佛說法乘義決定經
764 Dharmasangraha (Fo Shuo Fa Ji Ming Shu Jing) 佛說法集名數經
765 Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 本事經
766 Dharmaśarīrasūtra (Fo Shuo Fashen Jing) 佛說法身經
767 Fo Shuo San Pin Dizi Jing 佛說三品弟子經
768 San Hui Jing 三慧經
769 Fo Shuo Si Bei Jing 佛說四輩經
770 Sūtra on the Four Unattainable Things (Fo Shuo Si Bu Ke De Jing) 佛說四不可得經
771 Si Pin Xue Fa Jing 四品學法經
772 Caturdharmakasūtra (Dasheng Si Fa Jing) 大乘四法經
773 Caturdharmakasūtra (Fo Shuo Pusa Xiuxing Si Fa Jing) 佛說菩薩修行四法經
774 Catuṣkanirhārasūtra (Dasheng Si Fa Jing) 大乘四法經
775 Fo Shuo Si Wu Suo Wei Jing 佛說四無所畏經
776 Bahudhātukasūtra (Fo Shuo Si Pin Famen Jing) 佛說四品法門經
777 Fo Shuo Xian Zhe Wu Fude Jing 佛說賢者五福德經
778 Fo Shuo Pusa Nei Xi Liu Boluomi Jing 佛說菩薩內習六波羅蜜經
779 Sutra on the Eight Realizations of the Great Beings 佛說八大人覺經
780 Daśabalasūtra (Fo Shuo Shi Li Jing) 佛說十力經
781 Daśabalasūtra (Fo Shuo Fo Shi Li Jing) 佛說佛十力經
782 Fo Shuo Shi Hao Jing 佛說十號經
783 Sutra on the Twelve Ascetic Practices (Fo Shuo Shi Er Toutuo Jing) 佛說十二頭陀經
784 The Sutra of Forty-Two Sections 四十二章經 *
785 De Dao Ti Cheng Xizhang Jing 得道梯橙錫杖經
786 Fo Shuo Mu Huan Zi Jing 佛說木槵子經
787 Manshushili Zhou Cang Zhong Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing 曼殊室利呪藏中校量數珠功德經
788 Fo Shuo Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing 佛說校量數珠功德經
789 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經
790 Commentary on the Fo Shuo Bei Sutra 佛說孛經抄
791 Fo Shuo Chujia Yuan Jing 佛說出家緣經
792 Fo Shuo Fa Shou Chen Jing 佛說法受塵經
793 Fo Shuo Fo Yi Jing 佛說佛醫經
794a Fo Shuo Shi Feishi Jing 佛說時非時經
794b Fo Shuo Shi Feishi Jing 佛說時非時經
795 Fo Zhi Shen Jing 佛治身經
796 Fo Shuo Jian Zhengjing 佛說見正經
797a Fo Shuo Pinqiong Lao Gong Jing 佛說貧窮老公經
797b Fo Shuo Pinqiong Lao Gong Jing 佛說貧窮老公經
798 Fo Shuo Jin Xue Jing 佛說進學經
799 Fo Shuo Lue Jiao Jie Jing 佛說略教誡經
800 Fo Shuo Wushang Chu Jing 佛說無上處經
801 Anityatāsūtra (Fo Shuo Wuchang Jing) 佛說無常經
802 Fo Shuo Xinjie Zhili Jing 佛說信解智力經
803 Fo Shuo Qing Jing Xinjing 佛說清淨心經
804 Fo Shuo Jie You Jing 佛說解憂經
805 Fo Shuo Zhantan Shu Jing 佛說栴檀樹經
806 Fo Shuo Ku Shu Jing 佛說枯樹經
807 Lokānuvartanasūtra (Fo Shuo Nei Cang Bai Bao Jing) 佛說內藏百寶經
808 Lokānuvartanasūtra (Fo Shuo Du Zi Jing) 佛說犢子經
809 Fo Shuo Ru Guang Fojing 佛說乳光佛經
810 Buddhasaṅgītisūtra (Zhu Fo Yao Ji Jing) 諸佛要集經
811 Buddakṣepana (Fo Shuo Jueding Zong Chi Jing) 佛說決定總持經
812 Sutra on the Characteristic Marks on the Buddha's Person that were the Result of the Fifty Causes of the Practice of a Bodhisattva (Pusa Xing Wushi Yuan Shen Jing) 菩薩行五十緣身經
813 Hastikakṣyā (Fo Shuo Wu Xiwang Jing) 佛說無希望經
814 Hastikakṣyā (Fo Shuo Xiang Ye Jing) 佛說象腋經
815 Tan Mo Mi Duo 曇摩蜜多
816 Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 佛說道神足無極變化經
817 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra (Fo Shuo Da Jing Famen Jing) 佛說大淨法門經
818 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra (Da Zhuangyan Famen Jing) 大莊嚴法門經
819 Fo Shuo Fa Changzhu Jing 佛說法常住經
820 Fo Shuo Yan Daosu Ye Jing 佛說演道俗業經
821 Tathāgatagarbhasūtra (Dafangguang Rulai Mimi Cang Jing) 大方廣如來祕密藏經
822 Fo Shuo Zhu Fa Yong Wang Jing 佛說諸法勇王經
823 Fo Shuo Yiqie Fa Gao Wang Jing 佛說一切法高王經
824 Zhu Fa Zuishang Wang Jing 諸法最上王經
825 Fo Shuo Shen Shen Da Huixiang Jing 佛說甚深大迴向經
826 Dizi Si Fu Sheng Jing 弟子死復生經
827 Fo Shuo Xiedai Geng Zhe Jing 佛說懈怠耕者經
828 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha (Wu Zi Bao Qie Jing) 無字寶篋經
829 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha (Dasheng Li Wenzi Pu Guangming Cang Jing) 大乘離文字普光明藏經
830 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha (Dasheng Bian Zhao Guangming Cang Wu Zi Famen Jing) 大乘遍照光明藏無字法門經
831 Buddakṣepana (Bang Fojing) 謗佛經
832 Fo Yu Jing 佛語經
833 Paramārthadharmavijayasūtra (Di Yi Yi Fa Sheng Jing) 第一義法勝經
834 Paramārthadharmavijayasūtra (Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing) 大威燈光仙人問疑經
835 Siṃhanādikasūtra (Rulai Shizi Hou Jing) 如來師子吼經
836 Siṃhanādikasūtra (Dafangguang Shizi Hou Jing) 大方廣師子吼經
837 Fo Shuo Chusheng Putixin Jing 佛說出生菩提心經
838 Fo Shuo Fa Pu Ti Xin Po Zhu Mo Jing 佛說發菩提心破諸魔經
839 Zhan Cha Shan Eye Bao Jing 占察善惡業報經
840 Chengzan Dasheng Gongde Jing 稱讚大乘功德經
841 Shuo Miao Fa Jueding Yezhang Jing 說妙法決定業障經
842 Dafang Guang Yuan Jue Xiu Duo Luo Le Yi Jing 大方廣圓覺修多羅了義經
843 Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 佛陀多羅
844 Fo Shuo Dafangguang Wei Ceng You Jing Shanqiao Fangbian Pin 佛說大方廣未曾有經善巧方便品
845 Fo Shuo Zun Na Jing 佛說尊那經
846 Nairātmyaparipṛcchānirdeśa (Wai Dao Wen Sheng Dasheng Fa Wuwo Yi Jing) 外道問聖大乘法無我義經
847 Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 大乘修行菩薩行門諸經要集
Remaining volumes Not yet available

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes