Back to collection

Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記

Scroll 3

Click on any word to see more details.

涅槃第三
沙門慧遠

[0671c23] 自下第三解脫迦葉 以為 相從中有九十四細分一百
第二十切中別有第二十 別有四句第二十希有 其二第二十兩句
三十甚深第五十一平等 兩句第六十七中有其三是故一百一一句
應有解釋三結即如 難解分別今文多少不定 無後中間
解釋 解脫解脫 不定
便不定 繫縛 即如向前二乘
即如如下文中亦即涅槃虛空佛性 決定菩提一切佛法 即如
可知一切有為 出生一切無漏善法第八十九 諸見有為法邪見無漏
正見 外道所有邪見 我有無我空見非我無我非有
法理 取著不斷我見出生無漏善法所謂佛性不斷不足
佛性即真即如 空空第九外道所得解脫 外道解脫虛誑無實名為空空不同
不空解空空空 所有空義即是外道尼乾解脫 而是尼乾解脫解空不如
即可不空第九十一 非有不足 空空前門不空
中有不空
無水空義得名不空 名為不空 名為不空上文滅盡猶存
相似如是不空不可 空義不得 香味不空無水
不空解脫不可說無水 得名不可說
不空不可說不空 不得有色香味不空無水以是三重相對
二十五有 煩惱一切苦一切 無二十五有果眾苦無常
無我以為一切苦一切 一切有為行者無業善惡二業 初一貫通
下次不空常樂我淨 相好名為 解脫猶如同喻上來
解脫全同 破壞明喻異法解脫 即可名曰第九十二
不同大菩提所以果決所以無疑重顯可知
第九十三遠離生死因果 離生離生 別有一切
無常諸相一切 一切煩惱斷惑 生死斷惑一切因緣業因一切
果報業果初一貫通 即如涅槃一切生下第九十四 怖畏安樂就此
難解分別初中法文 不足一切眾生怖畏生死三歸 三歸安樂鹿獵師
怖畏生死煩惱既得三歸 安樂其所可知解脫 解脫即如佛法無量
無盡法性虛空決定 以此等同既然 難解重顯
向前宣說三歸依若是解脫 即如若是一異相反 前言三歸安樂
問答問答三歸一異 問答涅槃 決定如來云何三執
向前宣說七法不足 歸依涅槃云何答應 一邊一邊可知三論
有法如來 一下一切眾生怖畏三歸依
三歸佛性決定涅槃 第二是故諸法名義
一異法施唯有二門名義 體用同異 名義名義
隱顯具有四句名義名義
有法 三門有法名義第二
名為 名下後門佛法
義門各異不同 名為即是解義法名不覺解義
和合解義涅槃解義 空名法性 不同行善無礙
其三非一 之中是故三歸不得 結成波闍波提供養眾僧
三歸波闍波提姨母便 乳養出家 [*] 。
奉獻恩愛 功德供養供眾三歸 三義是故
異義自下第三一異 如來後段 宣說三歸差別
三歸依宣說佛性涅槃如是 佛境上來解脫之中 三歸依一異下次所得安樂 迦葉畢竟安樂
云何寂樂涅槃 別有一對 涅槃寂樂一切向後
涅槃 第二是故寂樂以為涅槃解脫 初中四句出生
業煩惱名為受苦 三界斷除結業 除名出生
三假顯德同行菩薩 同伴請問如來生死未名 顯德
永安安樂下次如來 畢竟遠離二十五有合上 第四句身安樂第二中斷一切
受者五受如是常樂 問曰無常獲得受想 亦復如是云何
中有其二境界違順證法 攝受正法名為其後不違可知

[0673c06] 第三解脫自下 第四何故上來借喻 解脫中有
一明上來所立云何如來 明喻不得中有 真解脫一切人天
所以無比 如來 有時因緣中有四問
迦葉不生不滅解脫答言第二迦葉同法不生解脫 虛空無生解脫不然
何故不然如來反問迦蘭 第四迦葉如來讚嘆迦葉 別有
不可下劣迦葉迦蘭 迦葉 無異三佛
迦蘭迦蘭 解脫不比虛空可知上來廣明
有時因緣所謂有時 因緣佛德即如 自下第二解釋所以真解脫
一切化生 因緣自下第三 無比不可
略舉因緣略舉指斥不可以 真解脫化生
悉皆上來 一明自下第二明喻 不得迦葉一向言喻 一向云何如來二種
明法不定不定別有 佛法不得報身不得以是因緣
種種譬喻第二便 因緣第一初中 如來反問迦葉三迦葉如來
讚嘆佛法不可得 害得有人應身刀劍瞋心
佛法逼真如來法身 平等變故如來無瞋下次 如來身其一
迦葉 對上 惡心向後惡心無間成為
不可何以如來身不可壞 人身分齊名身法身
不可壞所以 所以不可壞無身 不可壞法性身體不可壞
結成惡心 名為惡心譬喻言說 無間無間
以是因緣譬喻實法 以是惡心成就無間因緣 得令大眾真法
不明可知第二中文 如來反問迦葉三迦葉如來 讚嘆初中惡人應身
顯示報身逼真名為有名 諸相 [/] 報佛大悲願力
不絕應身如來名為 便惡心磨刀報身如來明鑒知己從化 [/]
廣說 [/] 聖化生殺 [/] 安住實際
可知迦葉 不可 無罪
有罪以是 不論可知自下第三 第二以是因緣種種真解脫 [/]
種種無量阿僧 結成無喻