Back to collection

Treatise on the Mystery of the Mahayana 大乘玄論

Scroll 2

Click on any word to see more details.

大乘玄論卷第二
吉藏

[0025a19] 八不

[0025a20] 第一大意 第二中道 第三 智慧中道 第四 第五 第六

[0025a23] 第一大意八不諸佛之中 行處華嚴經文殊法常一切 無畏一道出生無異即是
八不眾經故經云不一 不二不常亦不斷不來亦不出不生 不及
一法不無不得一向一種 非有無有不得不 未曾有
故知諸法 三字不異還是一意八不諸法具有還是
有所所以深奧 廣大深處即是八不 一切法故知深奧
不及有理 即是小乘觀行有所 斷常深遠
只是 不無亦復 深處只是廣闊
對治有無 即為有為不絕 不絕絕非不絕不義
如是不亦何所 不定有無斷常 隨處
而言八不深義 未始三修 未始不明十二門論使
無有云何有無有無既已有無豈非不義不義 未始
未始不一不明豈不 深義即是菩薩觀行深遠即是聲聞不義廣明
涅槃八不 勝法深義深義八不不生論師
不生不妨有種生相 本來不生十方三世一切 佛法無非不生成實論真理
不生大乘有理如是 一法不生有理 應有常住不生
如是諸法不生不生 無生法忍不生對生 不生亦復不滅有無三時
不可得 不異

[0025c15] 第二中道論師八不不同 八不真諦中道真諦不生 不滅中道即是真諦不無中道
不是俗諦中道不然不解大乘論 小乘如此八不 即是二諦論師中道一世
中道真諦中道真俗中道 中道世諦不出三假三假中道不一不異中道何者
四微不一四塵不異 假實不一不異不一 不異中道二相不常不斷
相續不同補處續假 一明續假識心 當中傳開續假
即是 不同相與不斷不常不斷 明相中道三相中道即是
相待色心名為 長短君臣父子 如此乃至
父子名為不定 相待中道假而 通明世諦中道真諦
無名無相寄名相待無故 亦復非有非有無名真諦中道真俗 中道俗諦實有真諦
無非非有無名中道 法師義疏法師 學士安樂寺
法師善能成就十四一部法師法師 一遍印可
二諦中道云何諸法 法性 無相無相即真
非有 假有即真 非有非有真俗
一中真諦無相非有真諦中道 俗諦非有 非有俗諦中道
中道中道 一體意趣有所 斷常一一俗諦
中道中道假名不一實法不異不異二法一法 四塵四塵四塵其實
不異不異 假名不二不得實名不一二法云何中道
名為中道二法中道色心二法中道色心 三聚假實中道
相成中道色心因故 不一不異不一 不異假名何為
無物不可虛妄 破開即此 有法中道顛倒
別名中道 非有俗諦中道 中道小兒百草
之中佛法之中正是外道百論迦毘羅弟子僧佉經 非有無為中道若爾
正是僧佉義破相中道續假 無常念念 不住不滅
有為法二義一念不論 不滅相續不然 不滅應有諸法無非
新生居士 不滅不滅 不滅剎那念念
不曾不滅不滅不滅斷常 得中一法不滅二義 中道不然一法不滅
無有一法不滅消亡何處 不滅相續一法 名為名為
二法一法名目二法 一法一法 童子眼目中道
何處一法不滅一法 虛空 不滅相違
一色中道二義名目 二義不見中道何為
破相 法立 不虛
不虛外道 不當不虛 何處長短不然
自在不在自在不在見長 何處長長不須
長成 名為
如是廣破破相 可燃真諦中道不生不滅無相無名所以寄名
非有寄名中道不然 無名寄名有所有所有所
真理邪見真是 假名寄名真諦世諦虛假何者 名為世諦得名真諦
寄名不須 行人云何中道寄名 不可不可
無名寄名真理無名無相無人 有名
世諦真理乃是世諦中道真理云何真諦中道 無相無相真諦無相
真理既有即是云何中道 非有無為那是
二諦中道世諦 真諦非有非有中道不然中道則是
世諦非有只是真諦 不同得名中道 非有非有
一中不然即真即是 無相無名而言非有 無為中道中道
語言佛法中道 中道阿梨耶識本來不生不滅古今 妄想
名為如來藏十地 斷除妄想六識六識妄想 名為法身譬如風起
皎日法身所以不生 現生不滅因果非一故經云真法猶如虛空現形
不然法身為何 外道 何以中道本來四句
淨法顛倒煩惱修得 十地煩惱本來法身不能 不能
大乘無所得八不中道不同無異山中 不語不語不語
假名不語不語 不語不為不為即是 世諦中道相待
生滅合為世諦真諦不語 不語不語不語 不為不無不語不為則是
不無真諦中道相待 不滅不生即是不生不滅合為 真諦二諦中道
不語不語即是非有 無非不無二諦中道生滅不生 必須
在生
不待在生不待不待 獨存不待孤立如斯生滅皆是 自性因緣義宗無有
無生世諦假名生滅生生生滅無生
無生 不獨孤立 皆是因緣假名因緣生所以
因緣所以不滅不生不滅 名為世諦中道不復 世諦生滅真諦不生不滅
所以空有世諦有空真諦 不生不滅不生不滅不生不滅 世諦生滅真諦不生世諦生滅
生滅真諦不生不生 不生不滅真諦中道 二諦中道有為世諦
真諦不生不滅不生即是生滅 不生生滅即是不生生滅不生 生滅生滅不生即非不生
生滅不生二諦中道 可解不常不斷文言有人不受不生不滅不常不斷
成實釋文相續念念生滅 斷常所以不信不常不斷 廣破有人不受不生不滅
不常不斷不受不生不滅即是 不生不滅不常不斷 不常不斷斷常