Huayan Yi Cheng Shi Xuan Men 華嚴一乘十玄門

Spoken by Du Shun, composed by Zhi Yan

Colophon

第 45 冊 No. 1868 華嚴一乘十玄門 隋 杜順說.唐 智儼撰 共 1 卷
Volume 45, No. 1868, Huayan Yi Cheng Shi Xuan Men, Spoken by Du Shun in the Sui, compiled by Zhi Yan in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Du Shun and Zhi Yan, 《華嚴一乘十玄門》 'Huayan Yi Cheng Shi Xuan Men,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 45, No. 1868, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T45n1868.

Collection vocabulary analysis