Xiu Huayan Ao Zhi Wang Jin Hai Yuan Guan 修華嚴奧旨妄盡還源觀

Narrated by Fa Zang

Colophon

第 45 冊 No. 1876 修華嚴奧旨妄盡還源觀 唐 法藏述 共 1 卷
Volume 45, No. 1876, Xiu Huayan Ao Zhi Wang Jin Hai Yuan Guan, Narrated by Fa Zang in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Fa Zang, 《修華嚴奧旨妄盡還源觀》 'Xiu Huayan Ao Zhi Wang Jin Hai Yuan Guan,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 45, No. 1876, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T45n1876.

Collection vocabulary analysis