Jin Guangming Chanfa Buzhu Yi 金光明懺法補助儀

Compiled by Zun Shi

Colophon

第 46 冊 No. 1945 金光明懺法補助儀 宋 遵式集 共 1 卷 Volume 46, No. 1945 Jin Guangming Chanfa Buzhu Yi Compiled by Zun Shi in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zun Shi, 《金光明懺法補助儀》 'Jin Guangming Chanfa Buzhu Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 46, No. 1945, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T46n1945.

Collection vocabulary analysis