Tiantai Zhizhe Dashi Zhai Ji Lizan Wen 天台智者大師齋忌禮讚文

Narrated by Zun Shi

Colophon

第 46 冊 No. 1948 天台智者大師齋忌禮讚文 宋 遵式述 共 1 卷 Volume 46, No. 1948 Tiantai Zhizhe Dashi Zhai Ji Lizan Wen Narrated by Zun Shi in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zun Shi, 《天台智者大師齋忌禮讚文》 'Tiantai Zhizhe Dashi Zhai Ji Lizan Wen,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 46, No. 1948, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T46n1948.

Collection vocabulary analysis