Qing Guanshiyin Pusa Xiao Fu Duhai Tuoluoni Sanmei Yi 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀

Compiled by Zun Shi

Colophon

第 46 冊 No. 1949 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀 宋 遵式集 共 1 卷 Volume 46, No. 1949 Qing Guanshiyin Pusa Xiao Fu Duhai Tuoluoni Sanmei Yi Compiled by Zun Shi in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zun Shi, 《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀》 'Qing Guanshiyin Pusa Xiao Fu Duhai Tuoluoni Sanmei Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 46, No. 1949, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T46n1949.

Collection vocabulary analysis