Wang Sheng Jing Tu Chan Yuan Yi 往生淨土懺願儀

Composed by Zun Shi

Colophon

第 47 冊 No. 1984 往生淨土懺願儀 宋 遵式撰 共 1 卷 Volume 47, No. 1984 Wang Sheng Jing Tu Chan Yuan Yi Composed by Zun Shi in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zun Shi, 《往生淨土懺願儀》 'Wang Sheng Jing Tu Chan Yuan Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 47, No. 1984, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T47n1984.

Collection vocabulary analysis