Back to collection

Biographies of Eminent Monks 高僧傳

Scroll 9

Click on any word to see more details.

高僧傳卷第九
會稽嘉祥寺沙門釋慧皎

神異

* 佛圖澄
* 單道開
* 竺佛調
* 耆域

佛圖澄

[0383b16]佛圖澄西域人出家清真誦經數百萬文義學士論辯
符契無能罽賓名師西域得道晉懷帝永嘉洛陽弘大神呪役使
麻油胭脂千里外事對面潔齋無不洛陽帝京擾亂
石勒屯兵殺戮沙門遇害蒼生於是杖策軍門大將軍奉法
受五戒弟子征伐勝負問曰不覺出眾智謀知行吉凶
將軍神武幽靈沙門非常將軍前後天賜
問曰佛道靈驗可以道術因而至道可以近事燒香
須臾青蓮由此信服因而德化宇內四靈
隨行古今天人十有八九於是痼疾
醫療應時不可河北斫營須臾公知
衣甲遣人不知大將軍所在使未及有言問曰平居何故
忿道士弟子將軍所在不知所之不得使還報惡意
聖人聖人我去通夜明旦昨夜公有是以
大笑道人水源西北何以
答曰不能有神弟子
數人泉源久已乾燥車轍從者心疑難得繩床安息香數百如此
小龍道士有毒有頃水大滿閑坐
小人驚動既而國人鮮卑忿刺殺其弟便
共死內外驚愕莫不善事開方國有
鮮卑明旦食時
前後失色豈可公安伏兵
遣還本國從弟元光初八從弟中山石虎
步騎大戰西弟子中寺寺門弟子
昨日亥時初十洛陽內外無不
相輪禿禿
苦勸長子中軍步騎直指沒水生擒
大眾正生之後天王皇帝改元建平
晉成帝登位今年中有害人百姓
境內八月益加尊重有事而後大和石虎有子暴病
太子扁鵲大和神人楊枝須臾有頃平復
稚子佛寺四月發願建平四月國有大喪不出今年
七月勒死自立遷都傾心和上大寶不加
祿不受祿何以旌德從此已往乘以朝會和上殿常侍以下輿太子諸公
大和司空太子諸公一朝內中弟子法常弟子相遇
宿和上昨夜法常先民有言
不怠敬慎不識愕然於是國人共相惡心和上
所在方面涕唾便利太子得病外國道士自言
弟子正使聖人復出和上神通
明日來者弟子僧慧昨夜天神明日過人有所
僧慧不得便不住太子作亂
從容不解俄而長安北山
弟子法常慘然眾僧須臾東南
有頃中東走馬之際帳下小人公馬不濟任命
正是大司馬公石以為幽州天神昨夜
不解諸處送還有人三百其所彎弓自視
五百不可不可天子後晉
告急人情澄明過去
罽賓大會中有六十羅漢得道主人身後
豈非疆場何為謗三寶佛法云何佛法天下肅清
殺生帝王心體三寶不為暴虐不害無辜至於無賴有罪不得不不得
暴虐恣意殺害陛下一切佛教永隆不能不少
尚書良家大塔在於檀越大法遊獵無度積聚不窮現世福報
正月六月太子臨漳西祈雨自行其日
大雨千里不識禮拜並不弟子向西弟子弟子某處
垂死燒香救護弟子某處見殺忽聞香氣無故救兵臨漳修治承露盤
臨淄阿育王地中承露盤佛像上林茂盛畫圖使
燕國敗績營造寺廟出家真偽混淆多生
佛號世尊國家小人應得沙門高潔正行精進然後道士沙門避役
著作王度郊祀天地西域外國天子
西域人都邑漢人不得出家漢制受命率由舊章流別
不宜國家燒香禮拜典禮淫祀同罪人為沙門
四民外國天子至於
上行永世淫祀樂事於是因之
黃河不生黿桓溫不久字元後果魏縣一流氏族
魏縣言語卓越米穀大路天馬太守二百
非常如期無異陛下殿下不解
光和至今不能驅除
不支為難無可存世閻浮擾擾
終日竊聽推計數百年事驛馬送還城外步行
有所未便合口使合口有若弟子
內外隱士餘年不恭省視傲然
萬邦輿不能屈膝匹夫太公太公對曰
干木皇甫不屈清風
太公豈可隱遁其所供給
有所後秦兵亂弟子西夢見
東北不祥鮮卑中原慕容氏後果中堂
火災幽州四門西南驟雨頗有建武十四七月
時到浮圖胡子變色老胡不能
無言豈非熟視良久八月使弟子
問訊不出佛圖以西殿以東流血
和上何處語云六情使遂便寓言不復遣人
佛寺既是陛下何為陛下
六十彗星鄴宮不從穿[/]官屬三百
轘裂支解漳河弟子