Wang Sheng Xifang Jing Tu Rui Ying Chuan 往生西方淨土瑞應傳

Colophon

第 51 冊 No. 2070 往生西方淨土瑞應傳 共 1 卷 Volume 51, No. 2070; Wang Sheng Xifang Jing Tu Rui Ying Zhuan; 1 scroll

English translations

None

Primary Source

《往生西方淨土瑞應傳》 'Wang Sheng Xifang Jing Tu Rui Ying Chuan,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 51, No. 2070, Accessed 2016-10-31, http://tripitaka.cbeta.org/T51n2070.

Collection vocabulary analysis