Back to collection

Records of the Transmission of the Lamp 景德傳燈錄

Scroll 4

Click on any word to see more details.

景德傳燈錄卷第四


第三十道信大師法嗣七十六

*金陵牛頭山世祖
*第一世法融禪師
*第二世智巖禪師
*第三禪師
*第四世法禪師
*第五世智禪師
*第六慧忠禪師(人見)
*世祖宗法七十
*法融禪師三世十二
*金陵鍾山禪師(人見)
*荊州禪師
*禪師
*白馬禪師
*新安禪師
*彭城禪師
*廣州道樹禪師
*湖州禪師
*新州禪師
*上元禪師
*禪師(禪師)
*禪師(禪師十一無機語句)
*禪師
*東都禪師
*禪師
*湖州義真禪師
*益州禪師
*禪師
*襄陽辯才禪師
*漢南禪師
*西禪師(無機語句)
*禪師
*牛頭山禪師
*天柱禪師(無機語句)
*禪師十二
*宣州安國大師(禪師)
*潤州禪師
*天柱禪師
*杭州徑山禪師(禪師)
*杭州禪師(禪師)
*杭州會通禪師(人見)
*禪師(禪師)
*金華禪師(禪師)
*禪師
*悟禪(徑山禪師)
*青陽禪師
*杭州禪師(無機語句)

[0223c20]不明法嗣

*慧忠禪師三十六(天台雲居潤州棲霞禪師)
*天台山禪師
*天台山雲居禪師(禪師人見)
*牛頭山道性禪師
*江寧禪師
*解縣懷信禪師
*禪師
*北山懷古禪師
*禪師
*牛頭山大智禪師
*白馬善道禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*江寧禪師
*牛頭山禪師
*善道禪師
*照明禪師
*牛頭山法燈禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*禪師
*牛頭山禪師
*初禪
*禪師
*牛頭山禪師
*禪師
*牛頭山禪師
*法常禪師
*龍門禪師
*莊嚴禪師
*禪師
*
*居士
*潤州棲霞寺清源禪師(三十四無機語句)
第三十弘忍大師五世一百

*第一十三
*北宗神秀禪師
*慧安國師
*袁州蒙山明禪(人見)
*楊州奉法禪師
*禪師
*禪師
*禪師
*法照禪師
*越州禪師
*枝江禪師
*常州禪師
*越州禪師
*松山主簿(無機語句)
*第二三十七
*北宗神秀禪師法嗣十九
*五臺山禪師
*河中封禪
*兗州降魔禪師
*道樹禪師
*梁山禪師(人見)
*荊州朗禪師
*嵩山普寂禪師
*大佛山禪師
*西京義福禪師
*禪師
*東京禪師
*太原遍淨禪師
*南嶽禪師
*汝南禪師
*嵩山禪師
*京兆禪師
*晉州霍山禪師
*潤州茅山禪師
*安陸禪師(十四無機語句)
*慧安國師法嗣十八
*洛京禪師(慧安國師)
*和尚
*禪師(人見)
*常山坦然禪師
*圓寂禪師
*西京道禪師
*楊州(禪師)
*工部尚書
*國子祭酒
*祕書監賀知章
*睦州刺史
*禪師(禪師)
*洪州禪師(蒙山明禪)
*江西禪師 撫州禪師
*禪師(禪師)
*禪師(禪師)
*湖州禪師(十五無機語句)
*第三四十九
*荊州朗禪師法嗣
*紫金玄宗禪師
*大梅禪師
*禪師(無機語句)
*嵩山普寂禪師法嗣四十六
*終南山惟政禪師(普寂禪師二十四人見)
*福慧禪師
*禪師
*禪師
*禪師
*敬愛禪師
*兗州禪師
*定州石藏禪師
*南嶽澄心禪師
*南嶽日照禪師
*洛京同德禪師
*蘇州真亮禪師
*禪師
*弋陽法融禪師
*廣陵禪師
*禪師
*洛京真亮禪師
*澤州禪師
*亳州禪師
*梁山禪師
*京兆章敬寺禪師
*一行禪師
*京兆禪師
*定陶居士
*大雄禪師(西京義福禪師)
*西京震動禪師
*禪師
*西京大悲禪師
*西京禪師
*禪師
*禪師
*禪師
*西京滿禪師(降魔禪師)
*西京禪師
*南嶽禪師
*禪師(南嶽禪師)
*京兆藍田禪師(禪師)
*太白山日沒禪師
*白山禪師
*禪師(霍山禪師)
*益州無相禪師(禪師)
*益州松山禪師
*禪師 梓州禪師
*西京禪師(禪師)
*東都禪師(四十五無機語句)
*第四
*惟政禪師法嗣
*定心禪師
*敬愛寺志禪師(無機語句)
*益州無相禪師法嗣
*益州無住禪師(無相禪師人見)
*荊州明月禪師
*山王頭陀
*益州神會禪師
*禪師(禪師無機語句)
*第五
*敬愛寺志禪師法嗣
*嵩山禪師(無機語句)
第三十道信大師法嗣一百八十三七十六

*金陵牛頭山世祖
*第一世法融禪師
*第二世智巖禪師
*第三禪師
*第四世法禪師
*第五世智禪師
*第六慧忠禪師
*世祖宗法八十
*法融禪師三世十二(人見)
*金陵鍾山禪師
*荊州禪師
*禪師
*白馬禪師
*新安禪師
*彭城禪師
*廣州道樹禪師
*湖州禪師
*新州禪師
*上元禪師
*復出
*禪師
*復出
*禪師(十一無機語句)
*禪師
*東都禪師
*禪師
*湖州義真禪師
*益州禪師
*禪師
*襄陽辯才禪師
*漢南禪師
*西禪師(無機語句)
*禪師
*牛頭山禪師
*天柱禪師(無機語句)
*禪師三世十二(人見)
*宣州安國大師
*潤州禪師
*天柱禪師
*杭州徑山禪師
*杭州禪師
*杭州會通禪師
*復出
*金華禪師
*禪師
*復出
*悟禪
*青陽禪師
*杭州中子禪師
*復出
*禪師(無機語句)
*慧忠禪師三十六(人見)
*台山禪師(天台雲居)
*天台山雲居禪師
*牛頭山道性禪師
*江寧禪師
*解縣懷信禪師
*禪師
*北山懷古禪師
*禪師
*牛頭山大智禪師
*白馬善道禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*江寧禪師
*牛頭山禪師
*善道禪師
*照明禪師
*牛頭山法燈禪師
*牛頭山禪師
*牛頭山禪師
*禪師
*牛頭山禪師
*初禪
*禪師
*牛頭山禪師
*禪師
*牛頭山禪師
*法常禪師
*龍門禪師
*莊嚴禪師
*禪師
*
*居士
*復出
*潤州棲霞寺清源禪師(三十四無機語句)
第三十弘忍大師五世一百

*第一十三(人見)
*北宗神秀禪師
*慧安國師
*袁州蒙山明禪
*揚州奉法禪師
*隨州禪師
*禪師
*禪師
*法照禪師
*越州禪師
*枝江禪師
*常州禪師
*越州禪師
*松山主簿(無機語句)
*第二三十七
*北宗神秀禪師法嗣十九(人見)
*五臺山禪師
*河中封禪
*兗州降魔禪師
*道樹禪師
*淮南梁山禪師
*荊州朗禪師
*嵩山普寂禪師
*大佛山禪師
*西京義福禪師
*禪師
*東京禪師
*遍淨禪師
*南嶽禪師
*汝南禪師
*嵩山禪師
*京兆禪師
*晉州霍山禪師
*潤州茅山禪師
*安陸禪師(十四無機語句)
*慧安國師法嗣十八(人見)
*洛京禪師
*和尚
*禪師
*常山坦然禪師
*圓寂禪師
*西京道禪師
*復出
*揚州
*工部尚書
*國子祭酒
*祕書監賀知章
*睦州刺史
*隨州禪師復出
*禪師
*蒙山明禪復出
*洪州禪師
*江西禪師
*撫州禪師
*禪師復出
*禪師
*禪師復出
*禪師
*湖州禪師(十五機緣語句)
*第三四十九
*荊州朗禪師法嗣
*紫金玄宗禪師
*大梅禪師
*禪師(無機語句)
*嵩山普寂禪師法嗣四十六(人見)
*終南山惟政禪師
*福慧禪師
*禪師
*禪師
*禪師
*敬愛禪師
*兗州禪師
*定州石藏禪師
*南嶽澄心禪師
*南嶽日照禪師
*洛京同德禪師
*蘇州真亮禪師
*禪師
*弋陽法融禪師
*廣陵禪師
*禪師
*洛京真亮禪師
*澤州禪師
*亳州禪師
*梁山禪師
*京兆章敬寺禪師
*一行禪師
*京兆禪師
*晉州定陶居士
*西京義福禪師復出
*大雄禪師
*西京震動禪師
*禪師
*西京大悲禪師
*西京禪師
*禪師
*禪師
*禪師
*降魔禪師復出
*西京滿禪師
*西京禪師
*南嶽禪師
*南嶽禪師復出
*禪師
*禪師復出
*京兆藍田禪師
*太白山日沒禪師
*白山禪師
*霍山禪師復出
*禪師
*禪師復出
*益州無相禪師
*益州松山禪師
*禪師
*梓州禪師
*禪師復出
*西京禪師
*東都禪師(四十五無機語句)
*第四
*惟政禪師法嗣
*定心禪師
*敬愛寺志禪師(無機語句)
*益州無相禪師法嗣(人見)
*益州無住禪師
*荊州明月禪師
*山王頭陀
*益州神會禪師
*禪師復出
*禪師(無機語句)
*第五
*敬愛寺志禪師法嗣
*嵩山禪師(無機語句)

第三十道信大師法嗣

金陵牛頭山世祖

[0226c26]第一世法融禪師潤州十九通經大部般若真空一日道世究竟般若正觀
出世茅山投師落髮牛頭山石室貞觀遙觀氣象奇異
尋訪寺僧此間有道出家不是道人道人山中見人
不合道人入山端坐自若問曰在此什麼觀心何人便
大德何所貧道不決西道信禪師何以道信禪師
特來後面別有之類
適來什麼少選宴坐上書一佛
稽首法門同歸方寸河沙妙德一切慧門神通變化具足一切煩惱業障
本來空寂一切因果如夢三界菩提非人性相平等大道如是
自在觀行澄心蕩蕩無礙任意縱橫行住坐臥觸目
總是妙用快樂無憂名為具足何者何者非心不問不許觀行
如何對治從何真心遍知隨心自在對治
常住法身無有變異大師頓教法門諦受吾言向後(泯絕破相
南泉牛頭未見為什麼鳥獸供養南泉步步階梯洞山
為什麼不來南泉不來老師一線洞山尊宿
老宿牛頭未見如何條貫如何紛紛吳越永明
牛頭未見如何牛頭如何牛頭甚多不可)終老
徒眾丹陽八十三百二時建初寺
聽者雲集震動云何得知答曰
色境性空無知心量爾時生前色心養育
無念未曾佛教問曰不見便關心從何不見內心
起名不過關心隨行有相空中問曰無處緣覺了知變為
離生色心前後無緣一念動靜無知
不會自檢何須域外不變不來飛禽知心本性六月處處
不成借問從何問曰恰恰用心安隱恰恰用心恰恰無心名相
繁重無心恰恰常用恰恰無心有心問曰智者相會心路方便
大乘道本性無念真常心路離念不動生滅既有鏡像問曰行者
覺知三心覺知
三昧不能不知無明徐徐其後別有心量不成虛妄
淨業心塵萬分不了無明徐徐名相波浪前途後心無念
性空霜雹縱橫飛鳥五道四魔利劍問曰覺知萬法萬法本來
用心只得用心覺知萬法萬法無賴用心不在問曰簡擇明心現前
用功智障不可不可即真明心存心智障
問曰折中消息安帖行人折中消息消息非難觀心第三
第四無記第五解脫第六真偽第七知法第八無為第九第十雲雨無明鏡像三業
不住不出空有空有折中折中言說安帖無處問曰別有一種
解空無相知覺常用用心真理無用智慧方便言辭如如自如
不由識心知心心心如是知法永劫不能用心