Back to collection

Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 弘明集

Scroll 10

Click on any word to see more details.

弘明集卷第十
建初寺僧祐律師

* 大梁皇帝臣下
* 莊嚴寺法雲法師王朝 (王朝)

大梁皇帝臣下

[0060b08] 賓主 宗旨短長 自行
妄作異端 驚疑往來 遠大
孤陋豈知天地長久溟海 孟軻所知不如不知 不滅浩博
二事以為祭義孝子 禮運三日齋 所見 未詳

莊嚴寺法雲法師王朝

[0060b22] 主上臣下神妙 可知不可說

[0060b25] 主上臣下 三世 草木
風猷法雲

臨川

[0060c01] 得所 當年三世棟梁今日使迷途 自反妙趣

建安

[0060c06] 臣下 玄微 和南

長沙王

[0060c10] 臣下 可以筌蹄洗滌 和南

尚書沈約

[0060c14] 不滅 約法殿臣下一本 外道可以
於是乎萬代 弟子亦即展具 沈約和南

祿太子

[0060c21] 和南詔旨臣下 淵深內教發蒙 使四海十方異見
杜口道俗習誦寤寐 和南

丹陽

[0061a02] 不滅 指事 啟蒙莫不
弟子和南[0061a07] 臣下 發蒙弟子釋教舊聞自來 雷同遠大而已
心靈聞見不知何以闡揚 內外 和南

僕射

[0061a15] 臣下循環 豈能探索日用不知
聖典不無 宗教歸依未能盡性 不無脫機
不斷相續 三世不滅 可謂仰之彌高使
舞蹈不勝弟子 和南

衛尉

[0061a27] 臣下三世 一乘玄遠異端聖上 凝神盡性包括天人內外
豈直群生闡提 宣揚四海來世使聞見 孤子頓首和南

吏部尚書

[0061b05] 臣下一日垂示 研讀精義入神文義 三世發蒙
弟子 和南

太子中

[0061b11] 和南臣下 如來藏使 薪火
便 便外文
出奇據理 負荷群生現在當來之間 何不片言豈可
同時頂戴踊躍 和南

散騎常侍

[0061b23] 弟子和南臣下 發揮禮教實足使淨法增光敬業緣覺孝道人倫
誦讀頂戴 不勝家弟公私 精義奉化 開道
[-] 弟子 和南

常侍

[0061c03] 臣下 天理孤絕三世釋義二事孝道 使
弟子至道遵奉喜躍 和南

太子中

[0061c09] 至尊臣下俯仰 膜拜徘徊竊聞惟一未有 今日萬有
百年攝受動物千古折伏法師決定受持和南

黃門

[0061c17] 和南
皇上神體 三世善言千里禮敬 感人玄風悠悠夜長
蠢蠢一朝鹿苑流於日用 弟子歸向抃悅
周旋不敢管窺和南

侍中

[0062a04] 臣下聖旨 幽微
引文 肉眼迴向發明既往將來 和南

侍中

[0062a12] 臣下指歸無二 不斷入室 弘經中外影響相符
然而發蒙 天地相似千載 一世顛倒浮雲
弟子 頓首

常侍

[0062a21] 臣下 唯一性孔子
妙覺徒然 穿鑿凝滯名教 間然領持舒張抑揚三代汲引
法朗無礙循環頓首

太子詹事

[0062b01] 和南頂戴 不及神理建言 炳然昭著莫不
豈可不期 之至迷路茫茫 主上明體真假
天人諸佛弟子淨土 積累
今日 無由和南

太常

[0062b13] 至尊臣下 蠕動草木無識 無識種智形骸
可悲天地 二諦 三世幾乎聖上四生
六道共相使幽都 弘道
法師服膺法門 始終弟子和南

豫章行事

[0062b25] 宣示臣下聖旨使不滅 主上
異端妄說引禮 虛實孝敬孤子頓首

太中大夫

[0062c03] 主上臣下 至理 下凡浮生
立論經典皆是至於 難以言語道斷 臣下豈不
始終法師弟子 和南

太子洗馬

[0062c12] 臣下披覽 主上凝神 釋典
弟子 和南

御史

[0062c19] 主上群臣 循環發蒙 區位
豈能 金石使持論 [-+(-)] 。
和南

黃門侍郎

[0063a03] 臣下 天道難聞愛育 感動 沿
寸陰 經文凝神墳典 一言
孝敬足以警誡 所謂洋洋嘉言 弟子辨理知音
覿弟子 和南

吏部

[0063a15] 一日有神 不近人情以下 鹿垂示聖旨孝道發揚
弟子頓首 和南

侍中

[0063a21] 神理玄妙 發蒙萬古
不朽 和南

建康

[0063a27] 臣下 不勝皇帝天機 三明金輪
慧日法雲 大千常住 萬古弟子心法
崇信大典舞蹈

建安參軍

[0063b07] 弟子和南垂示臣下 弟子 周易聖人大寶
絕筆孟軻反身 嗚呼淪沒今天
至尊可以 不可可以 不可使黔首長夜
天地弟子 然而燕雀 聖旨人天
莫大一言內外 孺子凡民 白馬
中庸至於弘化魍魎 神蹟 弟子和南

祠部司馬

[0063b26] 垂示臣下周流 精靈凡情不能聖知所以
碌碌 管窺異見 遂迷到此
皇道顯明日月天地終始 足以
近照性靈 使異學羨慕 流通 [-]
司馬和南

豫章功曹參軍

[0063c11] 和南弟子以為取與至於倏忽所以自絕
因果不退 法師能藏
不待鞭策垂示臣下 三世鬼神情狀於焉
天蓋不可 弟子和南

建安