Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集

Compiled by Yuan Zhao

Colophon

第 52 冊 No. 2120 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集 唐 圓照集 共 6 卷 Volume 52, No. 2120 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji Compiled by Yuan Zhao in the Tang in 6 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Yuan Zhao, 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 'Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 52, No. 2120, Accessed 2016-11-01, http://tripitaka.cbeta.org/T52n2120.

References

  1. Goble 2019, pp. 94-96

Collection vocabulary analysis