Glossary and Vocabulary for Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 408 one 答制一十一首
2 408 Kangxi radical 1 答制一十一首
3 408 pure; concentrated 答制一十一首
4 408 first 答制一十一首
5 408 the same 答制一十一首
6 408 sole; single 答制一十一首
7 408 a very small amount 答制一十一首
8 408 Yi 答制一十一首
9 408 other 答制一十一首
10 408 to unify 答制一十一首
11 408 accidentally; coincidentally 答制一十一首
12 408 abruptly; suddenly 答制一十一首
13 408 one; eka 答制一十一首
14 391 zhī to go 百花之發春樹
15 391 zhī to arrive; to go 百花之發春樹
16 391 zhī is 百花之發春樹
17 391 zhī to use 百花之發春樹
18 391 zhī Zhi 百花之發春樹
19 284 shǒu head 凡二十二首
20 284 shǒu Kangxi radical 185 凡二十二首
21 284 shǒu leader; chief 凡二十二首
22 284 shǒu foremost; first 凡二十二首
23 284 shǒu to obey; to bow one's head 凡二十二首
24 284 shǒu beginning; start 凡二十二首
25 284 shǒu to denounce 凡二十二首
26 284 shǒu top; apex 凡二十二首
27 284 shǒu to acknowledge guilt 凡二十二首
28 284 shǒu the main offender 凡二十二首
29 284 shǒu essence; gist 凡二十二首
30 284 shǒu a side; a direction 凡二十二首
31 284 shǒu to face towards 凡二十二首
32 256 biǎo clock; a wrist watch 和上表制集卷第六
33 256 biǎo a coat; outer clothing 和上表制集卷第六
34 256 biǎo a mark; a border 和上表制集卷第六
35 256 biǎo appearance; exterior; bearing 和上表制集卷第六
36 256 biǎo to show; to express; to manifest; to display 和上表制集卷第六
37 256 biǎo a memorial; a memorial to the throne 和上表制集卷第六
38 256 biǎo an example; a model 和上表制集卷第六
39 256 biǎo a stele 和上表制集卷第六
40 256 biǎo a grave inscription 和上表制集卷第六
41 256 biǎo a record; a table; a report; a form 和上表制集卷第六
42 256 biǎo an alias; an alternative name 和上表制集卷第六
43 256 biǎo a meter; an instrument; a gauge 和上表制集卷第六
44 256 biǎo a prostitute 和上表制集卷第六
45 256 biǎo Biao 和上表制集卷第六
46 256 biǎo to put on a coat 和上表制集卷第六
47 256 biǎo to praise 和上表制集卷第六
48 256 biǎo to tell; to declare 和上表制集卷第六
49 256 biǎo to present a memorial 和上表制集卷第六
50 256 biǎo to recommend 和上表制集卷第六
51 256 biǎo to investigate; to review 和上表制集卷第六
52 256 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 和上表制集卷第六
53 256 biǎo to give medicine for driving out cold 和上表制集卷第六
54 256 biǎo to adorn 和上表制集卷第六
55 256 biǎo to mark; to indicate 和上表制集卷第六
56 256 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 和上表制集卷第六
57 256 biǎo designation; vijñapti 和上表制集卷第六
58 218 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 上都長安西明寺沙門釋圓照集
59 218 沙門 shāmén sramana 上都長安西明寺沙門釋圓照集
60 218 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 上都長安西明寺沙門釋圓照集
61 216 day of the month; a certain day 大曆十一年十月二十九日
62 216 Kangxi radical 72 大曆十一年十月二十九日
63 216 a day 大曆十一年十月二十九日
64 216 Japan 大曆十一年十月二十九日
65 216 sun 大曆十一年十月二十九日
66 216 daytime 大曆十一年十月二十九日
67 216 sunlight 大曆十一年十月二十九日
68 216 everyday 大曆十一年十月二十九日
69 216 season 大曆十一年十月二十九日
70 216 available time 大曆十一年十月二十九日
71 216 in the past 大曆十一年十月二十九日
72 216 mi 大曆十一年十月二十九日
73 216 sun; sūrya 大曆十一年十月二十九日
74 216 a day; divasa 大曆十一年十月二十九日
75 215 dié documents; records 并使牒
76 215 dié dispatch 并使牒
77 210 fèn to offer; to present 謹於元日跪而奉進
78 210 fèng to receive; to receive with respect 謹於元日跪而奉進
79 210 fèng to believe in 謹於元日跪而奉進
80 210 fèng a display of respect 謹於元日跪而奉進
81 210 fèng to revere 謹於元日跪而奉進
82 210 fèng salary 謹於元日跪而奉進
83 210 fèng to serve 謹於元日跪而奉進
84 210 fèng Feng 謹於元日跪而奉進
85 210 fèng to politely request 謹於元日跪而奉進
86 210 fèng to offer with both hands 謹於元日跪而奉進
87 210 fèng a term of respect 謹於元日跪而奉進
88 210 fèng to help 謹於元日跪而奉進
89 210 fèng offer; upanī 謹於元日跪而奉進
90 208 不空 bù kōng unerring; amogha 唐贈司空大辨正廣智不空三藏和上碑一
91 208 不空 bù kōng Amoghavajra 唐贈司空大辨正廣智不空三藏和上碑一
92 196 chéng honesty; sincerity 監使李憲誠進金字法華經表一首
93 196 chéng Sincerity 監使李憲誠進金字法華經表一首
94 183 使 shǐ to make; to cause 監使李憲誠進金字法華經表一首
95 183 使 shǐ to make use of for labor 監使李憲誠進金字法華經表一首
96 183 使 shǐ to indulge 監使李憲誠進金字法華經表一首
97 183 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 監使李憲誠進金字法華經表一首
98 183 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 監使李憲誠進金字法華經表一首
99 183 使 shǐ to dispatch 監使李憲誠進金字法華經表一首
100 183 使 shǐ to use 監使李憲誠進金字法華經表一首
101 183 使 shǐ to be able to 監使李憲誠進金字法華經表一首
102 183 使 shǐ messenger; dūta 監使李憲誠進金字法華經表一首
103 179 to use; to grasp 故軸以珍奇
104 179 to rely on 故軸以珍奇
105 179 to regard 故軸以珍奇
106 179 to be able to 故軸以珍奇
107 179 to order; to command 故軸以珍奇
108 179 used after a verb 故軸以珍奇
109 179 a reason; a cause 故軸以珍奇
110 179 Israel 故軸以珍奇
111 179 Yi 故軸以珍奇
112 179 use; yogena 故軸以珍奇
113 178 chì imperial decree 勅大興善寺都維那法高依前句當制一首
114 178 chì Daoist magic 勅大興善寺都維那法高依前句當制一首
115 174 三藏 sān zàng San Zang 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
116 174 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
117 174 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
118 173 Buddhist temple; monastery; mosque 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
119 173 a government office 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
120 173 a eunuch 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
121 173 Buddhist temple; vihāra 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
122 162 big; huge; large 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
123 162 Kangxi radical 37 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
124 162 great; major; important 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
125 162 size 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
126 162 old 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
127 162 oldest; earliest 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
128 162 adult 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
129 162 dài an important person 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
130 162 senior 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
131 162 an element 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
132 162 great; mahā 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
133 152 yán to speak; to say; said 臣憲誠言
134 152 yán language; talk; words; utterance; speech 臣憲誠言
135 152 yán Kangxi radical 149 臣憲誠言
136 152 yán phrase; sentence 臣憲誠言
137 152 yán a word; a syllable 臣憲誠言
138 152 yán a theory; a doctrine 臣憲誠言
139 152 yán to regard as 臣憲誠言
140 152 yán to act as 臣憲誠言
141 152 yán word; vacana 臣憲誠言
142 152 yán speak; vad 臣憲誠言
143 149 to go; to 恩命令有則法師於興善寺開講表一
144 149 to rely on; to depend on 恩命令有則法師於興善寺開講表一
145 149 Yu 恩命令有則法師於興善寺開講表一
146 149 a crow 恩命令有則法師於興善寺開講表一
147 147 jǐn to be cautious; to be careful 謹於元日跪而奉進
148 147 jǐn sincere; solemn 謹於元日跪而奉進
149 147 jǐn taciturn; reticent 謹於元日跪而奉進
150 147 jǐn to strictly prohibit 謹於元日跪而奉進
151 144 děng et cetera; and so on 等入內道場念誦
152 144 děng to wait 等入內道場念誦
153 144 děng to be equal 等入內道場念誦
154 144 děng degree; level 等入內道場念誦
155 144 děng to compare 等入內道場念誦
156 144 děng same; equal; sama 等入內道場念誦
157 143 nián year 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
158 143 nián New Year festival 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
159 143 nián age 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
160 143 nián life span; life expectancy 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
161 143 nián an era; a period 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
162 143 nián a date 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
163 143 nián time; years 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
164 143 nián harvest 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
165 143 nián annual; every year 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
166 143 nián year; varṣa 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
167 141 zhōng middle 伏奉中使美庭瓌宣
168 141 zhōng medium; medium sized 伏奉中使美庭瓌宣
169 141 zhōng China 伏奉中使美庭瓌宣
170 141 zhòng to hit the mark 伏奉中使美庭瓌宣
171 141 zhōng midday 伏奉中使美庭瓌宣
172 141 zhōng inside 伏奉中使美庭瓌宣
173 141 zhōng during 伏奉中使美庭瓌宣
174 141 zhōng Zhong 伏奉中使美庭瓌宣
175 141 zhōng intermediary 伏奉中使美庭瓌宣
176 141 zhōng half 伏奉中使美庭瓌宣
177 141 zhòng to reach; to attain 伏奉中使美庭瓌宣
178 141 zhòng to suffer; to infect 伏奉中使美庭瓌宣
179 141 zhòng to obtain 伏奉中使美庭瓌宣
180 141 zhòng to pass an exam 伏奉中使美庭瓌宣
181 141 zhōng middle 伏奉中使美庭瓌宣
182 140 shàng top; a high position 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
183 140 shang top; the position on or above something 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
184 140 shàng to go up; to go forward 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
185 140 shàng shang 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
186 140 shàng previous; last 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
187 140 shàng high; higher 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
188 140 shàng advanced 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
189 140 shàng a monarch; a sovereign 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
190 140 shàng time 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
191 140 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
192 140 shàng far 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
193 140 shàng big; as big as 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
194 140 shàng abundant; plentiful 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
195 140 shàng to report 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
196 140 shàng to offer 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
197 140 shàng to go on stage 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
198 140 shàng to take office; to assume a post 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
199 140 shàng to install; to erect 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
200 140 shàng to suffer; to sustain 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
201 140 shàng to burn 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
202 140 shàng to remember 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
203 140 shàng to add 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
204 140 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
205 140 shàng to meet 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
206 140 shàng falling then rising (4th) tone 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
207 140 shang used after a verb indicating a result 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
208 140 shàng a musical note 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
209 140 shàng higher, superior; uttara 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
210 139 qǐng to ask; to inquire 僧元晈請度僧表一首
211 139 qíng circumstances; state of affairs; situation 僧元晈請度僧表一首
212 139 qǐng to beg; to entreat 僧元晈請度僧表一首
213 139 qǐng please 僧元晈請度僧表一首
214 139 qǐng to request 僧元晈請度僧表一首
215 139 qǐng to hire; to employ; to engage 僧元晈請度僧表一首
216 139 qǐng to make an appointment 僧元晈請度僧表一首
217 139 qǐng to greet 僧元晈請度僧表一首
218 139 qǐng to invite 僧元晈請度僧表一首
219 138 bìng to combine; to amalgamate 并答
220 138 bìng to combine 并答
221 138 bìng to resemble; to be like 并答
222 138 bìng to stand side-by-side 并答
223 138 bīng Taiyuan 并答
224 138 bìng equally; both; together 并答
225 136 huì favor; benefit; blessing; kindness 沙門崇惠登刀梯歌一首
226 136 huì Hui 沙門崇惠登刀梯歌一首
227 136 huì to confer 沙門崇惠登刀梯歌一首
228 136 huì to spoil; to dote on 沙門崇惠登刀梯歌一首
229 136 huì gentle; amiable 沙門崇惠登刀梯歌一首
230 136 huì would you be so kind 沙門崇惠登刀梯歌一首
231 136 huì Kindness 沙門崇惠登刀梯歌一首
232 136 huì devotion; mati 沙門崇惠登刀梯歌一首
233 132 wéi to act as; to serve 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
234 132 wéi to change into; to become 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
235 132 wéi to be; is 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
236 132 wéi to do 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
237 132 wèi to support; to help 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
238 132 wéi to govern 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
239 132 wèi to be; bhū 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
240 128 suǒ a few; various; some 所進知
241 128 suǒ a place; a location 所進知
242 128 suǒ indicates a passive voice 所進知
243 128 suǒ an ordinal number 所進知
244 128 suǒ meaning 所進知
245 128 suǒ garrison 所進知
246 128 suǒ place; pradeśa 所進知
247 125 shì matter; thing; item 弘文殊事
248 125 shì to serve 弘文殊事
249 125 shì a government post 弘文殊事
250 125 shì duty; post; work 弘文殊事
251 125 shì occupation 弘文殊事
252 125 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 弘文殊事
253 125 shì an accident 弘文殊事
254 125 shì to attend 弘文殊事
255 125 shì an allusion 弘文殊事
256 125 shì a condition; a state; a situation 弘文殊事
257 125 shì to engage in 弘文殊事
258 125 shì to enslave 弘文殊事
259 125 shì to pursue 弘文殊事
260 125 shì to administer 弘文殊事
261 125 shì to appoint 弘文殊事
262 125 shì thing; phenomena 弘文殊事
263 125 shì actions; karma 弘文殊事
264 121 zhì to create; to make; to manufacture 和上表制集卷第六
265 121 zhì to formulate; to regulate; to designate 和上表制集卷第六
266 121 zhì a system; laws; rules; regulations 和上表制集卷第六
267 121 zhì to overpower; to control; to restrict 和上表制集卷第六
268 121 zhì to cut 和上表制集卷第六
269 121 zhì a style 和上表制集卷第六
270 121 zhì zhi 和上表制集卷第六
271 121 zhì an imperial order 和上表制集卷第六
272 121 zhì to establish; to create; to make; to manufacture 和上表制集卷第六
273 121 zhì to consider and decide 和上表制集卷第六
274 121 zhì the funeral of a relative 和上表制集卷第六
275 121 zhì to tailor; to make clothes 和上表制集卷第六
276 121 zhì writing; literature 和上表制集卷第六
277 121 zhì regulations; prajñāpti 和上表制集卷第六
278 116 jìn to enter 監使李憲誠進金字法華經表一首
279 116 jìn to advance 監使李憲誠進金字法華經表一首
280 116 jìn diligence; perseverance 監使李憲誠進金字法華經表一首
281 115 大曆 dàlì Dali 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
282 112 sēng a Buddhist monk 僧元晈請度僧表一首
283 112 sēng a person with dark skin 僧元晈請度僧表一首
284 112 sēng Seng 僧元晈請度僧表一首
285 112 sēng Sangha; monastic community 僧元晈請度僧表一首
286 112 guó a country; a nation 國念誦制一
287 112 guó the capital of a state 國念誦制一
288 112 guó a feud; a vassal state 國念誦制一
289 112 guó a state; a kingdom 國念誦制一
290 112 guó a place; a land 國念誦制一
291 112 guó domestic; Chinese 國念誦制一
292 112 guó national 國念誦制一
293 112 guó top in the nation 國念誦制一
294 112 guó Guo 國念誦制一
295 112 guó community; nation; janapada 國念誦制一
296 109 shū book
297 109 shū document; manuscript
298 109 shū letter
299 109 Shū the Cannon of Documents
300 109 shū to write
301 109 shū writing
302 109 shū calligraphy; writing style
303 109 shū Shu
304 109 shū to record
305 109 shū book; pustaka
306 109 shū write; copy; likh
307 109 shū manuscript; lekha
308 109 shū book; pustaka
309 109 shū document; lekha
310 107 wén to hear 臣聞
311 107 wén Wen 臣聞
312 107 wén sniff at; to smell 臣聞
313 107 wén to be widely known 臣聞
314 107 wén to confirm; to accept 臣聞
315 107 wén information 臣聞
316 107 wèn famous; well known 臣聞
317 107 wén knowledge; learning 臣聞
318 107 wèn popularity; prestige; reputation 臣聞
319 107 wén to question 臣聞
320 107 wén heard; śruta 臣聞
321 107 wén hearing; śruti 臣聞
322 103 shèng sacred 聖思表一首
323 103 shèng clever; wise; shrewd 聖思表一首
324 103 shèng a master; an expert 聖思表一首
325 103 shèng a sage; a wise man; a saint 聖思表一首
326 103 shèng noble; sovereign; without peer 聖思表一首
327 103 shèng agile 聖思表一首
328 103 shèng noble; sacred; ārya 聖思表一首
329 102 lìng to make; to cause to be; to lead 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
330 102 lìng to issue a command 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
331 102 lìng rules of behavior; customs 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
332 102 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
333 102 lìng a season 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
334 102 lìng respected; good reputation 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
335 102 lìng good 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
336 102 lìng pretentious 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
337 102 lìng a transcending state of existence 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
338 102 lìng a commander 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
339 102 lìng a commanding quality; an impressive character 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
340 102 lìng lyrics 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
341 102 lìng Ling 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
342 102 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
343 99 ér Kangxi radical 126 謹於元日跪而奉進
344 99 ér as if; to seem like 謹於元日跪而奉進
345 99 néng can; able 謹於元日跪而奉進
346 99 ér whiskers on the cheeks; sideburns 謹於元日跪而奉進
347 99 ér to arrive; up to 謹於元日跪而奉進
348 97 to reply; to answer 答制一十一首
349 97 to reciprocate to 答制一十一首
350 97 to agree to; to assent to 答制一十一首
351 97 to acknowledge; to greet 答制一十一首
352 97 Da 答制一十一首
353 97 to answer; pratyukta 答制一十一首
354 96 juǎn to coil; to roll 卷粲然
355 96 juǎn a coil; a roll; a scroll 卷粲然
356 96 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 卷粲然
357 96 juǎn to sweep up; to carry away 卷粲然
358 96 juǎn to involve; to embroil 卷粲然
359 96 juǎn a break roll 卷粲然
360 96 juàn an examination paper 卷粲然
361 96 juàn a file 卷粲然
362 96 quán crinkled; curled 卷粲然
363 96 juǎn to include 卷粲然
364 96 juǎn to store away 卷粲然
365 96 juǎn to sever; to break off 卷粲然
366 96 juǎn Juan 卷粲然
367 96 juàn tired 卷粲然
368 96 quán beautiful 卷粲然
369 96 juǎn wrapped 卷粲然
370 95 廣智 guǎngzhì Guangzhi 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
371 93 Li 監使李憲誠進金字法華經表一首
372 93 plum 監使李憲誠進金字法華經表一首
373 93 envoy; judge 監使李憲誠進金字法華經表一首
374 93 a kind of plant; vīrasena 監使李憲誠進金字法華經表一首
375 90 平章 píngzhāng to discuss and deal with 中書侍郎平章事元載
376 90 平章 píngzhāng to assess 中書侍郎平章事元載
377 90 平章 píngzhāng Pingzhang 中書侍郎平章事元載
378 90 平章 piánzhāng to clearly distinguish 中書侍郎平章事元載
379 85 zhì Kangxi radical 133
380 85 zhì to arrive
381 85 zhì approach; upagama
382 85 special; unique 特乞殊私
383 85 prominant; distinguished 特乞殊私
384 85 single 特乞殊私
385 85 consort 特乞殊私
386 85 bull; male 特乞殊私
387 85 spy ; special agent 特乞殊私
388 85 bull; gava 特乞殊私
389 85 infix potential marker 舉不避親
390 83 xiū to decorate; to embellish 往五臺山修功德辭
391 83 xiū to study; to cultivate 往五臺山修功德辭
392 83 xiū to repair 往五臺山修功德辭
393 83 xiū long; slender 往五臺山修功德辭
394 83 xiū to write; to compile 往五臺山修功德辭
395 83 xiū to build; to construct; to shape 往五臺山修功德辭
396 83 xiū to practice 往五臺山修功德辭
397 83 xiū to cut 往五臺山修功德辭
398 83 xiū virtuous; wholesome 往五臺山修功德辭
399 83 xiū a virtuous person 往五臺山修功德辭
400 83 xiū Xiu 往五臺山修功德辭
401 83 xiū to unknot 往五臺山修功德辭
402 83 xiū to prepare; to put in order 往五臺山修功德辭
403 83 xiū excellent 往五臺山修功德辭
404 83 xiū to perform [a ceremony] 往五臺山修功德辭
405 83 xiū Cultivation 往五臺山修功德辭
406 83 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 往五臺山修功德辭
407 83 xiū pratipanna; spiritual practice 往五臺山修功德辭
408 83 zhě ca 然金字法華經者
409 82 mén door; gate; doorway; gateway 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
410 82 mén phylum; division 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
411 82 mén sect; school 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
412 82 mén Kangxi radical 169 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
413 82 mén a door-like object 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
414 82 mén an opening 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
415 82 mén an access point; a border entrance 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
416 82 mén a household; a clan 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
417 82 mén a kind; a category 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
418 82 mén to guard a gate 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
419 82 mén Men 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
420 82 mén a turning point 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
421 82 mén a method 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
422 82 mén a sense organ 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
423 82 mén door; gate; dvara 勅語有銀臺門家喚不空三藏弟子惠
424 81 大興善寺 dà xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 勅大興善寺都維那法高依前句當制一首
425 80 to congratulate 賀平李靈曜表一首
426 80 to send a present 賀平李靈曜表一首
427 80 Qi 善必獻其君
428 79 xiè to thank 僧常清謝贈物表一首
429 79 xiè Xie 僧常清謝贈物表一首
430 79 xiè to decline 僧常清謝贈物表一首
431 79 xiè to apologize 僧常清謝贈物表一首
432 79 xiè to wilt; to fade 僧常清謝贈物表一首
433 79 xiè to say goodbye; to bid farewell 僧常清謝贈物表一首
434 79 xiè to tell 僧常清謝贈物表一首
435 79 xiè to greet 僧常清謝贈物表一首
436 79 xiè to replace 僧常清謝贈物表一首
437 79 to give; to bestow favors 沙門崇惠謝賜紫表一首
438 79 grace; favor; a gift 沙門崇惠謝賜紫表一首
439 79 to award; to appoint 沙門崇惠謝賜紫表一首
440 79 to do in full 沙門崇惠謝賜紫表一首
441 79 to bestow an honorific title 沙門崇惠謝賜紫表一首
442 76 xià bottom 此皆階下聖慮精微
443 76 xià to fall; to drop; to go down; to descend 此皆階下聖慮精微
444 76 xià to announce 此皆階下聖慮精微
445 76 xià to do 此皆階下聖慮精微
446 76 xià to withdraw; to leave; to exit 此皆階下聖慮精微
447 76 xià the lower class; a member of the lower class 此皆階下聖慮精微
448 76 xià inside 此皆階下聖慮精微
449 76 xià an aspect 此皆階下聖慮精微
450 76 xià a certain time 此皆階下聖慮精微
451 76 xià to capture; to take 此皆階下聖慮精微
452 76 xià to put in 此皆階下聖慮精微
453 76 xià to enter 此皆階下聖慮精微
454 76 xià to eliminate; to remove; to get off 此皆階下聖慮精微
455 76 xià to finish work or school 此皆階下聖慮精微
456 76 xià to go 此皆階下聖慮精微
457 76 xià to scorn; to look down on 此皆階下聖慮精微
458 76 xià to modestly decline 此皆階下聖慮精微
459 76 xià to produce 此皆階下聖慮精微
460 76 xià to stay at; to lodge at 此皆階下聖慮精微
461 76 xià to decide 此皆階下聖慮精微
462 76 xià to be less than 此皆階下聖慮精微
463 76 xià humble; lowly 此皆階下聖慮精微
464 76 xià below; adhara 此皆階下聖慮精微
465 76 xià lower; inferior; hina 此皆階下聖慮精微
466 76 to conceal; to hide; to ambush 伏願均如來之壽
467 76 to lean over; to lie prostrate 伏願均如來之壽
468 76 to yield; to surrender 伏願均如來之壽
469 76 to accept; to be convinced; to respect 伏願均如來之壽
470 76 to go down 伏願均如來之壽
471 76 the hottest days of summer 伏願均如來之壽
472 76 a dwelling; a home 伏願均如來之壽
473 76 to hatch 伏願均如來之壽
474 76 to subdue 伏願均如來之壽
475 76 Fu 伏願均如來之壽
476 76 overpowering; abhibhava 伏願均如來之壽
477 74 ēn kindness; grace; graciousness 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
478 74 ēn kind; benevolent 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
479 74 ēn affection 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
480 74 ēn Gratitude 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
481 74 ēn kindness; grace; upakāra 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
482 72 yòu right; right-hand 掃河右之煙
483 72 yòu to help; to assist 掃河右之煙
484 72 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 掃河右之煙
485 72 yòu to bless and protect 掃河右之煙
486 72 yòu an official building 掃河右之煙
487 72 yòu the west 掃河右之煙
488 72 yòu right wing; conservative 掃河右之煙
489 72 yòu super 掃河右之煙
490 72 yòu right 掃河右之煙
491 72 yòu right; dakṣiṇa 掃河右之煙
492 71 yuàn a school 三藏和尚當院碑一首
493 71 yuàn a courtyard; a yard; a court 三藏和尚當院碑一首
494 71 xuān to declare; to announce 宣皇情
495 71 xuān Xuan 宣皇情
496 71 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 宣皇情
497 71 xuān fine writing paper; xuan paper 宣皇情
498 71 xuān to teach; to instruct 宣皇情
499 71 xuān an epithet for Confucius 宣皇情
500 71 xuān an archaic unit of length 宣皇情

Frequencies of all Words

Top 1011

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 408 one 答制一十一首
2 408 Kangxi radical 1 答制一十一首
3 408 as soon as; all at once 答制一十一首
4 408 pure; concentrated 答制一十一首
5 408 whole; all 答制一十一首
6 408 first 答制一十一首
7 408 the same 答制一十一首
8 408 each 答制一十一首
9 408 certain 答制一十一首
10 408 throughout 答制一十一首
11 408 used in between a reduplicated verb 答制一十一首
12 408 sole; single 答制一十一首
13 408 a very small amount 答制一十一首
14 408 Yi 答制一十一首
15 408 other 答制一十一首
16 408 to unify 答制一十一首
17 408 accidentally; coincidentally 答制一十一首
18 408 abruptly; suddenly 答制一十一首
19 408 or 答制一十一首
20 408 one; eka 答制一十一首
21 391 zhī him; her; them; that 百花之發春樹
22 391 zhī used between a modifier and a word to form a word group 百花之發春樹
23 391 zhī to go 百花之發春樹
24 391 zhī this; that 百花之發春樹
25 391 zhī genetive marker 百花之發春樹
26 391 zhī it 百花之發春樹
27 391 zhī in 百花之發春樹
28 391 zhī all 百花之發春樹
29 391 zhī and 百花之發春樹
30 391 zhī however 百花之發春樹
31 391 zhī if 百花之發春樹
32 391 zhī then 百花之發春樹
33 391 zhī to arrive; to go 百花之發春樹
34 391 zhī is 百花之發春樹
35 391 zhī to use 百花之發春樹
36 391 zhī Zhi 百花之發春樹
37 284 shǒu head 凡二十二首
38 284 shǒu measure word for poems 凡二十二首
39 284 shǒu Kangxi radical 185 凡二十二首
40 284 shǒu leader; chief 凡二十二首
41 284 shǒu foremost; first 凡二十二首
42 284 shǒu to obey; to bow one's head 凡二十二首
43 284 shǒu beginning; start 凡二十二首
44 284 shǒu to denounce 凡二十二首
45 284 shǒu top; apex 凡二十二首
46 284 shǒu to acknowledge guilt 凡二十二首
47 284 shǒu the main offender 凡二十二首
48 284 shǒu essence; gist 凡二十二首
49 284 shǒu a side; a direction 凡二十二首
50 284 shǒu to face towards 凡二十二首
51 256 biǎo clock; a wrist watch 和上表制集卷第六
52 256 biǎo a coat; outer clothing 和上表制集卷第六
53 256 biǎo a mark; a border 和上表制集卷第六
54 256 biǎo appearance; exterior; bearing 和上表制集卷第六
55 256 biǎo to show; to express; to manifest; to display 和上表制集卷第六
56 256 biǎo a memorial; a memorial to the throne 和上表制集卷第六
57 256 biǎo an example; a model 和上表制集卷第六
58 256 biǎo a stele 和上表制集卷第六
59 256 biǎo a grave inscription 和上表制集卷第六
60 256 biǎo a record; a table; a report; a form 和上表制集卷第六
61 256 biǎo an alias; an alternative name 和上表制集卷第六
62 256 biǎo a meter; an instrument; a gauge 和上表制集卷第六
63 256 biǎo a maternal cousin 和上表制集卷第六
64 256 biǎo a prostitute 和上表制集卷第六
65 256 biǎo Biao 和上表制集卷第六
66 256 biǎo to put on a coat 和上表制集卷第六
67 256 biǎo to praise 和上表制集卷第六
68 256 biǎo to tell; to declare 和上表制集卷第六
69 256 biǎo to present a memorial 和上表制集卷第六
70 256 biǎo to recommend 和上表制集卷第六
71 256 biǎo to investigate; to review 和上表制集卷第六
72 256 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 和上表制集卷第六
73 256 biǎo to give medicine for driving out cold 和上表制集卷第六
74 256 biǎo to adorn 和上表制集卷第六
75 256 biǎo to mark; to indicate 和上表制集卷第六
76 256 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 和上表制集卷第六
77 256 biǎo designation; vijñapti 和上表制集卷第六
78 218 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 上都長安西明寺沙門釋圓照集
79 218 沙門 shāmén sramana 上都長安西明寺沙門釋圓照集
80 218 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 上都長安西明寺沙門釋圓照集
81 216 day of the month; a certain day 大曆十一年十月二十九日
82 216 Kangxi radical 72 大曆十一年十月二十九日
83 216 a day 大曆十一年十月二十九日
84 216 Japan 大曆十一年十月二十九日
85 216 sun 大曆十一年十月二十九日
86 216 daytime 大曆十一年十月二十九日
87 216 sunlight 大曆十一年十月二十九日
88 216 everyday 大曆十一年十月二十九日
89 216 season 大曆十一年十月二十九日
90 216 available time 大曆十一年十月二十九日
91 216 a day 大曆十一年十月二十九日
92 216 in the past 大曆十一年十月二十九日
93 216 mi 大曆十一年十月二十九日
94 216 sun; sūrya 大曆十一年十月二十九日
95 216 a day; divasa 大曆十一年十月二十九日
96 215 dié documents; records 并使牒
97 215 dié dispatch 并使牒
98 210 fèn to offer; to present 謹於元日跪而奉進
99 210 fèng to receive; to receive with respect 謹於元日跪而奉進
100 210 fèng to believe in 謹於元日跪而奉進
101 210 fèng a display of respect 謹於元日跪而奉進
102 210 fèng to revere 謹於元日跪而奉進
103 210 fèng salary 謹於元日跪而奉進
104 210 fèng to serve 謹於元日跪而奉進
105 210 fèng Feng 謹於元日跪而奉進
106 210 fèng to politely request 謹於元日跪而奉進
107 210 fèng to offer with both hands 謹於元日跪而奉進
108 210 fèng a term of respect 謹於元日跪而奉進
109 210 fèng to help 謹於元日跪而奉進
110 210 fèng offer; upanī 謹於元日跪而奉進
111 208 不空 bù kōng unerring; amogha 唐贈司空大辨正廣智不空三藏和上碑一
112 208 不空 bù kōng Amoghavajra 唐贈司空大辨正廣智不空三藏和上碑一
113 196 chéng honesty; sincerity 監使李憲誠進金字法華經表一首
114 196 chéng if 監使李憲誠進金字法華經表一首
115 196 chéng truly; indeed 監使李憲誠進金字法華經表一首
116 196 chéng Sincerity 監使李憲誠進金字法華經表一首
117 183 使 shǐ to make; to cause 監使李憲誠進金字法華經表一首
118 183 使 shǐ to make use of for labor 監使李憲誠進金字法華經表一首
119 183 使 shǐ to indulge 監使李憲誠進金字法華經表一首
120 183 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 監使李憲誠進金字法華經表一首
121 183 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 監使李憲誠進金字法華經表一首
122 183 使 shǐ to dispatch 監使李憲誠進金字法華經表一首
123 183 使 shǐ if 監使李憲誠進金字法華經表一首
124 183 使 shǐ to use 監使李憲誠進金字法華經表一首
125 183 使 shǐ to be able to 監使李憲誠進金字法華經表一首
126 183 使 shǐ messenger; dūta 監使李憲誠進金字法華經表一首
127 179 so as to; in order to 故軸以珍奇
128 179 to use; to regard as 故軸以珍奇
129 179 to use; to grasp 故軸以珍奇
130 179 according to 故軸以珍奇
131 179 because of 故軸以珍奇
132 179 on a certain date 故軸以珍奇
133 179 and; as well as 故軸以珍奇
134 179 to rely on 故軸以珍奇
135 179 to regard 故軸以珍奇
136 179 to be able to 故軸以珍奇
137 179 to order; to command 故軸以珍奇
138 179 further; moreover 故軸以珍奇
139 179 used after a verb 故軸以珍奇
140 179 very 故軸以珍奇
141 179 already 故軸以珍奇
142 179 increasingly 故軸以珍奇
143 179 a reason; a cause 故軸以珍奇
144 179 Israel 故軸以珍奇
145 179 Yi 故軸以珍奇
146 179 use; yogena 故軸以珍奇
147 178 chì imperial decree 勅大興善寺都維那法高依前句當制一首
148 178 chì Daoist magic 勅大興善寺都維那法高依前句當制一首
149 174 三藏 sān zàng San Zang 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
150 174 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
151 174 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
152 173 Buddhist temple; monastery; mosque 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
153 173 a government office 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
154 173 a eunuch 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
155 173 Buddhist temple; vihāra 恩命拂拭京城諸寺塔像訖進表一首
156 162 big; huge; large 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
157 162 Kangxi radical 37 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
158 162 great; major; important 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
159 162 size 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
160 162 old 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
161 162 greatly; very 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
162 162 oldest; earliest 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
163 162 adult 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
164 162 tài greatest; grand 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
165 162 dài an important person 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
166 162 senior 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
167 162 approximately 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
168 162 tài greatest; grand 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
169 162 an element 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
170 162 great; mahā 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
171 152 yán to speak; to say; said 臣憲誠言
172 152 yán language; talk; words; utterance; speech 臣憲誠言
173 152 yán Kangxi radical 149 臣憲誠言
174 152 yán a particle with no meaning 臣憲誠言
175 152 yán phrase; sentence 臣憲誠言
176 152 yán a word; a syllable 臣憲誠言
177 152 yán a theory; a doctrine 臣憲誠言
178 152 yán to regard as 臣憲誠言
179 152 yán to act as 臣憲誠言
180 152 yán word; vacana 臣憲誠言
181 152 yán speak; vad 臣憲誠言
182 149 in; at 恩命令有則法師於興善寺開講表一
183 149 in; at 恩命令有則法師於興善寺開講表一
184 149 in; at; to; from 恩命令有則法師於興善寺開講表一
185 149 to go; to 恩命令有則法師於興善寺開講表一
186 149 to rely on; to depend on 恩命令有則法師於興善寺開講表一
187 149 to go to; to arrive at 恩命令有則法師於興善寺開講表一
188 149 from 恩命令有則法師於興善寺開講表一
189 149 give 恩命令有則法師於興善寺開講表一
190 149 oppposing 恩命令有則法師於興善寺開講表一
191 149 and 恩命令有則法師於興善寺開講表一
192 149 compared to 恩命令有則法師於興善寺開講表一
193 149 by 恩命令有則法師於興善寺開講表一
194 149 and; as well as 恩命令有則法師於興善寺開講表一
195 149 for 恩命令有則法師於興善寺開講表一
196 149 Yu 恩命令有則法師於興善寺開講表一
197 149 a crow 恩命令有則法師於興善寺開講表一
198 149 whew; wow 恩命令有則法師於興善寺開講表一
199 149 near to; antike 恩命令有則法師於興善寺開講表一
200 147 jǐn to be cautious; to be careful 謹於元日跪而奉進
201 147 jǐn sincere; solemn 謹於元日跪而奉進
202 147 jǐn taciturn; reticent 謹於元日跪而奉進
203 147 jǐn to strictly prohibit 謹於元日跪而奉進
204 144 děng et cetera; and so on 等入內道場念誦
205 144 děng to wait 等入內道場念誦
206 144 děng degree; kind 等入內道場念誦
207 144 děng plural 等入內道場念誦
208 144 děng to be equal 等入內道場念誦
209 144 děng degree; level 等入內道場念誦
210 144 děng to compare 等入內道場念誦
211 144 děng same; equal; sama 等入內道場念誦
212 143 nián year 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
213 143 nián New Year festival 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
214 143 nián age 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
215 143 nián life span; life expectancy 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
216 143 nián an era; a period 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
217 143 nián a date 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
218 143 nián time; years 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
219 143 nián harvest 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
220 143 nián annual; every year 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
221 143 nián year; varṣa 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
222 141 zhōng middle 伏奉中使美庭瓌宣
223 141 zhōng medium; medium sized 伏奉中使美庭瓌宣
224 141 zhōng China 伏奉中使美庭瓌宣
225 141 zhòng to hit the mark 伏奉中使美庭瓌宣
226 141 zhōng in; amongst 伏奉中使美庭瓌宣
227 141 zhōng midday 伏奉中使美庭瓌宣
228 141 zhōng inside 伏奉中使美庭瓌宣
229 141 zhōng during 伏奉中使美庭瓌宣
230 141 zhōng Zhong 伏奉中使美庭瓌宣
231 141 zhōng intermediary 伏奉中使美庭瓌宣
232 141 zhōng half 伏奉中使美庭瓌宣
233 141 zhōng just right; suitably 伏奉中使美庭瓌宣
234 141 zhōng while 伏奉中使美庭瓌宣
235 141 zhòng to reach; to attain 伏奉中使美庭瓌宣
236 141 zhòng to suffer; to infect 伏奉中使美庭瓌宣
237 141 zhòng to obtain 伏奉中使美庭瓌宣
238 141 zhòng to pass an exam 伏奉中使美庭瓌宣
239 141 zhōng middle 伏奉中使美庭瓌宣
240 140 shàng top; a high position 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
241 140 shang top; the position on or above something 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
242 140 shàng to go up; to go forward 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
243 140 shàng shang 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
244 140 shàng previous; last 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
245 140 shàng high; higher 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
246 140 shàng advanced 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
247 140 shàng a monarch; a sovereign 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
248 140 shàng time 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
249 140 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
250 140 shàng far 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
251 140 shàng big; as big as 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
252 140 shàng abundant; plentiful 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
253 140 shàng to report 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
254 140 shàng to offer 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
255 140 shàng to go on stage 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
256 140 shàng to take office; to assume a post 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
257 140 shàng to install; to erect 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
258 140 shàng to suffer; to sustain 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
259 140 shàng to burn 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
260 140 shàng to remember 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
261 140 shang on; in 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
262 140 shàng upward 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
263 140 shàng to add 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
264 140 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
265 140 shàng to meet 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
266 140 shàng falling then rising (4th) tone 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
267 140 shang used after a verb indicating a result 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
268 140 shàng a musical note 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
269 140 shàng higher, superior; uttara 侍省內給事賜緋魚袋上柱國李憲誠表進
270 139 qǐng to ask; to inquire 僧元晈請度僧表一首
271 139 qíng circumstances; state of affairs; situation 僧元晈請度僧表一首
272 139 qǐng to beg; to entreat 僧元晈請度僧表一首
273 139 qǐng please 僧元晈請度僧表一首
274 139 qǐng to request 僧元晈請度僧表一首
275 139 qǐng to hire; to employ; to engage 僧元晈請度僧表一首
276 139 qǐng to make an appointment 僧元晈請度僧表一首
277 139 qǐng to greet 僧元晈請度僧表一首
278 139 qǐng to invite 僧元晈請度僧表一首
279 138 bìng and; furthermore; also 并答
280 138 bìng completely; entirely 并答
281 138 bìng to combine; to amalgamate 并答
282 138 bìng to combine 并答
283 138 bìng to resemble; to be like 并答
284 138 bìng both; equally 并答
285 138 bìng both; side-by-side; equally 并答
286 138 bìng completely; entirely 并答
287 138 bìng to stand side-by-side 并答
288 138 bìng definitely; absolutely; actually 并答
289 138 bīng Taiyuan 并答
290 138 bìng equally; both; together 并答
291 138 bìng together; saha 并答
292 136 huì favor; benefit; blessing; kindness 沙門崇惠登刀梯歌一首
293 136 huì Hui 沙門崇惠登刀梯歌一首
294 136 huì to confer 沙門崇惠登刀梯歌一首
295 136 huì to spoil; to dote on 沙門崇惠登刀梯歌一首
296 136 huì gentle; amiable 沙門崇惠登刀梯歌一首
297 136 huì would you be so kind 沙門崇惠登刀梯歌一首
298 136 huì Kindness 沙門崇惠登刀梯歌一首
299 136 huì devotion; mati 沙門崇惠登刀梯歌一首
300 132 wèi for; to 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
301 132 wèi because of 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
302 132 wéi to act as; to serve 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
303 132 wéi to change into; to become 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
304 132 wéi to be; is 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
305 132 wéi to do 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
306 132 wèi for 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
307 132 wèi because of; for; to 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
308 132 wèi to 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
309 132 wéi in a passive construction 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
310 132 wéi forming a rehetorical question 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
311 132 wéi forming an adverb 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
312 132 wéi to add emphasis 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
313 132 wèi to support; to help 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
314 132 wéi to govern 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
315 132 wèi to be; bhū 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
316 128 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所進知
317 128 suǒ an office; an institute 所進知
318 128 suǒ introduces a relative clause 所進知
319 128 suǒ it 所進知
320 128 suǒ if; supposing 所進知
321 128 suǒ a few; various; some 所進知
322 128 suǒ a place; a location 所進知
323 128 suǒ indicates a passive voice 所進知
324 128 suǒ that which 所進知
325 128 suǒ an ordinal number 所進知
326 128 suǒ meaning 所進知
327 128 suǒ garrison 所進知
328 128 suǒ place; pradeśa 所進知
329 128 suǒ that which; yad 所進知
330 125 shì matter; thing; item 弘文殊事
331 125 shì to serve 弘文殊事
332 125 shì a government post 弘文殊事
333 125 shì duty; post; work 弘文殊事
334 125 shì occupation 弘文殊事
335 125 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 弘文殊事
336 125 shì an accident 弘文殊事
337 125 shì to attend 弘文殊事
338 125 shì an allusion 弘文殊事
339 125 shì a condition; a state; a situation 弘文殊事
340 125 shì to engage in 弘文殊事
341 125 shì to enslave 弘文殊事
342 125 shì to pursue 弘文殊事
343 125 shì to administer 弘文殊事
344 125 shì to appoint 弘文殊事
345 125 shì a piece 弘文殊事
346 125 shì thing; phenomena 弘文殊事
347 125 shì actions; karma 弘文殊事
348 121 zhì to create; to make; to manufacture 和上表制集卷第六
349 121 zhì to formulate; to regulate; to designate 和上表制集卷第六
350 121 zhì a system; laws; rules; regulations 和上表制集卷第六
351 121 zhì to overpower; to control; to restrict 和上表制集卷第六
352 121 zhì to cut 和上表制集卷第六
353 121 zhì a style 和上表制集卷第六
354 121 zhì zhi 和上表制集卷第六
355 121 zhì an imperial order 和上表制集卷第六
356 121 zhì to establish; to create; to make; to manufacture 和上表制集卷第六
357 121 zhì to consider and decide 和上表制集卷第六
358 121 zhì the funeral of a relative 和上表制集卷第六
359 121 zhì to tailor; to make clothes 和上表制集卷第六
360 121 zhì writing; literature 和上表制集卷第六
361 121 zhì regulations; prajñāpti 和上表制集卷第六
362 116 yǒu is; are; to exist 恩命令有則法師於興善寺開講表一
363 116 yǒu to have; to possess 恩命令有則法師於興善寺開講表一
364 116 yǒu indicates an estimate 恩命令有則法師於興善寺開講表一
365 116 yǒu indicates a large quantity 恩命令有則法師於興善寺開講表一
366 116 yǒu indicates an affirmative response 恩命令有則法師於興善寺開講表一
367 116 yǒu a certain; used before a person, time, or place 恩命令有則法師於興善寺開講表一
368 116 yǒu used to compare two things 恩命令有則法師於興善寺開講表一
369 116 yǒu used in a polite formula before certain verbs 恩命令有則法師於興善寺開講表一
370 116 yǒu used before the names of dynasties 恩命令有則法師於興善寺開講表一
371 116 yǒu a certain thing; what exists 恩命令有則法師於興善寺開講表一
372 116 yǒu multiple of ten and ... 恩命令有則法師於興善寺開講表一
373 116 yǒu abundant 恩命令有則法師於興善寺開講表一
374 116 yǒu purposeful 恩命令有則法師於興善寺開講表一
375 116 yǒu You 恩命令有則法師於興善寺開講表一
376 116 yǒu 1. existence; 2. becoming 恩命令有則法師於興善寺開講表一
377 116 yǒu becoming; bhava 恩命令有則法師於興善寺開講表一
378 116 jìn to enter 監使李憲誠進金字法華經表一首
379 116 jìn to advance 監使李憲誠進金字法華經表一首
380 116 jìn diligence; perseverance 監使李憲誠進金字法華經表一首
381 115 大曆 dàlì Dali 大曆十三年正月一日元從朝散大夫行內
382 112 sēng a Buddhist monk 僧元晈請度僧表一首
383 112 sēng a person with dark skin 僧元晈請度僧表一首
384 112 sēng Seng 僧元晈請度僧表一首
385 112 sēng Sangha; monastic community 僧元晈請度僧表一首
386 112 guó a country; a nation 國念誦制一
387 112 guó the capital of a state 國念誦制一
388 112 guó a feud; a vassal state 國念誦制一
389 112 guó a state; a kingdom 國念誦制一
390 112 guó a place; a land 國念誦制一
391 112 guó domestic; Chinese 國念誦制一
392 112 guó national 國念誦制一
393 112 guó top in the nation 國念誦制一
394 112 guó Guo 國念誦制一
395 112 guó community; nation; janapada 國念誦制一
396 109 shū book
397 109 shū document; manuscript
398 109 shū letter
399 109 Shū the Cannon of Documents
400 109 shū to write
401 109 shū writing
402 109 shū calligraphy; writing style
403 109 shū Shu
404 109 shū to record
405 109 shū book; pustaka
406 109 shū write; copy; likh
407 109 shū manuscript; lekha
408 109 shū book; pustaka
409 109 shū document; lekha
410 107 wén to hear 臣聞
411 107 wén Wen 臣聞
412 107 wén sniff at; to smell 臣聞
413 107 wén to be widely known 臣聞
414 107 wén to confirm; to accept 臣聞
415 107 wén information 臣聞
416 107 wèn famous; well known 臣聞
417 107 wén knowledge; learning 臣聞
418 107 wèn popularity; prestige; reputation 臣聞
419 107 wén to question 臣聞
420 107 wén heard; śruta 臣聞
421 107 wén hearing; śruti 臣聞
422 103 shèng sacred 聖思表一首
423 103 shèng clever; wise; shrewd 聖思表一首
424 103 shèng a master; an expert 聖思表一首
425 103 shèng a sage; a wise man; a saint 聖思表一首
426 103 shèng noble; sovereign; without peer 聖思表一首
427 103 shèng agile 聖思表一首
428 103 shèng noble; sacred; ārya 聖思表一首
429 102 lìng to make; to cause to be; to lead 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
430 102 lìng to issue a command 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
431 102 lìng rules of behavior; customs 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
432 102 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
433 102 lìng a season 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
434 102 lìng respected; good reputation 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
435 102 lìng good 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
436 102 lìng pretentious 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
437 102 lìng a transcending state of existence 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
438 102 lìng a commander 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
439 102 lìng a commanding quality; an impressive character 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
440 102 lìng lyrics 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
441 102 lìng Ling 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
442 102 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 恩旨令三藏弟子僧惠曉為
443 99 ér and; as well as; but (not); yet (not) 謹於元日跪而奉進
444 99 ér Kangxi radical 126 謹於元日跪而奉進
445 99 ér you 謹於元日跪而奉進
446 99 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 謹於元日跪而奉進
447 99 ér right away; then 謹於元日跪而奉進
448 99 ér but; yet; however; while; nevertheless 謹於元日跪而奉進
449 99 ér if; in case; in the event that 謹於元日跪而奉進
450 99 ér therefore; as a result; thus 謹於元日跪而奉進
451 99 ér how can it be that? 謹於元日跪而奉進
452 99 ér so as to 謹於元日跪而奉進
453 99 ér only then 謹於元日跪而奉進
454 99 ér as if; to seem like 謹於元日跪而奉進
455 99 néng can; able 謹於元日跪而奉進
456 99 ér whiskers on the cheeks; sideburns 謹於元日跪而奉進
457 99 ér me 謹於元日跪而奉進
458 99 ér to arrive; up to 謹於元日跪而奉進
459 99 ér possessive 謹於元日跪而奉進
460 99 ér and; ca 謹於元日跪而奉進
461 97 to reply; to answer 答制一十一首
462 97 to reciprocate to 答制一十一首
463 97 to agree to; to assent to 答制一十一首
464 97 to acknowledge; to greet 答制一十一首
465 97 Da 答制一十一首
466 97 to answer; pratyukta 答制一十一首
467 96 juǎn to coil; to roll 卷粲然
468 96 juǎn a coil; a roll; a scroll 卷粲然
469 96 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 卷粲然
470 96 juǎn roll 卷粲然
471 96 juǎn to sweep up; to carry away 卷粲然
472 96 juǎn to involve; to embroil 卷粲然
473 96 juǎn a break roll 卷粲然
474 96 juàn an examination paper 卷粲然
475 96 juàn a file 卷粲然
476 96 quán crinkled; curled 卷粲然
477 96 juǎn to include 卷粲然
478 96 juǎn to store away 卷粲然
479 96 juǎn to sever; to break off 卷粲然
480 96 juǎn Juan 卷粲然
481 96 juàn a scroll 卷粲然
482 96 juàn tired 卷粲然
483 96 quán beautiful 卷粲然
484 96 juǎn wrapped 卷粲然
485 95 廣智 guǎngzhì Guangzhi 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏
486 93 Li 監使李憲誠進金字法華經表一首
487 93 plum 監使李憲誠進金字法華經表一首
488 93 envoy; judge 監使李憲誠進金字法華經表一首
489 93 a kind of plant; vīrasena 監使李憲誠進金字法華經表一首
490 90 平章 píngzhāng to discuss and deal with 中書侍郎平章事元載
491 90 平章 píngzhāng to assess 中書侍郎平章事元載
492 90 平章 píngzhāng Pingzhang 中書侍郎平章事元載
493 90 平章 piánzhāng to clearly distinguish 中書侍郎平章事元載
494 85 zhì to; until
495 85 zhì Kangxi radical 133
496 85 zhì extremely; very; most
497 85 zhì to arrive
498 85 zhì approach; upagama
499 85 special; unique 特乞殊私
500 85 prominant; distinguished 特乞殊私

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
one; eka
biǎo designation; vijñapti
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant
 1. sun; sūrya
 2. a day; divasa
fèng offer; upanī
不空
 1. bù kōng
 2. bù kōng
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
chéng Sincerity
使 shǐ messenger; dūta
use; yogena
三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来念诵法 阿閦如來念誦法 196 Aksobhya Tathagata Liturgy
阿唎多罗 阿唎多羅 196 Arya-Tara
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿目佉跋折罗 阿目佉跋折羅 196 Amoghavajra
安国 安國 196
 1. Parthia
 2. Anguo
安养 安養 196 Western Pure Land
八大菩萨 八大菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas; aṣṭamahopaputra
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝生如来 寶生如來 98 Ratnasaṃbhava Tathāgata
宝应 寶應 66
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北天竺 98 Northern India
北极 北極 98 north pole
贝叶 貝葉 98 pattra palm leaves
本教 98 Bon [religion]
本州 98 Honshū
66
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
汴州 66 Bianzhou; Kaifeng
兵部 98 Ministry of War
宾头卢 賓頭盧 98 Pindola; Tiger Subduing Arhat; Pindolabharadvaja
66 Bo
般若经 般若經 98 Prajnaparamita Sutras
波斯 66 Persia
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
沧州 滄州 67 Cangzhou
曹参 曹參 67 Cao Can
草堂寺 99 Caotang Temple
岑参 岑參 67 Cen Shen
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长乐 長樂 67 Changle
陈情表 陳情表 99 Chen Qing Biao
陈文 陳文 99 Chen Wen
成都 67 Chengdu
承明 99 Chengxing reign
赤土 67 Chi Tu
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
崇福寺 99 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
除一切疾病陀罗尼经 除一切疾病陀羅尼經 99 Sarvarogapraśamanidhāraṇī sūtra; Chu Yiqie Jibing Tuoluoni Jing
传灯 傳燈 67
 1. Handing Down the Light
 2. Transmission of the Lamp
 3. Chuan Deng
春秋 99
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu; Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
纯陀 純陀 99 Cunda
慈恩寺 67
 1. Ci En Temple
 2. Ci En Temple
慈惠 67 Venerable Tzu Hui
慈航 99
 1. ferry of compassion
 2. Compassionate Ferry
 3. a way of saving someone
 4. Tzu Hang; Cihang
刺史 99 Regional Inspector
翠微 99 Cuiwei
大般涅槃经 大般涅槃經 68
 1. Mahaparinirvana Sutra
 2. Mahāparinibbānasutta; Nirvāṇa Sutta
 3. Mahāparinirvāṇasūtra; The Mahayana Mahaparinirvana sutra
大劫 100 Maha-Kalpa
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa Sūtra; The Nirvāṇa Sūtra
大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经 大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經 100 Sutra on the Adornments of the Merit of the Buddha Land of the Great Sage Mañjuśrī; Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing
大随求陀罗尼 大隨求陀羅尼 100 Mahāpratisarā Dharani; Great Wish-Fulfilling Dharani
大唐 100 Tang Dynasty
大通 100 Da Tong reign
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大虚空藏菩萨念诵法 大虛空藏菩薩念誦法 100 Recitation Methods of the Great Akasagarbha Bodhisattva
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大和 100
 1. Yamato
 2. Dahe
大鸿胪 大鴻臚 100 Chamberlain for Dependencies; Grand Herald
100 Mount Tai
代宗 100 Emperor Daizong of Tang
代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集 100 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji
代州 100 Daizhou; Dai prefecture
大历 大曆 100 Dali
达摩 達摩 68 Bodhidharma
道朗 100 Dao Lang
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘缘生论 大乘緣生論 100 Dasheng Yuan Sheng Lun
大学士 大學士 100 an ancient title for college professor
100 Deng
典座 100
 1. temple chef
 2. Chef; Chief of Kitchen and Storage
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
定襄县 定襄縣 100 Dingxiang county
帝尧 帝堯 100 Emperor Yao
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东都 東都 68 Luoyang
东夏 東夏 68 Eastern China
东京 東京 68
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
端午 100 Dragon Boat Festival
多罗 多羅 100 Tara
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
法崇 102 Fa Chong
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法华经 法華經 70 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
法花经 法花經 102 Lotus Sutra
法琳 102 Fa Lin
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
防御使 防禦使 102 Defense Commissioner
梵文 102 Sanskrit
范阳 范陽 102 Fanyang
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
法珍 102
 1. Fazhen
 2. Fazhen
飞锡 飛錫 70 Fei Xi
奉恩寺 102
 1. Bongeunsa
 2. Feng'en Temple
奉天 102 Fengtian
凤翔 鳳翔 70 Fengxiang
丰泽 豐澤 102 Fengze
汾阳 汾陽 70 Fenyang
汾州 102 Fenzhou
佛顶尊胜 佛頂尊勝 102 Usnisavijaya
佛顶尊胜陀罗尼 佛頂尊勝陀羅尼 102 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi; Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni
佛名经 佛名經 102 Sutra on the Names of the Buddhas; Fo Ming Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
102 Fu
浮屠 102 Buddha stupa
福安 102 Fu'an
扶风县 扶風縣 70 Fufeng County
富平县 富平縣 70 Fuping County
福州 102 Fuzhou
干将 干將 103 Ganjiang
甘泉 103 Ganquan
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 103 official (imperial) position
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广德 廣德 103 Guangde
光宅 103 Guangzhai
广智 廣智 103 Guangzhi
关内 關內 103 Guannei Circuit
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
观自在菩萨授记经 觀自在菩薩授記經 103 Avalokitesvara Bodhisattva Vyakarana Sutra
观自在菩萨说普贤陀罗尼经 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 103 Samantabhadradhāraṇīsūtra; Guanzizai Pusa Shuo Puxian Tuoluoni Jing
103 tenth heavenly stem; tenth in order
103
 1. Guo
 2. Guo
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
含光 104 Han Guang
韩国 韓國 104 South Korea
翰林 104 Hanlin
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
河南府 72 Hennan Provincial Capital
河西 72 Hexi
洪洞 104 Hongdong
洪泽 洪澤 104 Hongze
104 Hu
怀感 懷感 72 Huai Gan
104 Huan river
黄门 黃門 72 Huangmen
华夏 華夏 104 China; Cathay
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
护法菩萨 護法菩薩 104 Dharmapāla
慧超 72
 1. Hui Chao
 2. Hyecho
慧静 慧靜 72 Hui Jing
慧觉 慧覺 72 Hui Jue
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧通 72 Hui Tong
慧严 慧嚴 72 Hui Yan
慧应 慧應 72 Hui Ying
慧月 72 Hui Yue
慧达 慧達 72 Huida
惠果 104 Hui Guo
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
慧远 慧遠 72
 1. Jingying Huiyuan
 2. Hui Yuan
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建文 106 Emperor Jian Wen
践祚 踐祚 106 Jian Zuo Ceremony
江东 江東 106
 1. Jiangdong
 2. Jiangdong
建兴 建興 106 Jianxing reign
建中 106 Jianzhong
嘉祥 106 Jiaxiang County
戒坛 戒壇 106
 1. Precept Altar
 2. ordination platform
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金光明经 金光明經 74
 1. Suvarnabhasottama Sutra (the Sutra of Golden Light)
 2. Suvarṇaprabhāsauttamarāja [sūtra]; Golden Light [Sūtra]
 3. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra; Golden Light Sūtra
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金刚般若经 金剛般若經 106 Prajnaparamita Diamond Sutra; Prajñāpāramitā Diamond Sūtra; Diamond Sutra; Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚顶经 金剛頂經 106 Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra
金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法 106 Vajra Pinnacle Superior Yogao Samantabhadra Bodhisattva Liturgy; Jingang Ding Sheng Chu Yujia Puxian Pusa Niansong Fa
金刚顶瑜伽护摩仪轨 金剛頂瑜伽護摩儀軌 106
 1. Homa Ritual Procedures of the Vajra Pinnacle Yoga
 2. Homa Ritual Procedures of the Vajra Pinnacle Yoga; Jingang Ding Yujia Hu Mo Yi Gui
金刚顶瑜伽三十七尊礼 金剛頂瑜伽三十七尊禮 106 Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Li; Vajra Crown Yoga and Thirty Seven Deities Ritual
金刚顶瑜伽真实大教王经 金剛頂瑜伽真實大教王經 106 The Adamantine Pinnacle: Yoga of Truth and Scripture of the Great King of Teachings
金刚经 金剛經 106
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚寿命陀罗尼经 金剛壽命陀羅尼經 106 Vajra Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚王菩萨 金剛王菩薩 106 Hevajra
旌德 106 Jingde
金阁寺 金閣寺 106
 1. Jinge Temple
 2. Rokuonji; Kinkakuji
景福 106 Jingfu
镜清 鏡清 106 Jingqing
经藏 經藏 106 Collection of Discourses; Buddhist scriptures; Sūtra Piṭaka / sūtrapiṭaka
京兆 106
 1. Jingzhao; Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
京兆府 106 Jingzhao
荆州 荊州 106
 1. Jingzhou; Ching-chou
 2. Jingzhou; Ching-chou
金门 金門 106
 1. Kinmen islands; Quemoy islands
 2. Jinmen
缙云县 縉雲縣 106 Jinyun county
九天 106 Ninth Heaven
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
集贤 集賢 106 Jixian
集贤院 集賢院 106 Academy of Scholarly Worthies
吉祥天女 106 Laksmi
均如 106 Kyunyeo; Kyunyŏ
开元 開元 75 Kai Yuan
空宗 75 emptiness schools
孔德 107 Auguste Comte
崆峒 107 Kongtong
孔雀明王经 孔雀明王經 107 Peacock Wisdom King Sutra
会稽郡 會稽郡 107 Kuaiji commandery
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
楞伽经 楞伽經 108 Lankavatara Sutra
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
礼忏 禮懺 108 liturgy for confession
李广 李廣 76 Li Guang
良贲 良賁 108 Liang Ben
凉州 涼州 108 Liangzhou
连山 連山 108 Lianshan
礼部 禮部 108 Ministry of (Confucian) Rites
礼经 禮經 108 Classic of Rites
灵山 靈山 108
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵武 靈武 108 Lingwu
陵县 陵縣 108 Ling county
临泉 臨泉 108 Linquan
林县 林縣 108 Lin county
理趣经 理趣經 108 Adhyardhaśatikā-prajñāpāramitā-sūtra
李四 108 Li Si
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
龙兴寺 龍興寺 76 Long Xing Temple
龙门 龍門 108
 1. Longmen
 2. Dragon Gate
 3. a sagely person
龙猛 龍猛 108 Nagarjuna
龙泉 龍泉 108
 1. Longquan
 2. Longquan
陇西县 隴西縣 108 Longxi county
龙智 龍智 108 Nagabodhi
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
罗什 羅什 108 Kumārajīva
罗文 羅文 108 Roman Tam
雒阳 雒陽 76 Luoyang
鹿苑 108 Mṛgadāva; Deer Park
马公 馬公 109 Makung
茂林 109 Maolin
109 Mei
妙法莲华经 妙法蓮華經 109 Lotus Sutra
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
弥陀经 彌陀經 109 The Amitabha Sutra
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
摩利支 109 Rishi Marichi; Marichi
魔怨 109 Māra
南天 110 Southern India
南天竺 78 Southern India
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
南山 110 Nanshan; Daoxuan
南阳 南陽 110 Nanyang
南庄 南莊 110 Nanzhuang
内明 內明 110 Adhyatmāvidyā; Inner Meaning
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
凝然 110 Gyōnen
112
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
112
 1. Peng
 2. Peng
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘沙门天王经 毘沙門天王經 112
 1. Ātānātīyasūtra; Pishamen Tian Wang Jing
 2. Aṭānāṭīyamasūtra; Pishamen Tian Wang Jing
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
菩萨戒经 菩薩戒經 112 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
菩提场所说一字顶轮王经 菩提場所說一字頂輪王經 112 Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra; Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
起信论 起信論 81 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Dasheng Qixin Lun
千手千眼观自在 千手千眼觀自在 113 Thousand-Hand Thousand-Eye Guanyin; Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokiteśvara
钱起 錢起 113 Qian Qi
千叶 千葉 113 Chiba
乾元 113 Qianyuan
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 5. the Chinese; cīna
青龙 青龍 81
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
请雨经 請雨經 113 Prayer for Rain Sutra
青龙寺 青龍寺 113 Qing Long Temple
七星 113
 1. Qixing
 2. seven stars of the Big Dipper
 3. the Big Dipper; Ursa Major
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
曲沃县 曲沃縣 113 Quwo county
衢州 113 Quzhou
仁王般若念诵法 仁王般若念誦法 114 Ren Wang Bore Niansong Fa; Humane Kings Liturgy
仁王经 仁王經 114 Renwang Jing; Scripture for Humane Kings
仁王经疏 仁王經疏 114 Ren Wang Jing Shu
仁王念诵仪轨 仁王念誦儀軌 114 Humane Kings Liturgy
仁化 114 Renhua County
仁寿 仁壽 114 Renshou
如观 如觀 82 Ru Guan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如意轮念诵法 如意輪念誦法 114 Mani Wheel Liturgy
三公 115 Three Ducal Ministers; Three Excellencies
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
僧慧 115
 1. Seng Hui
 2. Seng Hui
 3. Senghui
僧远 僧遠 115 Seng Yuan
善无畏 善無畏 83 Subhakarasimha
上帝 83
 1. God
 2. Lord on High
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
尚飨 尚饗 115 I beg you to partake of this sacrifice (used at the end of an elegiac address)
上元 115
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival; Lantern festival
山上 115 Shanshang
神护寺 神護寺 115 Jingo-ji; Jingo-ji Temple
圣历 聖曆 83 Sheng Li reign
圣明 聖明 115
 1. enlightened sage; brilliant master
 2. King Song Myong
 3. King Song Myong
圣上 聖上 115 courtier's or minister's form of address for the current Emperor
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
神会 神會 115 Shenhui
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释氏 釋氏 115 Sakya clan
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释教 釋教 115 Buddhism
十一面观自在菩萨 十一面觀自在菩薩 115 Eleven-faced Avalokitesvara Bodhisattva
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
师子国 師子國 115 Simhala; Siṃhala
师宗 師宗 115 Shizong
受菩提心戒仪 受菩提心戒儀 115 Bodhicitta Precept Ceremony; Shou Putixin Jie Yi
寿山 壽山 115 Shoushan
83 Emperor Shun
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
肃宗 肅宗 83
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
肃宗皇帝 肅宗皇帝 83 Emperor Suzong of Tang
台山 臺山 116 Taishan
太原 84 Taiyuan
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
唐尧 唐堯 84 Tang Yao; Emperor Yao
唐国 唐國 116 Tangguo
84
 1. Teng
 2. Teng
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天宝 天寶 116 Tianbao
天父 116 Heavenly Father
天长 天長 116 Tianchang
天竺 116 India; Indian subcontinent
吐蕃 84 Tibetan Empire; Tubo
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
万年 萬年 119 Wannian
万年县 萬年縣 119 Wannian county
维摩经 維摩經 87 Vimalakirti Sutra; Vimalakīrti Sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119 Wen County
文子 87 Wen Zi
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊菩萨 文殊菩薩 119 Manjusri Bodhisattva
文殊院 87 Manjusri Temple
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 87 Shan Zhao; Fenyang Wude
五千文 119 Five Thousand Character Classic
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
五部秘藏 119 Five Esoteric Ceremonies
无常经 無常經 119 Anityatāsūtra; Wuchang Jing
武德 119 Wude
五台 五臺 119 Wutai city and
五台山 五臺山 119
 1. Mount Wutai
 2. Odaesan; Mount Odaesan; Mount Odae
五台县 五臺縣 119 Wutai
武威 119 Wuwei
五月 119 May; the Fifth Month
西京 120
 1. Western Capital
 2. Kyoto
西明寺 120 Xi Ming Temple
西域 120 Western Regions
西苑 88 West Park; Xi Yuan
88 Ormazda; Sun God
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
相国寺 相國寺 120
 1. Xiangguo Temple
 2. Shokokuji
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
仙游 仙遊 120 Xianyou
120 Xiao
孝感 120 Xiaogan
小乘 120 Hinayana
夏州 120 Xiazhou
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
兴福寺 興福寺 120 Xingfu Temple
心经 心經 88
 1. Heart Sutra
 2. The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
新龙 新龍 120 Xinlong
新罗 新羅 88 Silla
忻州 88 Xinzhou
悉昙章 悉曇章 88 Siddham
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
玄宗 88 Emperor Xuanzong of Tang
玄教 120 Taoism
宣州 120 Xuanzhou
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
焰口 121 Flaming Mouth
延昌 121 Yanchang reign
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阳春 陽春 121 Yangchun
雁门 雁門 121 Yanmen
雁塔 89 Yanta
89 Yao
121 Yao
药师 藥師 89
 1. Healing Master
 2. Medicine Buddha
叶衣观自在菩萨 葉衣觀自在菩薩 121 Parnasavari Avalokitesvara Bodhisatttva
谒者 謁者 121
 1. an envoy
 2. Master of Ceremonies; Receptionist
 3. Yezhe
121 Yi
义净 義淨 89 Yijing
译经院 譯經院 121 Institute for Sutra Translation
一乘 121 ekayāna; one vehicle
一字佛顶轮王 一字佛頂輪王 121 Ekaksara-usnisa-cakravartin
议郎 議郎 121 Yilang
121 Ying
永保 121 Eihō
永安 121 Yong'an reign
永济 永濟 89 Yongji
永康 121 Yongkang
永宁 永寧 121 Yongning
永清 121 Yongqing
永泰 121 Yongtai
永修 121 Yongxiu
有部 121 Sarvāstivāda
121
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
雨宝陀罗尼经 雨寶陀羅尼經 121 Vasudhārādhāraṇī; Yu Bao Tuoluoni Jing
盂兰盆经 盂蘭盆經 121 Yulan Bowl Sūtra
羽林军 羽林軍 121 Yi Lin Guards
瑜伽经 瑜伽經 121
 1. Yoga Sutras
 2. Yoga Sutras
瑜伽莲华部念诵法 瑜伽蓮華部念誦法 121 Yujia Lianhua Bu Niansong Fa; Yoga Lotus Division Liturgy
云阳县 雲陽縣 121 Yunyang county
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
御史大夫 121 Imperial Secretary
泽普 澤普 122 Poskam nahiyisi; Poskam county
泽州 澤州 122 Zezhou
斋日 齋日 122 the Day of Purification
长生殿 長生殿 122
 1. The Palace of Eternal Life
 2. The Palace of Eternal Life
章敬寺 122 Zhangjing Temple
长清 長清 122 Changqing
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵国 趙國 90 State of Zhao
赵迁 趙遷 90 Zhao Qian
贞观 貞觀 90 Zhen Guan Reign; Emperor Taizong of Tang
真宗 122
 1. Zhao Heng; Emperor Zhenzong of Song
 2. true purpose; true teaching
 3. Shinshū
镇国 鎮國 122 Zhenguo
正月 122
 1. first month of the lunar calendar
 2. first lunar month; caitra
郑州 鄭州 90 Zhengzhou
知院事 122 Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
至大 90 Zhida reign
至德 90 Zhide reign
智顺 智順 90 Zhishun; Shi Zhishun
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中大夫 122 Grand Master of the Palace
中华 中華 90 China
中京 122 Zhongjing
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中书侍郎 中書侍郎 122 Attendant to the Palace Secretary; Attendant Gentleman of the Secretariat
中夏 90 China
盩厔 90 Zhouzhi
庄严寺 莊嚴寺 90 Zhangyan Temple
资福 資福 122 Zifu
缁门 緇門 122 Buddhists
资圣寺 資聖寺 90 Zisheng Temple
紫微 122 Purple Subtlety
宗仰 122 Zongyang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 397.

Simplified Traditional Pinyin English
爱道 愛道 195 Affinity for the Way
阿噜力 阿嚕力 196 alolik
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝镜 寶鏡 98 jeweled mirror
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
本寺 98 main temple; home temple; this temple
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必应 必應 98 must
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
必当 必當 98 must
别院 別院 98 Branch Temple
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布字 98 arrangement of characters
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长时 長時 99 eon; kalpa
长斋 長齋 99 long term abstinence from eating meat
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
尘劫 塵劫 99 kalpas as numerous as grains of dust
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to recite
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
慈恩 99
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
慈眼 99 Compassionate Eyes
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大吉祥天 100 good fortune deva
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大小乘 100
 1. Greater or Lesser Vehicles
 2. Mahāyāna and Theravāda
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大教 100 great teaching; Buddhadharma
道俗 100
 1. monastics and laypeople
 2. layperson
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
度僧 100 to lead to become a monastic
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
多宝 多寶 100 Prabhutaratna
度生 100 to save beings
二时 二時 195 the two time periods; morning and evening
二十部 195 the twenty sects of Hīnayāna
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法腊 法臘 102 Dharma year; years since ordination
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法号 法號 102
 1. Dharma Name
 2. Dharma name
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
翻经 翻經 102 to translate the scriptures
梵经 梵經 102 Brahma Sutra
梵本 102 a Sanskrit text
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
梵夹 梵夾 102 fanjia
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法筵 102 a seat for teaching the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
焚香 102
 1. Burning Incense
 2. to burn incense
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛眼 70 Buddha eye
佛传 佛傳 70 the Life of the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福生 102 fortunate rebirth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
绀园 紺園 103 temple; monastery
共修 103 Dharma service
古佛 103 former Buddhas
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
观行 觀行 103 contemplation and action
灌顶道场 灌頂道場 103 consecration mandala
归寂 歸寂 103 to pass to nirvana
归真 歸真 103 to return to Tathata
果德 103 fruit of merit
含灵 含靈 104 living things; having a soul
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
和上 104 an abbot; a monk
弘宣 104 to widely advocate
弘教 104 to propagate teachings
弘誓 104 great vows
护国 護國 104 Protecting the Country
华藏 華藏 104 lotus-treasury
化城 104 manifested city; illusory city
化度 104 convert and liberate; teach and save
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧海 104
 1. wisdom like the ocean
 2. Huihai
护摩 護摩 104 homa
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
火宅 104
 1. burning house
 2. the parable of the burning house
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见大 見大 106 the element of visibility
降诞 降誕 106 anniversary of the Birth of the Buddha
简择 簡擇 106 to chose
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
加威 106 blessing
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
羯磨 106 karma
戒行 106 to abide by precepts
金光明 106 golden light
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
金人 106 golden person; Buddha statue
经戒 經戒 106 sutras and precepts
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚界大曼荼 金剛界大曼荼羅 106 great vajradhatu mandala
金刚铃 金剛鈴 106 vajra bell; vajra-ghaṇṭā
净国 淨國 106 pure land
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
金身 106 golden body
救世 106 to save the world
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
旷劫 曠劫 107
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
利乐 利樂 108 blessing and joy
利物 108 to benefit sentient beings
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华部 蓮華部 108 lotus division
莲座 蓮座 108 lotus throne
了义 了義 108 nītārtha; definitive
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
灵塔 靈塔 108 a memorial pagoda; a sacred stupa
灵瑞 靈瑞 108 udumbara
理趣 108 thought; mata
理体 理體 108 the substance of all things
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
龙神 龍神 108 dragon spirit
龙天 龍天 108 Nagas and Devas
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗门 羅門 108 Brahman
曼茶罗 曼茶羅 109 mandala
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
门经 門經 109 funeral service recited at the door of a house
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙典 109 wonderful scripture
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙行 109 a profound act
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
名僧 109 renowned monastic
密行 109
 1. Secret Practice
 2. secret practice; private practice
密印 109 a mudra
摩尼 109 mani; jewel
难思 難思 110 hard to believe; incredible
能持 110 ability to uphold the precepts
能仁 110 great in lovingkindness
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
七圣 七聖 113 seven sacred graces
亲承 親承 113 to entrust with duty
请法 請法 113 Request Teachings
请僧 請僧 113 monastics invited to a Dharma service
清规 清規 113
 1. Pure Rule
 2. monastic rules
求法 113 to seek the Dharma
契印 113 a mudra
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
群生 113 all living beings
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人相 114 the notion of a person
日月光 114 Sun, Moon, and Light
融通 114
 1. Interpenetrative
 2. to blend; to combine; to mix; to
 3. Rongtong
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入法界品 114 entrance into the dharma realm [chapter]
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
入室 114
 1. to enter the master's study for examination or instruction
 2. to enter the master's study
入藏 114
 1. to be included in the canon
 2. to enter Tibet
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
瑞像 114 an auspicious image
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三长月 三長月 115 three full months of abstinence
三长斋月 三長齋月 115 three full months of abstinence
三车 三車 115 [the parable of the] three carts
三密 115 three mysteries
三七日 115 twenty one days; trisaptāha
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三学 三學 115 threefold training; triśikṣā
桑门 桑門 115 a Buddhist monk; a wandering monk
散花 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三十七尊 115 thirty-seven worthies
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色心 115 form and the formless
僧房 115 monastic quarters
僧事 115 monastic affairs; monastic administration
僧俗 115 monastics and laypeople
僧徒 115 master and disciples
僧都 115 sōzu
僧侣 僧侶 115
 1. monastic
 2. Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
僧衣 115 monastic robes
僧院 115 a monastery; a vihara
僧斋 僧齋 115 to provide a meal for monastics
僧祇 115 asamkhyeya
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少欲 115 few desires
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
深妙 115 profound; deep and subtle
舍那 115
 1. śāṇa; a robe; a garment
 2. insight; vipaśyanā; vipassanā
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
圣位 聖位 115 sagehood stage
声闻戒 聲聞戒 115 śrāvaka precepts
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
圣众 聖眾 115 holy ones
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 115 son of Śākya; a disciple of the Buddha; a monk
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受法 115 to receive the Dharma
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四部弟子 115 fourfold assembly of disciples
四生 115 four types of birth
四乘 115 four vehicles
四十二字门 四十二字門 115 forty-two letter gateway
四相 115
 1. four notions; four forms; four manifestations of self
 2. four marks of existence; caturlaksana
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
寺主 115 temple director; head of monastery
寺僧 115 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随求 隨求 115 wish-fulfillment
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所持 115 adhisthana; empowerment
俗姓 115 secular surname
宿愿 宿願 115 prior vow
胎藏 116 womb
谈义 談義 116 teaching of the Dharma
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
剃除 116 to severe
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
同参 同參 116 fellow students
通戒 116 shared vows
通论 通論 116 a detailed explanation
徒众 徒眾 116 a group of disciples
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼教 陀羅尼教 116 dharani teaching
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
外护 外護 119 external protection
万法 萬法 119 myriad phenomena; all things
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
万行 萬行 119
 1. all methods for salvation
 2. Wan Xing
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
维那 維那 119
 1. karmadana
 2. weinuo; karmadana; vinaya master; discipline master
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我身 119 I; myself
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
五股金刚 五股金剛 119 five pronged vajra
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
五秘密 五祕密 119 five secret ones
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五智 119 five kinds of wisdom
邬波驮耶 鄔波馱耶 119 upādhyāya; a preceptor
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
夏腊 夏臘 120 Dharma year; years since ordination
香华 香華 120 incense and flowers
像教 120
 1. teaching through use of images
 2. teaching in the Age of Semblance Dharma
 3. Buddha images and teaching of scriptures
香界 120 a Buddhist temple
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
懈倦 120 tired
新译 新譯 120 new translation
心月 120 mind as the moon
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
心密 120 mystery of the mind
宣唱 120 to teach and lead to people to conversion
悬记 懸記 120 to prophesize; to predict
玄应 玄應 120
 1. a profound response
 2. Xuanying
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
薰修 120 Permeated Cultivation
严净 嚴淨 121 majestic and pure
养德 養德 121 Foster Virtue
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
疑网 疑網 121 a web of doubt
义味 義味 121 flavor of the meaning
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
应真 應真 121 Worthy One; Arhat
印可 121 to confirm
一期 121
 1. one moment of time
 2. a date; a fixed time
 3. a lifetime
一切经目录 一切經目錄 121 catlog of Chinese Buddhist scriptures
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切经 一切經 121 all scriptures
遗身 遺身 121 relics
有果 121 having a result; fruitful
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 121 something that exists
游化 遊化 121 to travel and teach
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
圆照 圓照 121
 1. radiate all around
 2. Yuan Zhao
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
玉毫 121 urna; urnakesa
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
藏经 藏經 122 Buddhist canon
真语 真語 122 true words
证道 證道 122
 1. awareness of the path
 2. the path of direct realization
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真言门 真言門 122 dhāraṇī gateway
智识 智識 122 analytical mind
直岁 直歲 122 head of assignments
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
支提 122 a caitya; a chaitya
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
众经 眾經 122 myriad of scriptures
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
转读 轉讀 122 to recite a Buddhist sutra
庄严净土 莊嚴淨土 122 the majesty of the Pureland
转经 轉經 122 ritual reading; turning the scripture; zhuanjing
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
主事 122 heads of affairs
缁侣 緇侶 122 monastic
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
坐具 122
 1. Sitting Mat
 2. a mat for sitting on