Back to collection

Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings (Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu) 貞元新定釋教目錄

Scroll 22

Click on any word to see more details.

貞元新定釋教目錄卷第二十
西京西明寺沙門圓照

菩薩三藏

[0930b23] 大乘經

* 觀自在菩薩隨心呪經 (心經) 大唐總持沙門智通

[0930b25] 新編

[0930b26] 觀自在隨心呪五首 觀世音初心并集第五

* 金剛頂觀自在王如來修行 大興善寺三藏沙門廣智不空 

[0930c02] 貞元目錄

* 種種雜呪經 () 宇文天竺三藏闍那崛多

[0930c04] 拾遺

[0930c05] 重合

[0930c06] 二十三 (法華經滅罪陀羅尼禮拜滅罪命終諸佛來迎
供養三寶觀世音懺悔金剛坐禪安穩鬼病一千陀羅尼觀世音
俱胝神呪隨一如來呪五首六字陀羅尼歸依三寶) 。

* 佛頂陀羅尼經 大唐杜行顗

[0930c10]

[0930c10]

* 佛頂陀羅尼經 大唐中天竺三藏地婆訶羅

[0930c13] 拾遺編入

[0930c14] 第二

* 佛頂尊勝陀羅尼經 大唐罽賓沙門佛陀波利

[0930c16]

[0930c16]

* 最勝佛頂陀羅尼除業 大唐中天竺三藏地婆訶羅東都

[0930c20] 拾遺編入

[0930c20] 第四

* 佛頂尊勝陀羅尼經 ()

[0930c22] 五經

* 佛頂尊勝念誦 (佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0930c25] 貞元目錄

* 毘沙門天王經 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0930c28] 貞元目錄

* 無量門微密持經 (成道降魔一切智) 月支優婆塞支謙 第一
* 出生無量門持經 (微密持經) 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 第五
* 阿難陀目佉尼呵離陀經 (無量門) 天竺三藏求那跋陀羅 拾遺編入 第六
* 無量門破魔陀羅尼經 (陀羅尼經) 西域沙門功德直玄暢 第七
* 阿難陀 元魏天竺三藏佛陀扇多 第八
* 舍利弗陀羅尼經 扶南三藏僧伽婆羅 第九
* 一向出生菩薩經 天竺三藏闍那崛多 第九
* 出生無邊門陀羅尼經 大唐沙門釋智

[0931a16] 新編

第十一

[0931a18] (長房微密持經即是出生無量門
功德無量門即是阿難陀目佉尼呵離陀經既是重載十一 ) 。

* 出生無邊門經 (出生無邊門陀羅尼經) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931a23] 貞元目錄

* 勝幢臂印陀羅尼經 大唐三藏玄奘 (內典錄) 第一
* 妙臂印幢陀羅尼經 大唐天后于闐三藏實叉難陀 新編

[0931a28] 第二

[0931a29] (勝幢臂印經舊錄為重) 。

[0931b01] 二十一二十一

* 持法門經

[0931b02]

[0931b02] 無際經

乞伏秦沙門釋聖堅

[0931b03] 第一

* 尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經 高齊居士

[0931b06] 第三

[0931b07] (前後) 。

* 金剛壽命陀羅尼經 (一切如來金剛壽命陀羅尼經) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931b10] 貞元目錄

* 金剛壽命念誦 (陀羅尼念誦) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931b13] 貞元目錄

* 金剛上味陀羅尼經 元魏天竺三藏佛陀扇多 第一
* 金剛場陀羅尼經 天竺三藏闍那崛多

[0931b17] 第二

[0931b18]

* 菩提場莊嚴 (菩提場莊嚴陀羅尼經) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931b21] 貞元目錄

* 菩提場所說一字頂輪王經 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931b24] 貞元目錄

[0931b25] 十二

* 奇特佛頂 (一字奇特佛頂經威德) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931b28] 貞元目錄

* 金剛頂經一字輪王瑜伽一時念誦成佛

[0931c01]

大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0931c03] 貞元目錄

* 師子奮迅菩薩所問經

[0931c04][0931c04]

* 陀羅尼

[0931c06][0931c06] 東晉

* 華積陀羅尼神呪經 月支優婆塞支謙

[0931c09]

[0931c10] 三經 (先後) 。

* 六字呪王經

[0931c11][0931c11] 東晉

[0931c11]

* 六字神呪王經 () 拾遺編入

[0931c13] 第二

[0931c14]

* 虛空藏菩薩佛經 (虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經)

[0931c16]

[0931c16] 拾遺編入

[0931c16] 第一

* 如來方便善巧呪經 天竺三藏闍那崛多

[0931c18] 第二

[0931c19] 如來方便舊錄 為重

* 持句神呪經 (陀羅尼) 月支優婆塞支謙 拾遺編入 第一
* 陀隣尼鉢經 () 東晉西域沙門竺曇無蘭 拾遺編入 第二
* 東方最勝燈王如來經 天竺三藏闍那崛多

[0931c28] 內典錄

第四

[0932a01] 三經 (最勝舊錄 為重) 。

* 善巧方便陀羅尼  
* 金剛祕密善門陀羅尼經   東晉
* 護命法門神呪經 大唐天后天竺三藏菩提流支   第三

[0932a10] 三經 (先後法門) 。

* 無垢淨光大陀羅尼經 大唐天后西域沙門彌陀山 (新編第二 于闐三藏實叉難陀譯名離垢陀羅尼經)

[0932a14] 十六十八同一

* 觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經 ( 觀世音) 東晉外國居士難提 
* 童女 (佛說) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932a20] 貞元新編

* 除一切疾病陀羅尼經 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932a23] 貞元目錄

* 一切陀羅尼經 ( 疾病陀羅尼經) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932a26] 貞元

* 雨寶陀羅尼經 (佛說) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932a29] 貞元目錄

* 甘露瑜伽念誦 (甘露菩薩供養念誦 儀軌) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932b04] 貞元目錄

* 佛說一髻尊陀羅尼經 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932b07] 貞元目錄

* 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932b10] 貞元目錄

* 摩醯首羅迦婁羅阿尾奢 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932b14] 貞元目錄

* 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932b17] 貞元目錄

[0932b18] 十一十一同一

* 內藏百寶經 (內藏百品經) 後漢月支三藏支婁迦讖 第一 
* 溫室洗浴眾僧經 (溫室) 後漢安息三藏安世高 (拾遺編入第一前後一本)
* 須賴經 前涼月支優婆塞支施崙 (後記第三前後)
* (菩薩道樹經道樹三昧經) 月支優婆塞支謙 第一
* 菩薩生地經

[0932b28]

[0932b28] 摩竭

月支優婆塞支謙 (第一前後一本)

* 四不可得經 西晉三藏竺法護 (第二)
* 梵女首意經

[0932c03]

[0932c03]

西晉三藏竺法護 (第一)

* 成具光明定意經 (光明三昧成具光明經) 後漢西域三藏支曜 (第二)
* 寶網經 (寶網童子) 西晉三藏竺法護 (第一)
* 菩薩行五十緣身經 西晉三藏竺法護 (第一)
* 菩薩修行經 (長者身行) 西晉河內沙門白法祖 (第三)
* 諸德福田經 (福田福田) 西晉沙門法立法炬 (第一)
* 大方等如來藏經 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 (第三)
* 大方廣如來藏經 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0932c19] 貞元目錄

* 佛語經 元魏天竺三藏菩提留支 (第一)
* 金色王經 元魏婆羅門瞿曇般若流支 (第二)
* 演道俗業經 乞伏秦沙門釋聖堅 (第二)
* 百佛名經 天竺三藏那連提耶舍 (第二)

[0932c28] 十八十八同一

* 稱揚諸佛功德經 (諸佛) 元魏西域三藏吉迦夜曇曜 (第三)
* 須真天子經 (四事) 西晉三藏竺法護 (第一)
* 摩訶摩耶經 (摩耶) 沙門曇景 (第二)
* 除恐災患經 乞伏秦沙門釋聖堅 (第二)
* 孛經 (孛經) 月支優婆塞支謙 (拾遺編入第二前後譯本)
* 觀世音菩薩受記 (觀世音受決) 黃龍沙門釋曇無竭 (第三)
* 觀世音菩薩授記經 (佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩 品第三十一) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0933a16] 貞元目錄

[0933a17] 七經十一

* 海龍王經 () 西晉三藏竺法護 (第一)
* 首楞嚴三昧經 (首楞嚴經) 姚秦三藏鳩摩羅什 (第九九譯)
* 觀普賢菩薩行法經 (功德普賢觀經) 罽賓三藏曇摩蜜多 (第三)
* 觀藥王藥上二菩薩經 西域三藏畺良耶舍 (第二)
* 不思議菩薩 () 姚秦三藏鳩摩羅什 (第二)

[0933b01] 五經

* 十住斷結經 (十地十一十四) 姚秦涼州沙門竺佛念 (第二)
* 諸佛要集經 (要集經) 西晉三藏竺法護 (第一)
* 未曾有因緣經 (未曾有經) 沙門曇景 (第二)

[0933b08] 三經十四

* 菩薩瓔珞經十二 (十四十六) 姚秦涼州沙門竺佛念

[0933b10] 第二* 超日明三昧經 (三昧) 西晉清信士聶承遠 (第二)

[0933b14] 十四

* 賢劫經十三 (三昧) 西晉三藏竺法護 (第一)

[0933b17] 無垢淨光陀羅尼經三十六 一本遺失尋求

大乘經

[0933b19] 一百三十一二百九十三 二十四

* 大法炬陀羅尼經二十

[0933b21]

天竺三藏闍那崛多

* 大威德陀羅尼經二十

[0933b23]

天竺三藏闍那崛多

* 佛名經十二 (十三) 元魏天竺三藏菩提流支
* 三劫三千佛名經

[0933b28] 過去莊嚴劫千佛名經現在賢劫 佛名經未來星宿劫千佛名經 拾遺編入

[0933c03] 十五

[0933c04] 其三長房入藏錄合成一部 其中賢劫賢劫經合為重譯 以上相從

* 五千五百佛名經 天竺三藏闍那崛多
* 不思議功德諸佛所護念經 (眾經目錄) 曹魏三藏拾遺編入

[0933c12] (不思議功德不思議功德菩薩等同 ) 。

* 華手經十三 (善根十一十二) 姚秦三藏鳩摩羅什
* 大方等陀羅尼經 (方等陀羅尼經) 北涼沙門法眾高昌郡 (寶唱)
* 僧伽吒經 元魏優禪尼國王子月婆首那
* 力莊嚴三昧經 天竺三藏那連提耶舍
* 大方廣圓覺修多羅了義經 大唐罽賓沙門佛陀多羅 拾遺編入

[0933c24] 十二

* 觀佛三昧海經 () 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 (觀佛三昧 初年求那跋陀羅內典錄內典錄東晉宋代功德後秦羅什 觀佛三昧為重譯者不可舊錄)
* 大方便佛報恩經 在後
* 菩薩本業經 東晉拾遺編入

[0934a05] (報恩漢代大方便報恩 其三菩薩本行經西晉聶道真菩薩本行
報恩本行 不可舊錄) 。

* 法集經 元魏天竺三藏菩提流支
* 觀察諸法行經 天竺三藏闍那崛多

[0934a12]

* 菩薩處胎經 () 姚秦涼州沙門竺佛念
* 弘道廣顯三昧經 (三昧阿耨達龍王經金剛定意 十二) 西晉三藏竺法護

[0934a18] 仁壽阿耨達龍王 竺法護為重
(僧祐錄竺法護阿耨達經下注弘道廣顯三昧經長房錄竺法護弘道
下注阿耨達請佛經內典錄長房內典西晉阿耨達
無異多種致使名目 一本編入)


* 施燈功德經然燈 高齊天竺三藏那連提耶舍

[0934a26] 三經

* 魔羅 天竺三藏求那跋陀羅 (魔羅竺法護 指髻七經譯者不可以名目為重指髻增一阿含 六經大集經依舊)
* 無有菩薩 天竺三藏闍那崛多

[0934b04] 內典錄

* 五十 (無明五十) 後漢安息三藏安世高

[0934b07] 三經

* 中陰經 姚秦涼州沙門竺佛念
* 大法鼓經 天竺三藏求那跋陀羅
* 文殊師利問經 (文殊) 扶南三藏僧伽婆羅
* 月上女經 (維摩詰) 天竺三藏闍那崛多
* 大方廣如來祕密藏經

[0934b18] 五經 (大方廣如來祕密藏經大方等如來藏經 文理懸殊) 。

* 大乘密嚴經 大唐中天竺三藏地婆訶羅 ()
* 新譯 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0934b24] 貞元目錄

[0934b25]

* 占察善惡業報經 (大乘實義六根) 外國沙門菩提 (年代)
* 蓮華面經 天竺三藏那連提耶舍

[0934c02]

* 文殊師利問菩薩署經

[0934c03]

[0934c03] ()

後漢月支三藏支婁迦讖

[0934c04] 拾遺編入

* 大乘造像功德經 大唐天后于闐三藏提雲般若 (大乘 功德造立形像福報經譯者)
* 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經

[0934c08] ()

大唐南天竺三藏菩提流志

[0934c09] 新編

* 大寶廣博樓閣 (大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0934c12] 貞元目錄

[0934c13]

* 一字佛頂輪王經 (五佛頂經) 大唐南天竺三藏菩提流志

[0934c15] 新編

* 一字頂輪王瑜伽經 (瑜伽沙羅烏瑟尼沙真言 一字頂輪王) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0934c19] 貞元目錄

* 一字頂輪王念誦儀軌 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0934c22] 貞元目錄

* 金輪佛頂念誦 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0934c25] 貞元目錄

* 大陀羅尼末法中一字心呪經 大唐北天竺三藏寶思惟

[0934c27] 新編

[0934c28] 五經

* 佛頂如來修證了義諸菩薩萬行 () 大唐中天竺三藏般剌蜜帝廣州  編入
* 大毘盧遮那成佛神變加持經 大唐中天竺三藏輸波迦羅沙門一行

[0935a06] 新編

* 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那 南天竺三藏沙門金剛智 貞元
* 大毘盧遮那成佛神變加持經七支念誦 隨行 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935a13] 貞元目錄

* 大日經略攝念誦隨行法 (念誦要行) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935a16] 貞元目錄

* 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言 ( 二十八) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935a20] 貞元目錄

[0935a21] 五經十一

* 蘇婆呼童子經 (蘇婆呼) 大唐天竺三藏輸波迦羅 (新編)
* 蘇悉地羯羅經 大唐中天竺三藏輸波迦羅

[0935a25] 新編

* 牟梨曼陀羅呪經  
* 大威力烏樞瑟摩明王經 () 大興善寺三藏廣智不空奉詔 貞元 目錄
* 穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門 北天竺三藏無能勝

[0935b04] 貞元目錄

* 穢跡金剛法禁變法 北天竺三藏沙門無能勝

[0935b07] 貞元目錄

[0935b08] 六經十一

* 儀軌 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935b11] 貞元目錄

* 忿怒金剛童子菩薩成就儀軌 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935b14] 貞元目錄

* 金剛頂瑜伽中略念誦 大唐南天竺三藏金剛智

[0935b16] 新編

* 金剛頂瑜伽真實大教王經 (金剛頂一切如來 大教王經) 大興善寺三藏沙門不空奉詔 貞元 目錄

[0935b21] 十一

* 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門 ( 修證法門) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935b25] 貞元目錄

* 金剛瑜伽三十七尊 (金剛界大道毘盧遮那如來內證 眷屬法身異名最上乘三摩地禮懺) 大興善寺三藏廣智不空奉詔 貞元 目錄
* 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌
* 金剛頂瑜伽經中略大樂金剛薩埵 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c04] 貞元目錄

* 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c07] 貞元目錄

* 金剛頂瑜伽護摩 (儀軌) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c10] 貞元目錄

* 金剛頂瑜伽十八會指歸 (十八) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c13] 貞元目錄

* 普賢金剛薩埵念誦

[0935c14]

[0935c14] 瑜伽 儀軌

大興善寺沙門廣智不空奉詔

[0935c16] 貞元 目錄

* 大樂金剛薩埵修行成就儀軌 (吉祥教王瑜伽經) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c20] 貞元目錄

* 金剛頂降三世儀軌 (金剛頂降三世儀軌中觀自在 菩薩心真言一切如來蓮華曼荼羅) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c24] 貞元目錄

* 金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c27] 貞元目錄

* 金剛手光明灌頂經 (最勝無動尊威怒王念誦儀軌) 大興善寺三藏沙門廣智不空奉詔

[0935c30] 貞元目錄

[0936a01] 十三經十三 () 。

* 七佛神呪 () 晉代三藏東晉 (七佛神呪為重 外國優婆塞支謙七佛神呪經文不可依舊)
* 大吉義神呪經 元魏沙門曇曜 
* 文殊師利寶藏陀羅尼經 大唐南天竺三藏菩提流志

[0936a08] 新編

* 金剛光焰止風雨陀羅尼經 大唐南天竺三藏菩提流志

[0936a10] 新編

* 阿吒婆拘鬼神大將陀羅尼經 拾遺編入 
* 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 拾遺編入 
* 大普賢陀羅尼經 拾遺編入 
* 大七寶陀羅尼經 拾遺編入 
* 陀羅尼經 拾遺編入 
* 安宅神呪經 後漢
* 摩尼羅亶經 東晉西域沙門竺曇無蘭 拾遺編入
* 玄師颰陀所說神呪經 (幻師) 東晉西域沙門竺曇無蘭 拾遺編入
* 童子陀羅尼