Back to collection

Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings (Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu) 貞元新定釋教目錄

Scroll 23

Click on any word to see more details.

貞元新定釋教目錄卷第二十 (別錄)
西京西明寺沙門圓照

中聲三藏第四

[0943c17] 聲聞藏小乘說教 生滅隨緣九部四含 毘曇戒律塵勞
聲聞彼岸菩提化城初心 金河半字聲聞 百川三車妙覺
泥洹異名 丁卯開元 庚辰小乘三藏行者三百三十 一千八百一百七十聲聞


* [0943c29] 聲聞契經 二百四十六百十八

[0944a01] 聲聞調伏 六十一四百九十三四十

[0944a03] 聲聞對法藏 三十六六百九十八七十

小乘經

[0944a05] 一百五十三三百九十 三十一

[0944a07] 四阿笈摩小乘契經

* 長阿含經二十二

[0944a09]

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍竺佛念

[0944a10] 重合

[0944a12] 四分三十 (僧肇四分 以為一部) 。

* 中阿含經六十 (五十八) 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

[0944a15] 第二

()

[0944a17] 十八二百二十 (僧肇四分) 。

* 增壹阿含經五十一 (五十四十三十二) 東晉 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

[0944a20] 第二 ()

[0944a21] 五十四百七十二 (僧肇阿含四分) 。

* 雜阿含經五十 () 天竺三藏跋陀 重合

[0944a25] 無品等差 (僧肇 四分) 。

* 別譯雜阿含經二十 (失譯經中子譯人姓名 秦代)

[0944b01] 經文先後子細尋究 不出 (般泥洹四含 ) 。

* 佛般泥洹經 (泥洹經) 西晉河內沙門白法
* 大般涅槃經 () 東晉平陽沙門 法顯 ()
* 般泥洹經 () 東晉

[0944b10] 三經長阿含經第二第四 遊行經 (般泥洹經宋代求那跋陀羅譯者
文句古譯功德相類之中經本 般泥洹經文句全同) 。

* 人本欲生經 後漢安息三藏安世高

[0944b15] 長阿含經第十第二大方便 (人本欲生經上代大乘經) 。

* 尸迦羅越六向拜經 (尸迦羅越六方禮經) 後漢安息 三藏安世高

[0944b19] 長阿含經第十一第二善生經 (本經中阿含三十三) 。

* 梵志阿颰經 (一本佛門阿颰摩納經) 月氏 支謙

[0944b23] 長阿含經第十三第三

* 梵網六十二見經 (梵網經) 月支優婆塞 支謙

[0944b27] 長阿含經第十四第三

* 寂志果經 東晉西域沙門竺曇無蘭

[0944c02] 長阿含經第十七第三沙門

[0944c04] 十二

* 起世經 () 天竺三藏闍那崛多 第五
* 起世因本經 (本題起世因本經) 天竺 達摩笈多

[0944c08] 內典錄

第六 編入

[0944c10] (內典錄靖邁笈多三藏大業年中東都上林翻經起世經
大意同文稍異至於品目婆伽婆舍婆提城婆伽婆羅婆
崛多笈多一本崛多笈多二師以前崛多笈多
經文既有二部緣生婆伽婆羅婆故知笈多本相 ) 。

* (大樓炭經) 西晉沙門法立 法炬

[0944c16] 第二

[0944c17] 三經長阿含經第十八二十 第四

* 長阿含十報法經 (僧道十報經) 後漢安息 三藏安世高

[0944c21] 長阿含經第九第二十上經 () 。

* 中本起經 (太子中長阿含) 後漢西域沙門 曇果康孟詳

[0944c24] (中本起經 長阿含大本梵文未盡過去現在因果修行本起
瑞應本起經等同譯者中本起經後漢經本中有翻梵語未詳何以) 。

[0944c27] 般泥洹十三經長阿含

* 七知經 (智經) 月支優婆塞支謙

[0945a02] 中阿含經第一初善法經

* 鹹水喻經 (鹹水譬喻)

[0945a04] 僧祐錄云安失譯經

[0945a05] 西晉

[0945a06] 中阿含經第一水喻經

* 一切流攝守因經 後漢安息三藏

[0945a09] 中阿含經第二漏盡經

* 四諦經 後漢安息三藏安世高

[0945a12] 中阿含經第七分別聖諦經

* 恒水經 (恒河) 西晉沙門法炬

[0945a15] 中阿含經第九瞻波經

* 本相 (大相) 後漢安息三藏
* 緣本致經

[0945a19][0945a19] 東晉

[0945a20] 中阿含經第十 本際

* 頂生王故事經 (頂生王) 西晉沙門
* 文陀竭王經 北涼天竺三藏曇無讖 (拾遺編入)

[0945a26] 中阿含經第十一 四洲經

* 閻羅王五天使者經 (鐵城泥黎) 沙門
* 鐵城泥黎 東晉西域沙門竺曇無蘭 拾遺編入

[0945b03] 中阿含經第十二天使經本經

* 古來世時經

[0945b05][0945b05] 東晉

[0945b06] 中阿含經第十三本經 本經

* 阿那律八念經 (意經八念經) 後漢西域 三藏支曜

[0945b10] 中阿含經第十八八念經

* 離睡經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0945b13] 中阿含經第二十長老

* 是法非法經 後漢安息三藏安世高

[0945b16] 中阿含經第二十真人

* 求欲經 西晉沙門法炬

[0945b19] 中阿含經第二十

* 受歲經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0945b22] 中阿含經第二十比丘

* 梵志計水淨經

[0945b24][0945b24] 東晉

(拾遺編入)

[0945b25] 中阿含經第二十梵志

* 苦陰經 在後 (拾遺編入)

[0945b28] 中阿含經第二十苦陰經

* 釋摩男 (五陰) 月支優婆塞支謙
* 苦陰因事經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0945c03] 中阿含經第二十 苦陰經

* 樂想經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0945c06] 中阿含經第二十

* 漏分布經 後漢安息三藏安世高

[0945c09] 中阿含經第二十梵行

* 阿耨風經 (言依) 東晉西域沙門竺曇無蘭 (拾遺編入)

[0945c13] 中阿含經第二十阿奴

* 諸法本經 月支優婆塞支謙

[0945c16] 中阿含經第二十諸法

* 瞿曇彌記果經 沙門慧簡

[0945c19] 中阿含經第二十瞿曇彌

* 瞻婆比丘經 (瞻波) 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0945c22] 中阿含經第二十瞻波經

* 伏婬經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0945c25] 中阿含經第三十欲經

* 魔嬈亂經 (弊魔試目連經魔王目連) (在後)
* 弊魔試目連經 (魔嬈亂經) 月支優婆塞 (拾遺編入)

[0946a01] 中阿含經第三十降魔

[0946a03] 三十三十

* 賴吒和羅經 (羅漢賴吒和羅經) 月支優婆塞

[0946a05] 中阿含經第三十 羅經

* 善生子經 西晉沙門支法度 (拾遺編入)

[0946a08] 中阿含經第三十善生經

* 數經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0946a11] 中阿含經第三十算數

* 梵志頞波羅延問種尊經 東晉西域 竺曇無蘭 拾遺編入

[0946a15] 中阿含經第三十羅經

* 三歸五戒慈心厭離功德經 (東晉 拾遺編入)
* 須達經 (須達長者) 蕭齊天竺三藏求那毘地

[0946a21] 中阿含經第三十 須達 (慈心功德經文增一阿含第十 二者) 。

* 佛為黃竹園老婆羅門說學經 僧祐錄 失譯經 拾遺編入

[0946a26] 中阿含經第四

* 梵摩 月支優婆塞支謙

[0946a29] 中阿含經第四十一梵摩 (本經) 。

* 尊上經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0946b03] 中阿含經第四十三

* 鸚鵡經 (兜調經) 天竺三藏求那跋陀羅
* 兜調經 僧祐錄云安 (西晉) 編入

[0946b09] 中阿含經第四十四 鸚鵡經

* 意經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0946b12] 中阿含經第四十五心經

* 應法經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0946b15] 中阿含經第四十五受法

* 泥犁經 (中阿含泥犁經) 東晉西域沙門竺曇無蘭

[0946b19] 中阿含經第五十三

* 優婆夷墮舍迦 僧祐錄失譯經 ()
* 齋經 () 月支優婆塞支謙 (拾遺編入)

[0946b23] 中阿含經第五十五 持齋

* 鞞摩肅經 天竺三藏求那跋陀羅 (拾遺編入)

[0946b27] 中阿含經第五十七

* 婆羅門子命終愛念不離經 後漢安息 三藏安世高 拾遺編入

[0946c02] 中阿含經第六生經

* 十支居士八城人經 () 後漢安息三藏 安世高

[0946c06] 中阿含經第六

* 邪見經 僧祐錄失譯經 (拾遺編入)

[0946c09] 中阿含經第六

* 箭喻經 拾遺編入 

[0946c12] 中阿含經第六箭喻經

* 普法義經 (具法行經普義經) 後漢安息三藏 世高 第一
* 廣義法門經 天竺三藏真諦 ()

[0946c18] (廣義法門經中一中阿含大本
梵文未盡大乘普法梵文
未盡入藏錄大乘普法義經具法行經舍利弗 二字無異) 。

[0946c22] 七知經五十三中阿含

* (德經) 東晉西域沙門曇無

[0946c26] 增壹阿含經第十三地主

* 四人出現世間經 天竺三藏 (拾遺編入)

[0946c29] 增壹阿含經第十八四意斷

* 波斯匿王太后崩塵土坌身經 西晉 法炬

[0947a03] 增壹阿含經第十八四意斷

* 須摩提女經 月氏優婆塞支謙 (拾遺編入)

[0947a05] 增壹阿含經第二十 (本經) 。

* 婆羅門避死經 後漢安息三藏安世高

[0947a09] 增壹阿含經第二十增上

* 施食福報 (色力福德) (東晉)

[0947a11] 增壹阿含經第二十

* 頻毘娑羅王詣佛供養經 () 西晉沙門 法炬

[0947a15] 增壹阿含經第二十 ( 本經大乘) 。

* 長者子六過出家經 沙門慧簡

[0947a18] 增壹阿含經第二十 (本經) 。

* (指髻) 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0947a22] 三十二三十二

* 鴦崛髻經 西晉沙門法炬

[0947a24] 增壹阿含經第三十 () 。

* 力士移山經 (移山經) 西晉三藏竺法護
* 四未曾有法經 (未有無法) 西晉三藏 法護

[0947b01] 增壹阿含經第三十八難 (本經不盡) 。

* 舍利弗摩訶目揵連 後漢 三藏孟詳

[0947b05] 增壹阿含經第四十一馬王 (大乘重譯) 。

* 七佛父母姓字經 (七佛姓字) 曹魏

[0947b08] 增壹阿含經第四十五不善

* (牧牛) 姚秦三藏鳩摩羅什

[0947b10] 增壹阿含經第四十六 () 。

* 緣起經 (十二緣起) 大唐三藏玄奘 (翻經)

[0947b13] 增壹阿含經第四十六 (本經大乘) 。

* 十一想思念如來經 (十一思惟) 天竺三藏 求那跋陀羅 拾遺編入

[0947b17] 增壹阿含經第四十八三寶 (十一相連初十十一未見) 。

* 泥黎 (四大泥黎) 東晉西域沙門曇無 (拾遺編入)

[0947b21] 增壹阿含經第四十八三寶 (本經) 。

* 後漢安息三藏 世高

[0947b25] 增壹阿含經第四十九非常 (本經唯有大同) 。

* 愛道般泥洹經 西晉河內沙門白法
* 佛母般泥洹經 沙門慧簡 (拾遺編入)

[0947c02] 增壹阿含經第五 愛道般涅槃

* 國王先尼 東晉西域沙門 竺曇無蘭
* 舍衛國夢見 僧祐錄云安 (西晉編入)

[0947c08] 阿含第五 愛道般涅槃

* 阿難同學經 後漢安息三藏安世高

[0947c11] (阿難同學經阿含大本) 。

[0947c11] 二十四阿含

* 五蘊皆空經 大唐三藏義淨 新編

[0947c15] 雜阿含經第二 (五蘊皆空經根本說一切有部
雜事第三十所以契經契經) 。

* 七處三觀經 () 後漢安息三藏安世高

[0947c19] 雜阿含經 (三十三觀
七處三觀經第二三十四餘者次第一處) 。

* 聖法印經 (慧印經) 西晉三藏竺法護

[0947c23] 雜阿含經第三

* 雜阿含經 

[0947c25] 雜阿含經 (二十七初三第四先後
七處三觀經文句大同在其中未詳何以餘者
文句三觀未見實錄依舊) 。

* 五陰譬喻經 (水沫所漂經五陰喻經) 後漢安息 安世高
* 水沫所漂經 (河中聚沫) 東晉西域沙門 曇無蘭 拾遺編入

[0948a04] 雜阿含經第十

* 不自守意經 (無意) 月支優婆塞支謙

[0948a06] 雜阿含經第十一

* 滿願子經 晉代 (東晉拾遺編入)

[0948a08] 雜阿含經第十三

* 轉法輪經 (輪轉) 後漢安息三藏安世高
* 三轉法輪經 大唐三藏義淨 (新編)

[0948a12] 雜阿含經第十五 (三轉法輪經根本說一切有部毘奈耶雜事第十九所以契經
與其本經未詳所以) 。

* 八正道經 後漢安息三藏安世高

[0948a16] 雜阿含經第二十

* 難提釋經 西晉沙門法炬

[0948a18] 雜阿含經第三十 (大本