Back to collection

Jikaku daishi zaitō sōshin roku 慈覺大師在唐送進錄

Scroll 1

Click on any word to see more details.

慈覺大師在唐送進錄

天台法華宗請益圓仁法師法門曼荼羅目錄

[1076b15]大乘經律論漢字真言儀軌章疏傳記曼荼羅傳法和尚一百二十七一百四十二

大乘經律論十二部十二
漢字真言儀軌三十一三十一
章疏傳記四十九六十三
曼荼羅傳法和上二十二
十四十四
大乘經律論

[1076b26]合一十二部十二

法華經一部()
新譯般若經(般若三藏)
阿彌陀經
一切佛心中經
陀羅尼
大吉祥天
經略二十八宿盧瑟仙人
蘇婆呼童子經
金剛般若波羅蜜經
金剛般若波羅蜜經
說罪要行法
金剛經
[1076c10]十二部十二第一

真言儀軌

[1076c12]三十一三十一

法華儀軌
青頸大悲真言
無垢真言
不空羂索真言
阿閦如來念誦供養法(不空三藏)
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要
金剛頂瑜伽經中略大樂菩薩儀軌
千手千眼觀自在菩薩修行儀軌
普賢金剛薩埵念誦儀軌
火壇供養供養
如意輪菩薩真言
佛頂尊勝陀羅尼注義(不空三藏)
佛頂根本
釋迦如來涅槃彌勒菩薩悲願(十二)
法華經品題梵語羅漢
[1077a02]十五十五第二

普賢行
蓮華
緣生偈讚
最上乘教授
隨求(真言)
軍荼利大神陀羅尼(阿地瞿多三藏三藏)
葉衣觀自在菩薩
金剛界大曼荼羅祕密修行法門
大元無邊甘露降伏一切鬼神真言
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌(不空三藏)
金剛頂瑜伽十八會指歸
真言三昧四時禮懺供養
佛頂如來灌頂印契行法
金剛千手千眼觀自在菩薩念誦
一切餓鬼陀羅尼法
悉曇章
[1077a23]十六十六第三

章疏傳記

[1077a25]四十九六十三

四十二字門(南岳思大師)
天台五時八教次第
智者大師三昧常行
五方便念佛門(天台大師)
法華經(大學士)
阿彌陀經(沙門)
淨名(沙門)
[1077b04]十二第四

淨名經(沙門)
淨名經關中(沙門)
釋門自鏡錄(惠詳)
法華三昧靈驗(上下清涼法師)
[1077b09]四部第五

肇論(沙門)
肇論要義(沙門)
肇論疏(東山)
肇論文句(沙門)
大乘楞伽正宗
因明(章敬寺)
因明(沙門惠沼)
因明義斷(沙門惠沼)
(沙門道宣)
[1077b19]九部十三第六

大般若經
羯磨(沙門懷素)

聖者
二十九法門
佛性(沙門真覺)
清涼(華嚴寺)
荊州沙門無行和尚
(沙門道宣)
廬山遺愛禪師念佛三昧指歸
大師了義
上都禪寺禪師(大理)
供奉法師
()
[1077c06]十四十四第七

天台大師觀心誦經
羯磨
南岳思禪師法門(上下弟子衛尉)
釋迦如來賢劫

歸敬三寶題識
法華經三昧修證
菩薩戒
歎德僧正

(沙門遍知)
(沙門)
曹溪寶林傳()
揚州和上
諸天地獄壽量
七言法華經五十七
[1077c23]十六十七第八

曼荼羅傳法和上

[1077c25]二十二

大毘盧遮那大悲胎藏曼荼羅()
金剛界大曼荼羅()
金剛界八十一種子曼荼羅
金剛界三十七尊種子曼荼羅
金剛界曼荼羅
法華曼荼羅
觀音
金剛面菩薩像樣
金剛面菩薩像樣
南岳思大師()
天台智者大師()
僧伽和上
禪師
阿蘭若比丘
寺僧禪師
禪師
禪師
禪師
寺僧禪師
禪師
東寺老僧
曲水禪師
[1078a19]二十二皮箱[1078a21]合一十四十四


沙門清江新詩
一百 道一

行一(白居易)

樂天
歎德前進
漢語
波斯國人
[1078b07]十四十四第九封皮
[1078b10]請益法師圓仁般若理趣釋梵字金剛經梵本般若心經梵字金剛經梵語雜名十七護摩胎藏手印五祕密儀軌不可不是法門

[1078b16]請益傳燈法師圓仁求得新譯撰集法門兩部曼荼羅延曆寺真言儀軌唐國和上不可目錄第二記錄

[1078b21]承和正月十九

[1078b22]維那傳燈 

[1078b23]寺主傳燈 

[1078b24]上座傳燈 

【經文資訊大正藏55No.2166慈覺大師在唐送進錄
【版本記錄】CBETA電子佛典2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary