Back to collection

Catalog of Teachings Sought from Qinglong Temple 青龍寺求法目錄

Scroll 1

Click on any word to see more details.

青龍寺求法目錄

[1095c19] 日本國上都延曆寺圓珍求法目錄()

[1095c20]  胎藏金剛兩部經法兩部曼荼羅道具

經法

毘盧遮那成佛經一部(三藏善無畏)
金剛頂瑜伽中略出念誦經一部(三藏金剛智)
[1095c25] 二部開元錄

穢跡金剛法禁
穢跡金剛神通()
千手千眼觀自在大悲心陀羅尼
金剛頂經毘盧遮那三摩地
不動尊使者陀羅尼祕密(金剛智)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品
大樂金剛不空真實三摩耶
金剛頂瑜伽念珠經(不空)
一切如來金剛壽命陀羅尼經(金剛不空)
一字奇特佛頂經
金剛恐怖集會方廣儀軌
阿嚕力
文殊師利法身
吉祥天女十二一百八大乘經
一切如來全身舍利陀羅尼經
三昧耶
十一面觀自在菩薩儀軌經
吉祥天女十二名號
金剛頂瑜伽十八會指歸
金剛頂分別聖位法門
菩提場頂輪王
金剛壽命陀羅尼經
孔雀明王經
無量壽如來供養儀軌
大雲輪請雨經
焰口餓鬼陀羅尼經
菩提莊嚴陀羅尼經(不空)
童子請問(善無畏)
八大菩薩曼荼羅經
葉衣觀自在菩薩經
毘沙門天王經
金剛頂蓮華部心念
金剛頂瑜伽千手千眼念誦
阿閦如來念誦法
一字頂輪王念誦儀軌
一字頂輪王瑜伽經
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌
金剛頂瑜伽念誦
金剛壽命念誦
金剛王菩薩祕密念誦
普賢金剛薩埵念誦儀軌
金剛頂瑜伽念誦儀軌(加大金剛薩埵)
仁王般若念誦法
如意輪念誦法
虛空藏念誦
聖觀自在菩薩心真言
瑜伽蓮華部念誦法
金剛頂經多羅菩薩念誦法
甘露軍荼利瑜伽念誦
受菩提心戒儀
金剛頂瑜伽三十七尊禮
都部陀羅尼目
曼荼羅十七
俱胝佛母陀羅尼經
成就妙法蓮華經儀軌
金剛頂念誦儀軌(瑜伽經中略大樂金剛薩埵)
藥叉愛子成就法(歡喜訶利帝母)
大樂金剛不空真實三昧耶
普遍光明大隨求陀羅尼
五字陀羅尼頌
忿怒念誦
成就儀軌
忿怒金剛童子菩薩成就儀軌
一髻尊陀羅尼經
金剛頂經一字頂輪王念誦儀軌
迦婁羅阿尾奢
大毘盧遮那成佛經略七支念誦隨行
大日經略攝念誦隨行法(要行)
金剛頂降三世儀軌(加法中觀自在心真言)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌
金剛頂經觀自在王如來修行法
文殊師利宿(不空)
金剛頂三菩提心論(三藏不空)
修習般若波羅蜜觀行儀軌
仁王般若陀羅尼釋
觀自在大悲成就念誦
金剛手光明灌頂經(最勝無動尊念誦儀軌)
孔雀明王畫壇儀軌
金輪王佛頂要略念誦法
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法(不空)
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法(金剛智)
金剛頂瑜伽普賢修行念誦儀軌(他化自在天理趣 不空)
貞元
[1096c24] 貞元拾遺目錄

曼荼羅道具

毘盧遮那佛胎藏曼荼羅(新造)
毘盧遮那佛金剛界曼荼羅()
毘盧遮那佛頂輪王曼荼羅()
[1096c29] 傳教阿闍梨

毘盧遮那佛八十一種子曼茶羅
羯磨

求法目錄

[1097a05] 以前經法佛像大唐長安新昌青龍寺傳教 和上抄寫勘定目錄

[1097a08] 大中十一月十五

[1097a09] 求法(圓珍)

[1097a10] 曼荼羅法門

[1097a11] 和尚親臨一一如法無不後學疑慮

[1097a13] 傳教阿闍梨垂示 憑據

[1097a14] 日本國傳教弟子(圓珍)

[1097a15] 大中七月十五大悲胎藏灌頂般若波羅蜜菩薩便 胎藏大教十月金剛界五部灌頂金剛波羅蜜菩薩便金剛界悉地瑜伽一百十一月五部大教阿闍梨灌頂道場曼荼羅菩薩

[1097a22] 大德圓珍總持最上乘精通辯難有緣淨土千萬珍重千萬珍重大中十月二十一青龍傳教沙門長生殿大德法全圓珍千萬千萬

【經文資訊大正藏 55 No. 2171 青龍寺求法目錄
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary