Glossary and Vocabulary for Catalog of Teachings Sought from Qinglong Temple 青龍寺求法目錄, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 juǎn to coil; to roll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
2 87 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
3 87 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
4 87 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
5 87 juǎn to involve; to embroil 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
6 87 juǎn a break roll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
7 87 juàn an examination paper 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
8 87 juàn a file 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
9 87 quán crinkled; curled 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
10 87 juǎn to include 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
11 87 juǎn to store away 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
12 87 juǎn to sever; to break off 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
13 87 juǎn Juan 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
14 87 juàn tired 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
15 87 quán beautiful 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
16 87 juǎn wrapped 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
17 76 one 穢跡金剛法禁百變一卷
18 76 Kangxi radical 1 穢跡金剛法禁百變一卷
19 76 pure; concentrated 穢跡金剛法禁百變一卷
20 76 first 穢跡金剛法禁百變一卷
21 76 the same 穢跡金剛法禁百變一卷
22 76 sole; single 穢跡金剛法禁百變一卷
23 76 a very small amount 穢跡金剛法禁百變一卷
24 76 Yi 穢跡金剛法禁百變一卷
25 76 other 穢跡金剛法禁百變一卷
26 76 to unify 穢跡金剛法禁百變一卷
27 76 accidentally; coincidentally 穢跡金剛法禁百變一卷
28 76 abruptly; suddenly 穢跡金剛法禁百變一卷
29 76 one; eka 穢跡金剛法禁百變一卷
30 15 big; huge; large 大毘盧遮那成佛經一部七卷
31 15 Kangxi radical 37 大毘盧遮那成佛經一部七卷
32 15 great; major; important 大毘盧遮那成佛經一部七卷
33 15 size 大毘盧遮那成佛經一部七卷
34 15 old 大毘盧遮那成佛經一部七卷
35 15 oldest; earliest 大毘盧遮那成佛經一部七卷
36 15 adult 大毘盧遮那成佛經一部七卷
37 15 dài an important person 大毘盧遮那成佛經一部七卷
38 15 senior 大毘盧遮那成佛經一部七卷
39 15 an element 大毘盧遮那成佛經一部七卷
40 15 great; mahā 大毘盧遮那成佛經一部七卷
41 15 儀軌 yí guǐ ritual; ritual manual 金剛恐怖集會方廣儀軌一卷
42 15 念誦 niànsòng to read out; to recite 金剛頂瑜伽千手千眼念誦法一卷
43 15 念誦 niànsòng to read out; to recite 金剛頂瑜伽千手千眼念誦法一卷
44 15 method; way 穢跡金剛說神通法一卷
45 15 France 穢跡金剛說神通法一卷
46 15 the law; rules; regulations 穢跡金剛說神通法一卷
47 15 the teachings of the Buddha; Dharma 穢跡金剛說神通法一卷
48 15 a standard; a norm 穢跡金剛說神通法一卷
49 15 an institution 穢跡金剛說神通法一卷
50 15 to emulate 穢跡金剛說神通法一卷
51 15 magic; a magic trick 穢跡金剛說神通法一卷
52 15 punishment 穢跡金剛說神通法一卷
53 15 Fa 穢跡金剛說神通法一卷
54 15 a precedent 穢跡金剛說神通法一卷
55 15 a classification of some kinds of Han texts 穢跡金剛說神通法一卷
56 15 relating to a ceremony or rite 穢跡金剛說神通法一卷
57 15 Dharma 穢跡金剛說神通法一卷
58 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 穢跡金剛說神通法一卷
59 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 穢跡金剛說神通法一卷
60 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 穢跡金剛說神通法一卷
61 15 quality; characteristic 穢跡金剛說神通法一卷
62 12 to translate; to interpret 三藏善無畏譯
63 12 to explain 三藏善無畏譯
64 12 to decode; to encode 三藏善無畏譯
65 10 jīng to go through; to experience 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
66 10 jīng a sutra; a scripture 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
67 10 jīng warp 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
68 10 jīng longitude 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
69 10 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
70 10 jīng a woman's period 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
71 10 jīng to bear; to endure 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
72 10 jīng to hang; to die by hanging 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
73 10 jīng classics 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
74 10 jīng to be frugal; to save 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
75 10 jīng a classic; a scripture; canon 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
76 10 jīng a standard; a norm 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
77 10 jīng a section of a Confucian work 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
78 10 jīng to measure 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
79 10 jīng human pulse 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
80 10 jīng menstruation; a woman's period 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
81 10 jīng sutra; discourse 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
82 10 金剛頂 jīngāng dǐng Vajra Pinnacle 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
83 9 不空 bù kōng unerring; amogha 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
84 9 不空 bù kōng Amoghavajra 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
85 8 瑜伽 yújiā yoga 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
86 8 瑜伽 yújiā yoga 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
87 8 瑜伽 yújiā Yogācāra School 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
88 8 瑜伽 yújiā Yoga 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
89 7 sān three 一字奇特佛頂經三卷
90 7 sān third 一字奇特佛頂經三卷
91 7 sān more than two 一字奇特佛頂經三卷
92 7 sān very few 一字奇特佛頂經三卷
93 7 sān San 一字奇特佛頂經三卷
94 7 sān three; tri 一字奇特佛頂經三卷
95 7 sān sa 一字奇特佛頂經三卷
96 7 sān three kinds; trividha 一字奇特佛頂經三卷
97 7 金剛 jīngāng a diamond 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
98 7 金剛 jīngāng King Kong 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
99 7 金剛 jīngāng a hard object 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
100 7 金剛 jīngāng gorilla 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
101 7 金剛 jīngāng diamond 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
102 7 金剛 jīngāng vajra 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
103 6 曼荼羅 màntúluó mandala; cicle of divinity 大曼荼羅十七尊義述一卷
104 6 bìng to combine 竝阿質達散譯
105 6 míng fame; renown; reputation 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
106 6 míng a name; personal name; designation 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
107 6 míng rank; position 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
108 6 míng an excuse 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
109 6 míng life 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
110 6 míng to name; to call 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
111 6 míng to express; to describe 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
112 6 míng to be called; to have the name 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
113 6 míng to own; to possess 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
114 6 míng famous; renowned 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
115 6 míng moral 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
116 6 míng name; naman 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
117 6 míng fame; renown; yasas 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
118 5 Kangxi radical 49 已上二部載開元錄
119 5 to bring to an end; to stop 已上二部載開元錄
120 5 to complete 已上二部載開元錄
121 5 to demote; to dismiss 已上二部載開元錄
122 5 to recover from an illness 已上二部載開元錄
123 5 former; pūrvaka 已上二部載開元錄
124 5 jiǔ nine 大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷
125 5 jiǔ many 大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷
126 5 jiǔ nine; nava 大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷
127 5 five 菩提場所說頂輪王經五卷
128 5 fifth musical note 菩提場所說頂輪王經五卷
129 5 Wu 菩提場所說頂輪王經五卷
130 5 the five elements 菩提場所說頂輪王經五卷
131 5 five; pañca 菩提場所說頂輪王經五卷
132 5 圓珍 yuánzhēn Enchin 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
133 5 èr two 大雲輪請雨經二卷
134 5 èr Kangxi radical 7 大雲輪請雨經二卷
135 5 èr second 大雲輪請雨經二卷
136 5 èr twice; double; di- 大雲輪請雨經二卷
137 5 èr more than one kind 大雲輪請雨經二卷
138 5 èr two; dvā; dvi 大雲輪請雨經二卷
139 5 èr both; dvaya 大雲輪請雨經二卷
140 5 děng et cetera; and so on 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
141 5 děng to wait 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
142 5 děng to be equal 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
143 5 děng degree; level 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
144 5 děng to compare 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
145 5 děng same; equal; sama 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
146 5 傳教 chuánjiào to preach; to evangelize 已上兩事傳教阿闍梨付屬
147 5 傳教 chuánjiào Chuan Jiao 已上兩事傳教阿闍梨付屬
148 5 day of the month; a certain day 巨唐大中九年十一月十五日
149 5 Kangxi radical 72 巨唐大中九年十一月十五日
150 5 a day 巨唐大中九年十一月十五日
151 5 Japan 巨唐大中九年十一月十五日
152 5 sun 巨唐大中九年十一月十五日
153 5 daytime 巨唐大中九年十一月十五日
154 5 sunlight 巨唐大中九年十一月十五日
155 5 everyday 巨唐大中九年十一月十五日
156 5 season 巨唐大中九年十一月十五日
157 5 available time 巨唐大中九年十一月十五日
158 5 in the past 巨唐大中九年十一月十五日
159 5 mi 巨唐大中九年十一月十五日
160 5 sun; sūrya 巨唐大中九年十一月十五日
161 5 a day; divasa 巨唐大中九年十一月十五日
162 4 Yi 或加女歡喜亦名訶利帝母法
163 4 shàng top; a high position 已上二部載開元錄
164 4 shang top; the position on or above something 已上二部載開元錄
165 4 shàng to go up; to go forward 已上二部載開元錄
166 4 shàng shang 已上二部載開元錄
167 4 shàng previous; last 已上二部載開元錄
168 4 shàng high; higher 已上二部載開元錄
169 4 shàng advanced 已上二部載開元錄
170 4 shàng a monarch; a sovereign 已上二部載開元錄
171 4 shàng time 已上二部載開元錄
172 4 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上二部載開元錄
173 4 shàng far 已上二部載開元錄
174 4 shàng big; as big as 已上二部載開元錄
175 4 shàng abundant; plentiful 已上二部載開元錄
176 4 shàng to report 已上二部載開元錄
177 4 shàng to offer 已上二部載開元錄
178 4 shàng to go on stage 已上二部載開元錄
179 4 shàng to take office; to assume a post 已上二部載開元錄
180 4 shàng to install; to erect 已上二部載開元錄
181 4 shàng to suffer; to sustain 已上二部載開元錄
182 4 shàng to burn 已上二部載開元錄
183 4 shàng to remember 已上二部載開元錄
184 4 shàng to add 已上二部載開元錄
185 4 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上二部載開元錄
186 4 shàng to meet 已上二部載開元錄
187 4 shàng falling then rising (4th) tone 已上二部載開元錄
188 4 shang used after a verb indicating a result 已上二部載開元錄
189 4 shàng a musical note 已上二部載開元錄
190 4 shàng higher, superior; uttara 已上二部載開元錄
191 4 千萬 qiānwàn ten million 千萬珍重千萬珍重
192 4 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
193 4 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
194 4 成就 chéngjiù accomplishment 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
195 4 成就 chéngjiù Achievements 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
196 4 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
197 4 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
198 4 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
199 4 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 大毘盧遮那佛胎藏大曼荼羅一鋪
200 4 陀羅尼經 tuóluóní jīng dharani sutra 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
201 4 目錄 mùlù table of contents; list 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
202 4 目錄 mùlù directory 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
203 4 目錄 mùlù catalog 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
204 4 胎藏 tāicáng womb 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
205 3 頂輪王 dǐng lún wáng Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King 菩提場所說頂輪王經五卷
206 3 菩薩 púsà bodhisattva 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
207 3 菩薩 púsà bodhisattva 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
208 3 菩薩 púsà bodhisattva 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
209 3 shèng sacred 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
210 3 shèng clever; wise; shrewd 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
211 3 shèng a master; an expert 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
212 3 shèng a sage; a wise man; a saint 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
213 3 shèng noble; sovereign; without peer 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
214 3 shèng agile 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
215 3 shèng noble; sacred; ārya 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
216 3 xué to study; to learn 便授學
217 3 xué to imitate 便授學
218 3 xué a school; an academy 便授學
219 3 xué to understand 便授學
220 3 xué learning; acquired knowledge 便授學
221 3 xué learned 便授學
222 3 xué a learner 便授學
223 3 xué student; learning; śikṣā 便授學
224 3 wáng Wang 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
225 3 wáng a king 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
226 3 wáng Kangxi radical 96 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
227 3 wàng to be king; to rule 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
228 3 wáng a prince; a duke 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
229 3 wáng grand; great 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
230 3 wáng to treat with the ceremony due to a king 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
231 3 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
232 3 wáng the head of a group or gang 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
233 3 wáng the biggest or best of a group 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
234 3 wáng king; best of a kind; rāja 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
235 3 sēng a Buddhist monk 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
236 3 sēng a person with dark skin 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
237 3 sēng Seng 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
238 3 sēng Sangha; monastic community 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
239 3 shòu to teach 便授學
240 3 shòu to award; to give 便授學
241 3 shòu to appoint 便授學
242 3 shòu to present; prayam 便授學
243 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 穢跡金剛說神通法一卷
244 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 穢跡金剛說神通法一卷
245 3 shuì to persuade 穢跡金剛說神通法一卷
246 3 shuō to teach; to recite; to explain 穢跡金剛說神通法一卷
247 3 shuō a doctrine; a theory 穢跡金剛說神通法一卷
248 3 shuō to claim; to assert 穢跡金剛說神通法一卷
249 3 shuō allocution 穢跡金剛說神通法一卷
250 3 shuō to criticize; to scold 穢跡金剛說神通法一卷
251 3 shuō to indicate; to refer to 穢跡金剛說神通法一卷
252 3 shuō speach; vāda 穢跡金剛說神通法一卷
253 3 shuō to speak; bhāṣate 穢跡金剛說神通法一卷
254 3 shuō to instruct 穢跡金剛說神通法一卷
255 3 金剛智 jīngāng zhì Vajra Wisdom 三藏金剛智譯
256 3 金剛智 jīngāng Zhì Vajrabodhi 三藏金剛智譯
257 3 金剛頂經 jīngāng dǐng jīng Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra 金剛頂經毘盧遮那三摩地法一卷
258 3 meaning; sense 大曼荼羅十七尊義述一卷
259 3 justice; right action; righteousness 大曼荼羅十七尊義述一卷
260 3 artificial; man-made; fake 大曼荼羅十七尊義述一卷
261 3 chivalry; generosity 大曼荼羅十七尊義述一卷
262 3 just; righteous 大曼荼羅十七尊義述一卷
263 3 adopted 大曼荼羅十七尊義述一卷
264 3 a relationship 大曼荼羅十七尊義述一卷
265 3 volunteer 大曼荼羅十七尊義述一卷
266 3 something suitable 大曼荼羅十七尊義述一卷
267 3 a martyr 大曼荼羅十七尊義述一卷
268 3 a law 大曼荼羅十七尊義述一卷
269 3 Yi 大曼荼羅十七尊義述一卷
270 3 Righteousness 大曼荼羅十七尊義述一卷
271 3 aim; artha 大曼荼羅十七尊義述一卷
272 3 four 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
273 3 note a musical scale 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
274 3 fourth 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
275 3 Si 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
276 3 four; catur 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
277 3 běn to be one's own 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
278 3 běn origin; source; root; foundation; basis 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
279 3 běn the roots of a plant 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
280 3 běn capital 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
281 3 běn main; central; primary 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
282 3 běn according to 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
283 3 běn a version; an edition 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
284 3 běn a memorial [presented to the emperor] 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
285 3 běn a book 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
286 3 běn trunk of a tree 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
287 3 běn to investigate the root of 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
288 3 běn a manuscript for a play 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
289 3 běn Ben 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
290 3 běn root; origin; mula 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
291 3 běn becoming, being, existing; bhava 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
292 3 běn former; previous; pūrva 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
293 3 to enter 入大悲胎藏五瓶灌頂
294 3 Kangxi radical 11 入大悲胎藏五瓶灌頂
295 3 radical 入大悲胎藏五瓶灌頂
296 3 income 入大悲胎藏五瓶灌頂
297 3 to conform with 入大悲胎藏五瓶灌頂
298 3 to descend 入大悲胎藏五瓶灌頂
299 3 the entering tone 入大悲胎藏五瓶灌頂
300 3 to pay 入大悲胎藏五瓶灌頂
301 3 to join 入大悲胎藏五瓶灌頂
302 3 entering; praveśa 入大悲胎藏五瓶灌頂
303 3 entered; attained; āpanna 入大悲胎藏五瓶灌頂
304 3 nián year 巨唐大中九年十一月十五日
305 3 nián New Year festival 巨唐大中九年十一月十五日
306 3 nián age 巨唐大中九年十一月十五日
307 3 nián life span; life expectancy 巨唐大中九年十一月十五日
308 3 nián an era; a period 巨唐大中九年十一月十五日
309 3 nián a date 巨唐大中九年十一月十五日
310 3 nián time; years 巨唐大中九年十一月十五日
311 3 nián harvest 巨唐大中九年十一月十五日
312 3 nián annual; every year 巨唐大中九年十一月十五日
313 3 nián year; varṣa 巨唐大中九年十一月十五日
314 3 經法 jīngfǎ canonical teachings 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
315 3 大樂 dà lè great bliss; mahāsukha 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
316 3 deputy; assistant; vice- 五副新造
317 3 incidentally; additionally 五副新造
318 3 a deputy; an assistant 五副新造
319 3 secondary; auxiliary 五副新造
320 3 to agree with; to match with; to correspond to 五副新造
321 3 a copy; a transcript 五副新造
322 3 a wig 五副新造
323 3 to deliver; to hand over 五副新造
324 3 to break open; to tear 五副新造
325 3 secondary; gauṇa 五副新造
326 3 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得般若波羅蜜菩薩
327 3 děi to want to; to need to 得般若波羅蜜菩薩
328 3 děi must; ought to 得般若波羅蜜菩薩
329 3 de 得般若波羅蜜菩薩
330 3 de infix potential marker 得般若波羅蜜菩薩
331 3 to result in 得般若波羅蜜菩薩
332 3 to be proper; to fit; to suit 得般若波羅蜜菩薩
333 3 to be satisfied 得般若波羅蜜菩薩
334 3 to be finished 得般若波羅蜜菩薩
335 3 děi satisfying 得般若波羅蜜菩薩
336 3 to contract 得般若波羅蜜菩薩
337 3 to hear 得般若波羅蜜菩薩
338 3 to have; there is 得般若波羅蜜菩薩
339 3 marks time passed 得般若波羅蜜菩薩
340 3 obtain; attain; prāpta 得般若波羅蜜菩薩
341 3 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 已上兩事傳教阿闍梨付屬
342 3 suǒ a few; various; some 菩提場所說頂輪王經五卷
343 3 suǒ a place; a location 菩提場所說頂輪王經五卷
344 3 suǒ indicates a passive voice 菩提場所說頂輪王經五卷
345 3 suǒ an ordinal number 菩提場所說頂輪王經五卷
346 3 suǒ meaning 菩提場所說頂輪王經五卷
347 3 suǒ garrison 菩提場所說頂輪王經五卷
348 3 suǒ place; pradeśa 菩提場所說頂輪王經五卷
349 3 to finish; to complete; to exhaust 請本抄寫勘定已畢
350 3 a hand net 請本抄寫勘定已畢
351 3 to hunt with a hand net 請本抄寫勘定已畢
352 3 Bi 請本抄寫勘定已畢
353 3 Bi constellation 請本抄寫勘定已畢
354 3 bamboo slips 請本抄寫勘定已畢
355 3 fixed; niyata 請本抄寫勘定已畢
356 3 求法 qiú fǎ to seek the Dharma 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
357 3 三藏 sān zàng San Zang 三藏善無畏譯
358 3 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 三藏善無畏譯
359 3 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 三藏善無畏譯
360 3 bìng to combine; to amalgamate 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
361 3 bìng to combine 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
362 3 bìng to resemble; to be like 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
363 3 bìng to stand side-by-side 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
364 3 bīng Taiyuan 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
365 3 bìng equally; both; together 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
366 3 jiàn a document 仍略目錄如件
367 3 jiàn an item 仍略目錄如件
368 3 jiàn to divide 仍略目錄如件
369 3 zūn to honor; to respect 大曼荼羅十七尊義述一卷
370 3 zūn a zun; an ancient wine vessel 大曼荼羅十七尊義述一卷
371 3 zūn a wine cup 大曼荼羅十七尊義述一卷
372 3 zūn respected; honorable; noble; senior 大曼荼羅十七尊義述一卷
373 3 zūn supreme; high 大曼荼羅十七尊義述一卷
374 3 zūn grave; solemn; dignified 大曼荼羅十七尊義述一卷
375 3 zūn bhagavat; holy one 大曼荼羅十七尊義述一卷
376 3 zūn lord; patron; natha 大曼荼羅十七尊義述一卷
377 3 zūn superior; śreṣṭha 大曼荼羅十七尊義述一卷
378 3 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 普賢金剛薩埵念誦儀軌一卷
379 3 大中 dà Zhōng Da Zhong reign 巨唐大中九年十一月十五日
380 2 一字頂輪王念誦儀軌 yīzì dǐng lúnwáng niànsòng yí guǐ One Syllable Buddhosnisa Wheel Turning Ruler Liturgy; Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui 一字頂輪王念誦儀軌一卷
381 2 吉祥天女 jíxiáng tiānnǚ Laksmi 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
382 2 吉祥天女 jíxiáng tiānnǚ Laksmi 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
383 2 大德 dàdé most virtuous 右件大德圓珍
384 2 大德 dàdé Dade reign 右件大德圓珍
385 2 大德 dàdé a major festival 右件大德圓珍
386 2 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 右件大德圓珍
387 2 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 右件大德圓珍
388 2 十二 shí èr twelve 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
389 2 十二 shí èr twelve; dvadasa 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
390 2 忿怒 fènnù anger; wrath 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
391 2 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
392 2 yìn India 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
393 2 yìn a mudra; a hand gesture 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
394 2 yìn a seal; a stamp 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
395 2 yìn to tally 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
396 2 yìn a vestige; a trace 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
397 2 yìn Yin 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
398 2 yìn to leave a track or trace 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
399 2 yìn mudra 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
400 2 道具 dàojù stage props 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
401 2 道具 dàojù tools of the way 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
402 2 liù six 六副
403 2 liù sixth 六副
404 2 liù a note on the Gongche scale 六副
405 2 liù six; ṣaṭ 六副
406 2 善無畏 Shàn Wú wèi Subhakarasimha 三藏善無畏譯
407 2 Wu 伍紙
408 2 five 伍紙
409 2 squad of five soldiers 伍紙
410 2 troops 伍紙
411 2 a group of five households 伍紙
412 2 to mix 伍紙
413 2 大教 dàjiāo great teaching; Buddhadharma 胎藏大教畢
414 2 sporadic; scattered 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
415 2 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
416 2 Soviet Union 蘇磨呼童子請問經二卷
417 2 Su 蘇磨呼童子請問經二卷
418 2 to revive 蘇磨呼童子請問經二卷
419 2 Suzhou 蘇磨呼童子請問經二卷
420 2 Jiangsu 蘇磨呼童子請問經二卷
421 2 a species of thyme 蘇磨呼童子請問經二卷
422 2 earrings 蘇磨呼童子請問經二卷
423 2 to awaken 蘇磨呼童子請問經二卷
424 2 to be rescued 蘇磨呼童子請問經二卷
425 2 to mow grass 蘇磨呼童子請問經二卷
426 2 awareness; saṃjñā 蘇磨呼童子請問經二卷
427 2 青龍寺求法目錄 qīnglóngsì qiú fǎ mùlù Catalog of Teachings Sought from Qinglong Temple 青龍寺求法目錄
428 2 to hand over to 已上兩事傳教阿闍梨付屬
429 2 to pay 已上兩事傳教阿闍梨付屬
430 2 brought forward; upanyasta 已上兩事傳教阿闍梨付屬
431 2 瑜伽經 yújiā jīng Yoga Sutras 一字頂輪王瑜伽經一卷
432 2 瑜伽經 yújiā jīng Yoga Sutras 一字頂輪王瑜伽經一卷
433 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利讚法身禮一卷
434 2 祕密 mìmì a secret 不動尊使者陀羅尼祕密法一卷
435 2 祕密 mìmì secret 不動尊使者陀羅尼祕密法一卷
436 2 十五 shíwǔ fifteen 巨唐大中九年十一月十五日
437 2 十五 shíwǔ fifteen; pancadasa 巨唐大中九年十一月十五日
438 2 chuán to transmit 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
439 2 zhuàn a biography 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
440 2 chuán to teach 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
441 2 chuán to summon 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
442 2 chuán to pass on to later generations 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
443 2 chuán to spread; to propagate 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
444 2 chuán to express 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
445 2 chuán to conduct 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
446 2 zhuàn a posthouse 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
447 2 zhuàn a commentary 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
448 2 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 入傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場
449 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 觀自在大悲成就念誦法一卷
450 2 灌頂 guàn dǐng consecration 入大悲胎藏五瓶灌頂
451 2 灌頂 guàn dǐng Anointment 入大悲胎藏五瓶灌頂
452 2 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 入大悲胎藏五瓶灌頂
453 2 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 入大悲胎藏五瓶灌頂
454 2 穢跡金剛 huìjī jīngāng Ucchusma 穢跡金剛法禁百變一卷
455 2 shí ten 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
456 2 shí to pick up 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
457 2 shí to gather 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
458 2 shí an archer's arm guard 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
459 2 shī to mix up the order 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
460 2 shè to go up or down stairs 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
461 2 to record; to copy 貞元捨拾錄一卷
462 2 to hire; to employ 貞元捨拾錄一卷
463 2 to record sound 貞元捨拾錄一卷
464 2 a record; a register 貞元捨拾錄一卷
465 2 to register; to enroll 貞元捨拾錄一卷
466 2 to supervise; to direct 貞元捨拾錄一卷
467 2 a sequence; an order 貞元捨拾錄一卷
468 2 to determine a prison sentence 貞元捨拾錄一卷
469 2 record 貞元捨拾錄一卷
470 2 珍重 zhēnzhòng to cherish; to value 千萬珍重千萬珍重
471 2 珍重 zhēnzhòng take care of yourself 千萬珍重千萬珍重
472 2 珍重 zhēnzhòng many thanks 千萬珍重千萬珍重
473 2 便 biàn convenient; handy; easy 便授學
474 2 便 biàn advantageous 便授學
475 2 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便授學
476 2 便 pián fat; obese 便授學
477 2 便 biàn to make easy 便授學
478 2 便 biàn an unearned advantage 便授學
479 2 便 biàn ordinary; plain 便授學
480 2 便 biàn in passing 便授學
481 2 便 biàn informal 便授學
482 2 便 biàn appropriate; suitable 便授學
483 2 便 biàn an advantageous occasion 便授學
484 2 便 biàn stool 便授學
485 2 便 pián quiet; quiet and comfortable 便授學
486 2 便 biàn proficient; skilled 便授學
487 2 便 pián shrewd; slick; good with words 便授學
488 2 jiā ka 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
489 2 jiā ka 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
490 2 seven 大毘盧遮那成佛經一部七卷
491 2 a genre of poetry 大毘盧遮那成佛經一部七卷
492 2 seventh day memorial ceremony 大毘盧遮那成佛經一部七卷
493 2 seven; sapta 大毘盧遮那成佛經一部七卷
494 2 十月 shíyuè October; the Tenth Month 又至十月三日
495 2 十月 shíyuè tenth lunar month; pauṣa 又至十月三日
496 2 zhì Kangxi radical 133 又至十月三日
497 2 zhì to arrive 又至十月三日
498 2 zhì approach; upagama 又至十月三日
499 2 to spread out 大毘盧遮那佛胎藏大曼荼羅一鋪
500 2 a bed 大毘盧遮那佛胎藏大曼荼羅一鋪

Frequencies of all Words

Top 644

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 87 juǎn to coil; to roll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
2 87 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
3 87 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
4 87 juǎn roll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
5 87 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
6 87 juǎn to involve; to embroil 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
7 87 juǎn a break roll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
8 87 juàn an examination paper 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
9 87 juàn a file 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
10 87 quán crinkled; curled 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
11 87 juǎn to include 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
12 87 juǎn to store away 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
13 87 juǎn to sever; to break off 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
14 87 juǎn Juan 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
15 87 juàn a scroll 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
16 87 juàn tired 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
17 87 quán beautiful 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
18 87 juǎn wrapped 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
19 76 one 穢跡金剛法禁百變一卷
20 76 Kangxi radical 1 穢跡金剛法禁百變一卷
21 76 as soon as; all at once 穢跡金剛法禁百變一卷
22 76 pure; concentrated 穢跡金剛法禁百變一卷
23 76 whole; all 穢跡金剛法禁百變一卷
24 76 first 穢跡金剛法禁百變一卷
25 76 the same 穢跡金剛法禁百變一卷
26 76 each 穢跡金剛法禁百變一卷
27 76 certain 穢跡金剛法禁百變一卷
28 76 throughout 穢跡金剛法禁百變一卷
29 76 used in between a reduplicated verb 穢跡金剛法禁百變一卷
30 76 sole; single 穢跡金剛法禁百變一卷
31 76 a very small amount 穢跡金剛法禁百變一卷
32 76 Yi 穢跡金剛法禁百變一卷
33 76 other 穢跡金剛法禁百變一卷
34 76 to unify 穢跡金剛法禁百變一卷
35 76 accidentally; coincidentally 穢跡金剛法禁百變一卷
36 76 abruptly; suddenly 穢跡金剛法禁百變一卷
37 76 or 穢跡金剛法禁百變一卷
38 76 one; eka 穢跡金剛法禁百變一卷
39 15 big; huge; large 大毘盧遮那成佛經一部七卷
40 15 Kangxi radical 37 大毘盧遮那成佛經一部七卷
41 15 great; major; important 大毘盧遮那成佛經一部七卷
42 15 size 大毘盧遮那成佛經一部七卷
43 15 old 大毘盧遮那成佛經一部七卷
44 15 greatly; very 大毘盧遮那成佛經一部七卷
45 15 oldest; earliest 大毘盧遮那成佛經一部七卷
46 15 adult 大毘盧遮那成佛經一部七卷
47 15 tài greatest; grand 大毘盧遮那成佛經一部七卷
48 15 dài an important person 大毘盧遮那成佛經一部七卷
49 15 senior 大毘盧遮那成佛經一部七卷
50 15 approximately 大毘盧遮那成佛經一部七卷
51 15 tài greatest; grand 大毘盧遮那成佛經一部七卷
52 15 an element 大毘盧遮那成佛經一部七卷
53 15 great; mahā 大毘盧遮那成佛經一部七卷
54 15 儀軌 yí guǐ ritual; ritual manual 金剛恐怖集會方廣儀軌一卷
55 15 念誦 niànsòng to read out; to recite 金剛頂瑜伽千手千眼念誦法一卷
56 15 念誦 niànsòng to read out; to recite 金剛頂瑜伽千手千眼念誦法一卷
57 15 method; way 穢跡金剛說神通法一卷
58 15 France 穢跡金剛說神通法一卷
59 15 the law; rules; regulations 穢跡金剛說神通法一卷
60 15 the teachings of the Buddha; Dharma 穢跡金剛說神通法一卷
61 15 a standard; a norm 穢跡金剛說神通法一卷
62 15 an institution 穢跡金剛說神通法一卷
63 15 to emulate 穢跡金剛說神通法一卷
64 15 magic; a magic trick 穢跡金剛說神通法一卷
65 15 punishment 穢跡金剛說神通法一卷
66 15 Fa 穢跡金剛說神通法一卷
67 15 a precedent 穢跡金剛說神通法一卷
68 15 a classification of some kinds of Han texts 穢跡金剛說神通法一卷
69 15 relating to a ceremony or rite 穢跡金剛說神通法一卷
70 15 Dharma 穢跡金剛說神通法一卷
71 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 穢跡金剛說神通法一卷
72 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 穢跡金剛說神通法一卷
73 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 穢跡金剛說神通法一卷
74 15 quality; characteristic 穢跡金剛說神通法一卷
75 12 to translate; to interpret 三藏善無畏譯
76 12 to explain 三藏善無畏譯
77 12 to decode; to encode 三藏善無畏譯
78 10 jīng to go through; to experience 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
79 10 jīng a sutra; a scripture 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
80 10 jīng warp 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
81 10 jīng longitude 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
82 10 jīng often; regularly; frequently 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
83 10 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
84 10 jīng a woman's period 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
85 10 jīng to bear; to endure 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
86 10 jīng to hang; to die by hanging 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
87 10 jīng classics 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
88 10 jīng to be frugal; to save 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
89 10 jīng a classic; a scripture; canon 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
90 10 jīng a standard; a norm 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
91 10 jīng a section of a Confucian work 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
92 10 jīng to measure 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
93 10 jīng human pulse 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
94 10 jīng menstruation; a woman's period 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
95 10 jīng sutra; discourse 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
96 10 金剛頂 jīngāng dǐng Vajra Pinnacle 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
97 9 不空 bù kōng unerring; amogha 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
98 9 不空 bù kōng Amoghavajra 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
99 8 瑜伽 yújiā yoga 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
100 8 瑜伽 yújiā yoga 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
101 8 瑜伽 yújiā Yogācāra School 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
102 8 瑜伽 yújiā Yoga 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
103 7 sān three 一字奇特佛頂經三卷
104 7 sān third 一字奇特佛頂經三卷
105 7 sān more than two 一字奇特佛頂經三卷
106 7 sān very few 一字奇特佛頂經三卷
107 7 sān repeatedly 一字奇特佛頂經三卷
108 7 sān San 一字奇特佛頂經三卷
109 7 sān three; tri 一字奇特佛頂經三卷
110 7 sān sa 一字奇特佛頂經三卷
111 7 sān three kinds; trividha 一字奇特佛頂經三卷
112 7 金剛 jīngāng a diamond 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
113 7 金剛 jīngāng King Kong 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
114 7 金剛 jīngāng a hard object 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
115 7 金剛 jīngāng gorilla 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
116 7 金剛 jīngāng diamond 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
117 7 金剛 jīngāng vajra 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
118 6 huò or; either; else 或三卷善無畏譯
119 6 huò maybe; perhaps; might; possibly 或三卷善無畏譯
120 6 huò some; someone 或三卷善無畏譯
121 6 míngnián suddenly 或三卷善無畏譯
122 6 huò or; vā 或三卷善無畏譯
123 6 曼荼羅 màntúluó mandala; cicle of divinity 大曼荼羅十七尊義述一卷
124 6 bìng also; furthermore 竝阿質達散譯
125 6 bìng to combine 竝阿質達散譯
126 6 bìng both; side-by-side; equally 竝阿質達散譯
127 6 bìng together with; saha 竝阿質達散譯
128 6 míng measure word for people 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
129 6 míng fame; renown; reputation 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
130 6 míng a name; personal name; designation 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
131 6 míng rank; position 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
132 6 míng an excuse 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
133 6 míng life 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
134 6 míng to name; to call 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
135 6 míng to express; to describe 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
136 6 míng to be called; to have the name 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
137 6 míng to own; to possess 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
138 6 míng famous; renowned 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
139 6 míng moral 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
140 6 míng name; naman 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
141 6 míng fame; renown; yasas 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
142 5 already 已上二部載開元錄
143 5 Kangxi radical 49 已上二部載開元錄
144 5 from 已上二部載開元錄
145 5 to bring to an end; to stop 已上二部載開元錄
146 5 final aspectual particle 已上二部載開元錄
147 5 afterwards; thereafter 已上二部載開元錄
148 5 too; very; excessively 已上二部載開元錄
149 5 to complete 已上二部載開元錄
150 5 to demote; to dismiss 已上二部載開元錄
151 5 to recover from an illness 已上二部載開元錄
152 5 certainly 已上二部載開元錄
153 5 an interjection of surprise 已上二部載開元錄
154 5 this 已上二部載開元錄
155 5 former; pūrvaka 已上二部載開元錄
156 5 former; pūrvaka 已上二部載開元錄
157 5 jiǔ nine 大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷
158 5 jiǔ many 大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷
159 5 jiǔ nine; nava 大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷
160 5 five 菩提場所說頂輪王經五卷
161 5 fifth musical note 菩提場所說頂輪王經五卷
162 5 Wu 菩提場所說頂輪王經五卷
163 5 the five elements 菩提場所說頂輪王經五卷
164 5 five; pañca 菩提場所說頂輪王經五卷
165 5 圓珍 yuánzhēn Enchin 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
166 5 èr two 大雲輪請雨經二卷
167 5 èr Kangxi radical 7 大雲輪請雨經二卷
168 5 èr second 大雲輪請雨經二卷
169 5 èr twice; double; di- 大雲輪請雨經二卷
170 5 èr another; the other 大雲輪請雨經二卷
171 5 èr more than one kind 大雲輪請雨經二卷
172 5 èr two; dvā; dvi 大雲輪請雨經二卷
173 5 èr both; dvaya 大雲輪請雨經二卷
174 5 děng et cetera; and so on 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
175 5 děng to wait 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
176 5 děng degree; kind 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
177 5 děng plural 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
178 5 děng to be equal 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
179 5 děng degree; level 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
180 5 děng to compare 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
181 5 děng same; equal; sama 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
182 5 傳教 chuánjiào to preach; to evangelize 已上兩事傳教阿闍梨付屬
183 5 傳教 chuánjiào Chuan Jiao 已上兩事傳教阿闍梨付屬
184 5 day of the month; a certain day 巨唐大中九年十一月十五日
185 5 Kangxi radical 72 巨唐大中九年十一月十五日
186 5 a day 巨唐大中九年十一月十五日
187 5 Japan 巨唐大中九年十一月十五日
188 5 sun 巨唐大中九年十一月十五日
189 5 daytime 巨唐大中九年十一月十五日
190 5 sunlight 巨唐大中九年十一月十五日
191 5 everyday 巨唐大中九年十一月十五日
192 5 season 巨唐大中九年十一月十五日
193 5 available time 巨唐大中九年十一月十五日
194 5 a day 巨唐大中九年十一月十五日
195 5 in the past 巨唐大中九年十一月十五日
196 5 mi 巨唐大中九年十一月十五日
197 5 sun; sūrya 巨唐大中九年十一月十五日
198 5 a day; divasa 巨唐大中九年十一月十五日
199 4 also; too 或加女歡喜亦名訶利帝母法
200 4 but 或加女歡喜亦名訶利帝母法
201 4 this; he; she 或加女歡喜亦名訶利帝母法
202 4 although; even though 或加女歡喜亦名訶利帝母法
203 4 already 或加女歡喜亦名訶利帝母法
204 4 particle with no meaning 或加女歡喜亦名訶利帝母法
205 4 Yi 或加女歡喜亦名訶利帝母法
206 4 shàng top; a high position 已上二部載開元錄
207 4 shang top; the position on or above something 已上二部載開元錄
208 4 shàng to go up; to go forward 已上二部載開元錄
209 4 shàng shang 已上二部載開元錄
210 4 shàng previous; last 已上二部載開元錄
211 4 shàng high; higher 已上二部載開元錄
212 4 shàng advanced 已上二部載開元錄
213 4 shàng a monarch; a sovereign 已上二部載開元錄
214 4 shàng time 已上二部載開元錄
215 4 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上二部載開元錄
216 4 shàng far 已上二部載開元錄
217 4 shàng big; as big as 已上二部載開元錄
218 4 shàng abundant; plentiful 已上二部載開元錄
219 4 shàng to report 已上二部載開元錄
220 4 shàng to offer 已上二部載開元錄
221 4 shàng to go on stage 已上二部載開元錄
222 4 shàng to take office; to assume a post 已上二部載開元錄
223 4 shàng to install; to erect 已上二部載開元錄
224 4 shàng to suffer; to sustain 已上二部載開元錄
225 4 shàng to burn 已上二部載開元錄
226 4 shàng to remember 已上二部載開元錄
227 4 shang on; in 已上二部載開元錄
228 4 shàng upward 已上二部載開元錄
229 4 shàng to add 已上二部載開元錄
230 4 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上二部載開元錄
231 4 shàng to meet 已上二部載開元錄
232 4 shàng falling then rising (4th) tone 已上二部載開元錄
233 4 shang used after a verb indicating a result 已上二部載開元錄
234 4 shàng a musical note 已上二部載開元錄
235 4 shàng higher, superior; uttara 已上二部載開元錄
236 4 千萬 qiānwàn ten million 千萬珍重千萬珍重
237 4 千萬 qiānwàn countless; many 千萬珍重千萬珍重
238 4 千萬 qiānwàn by all means; absolutely [do not] 千萬珍重千萬珍重
239 4 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
240 4 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
241 4 成就 chéngjiù accomplishment 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
242 4 成就 chéngjiù Achievements 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
243 4 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
244 4 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
245 4 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
246 4 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 大毘盧遮那佛胎藏大曼荼羅一鋪
247 4 陀羅尼經 tuóluóní jīng dharani sutra 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
248 4 目錄 mùlù table of contents; list 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
249 4 目錄 mùlù directory 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
250 4 目錄 mùlù catalog 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
251 4 胎藏 tāicáng womb 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
252 3 頂輪王 dǐng lún wáng Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King 菩提場所說頂輪王經五卷
253 3 菩薩 púsà bodhisattva 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
254 3 菩薩 púsà bodhisattva 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
255 3 菩薩 púsà bodhisattva 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
256 3 shèng sacred 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
257 3 shèng clever; wise; shrewd 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
258 3 shèng a master; an expert 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
259 3 shèng a sage; a wise man; a saint 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
260 3 shèng noble; sovereign; without peer 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
261 3 shèng agile 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
262 3 shèng noble; sacred; ārya 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
263 3 xué to study; to learn 便授學
264 3 xué a discipline; a branch of study 便授學
265 3 xué to imitate 便授學
266 3 xué a school; an academy 便授學
267 3 xué to understand 便授學
268 3 xué learning; acquired knowledge 便授學
269 3 xué a doctrine 便授學
270 3 xué learned 便授學
271 3 xué a learner 便授學
272 3 xué student; learning; śikṣā 便授學
273 3 wáng Wang 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
274 3 wáng a king 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
275 3 wáng Kangxi radical 96 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
276 3 wàng to be king; to rule 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
277 3 wáng a prince; a duke 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
278 3 wáng grand; great 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
279 3 wáng to treat with the ceremony due to a king 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
280 3 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
281 3 wáng the head of a group or gang 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
282 3 wáng the biggest or best of a group 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
283 3 wáng king; best of a kind; rāja 成就妙法蓮華經王儀軌一卷
284 3 sēng a Buddhist monk 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
285 3 sēng a person with dark skin 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
286 3 sēng Seng 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
287 3 sēng Sangha; monastic community 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
288 3 shòu to teach 便授學
289 3 shòu to award; to give 便授學
290 3 shòu to appoint 便授學
291 3 shòu to present; prayam 便授學
292 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 穢跡金剛說神通法一卷
293 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 穢跡金剛說神通法一卷
294 3 shuì to persuade 穢跡金剛說神通法一卷
295 3 shuō to teach; to recite; to explain 穢跡金剛說神通法一卷
296 3 shuō a doctrine; a theory 穢跡金剛說神通法一卷
297 3 shuō to claim; to assert 穢跡金剛說神通法一卷
298 3 shuō allocution 穢跡金剛說神通法一卷
299 3 shuō to criticize; to scold 穢跡金剛說神通法一卷
300 3 shuō to indicate; to refer to 穢跡金剛說神通法一卷
301 3 shuō speach; vāda 穢跡金剛說神通法一卷
302 3 shuō to speak; bhāṣate 穢跡金剛說神通法一卷
303 3 shuō to instruct 穢跡金剛說神通法一卷
304 3 金剛智 jīngāng zhì Vajra Wisdom 三藏金剛智譯
305 3 金剛智 jīngāng Zhì Vajrabodhi 三藏金剛智譯
306 3 金剛頂經 jīngāng dǐng jīng Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra 金剛頂經毘盧遮那三摩地法一卷
307 3 meaning; sense 大曼荼羅十七尊義述一卷
308 3 justice; right action; righteousness 大曼荼羅十七尊義述一卷
309 3 artificial; man-made; fake 大曼荼羅十七尊義述一卷
310 3 chivalry; generosity 大曼荼羅十七尊義述一卷
311 3 just; righteous 大曼荼羅十七尊義述一卷
312 3 adopted 大曼荼羅十七尊義述一卷
313 3 a relationship 大曼荼羅十七尊義述一卷
314 3 volunteer 大曼荼羅十七尊義述一卷
315 3 something suitable 大曼荼羅十七尊義述一卷
316 3 a martyr 大曼荼羅十七尊義述一卷
317 3 a law 大曼荼羅十七尊義述一卷
318 3 Yi 大曼荼羅十七尊義述一卷
319 3 Righteousness 大曼荼羅十七尊義述一卷
320 3 aim; artha 大曼荼羅十七尊義述一卷
321 3 four 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
322 3 note a musical scale 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
323 3 fourth 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
324 3 Si 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
325 3 four; catur 金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷
326 3 běn measure word for books 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
327 3 běn this (city, week, etc) 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
328 3 běn originally; formerly 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
329 3 běn to be one's own 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
330 3 běn origin; source; root; foundation; basis 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
331 3 běn the roots of a plant 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
332 3 běn self 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
333 3 běn measure word for flowering plants 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
334 3 běn capital 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
335 3 běn main; central; primary 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
336 3 běn according to 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
337 3 běn a version; an edition 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
338 3 běn a memorial [presented to the emperor] 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
339 3 běn a book 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
340 3 běn trunk of a tree 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
341 3 běn to investigate the root of 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
342 3 běn a manuscript for a play 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
343 3 běn Ben 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
344 3 běn root; origin; mula 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
345 3 běn becoming, being, existing; bhava 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
346 3 běn former; previous; pūrva 千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
347 3 to enter 入大悲胎藏五瓶灌頂
348 3 Kangxi radical 11 入大悲胎藏五瓶灌頂
349 3 radical 入大悲胎藏五瓶灌頂
350 3 income 入大悲胎藏五瓶灌頂
351 3 to conform with 入大悲胎藏五瓶灌頂
352 3 to descend 入大悲胎藏五瓶灌頂
353 3 the entering tone 入大悲胎藏五瓶灌頂
354 3 to pay 入大悲胎藏五瓶灌頂
355 3 to join 入大悲胎藏五瓶灌頂
356 3 entering; praveśa 入大悲胎藏五瓶灌頂
357 3 entered; attained; āpanna 入大悲胎藏五瓶灌頂
358 3 nián year 巨唐大中九年十一月十五日
359 3 nián New Year festival 巨唐大中九年十一月十五日
360 3 nián age 巨唐大中九年十一月十五日
361 3 nián life span; life expectancy 巨唐大中九年十一月十五日
362 3 nián an era; a period 巨唐大中九年十一月十五日
363 3 nián a date 巨唐大中九年十一月十五日
364 3 nián time; years 巨唐大中九年十一月十五日
365 3 nián harvest 巨唐大中九年十一月十五日
366 3 nián annual; every year 巨唐大中九年十一月十五日
367 3 nián year; varṣa 巨唐大中九年十一月十五日
368 3 經法 jīngfǎ canonical teachings 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
369 3 大樂 dà lè great bliss; mahāsukha 大樂金剛不空真實三摩耶經一卷
370 3 deputy; assistant; vice- 五副新造
371 3 a measure word for sets of things and facial expressions 五副新造
372 3 incidentally; additionally 五副新造
373 3 a deputy; an assistant 五副新造
374 3 secondary; auxiliary 五副新造
375 3 to agree with; to match with; to correspond to 五副新造
376 3 a copy; a transcript 五副新造
377 3 a wig 五副新造
378 3 to deliver; to hand over 五副新造
379 3 to break open; to tear 五副新造
380 3 secondary; gauṇa 五副新造
381 3 de potential marker 得般若波羅蜜菩薩
382 3 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得般若波羅蜜菩薩
383 3 děi must; ought to 得般若波羅蜜菩薩
384 3 děi to want to; to need to 得般若波羅蜜菩薩
385 3 děi must; ought to 得般若波羅蜜菩薩
386 3 de 得般若波羅蜜菩薩
387 3 de infix potential marker 得般若波羅蜜菩薩
388 3 to result in 得般若波羅蜜菩薩
389 3 to be proper; to fit; to suit 得般若波羅蜜菩薩
390 3 to be satisfied 得般若波羅蜜菩薩
391 3 to be finished 得般若波羅蜜菩薩
392 3 de result of degree 得般若波羅蜜菩薩
393 3 de marks completion of an action 得般若波羅蜜菩薩
394 3 děi satisfying 得般若波羅蜜菩薩
395 3 to contract 得般若波羅蜜菩薩
396 3 marks permission or possibility 得般若波羅蜜菩薩
397 3 expressing frustration 得般若波羅蜜菩薩
398 3 to hear 得般若波羅蜜菩薩
399 3 to have; there is 得般若波羅蜜菩薩
400 3 marks time passed 得般若波羅蜜菩薩
401 3 obtain; attain; prāpta 得般若波羅蜜菩薩
402 3 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 已上兩事傳教阿闍梨付屬
403 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 菩提場所說頂輪王經五卷
404 3 suǒ an office; an institute 菩提場所說頂輪王經五卷
405 3 suǒ introduces a relative clause 菩提場所說頂輪王經五卷
406 3 suǒ it 菩提場所說頂輪王經五卷
407 3 suǒ if; supposing 菩提場所說頂輪王經五卷
408 3 suǒ a few; various; some 菩提場所說頂輪王經五卷
409 3 suǒ a place; a location 菩提場所說頂輪王經五卷
410 3 suǒ indicates a passive voice 菩提場所說頂輪王經五卷
411 3 suǒ that which 菩提場所說頂輪王經五卷
412 3 suǒ an ordinal number 菩提場所說頂輪王經五卷
413 3 suǒ meaning 菩提場所說頂輪王經五卷
414 3 suǒ garrison 菩提場所說頂輪王經五卷
415 3 suǒ place; pradeśa 菩提場所說頂輪王經五卷
416 3 suǒ that which; yad 菩提場所說頂輪王經五卷
417 3 to finish; to complete; to exhaust 請本抄寫勘定已畢
418 3 wholly; entirely; completely; totally; altogether 請本抄寫勘定已畢
419 3 a hand net 請本抄寫勘定已畢
420 3 to hunt with a hand net 請本抄寫勘定已畢
421 3 Bi 請本抄寫勘定已畢
422 3 Bi constellation 請本抄寫勘定已畢
423 3 bamboo slips 請本抄寫勘定已畢
424 3 fixed; niyata 請本抄寫勘定已畢
425 3 求法 qiú fǎ to seek the Dharma 日本國上都延曆寺僧圓珍求法目錄
426 3 三藏 sān zàng San Zang 三藏善無畏譯
427 3 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 三藏善無畏譯
428 3 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 三藏善無畏譯
429 3 bìng and; furthermore; also 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
430 3 bìng completely; entirely 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
431 3 bìng to combine; to amalgamate 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
432 3 bìng to combine 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
433 3 bìng to resemble; to be like 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
434 3 bìng both; equally 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
435 3 bìng both; side-by-side; equally 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
436 3 bìng completely; entirely 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
437 3 bìng to stand side-by-side 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
438 3 bìng definitely; absolutely; actually 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
439 3 bīng Taiyuan 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
440 3 bìng equally; both; together 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
441 3 bìng together; saha 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
442 3 jiàn a document 仍略目錄如件
443 3 jiàn article 仍略目錄如件
444 3 jiàn an item 仍略目錄如件
445 3 jiàn to divide 仍略目錄如件
446 3 zūn to honor; to respect 大曼荼羅十七尊義述一卷
447 3 zūn measure word for cannons and statues 大曼荼羅十七尊義述一卷
448 3 zūn a zun; an ancient wine vessel 大曼荼羅十七尊義述一卷
449 3 zūn a wine cup 大曼荼羅十七尊義述一卷
450 3 zūn respected; honorable; noble; senior 大曼荼羅十七尊義述一卷
451 3 zūn supreme; high 大曼荼羅十七尊義述一卷
452 3 zūn grave; solemn; dignified 大曼荼羅十七尊義述一卷
453 3 zūn your [honorable] 大曼荼羅十七尊義述一卷
454 3 zūn bhagavat; holy one 大曼荼羅十七尊義述一卷
455 3 zūn lord; patron; natha 大曼荼羅十七尊義述一卷
456 3 zūn superior; śreṣṭha 大曼荼羅十七尊義述一卷
457 3 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 普賢金剛薩埵念誦儀軌一卷
458 3 大中 dà Zhōng Da Zhong reign 巨唐大中九年十一月十五日
459 2 一字頂輪王念誦儀軌 yīzì dǐng lúnwáng niànsòng yí guǐ One Syllable Buddhosnisa Wheel Turning Ruler Liturgy; Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui 一字頂輪王念誦儀軌一卷
460 2 吉祥天女 jíxiáng tiānnǚ Laksmi 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
461 2 吉祥天女 jíxiáng tiānnǚ Laksmi 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
462 2 大德 dàdé most virtuous 右件大德圓珍
463 2 大德 dàdé Dade reign 右件大德圓珍
464 2 大德 dàdé a major festival 右件大德圓珍
465 2 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 右件大德圓珍
466 2 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 右件大德圓珍
467 2 十二 shí èr twelve 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
468 2 十二 shí èr twelve; dvadasa 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
469 2 忿怒 fènnù anger; wrath 聖閻鬘德迦忿怒王念誦法一卷
470 2 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
471 2 yìn India 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
472 2 yìn a mudra; a hand gesture 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
473 2 yìn a seal; a stamp 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
474 2 yìn to tally 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
475 2 yìn a vestige; a trace 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
476 2 yìn Yin 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
477 2 yìn to leave a track or trace 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
478 2 yìn mudra 一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
479 2 道具 dàojù stage props 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
480 2 道具 dàojù tools of the way 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷兩部曼荼羅并道具等
481 2 liù six 六副
482 2 liù sixth 六副
483 2 liù a note on the Gongche scale 六副
484 2 liù six; ṣaṭ 六副
485 2 善無畏 Shàn Wú wèi Subhakarasimha 三藏善無畏譯
486 2 Wu 伍紙
487 2 five 伍紙
488 2 squad of five soldiers 伍紙
489 2 troops 伍紙
490 2 a group of five households 伍紙
491 2 to mix 伍紙
492 2 大教 dàjiāo great teaching; Buddhadharma 胎藏大教畢
493 2 a mile 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
494 2 a sentence ending particle 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
495 2 sporadic; scattered 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
496 2 哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
497 2 Soviet Union 蘇磨呼童子請問經二卷
498 2 Su 蘇磨呼童子請問經二卷
499 2 to revive 蘇磨呼童子請問經二卷
500 2 Suzhou 蘇磨呼童子請問經二卷

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
 1. an element
 2. great; mahā
仪轨 儀軌 yí guǐ ritual; ritual manual
念诵 念誦 niànsòng to read out; to recite
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
jīng sutra; discourse
金刚顶 金剛頂 jīngāng dǐng Vajra Pinnacle
不空
 1. bù kōng
 2. bù kōng
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
瑜伽
 1. yújiā
 2. yújiā
 1. Yogācāra School
 2. Yoga

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来念诵法 阿閦如來念誦法 196 Aksobhya Tathagata Liturgy
八大菩萨曼荼罗经 八大菩薩曼荼羅經 98 Aṣṭamaṇḍalakasūtra; Ba Da Pusa Mantuluo Jing
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
大圣天欢喜双身毘那夜迦法 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法 100
 1. Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pi Na Ye Jia Fa
 2. Ritual of the Dual-Bodied Vinaayaka; Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pinayejia Fa
大随求陀罗尼 大隨求陀羅尼 100 Mahāpratisarā Dharani; Great Wish-Fulfilling Dharani
大唐 100 Tang Dynasty
大中 100 Da Zhong reign
大悲心陀罗尼 大悲心陀羅尼 100 Great Compassion Dharani
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日经略摄念诵随行法 大日經略攝念誦隨行法 100 Vairocana Sutra Abbreviated Liturgy; Dari Jing Lue She Niansong Suixing Fa
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
都部陀罗尼目 都部陀羅尼目 100 Dou Bu Tuoluoni Mu; List of Dharanis
法全 102 Fa Quan
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛顶尊胜陀罗尼 佛頂尊勝陀羅尼 102 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi; Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
甘露军荼利 甘露軍荼利 103 Amṛtakuṇḍalin
灌顶经 灌頂經 103 Consecration Sutra
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨如意轮瑜伽念诵法 觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法 103 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Yoga Liturgy
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
秽迹金刚 穢跡金剛 104 Ucchusma
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金轮王佛顶要略念诵法 金輪王佛頂要略念誦法 106 Golden Wheel Great Usnisa Short Liturgy; Jin Lun Wang Fo Ding Yao Lue Niansong Fa
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚顶经 金剛頂經 106 Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra
金刚顶经多罗菩萨念诵法 金剛頂經多羅菩薩念誦法 106 Vajra Crown Tantra Tara Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Jing Duoluo Pusa Niansong Fa)
金刚顶经观自在王如来修行法 金剛頂經觀自在王如來修行法 106 Vajra Pinnacle Sutra Lokesvararaja Tathagata Practice Ritual; Jingang Ding Jing Guanzizai Wang Rulai Xiuxing Fa
金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法 106 Ritual of Mañjuśrī Bodhisattva according to the Vajraśekhara-Sūtra; Jingang Ding Jing Yujia Wenshushili Fa
金刚顶瑜伽念珠经 金剛頂瑜伽念珠經 106 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing
金刚顶瑜伽三十七尊礼 金剛頂瑜伽三十七尊禮 106 Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Li; Vajra Crown Yoga and Thirty Seven Deities Ritual
金刚顶瑜伽中略出念诵经 金剛頂瑜伽中略出念誦經 106 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha; Visualizing and Reciting Method of the Abbreviated Diamond Pinnacle Yoga
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚寿命陀罗尼经 金剛壽命陀羅尼經 106 Vajra Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
金刚童子 金剛童子 106 Vajrakumara
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚王菩萨 金剛王菩薩 106 Hevajra
吉祥天女 106
 1. Laksmi
 2. Laksmi
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
孔雀明王 107 Peahen Queen
孔雀明王经 孔雀明王經 107 Peacock Wisdom King Sutra
两部曼荼罗 兩部曼荼羅 108 Mandala of the Two Realms
曼荼罗菩萨 曼荼羅菩薩 109 Mandala Bodhisattva
妙法莲华经 妙法蓮華經 109 Lotus Sutra
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那成佛经 毘盧遮那成佛經 112 Vairocana Sutra
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘沙门天王经 毘沙門天王經 112
 1. Ātānātīyasūtra; Sutra of Deva King Vaisravana
 2. Aṭānāṭīyamasūtra; Pishamen Tian Wang Jing
普贤 普賢 112 Samantabhadra
千手千眼观自在 千手千眼觀自在 113 Thousand-Hand Thousand-Eye Guanyin; Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokiteśvara
青龙 青龍 81
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
青龙寺 青龍寺 113 Qing Long Temple
青龙寺求法目录 青龍寺求法目錄 113 Catalog of Teachings Sought from Qinglong Temple
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
仁王般若念诵法 仁王般若念誦法 114 Ren Wang Bore Niansong Fa; Humane Kings Liturgy
仁王般若陀罗尼释 仁王般若陀羅尼釋 114 Ren Wang Bore Tuoluoni Shi; Humane Kings Dharani Liturgy
日本国 日本國 82 Japan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如意轮念诵法 如意輪念誦法 114 Mani Wheel Liturgy
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善无畏 善無畏 83 Subhakarasimha
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
十一面观自在菩萨 十一面觀自在菩薩 115 Eleven-faced Avalokitesvara Bodhisattva
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
受菩提心戒仪 受菩提心戒儀 115 Bodhicitta Precept Ceremony; Shou Putixin Jie Yi
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
五字陀罗尼颂 五字陀羅尼頌 119 Pañcākṣaradhāraṇīkārikā; Wu Zi Tuoluoni Song
新昌 88 Xinchang
心论 心論 120 Abhidharma hṛdaya śāstra
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
焰口 121 Flaming Mouth
延历寺 延曆寺 121 Enryaku-ji
叶衣观自在菩萨经 葉衣觀自在菩薩經 121 Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra; Ye Yi Guanzizai Pusa Jing
仪轨经 儀軌經 121 Kalpa Sutra
一髻尊陀罗尼经 一髻尊陀羅尼經 121 Usnisa Sutra; Yi Ji Zun Tuoluoni Jing
一切如来金刚寿命陀罗尼经 一切如來金剛壽命陀羅尼經 121 Yiqie Rulai Sarvatathagata Jingang Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
一字顶轮王念诵仪轨 一字頂輪王念誦儀軌 121 One Syllable Buddhosnisa Wheel Turning Ruler Liturgy; Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui
一字奇特佛顶经 一字奇特佛頂經 121 Uṣṇīṣacakravartitantra; Yizi Qite Fo Ding Jing
圆珍 圓珍 121 Enchin
瑜伽经 瑜伽經 121
 1. Yoga Sutras
 2. Yoga Sutras
瑜伽莲华部念诵法 瑜伽蓮華部念誦法 121 Yujia Lianhua Bu Niansong Fa; Yoga Lotus Division Liturgy
长生殿 長生殿 122
 1. The Palace of Eternal Life
 2. The Palace of Eternal Life
遮那 122 Vairocana
贞元 貞元 122
 1. Zhenyuan
 2. Jōgen
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 55.

Simplified Traditional Pinyin English
阿噜力 阿嚕力 196 alolik
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿尾奢 196 spirit possession
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成就法 99 sadhana; sādhana
垂示 99 chuishi; introductory pointer
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大教 100 great teaching; Buddhadharma
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观行 觀行 103 contemplation and action
灌顶道场 灌頂道場 103 consecration mandala
和上 104 an abbot; a monk
迦娄罗 迦婁羅 106 garuda
羯磨 106 karma
金刚界五部 金剛界五部 106 five divisions of vajradhatu
经法 經法 106 canonical teachings
两部 兩部 108 two realms
莲华部 蓮華部 108 lotus division
理趣 108 thought; mata
曼茶罗 曼茶羅 109 mandala
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
七支 113 seven branches
千手千眼 113 Thousand Hands and Thousand Eyes
求法 113 to seek the Dharma
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩耶 115
 1. vow; samaya
 2. occasion
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
圣位 聖位 115 sagehood stage
圣观自在 聖觀自在 115 Sacred Avalokitesvara
胎藏 116 womb
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
要行 121 essential conduct
药叉 藥叉 121 yaksa
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一一如法 121 each one in accordance with the dharma; anyatarānyatareṇa dharmeṇa
一百八 121 one hundred and eight
一品 121 a chapter
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
自在心 122 the mind of Īśvara
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara