Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 50

Volume 50 History and Biographies Section 史傳部

No.Title
2040 Genealogy of the Sakya Clan (Shijia Pu) 釋迦譜
2041 Shijia Shi Pu 釋迦氏譜
2042 Aśokarājāvadāna (Ayuwang Zhuan) 阿育王傳
2043 Biographical Scripture of King Asoka 阿育王經
2044 Tian Zun Shuo Ayuwang Piyu Jing 天尊說阿育王譬喻經
2045 Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 阿育王息壞目因緣經
2046 The Life of Asvaghosa Bodhisattva 馬鳴菩薩傳
2047a The Life of Nāgārjuna Bodhisattva 龍樹菩薩傳
2047b The Life of Nāgārjuna Bodhisattva 龍樹菩薩傳
2048 Tradition of Deva Bodhisattva 提婆菩薩傳
2049 Biography of Dharma Master Vasubandhu 婆藪槃豆法師傳
2050 Sui Tiantai Zhizhe Dashi Bie Chuan 隋天台智者大師別傳
2051 Tang Hufa Shamen Fa Lin Bie Chuan 唐護法沙門法琳別傳
2052 Da Tang Gu San Zang Xuan Zang Fashi Xing Zhuang 大唐故三藏玄奘法師行狀
2053 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 大唐大慈恩寺三藏法師傳
2054 Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan 唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳
2055 Xuan Zong Chao Fan Jing San Zang Shan Wu Wei Zeng Hong Lu Qing Xing Zhuang 玄宗朝翻經三藏善無畏贈鴻臚卿行狀
2056 Da Tang Gu Dade Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi Bu Kong San Zang Xing Zhuang 大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀
2057 Da Tang Qing Long Si San Chao Gongfeng Dade Xing Zhuang 大唐青龍寺三朝供奉大德行狀
2058 Fu Fa Zang Yinyuan Zhuan 付法藏因緣傳
2059 Biographies of Eminent Monks 高僧傳
2060 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 續高僧傳
2061 Song Biographies of Eminent Monks 宋高僧傳
2062 Ming Biographies of Eminent Monks 大明高僧傳
2063 Biographies of Buddhist Nuns 比丘尼傳
2064 Shen Seng Chuan 神僧傳
2065 Hai Dong Gao Seng Zhuan 海東高僧傳

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes