Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan 唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳

Composed by Cui Zhi Yuan

Colophon

第 50 冊 No. 2054 唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳 新羅 崔致遠撰 共 1 卷 Volume 50, No. 2054 Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan Composed by Cui Zhi Yuan in the Silla in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Cui Zhi Yuan, 《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》 'Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 50, No. 2054, Accessed 2016-10-30, http://tripitaka.cbeta.org/T50n2054.

Collection vocabulary analysis