Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 51

Volume 51 History and Biographies Section 史傳部

No.Title
2066 The Great Tang Biographies of Eminent Monks who Sought the Dharma in the Western Regions 《大唐西域求法高僧傳》
2067 Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》
2068 Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》
2069 Tiantai Jiu Zu Zhuan 《天台九祖傳》
2070 Wang Sheng Xifang Jing Tu Rui Ying Chuan 《往生西方淨土瑞應傳》
2071 Jing Tu Wang Sheng Chuan 《淨土往生傳》
2072 Wang Sheng Ji 《往生集》
2073 Huayan Jing Zhuanji 《華嚴經傳記》
2074 Dafang Guang Fo Huayan Jing Ganying Chuan 《大方廣佛華嚴經感應傳》
2075 Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》
2076 Records of the Transmission of the Lamp (Jingde Chuandeng Lu) 《景德傳燈錄》
2077 Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》
2078 Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》
2079 Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》
2080 Chuan Fa Zhengzong Lun 《傳法正宗論》
2081 Liang Bu Da Fa Xiangcheng Shi Zi Fu Fa Ji 《兩部大法相承師資付法記》
2082 Ming Bao Ji 《冥報記》
2083 Shi Men Zi Jing Lu 《釋門自鏡錄》
2084 San Bao Ganying Yao Lue Lu 《三寶感應要略錄》
2085 The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》
2086 The Journey of the Eminent Monk Faxian 《北魏僧惠生使西域記》
2087 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》
2088 Shijia Fangzhi 《釋迦方志》
2089 You Fang Ji Chao 《遊方記抄》
2090 Shijiamouni Rulai Xiang Fa Mie Jin Zhi Ji 《釋迦牟尼如來像法滅盡之記》
2091 Records of Dunhuang 《燉煌錄》
2092 A Record of Buddhist Monasteries in Luoyang 《洛陽伽藍記》
2093 Si Ta Ji 《寺塔記》
2094 Liang Jing Si Ji 《梁京寺記》
2095 Records of Lushan 《廬山記》
2096 Records of Taitai Shan 《天台山記》
2097 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》
2098 Gu Qingliang Chuan 《古清涼傳》
2099 Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》
2100 Xu Qingliang Chuan 《續清涼傳》
2101 Bu Tuo Luo Jia Shan Chuan 《補陀洛迦山傳》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes